Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-14

Sammanträde 2013-03-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Upprustning av gångväg på Stora Essingen <br>Svar på medborgarförslag

4 Om barnomsorgstaxan <br>Svar på medborgarförlag

Dnr: 1.2.4-705-2012

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

5 Parkytan vid Stagneliusvägen i Fredhäll <br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1-2-4-001-2013

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

6 Hundrastgård i Nelly Sachs Park<br>Svar på medborgarförlag

Dnr: 1.2.4-003-2013

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

7 Plattsättning av stigarna i Konradsbergsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-004-2013

Handläggare: Magnus Björkman, 5008 09 149

8 Loppis i parkleken Vängåvan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-033-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

9 Parkvägen mellan Thorildsplans tunnelbanestation och Rålambsvägen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-642-2012

Handläggare: Magnus Björkman, 508 09 000

11 Stora Essingens strandstråk - godkännande av program och genomförande

12 Förskollärarsituationen på Kungsholmen

Dnr: 2.3.1-125-2013

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

13 Månadsrapport februari

Dnr: 2.1-124-2013

Handläggare: Henrik Lennermark, 508 08 000

15 Förslag till handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

16 Motion om kläder för hemtjänstpersonal<br>Remiss från kommunstyrelsen

17 Revidering av riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorg, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

Anmälan av tjänstemannabeslut

18 Enligt delegationsbestämmelserna – Stadsmiljö

Anmälningsärenden

19 Samverkansöverenskommelse med utbildningsförvaltningen<br>avseende barn och ungdomar 2013

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

26 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning

Dnr: 2.2.2-292-2012

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

27 Yttrande till tingsrätten angående adoption

28 Yttrande till tingsrätten angående adoption

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Anmälan av tjänstemannabeslut

30 Enligt delegationsbestämmelserna – personal

Anmälningsärenden

31 Anmälan av utredning avseende inkommen rapport enligt lex Sara

32 Socialstyrelsens beslut i ärende enligt lex Maria

33 Socialstyrelsens beslut i ärende enligt lex Maria

34 Socialstyrelsens beslut i ärende enligt lex Maria

35 Socialstyrelsens beslut i ärende enligt lex Maria

36 Socialstyrelsens beslut i ärende enligt lex Sarah

37 Socialstyrelsens beslut i ärende enligt lex Maria

38 Socialstyrelsens beslut i ärende enligt lex Maria

39 Anmälan enligt Lex Maria

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll smtr 130103 och130212

Tilläggslista

41 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2013<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 2.2.2-149-2013

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

42 Ändrad planering för teman för stadsdelsnämndens sammanträden 2013Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

§2 Medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag, dnr 1.2.4-070-2013.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Inkomna medborgarförslag hade sammanställts med förslag till vidare hantering.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att medborgarförslaget om biograf på Kungsholmen skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag att medborgarförslaget om biograf på Kungsholmen skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.

 

§4 Om barnomsorgstaxan <br>Svar på medborgarförlag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 februari 2013, dnr 1.2.4-705-2012.

 

§5 Parkytan vid Stagneliusvägen i Fredhäll <br>Svar på medborgarförslag

§ 5

Parkytan vid Stagneliusvägen i Fredhäll
Svar på medborgarförslag

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 februari 2013, dnr 1.2.4-001-2013.

 

§6 Hundrastgård i Nelly Sachs Park<br>Svar på medborgarförlag

§ 6

Hundrastgård i Nelly Sachs Park
Svar på medborgarförlag

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 februari 2013, dnr 1.2.4-003-2013.

 

§7 Plattsättning av stigarna i Konradsbergsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 februari 2013, dnr 1.2.4-004-2013

 

§8 Loppis i parkleken Vängåvan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 februari 2013, dnr 1.2.4-033-2013

 

§9 Parkvägen mellan Thorildsplans tunnelbanestation och Rålambsvägen<br>Svar på medborgarförslag

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 februari 2013, dnr 1.2.4-642-2013

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:


Vi instämmer i förslagsställarens uppfattning att parkvägen mellan Thorildsplans T-banestation och Rålambsvägen måste rustas upp genom bland annat dränering.

Förvaltningen ställer en lösning i sikte tidigast 2014.

Den aktuella parkvägen är flitigt använd av boende i Marieberg och anställda vid arbetsplatserna i Marieberg. Vägen har varit i dåligt skick allt sedan den anlades för flera år sedan och borde redan ha varit upprustad.

Vi anser att den aktuella vägen (nr 4 på illustrationen i tjänsteutlåtandet) ska asfalteras och dräneras redan i år, så snart tjälen gått ur jorden.

 

§10 Enheternas verksamhetsberättelser 2012

BESLUT

 

Kungsholmens Stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsberättelser till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2013, dnr 1.2.1-044-2013

 

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet efterson verksamhetsberättelserna redogör för verksamhet under helt andra förutsättningar än vi föreslagit.

 

Vi kan återigen konstatera att priset för skattesänkningarna blir allt högre. Det är bara de allra sjukaste som kan få plats på äldreomsorgens heldygnsvård med följd att man bor där kort tid fram till sin död. Människor med stora funktionshinder tvingas mot sin vilja att bo kvar i ordinarie boende medan platser i äldreomsorgen står tomma. Trots den stora vårdtyngden har inte personaltätheten ökat och vi ser med oro på flera lex Maria-ärenden som tycks höra samman med låg personaltäthet.

 

 Av verksamhetsberättelsen framkommer också att förskolorna inte klarar sin budget om man anställer flera förskollärare. Även inom många andra områden framkommer en restriktiv bedömning och försämrad kvalité.

 

Vi har tidigare påpekat att beskrivningen av måluppfyllelse är svårläst och svårtolkad.

Verksamhetsberättelsen visar i ett flertal exempel på att ambitionerna är högre än förmågan, och på flera punkter kan vi inte dela uppfattningen om måluppfyllelse.

 

Verksamhetsberättelserna redogör endast för den verksamhet som bedrivs i egen regi, för övriga verksamheter finns ingen motsvarande redogörelse. Det är alltså omöjligt att se vilken verksamhet som bedrivs med stadsdelsnämndens skattepengar och på vilket sätt man där uppfyller målen eller vilken kvalitet verksamheterna håller.

 

Detta är mycket påtagligt när det gäller hemtjänsten, där den kommunala verksamheten utgör en liten andel. Det ges inte heller möjlighet att jämföra resultat mellanolika enheter när inte alla redovisas.

 

Även inom barnomsorg finns många privata utförare vilket väcker frågan om de har lika svårt att rekrytera förskollärare. Någon möjlighet för oss förtroendevalda att göra den typen av utvärdering finns inte.

 

Vi kräver återigen att samtliga verksamheter som drivs inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde ska redovisas till nämnden.

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsberättelser för år 2012.  Vi hänvisar till vår reservation i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsberättelse för 2012 på nämndsammanträdet 2013-02-07. 

 

Budgeten för 2012 var ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. 

 

Vänsterpartiet reserverade sig mot Alliansens budget när stadsdelsnämnden på sitt sammanträde 2011-12-15 fattade beslut om verksamhetsplan för 2012. Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2012 i samband med nämndens behandling av månads- och tertialrapporterna framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik. 

 

Enheternas verksamhetsberättelser för 2012 är förvaltningens sammanställning av hur majoritetens politik verkställts på Kungsholmen under det gångna året.  Vårt parti har velat föra en alternativ politik.

 

§11 Stora Essingens strandstråk - godkännande av program och genomförande

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner programmet och genomförandet av upprustningen av Stora Essingens strandstråk.

2.     Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 februari 2013, dnr 3.1-110-2013

 

§12 Förskollärarsituationen på Kungsholmen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger förvaltningens redogörelse till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 februari 2013, dnr 2.3.1-125-2013.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) och Anders Ödmark m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) och Anders Ödmark m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

1.     Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redogörelse till handlingarna.

2.     Stadsdelsförvaltningen ska redovisa utvecklingen av andelen förskollärare till nämnden i anslutning till tertialrapporterna i maj och i september samt i samband med bokslutet för 2013.

3.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:


Förvaltningen har sammanställt en ambitiös redogörelse av stadsdelens förskoleverksamhet. Dokumentet har tagits fram med anledning av att nämnden oavsett politiska skiljelinjer var helt oförberedd på uppgiften att andelen förskollärare under 2012 minskat trots klart uttalade ambitioner om en ökning. 

 

De fakta som förvaltningen lyfter fram i sitt tjänsteutlåtande är oemotsägliga.  Förskoleverksamheten har ökat mycket kraftigt under de senaste åren.  Förvaltningen har genomfört en omfattande omorganisation inom förskolan under 2012. Man får olika resultat beroende på hur man räknar: vilket datum man tar fram uppgiften om andelen förskollärare i tjänst och om man tar hänsyn till de anställda som av olika anledningar inte är i tjänst och ersätts av annan mindre kvalificerad personal under sin ledighet. Fokus har varit på att uppfylla barnomsorgsgarantin eftersom behovet av förskoleplatser ökat så drastiskt. 

 

Mycket av ovanstående bör dock gälla för varje år och inte vara unikt för 2012 förutom just omorganisationen. Det torde se likadant ut vid vikarieanskaffning för lediga förskollärare varje år. Och andelen behöriga förskollärare räknas fram vid samma datum årligen.

 

I enheternas verksamhetsberättelser i ett annat ärende till denna nämnd framgår tydligt att flera förskoleområden har ansträngd ekonomi. Ett område anser att det är omöjligt att få ekonomin att gå ihop med nuvarande organisation med bl.a. många små enheter. Ett annat område har haft 37-40 tomma platser och har i stället fått justera personalstyrkan neråt. Ett par förskoleområden skriver att man inte hade fått ett överskott om man hade lyckats med ambitionerna i rekryteringen av förskollärare. Ytterligare ett konstaterar också att det är stor skillnad i lönekostnaden mellan högskoleutbildad pedagogisk personal och barnskötare. Dessa är tydliga tecken på att budgetramarna hade spruckit om ambitionerna i rekryteringen av förskollärare hade uppfyllts. Ansvaret för underbudgeteringen är naturligtvis politiskt.

 

Omsättningen av personal ökade under förra året och det är tydligt att den genomförda omorganisationen har bidragit till att en ovanligt hög andel förskollärare avslutade sina anställningar i stadsdelen 2012 för att börja arbeta på annat håll.

 

UTTALANDEN

Charlotta Schenholm (FP) lämnade följande uttalande:

Folkpartiet är mycket nöjda med den genomarbetade och gedigna rapport som förvaltningen tagit fram om situationen när det gäller förskolan och förskolelärarna.

 

Rapporten visar också vilket tufft jobb det har varit att klara barnomsorgs­garantin under perioden 2009 till 2012 när verksamheten växt med 35 %, vilket vi också har klarat och vi är mycket stolta över.

 

Men rapporten pekar också på ett antal problem som hög personalomsättning och brister i ledarskapet på vissa förskolor. Man skriver också att intervjuer pekar på att olika förskolechefer trycker olika mycket på det pedagogiska arbetet och att vissa arbetslag helt saknar förskolelärare.

 

Med tanke på att förskolan är en ny skolform med en egen läroplan sedan 2012 är det nödvändigt med en större andel utbildade förskolelärare och ett stort engagemang i de pedagogiska frågorna än tidigare.

 

 

FP ser därför fram emot att ta del av det fortsätta arbetet med att:

·       förbättra ledarskapet

·       öka fokus på det pedagogiska uppdraget och arbeta utifrån den nya läroplanen

·       bli Stockholms mest attraktiva arbetsgivare inom förskolan, både för förskolelärare och barnskötare.

 

Målet måste därför vara att kraftigt minska personalomsättningen och att både nyutexaminerade och erfarna förskolelärare aktivt söker sig till Kungsholmens kommunala förskolor.

 

Vi ser därför fram emot förvaltningens förslag på åtgärder och löpande uppföljning av åtgärderna. FP ser det också som ett långsiktigt arbete där förbättringar sker stegvis. Folkpartiet kommer aktivt och med stort intresse och engagemang att fortsätta följa detta arbete.

 

Catarina Agrell m.fl (S) lämnade följande uttalande:

 

Vår svenska förskola har en stolt tradition av att inte bara möjliggöra förvärvsarbete för föräldrar, utan även ge barnen den viktiga kunskapsgrund som de behöver för morgondagens kunskapsbaserade samhälle. Forskning från USA visar att varje satsad krona på en kvalitativ förskola ger en avkastning flera gånger om – delvis tack vare mindre sociala problem, men framförallt för att den ger bättre inlärningsförmåga hos barnen. Tidigt lärande föder helt enkelt bättre lärande senare i livet: en dålig start ger bestående underlägsen inlärningsförmåga.

 

Men en kvalitativ förskola förutsätter kvalificerad personal. Vi har nu nåtts av allvarliga siffror om att Kungsholmen har lägst andel förskollärare i Stockholm – 33 %. Det är naturligtvis inte acceptabelt.

 

Förvaltningens rapport inger oro över att problemet inte tas på allvar.

 

För det första har vi inte fått någon ordentlig analys av varför situationen ser ut som den gör – varför skyr förskollärare Kungsholmen? Förvaltningen försäkrar att vi inte erbjuder lägre lön än våra förskollärartäta grannstadsdelar – men uppenbarligen är det andra faktorer som gör Kungsholmen till en oattraktiv arbetsgivare. Om detta har vi endast hört rykten – som gäller att vi har sämre möjlighet till resurser för funktionshindrade barn, att vi har större förskolor och större barngrupper, sämre arbetsmiljö osv. Förvaltningen bör göra en gedigen analys om orsaker för att situationen ska kunna förbättras. I det akuta skedet föreslår vi också att man ser över förskollärarnas löner.

 

För det andra ser vi att den skedda omorganisationen har bidragit till att förskollärare har lämnat sina anställningar. Syftet med omorganisationen var att få jämnare kvalitet i förskolan och att komma tillrätta med vissa brister som skolverket påpekat. Vi tycker att ambitionen med omorganisationen var vällovlig, men vi har kontaktats av flera oroliga föräldrar som är missnöjda med utgången. Faktorer som har tagits upp är att det i samband med omorganisationen genomförts flera besparingar – tillgång till idrottshallar har dragits in, och förskolorna har dragit ner på skogsutflykter. Dessutom har flera föräldrar påpekat att föräldramöten och föräldraråd har dragits in. Vi vill där slå vakt om föräldrainflytandet i förskolan. Dessutom finns signaler om att tillgången till vikarier när ordinarie personal är sjuka har försämrats – vilket naturligtvis frestar på en redan svår personalsituation. I detta sammanhang tycker vi att det är både allvarligt och anmärkningsvärt att förvaltningen lyfter fram personalomsättningen som något positivt – istället borde det finnas anledning till självreflektion med anledning av den höga personalomsättningen.

 

För det tredje har vi denna låga andel förskollärare trots en uttalad satsning på rekrytering av högskoleutbildade pedagoger. Denna satsning har uppenbarligen slagit helt fel, och för en ny och effektivare satsning behövs. Förvaltningens redogörelse på punkten 12 innehåller vad vi ser inga egentligen nya åtgärder, och det är därför tveksamt om någon effekt kommer att uppnås.

 

För det fjärde ser vi i enheternas verksamhetsberättelser att flera förskolor påpekar att budget inte hade kunnat hållas ifall flera förskollärare anställts. Vi vill vända oss emot den moderatledda stockholmsalliansens systematiska underbudgetering av förskolan som underminerar omsorgen för våra yngsta medborgare.

 

Brukarenkäten 2012 gav anledning till självreflektion. Kungsholmen låg sist av alla på kategorin ”Miljön är trygg och säker i förskolan”. Vi behöver utreda varför föräldrar upplever tryggheten – som naturligtvis är helt central – som bristfällig på Kungsholmen. En otrygg miljö lockar naturligtvis heller inte kvalificerade pedagoger – skarpa insatser på detta område behövs.

 

Det är riktigt att förskolan på Kungsholmen har genomgått en snabb expansion – men det kan inte vara vårt enda svar till föräldrar som oroar sig för kvaliteten i deras barns omsorg. Vi måste ta förskollärarbristen på allvar och omgående rätta till situationen.

§13 Månadsrapport februari

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport avseende februari 2013.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 mars 2013, dnr 2.1-124-2013.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2013 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. 

 

Förvaltningen är mycket försiktig i sin första budgetutfallsprognos efter att två månader av verksamhetsåret 2013 har gått.

 

De enda budgetavvikelserna som prognostiseras är + 0,9 milj för äldreomsorgen och – 0,9 milj för försörjningsstödet. I budgeten har man fört över 7,7 milj av äldreomsorgens anslag till omsorgen om funktionsnedsatta som med detta budgettillskott prognostiseras ett nollresultat.

 

För äldreomsorgen innebär anslagsöverföringen fortsatt restriktiv biståndsbedömning av rätten till plats på vård- och omsorgsboende samt servicehus. För omsorgen om funktionsnedsatta innebär budgeteringen att det behövs ett kraftigt tillskott i 2014 års budget om verksamheten ska kunna gå ihop med de budgetmedel som verksamheten får via stadens centrala budget.

 

Anslaget för försörjningsstöd är underbudgeterat varje år vilket innebär att något annat verksamhetsområde måste gå med motsvarande överskott för att budgeten för hela nämnden ska uppnå ett nollresultat. 

§14 Ändrad planering för teman för stadsdelsnämndens sammanträden 2013

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden ändrar planeringen för teman för stadsdelsnämndens sammanträden enligt förvaltningens förslag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 mars 2013, dnr 1.1-711-2012.

 

§15 Förslag till detaljplan för Kristinebergs Slott 11 m m (Samverkanscentralen)<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 februari 2013, dnr 1.5.3-080-2013.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från  Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

·        att ansluta oss till förvaltningens förslag till beslut

·        att därutöver anföra

Samhället behöver ett fungerande brandförsvar. En förutsättning för brandbekämpningen i Storstockholm är att det finns goda och fungerande transportvägar till och från olika brandstationer.

 

Vi delar förvaltningens uppfattning att det är av största vikt att frågan om framkomligheten för brandkårens fordon finns med i den fortsatta planeringen av projektet. Bl.a. i samband ett verksamhetsbesök i de nuvarande lokalerna på Hantverkargatan har vi fått indikationer på att en flytt av brandkåren till den planerade Samverkanscentralen skulle medföra försämrad framkomlighet för brandförsvaret vid en utryckning.

 

En flytt av brandkåren från Hantverkargatan till Samverkanscentralen aktualiserar samtidigt frågan om vad den nuvarande brandstationen skulle kunna användas till i stället. Flera förslag har redan lyfts fram; ett kulturhus, ett danspalats för seniorer alternativt en saluhall.

 

Byggnaden, som ritades av Gustaf Laurelius och invigdes i början av 1930-talet, bör värnas. Det centrala läget med god kommunikationer öppnar för många möjligheter. Beslutet om vilken verksamhet som på sikt skall bedrivas i lokalerna bör föregås av en öppen process i nära dialog med medborgarna.

 

Vi ser det som önskvärt att verksamheter av icke-kommersiell natur ges företräde.

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Att samla alla stadens säkerhetsfunktioner kan kanske ge vissa samordningsfördelar och eventuellt vara ekonomiskt fördelaktigt. Men det innebär samtidigt att man avstår från alla möjligheter till riskspridning. Med dagens teknik torde det tvärtom vara fullt möjligt att samverka effektivt trots en geografisk spridning av resurserna. Det skulle samtidigt möjliggöra andra fördelar som t.ex. att förlägga offentligfinansierad verksamhet till ytterstaden.

 

Vi ställer oss därmed tveksamma till grundidén att skapa den typen av sambandscentral i den föreslagna byggnaden som tanken i det relativt otydligt formulerade förslaget tycks vara.

 

Projektet har dock resulterat i en arkitektoniskt synnerligen fascinerande byggnad på denna svårexploaterade plats. Det torde inte vara svårt att finna en intressant alternativanvändning av den föreslagna byggnaden. Redan i föreliggande förslag har man planerat in publika ytor. Ett bibliotek och annan kulturell verksamhet skulle väl pryda sin plats i detta mycket centralt belägna hus.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

 

Essingeleden och Kungsholmens stadsbild

Ännu en gång ser vi hur svårt det blir att få till stånd en lyckad planering av den del av Kungsholmen, där Essingeleden passerar. Visserligen kommer Kristinebergs trafikplats att byggas om på ett sätt som gynnar stadsplaneringen. En enig stadsdelsnämnd har dock vid flera tillfällen framfört att mer omfattande avskärmningar av Essingeleden är önskvärda.

En viktig aspekt enligt programmet för Nordvästra Kungsholmen och som förvaltningen lyfter fram är att minska Essingeledens barriäreffekt genom att förbättra gång- och cykelvägarna inom området. Det bör i planbeskrivningen framgå hur förslaget kan bidra till att skapa nya sammanhållna, trygga och tillgängliga stads- och gaturum.

Säkerheten

Läget alldeles intill Essingeleden är problematiskt med hänsyn till föreslagna verksamheters säkerhet. Det är med största oro vi ser att flera betydande funktioner för samhällssäkerhet läggs samman samt kombineras med tillgänglighet och öppenhet. Av säkerhetsskäl känner vi skepsis inför förslaget att byggnaden delvis ska vara av publik karaktär.

Parken på taket

Förslaget att utforma taket som en takpark uppskattar vi. Den är tänkt att användas av dem, som arbetar i byggnaden. Av ovan nämnda säkerhetsskäl känner vi tveksamhet inför att öppna den för allmänheten. Takparken fyller ett antal funktioner för byggnaden. Den blir en grönskande park, producerar solenergi och ökar den biologiska mångfalden på platsen och gynnar att fåglar och insekter trivs.

Byggnadens skönhetsvärde

För vår del ser vi svårigheter i att bedöma och förstå hur byggnadens estetiska utformning kan komma att uppfattas av dagens och morgondagens Kungsholmsbor. Byggnadens utformning är synnerligen extrem i flera avseenden.

Sammantaget bedöms – enligt planbeskrivningen – ”föreslagen byggnads konsekvenser för stadsbilden bli positiva.”

Denna sammanfattande bedömning känns inte helt självklar. Vår uppfattning är att estetiken i byggnadens föreslagna utformning kommer att uppfattas mycket olika. De värdeomdömen som anges i planbeskrivningen är subjektiva och kommer inte att delas av alla som bor på Kungsholmen och inte heller av dem som passerar eller besöker stadsdelen.

§16 Förslag till handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 februari 2013, dnr 1.5.3-726-2012.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Att 70 % ska sättas som mål för matavfallsinsamling
2. Att öka differentieringen av avfallstaxan
3. I övrigt anföra följande
Den moderatledda majoriteten i Stockholms stad har försatt värdefull tid. Efter sex år av majoritetsställning har den viktiga infrastrukturen för insamling av matavfall och framställning av biogas inte byggts ut. I branschorganisationen Avfall Sveriges benchmarking placerar sig Stockholm på en föga imponerande plats.
Detta är ett område som sedan länge borde ha haft högsta prioritet och där Stockholm skulle ha haft unika möjligheter att ligga i framkant. Biogasfrågan är ett av många tydliga exempel där staden ligger långt efter andra städer. Miljöpartiet har sedan 2006 påtalat vikten av matavfallsinsamling för den styrande majoriteten i Stockholm.
Det är nödvändigt att fatta beslut om inriktning och konkreta åtgärder. Det är fullt möjligt att sortera ut 70 procent av matavfallet i Stockholm, vilket ligger i nivå med vad som görs i t.ex. Västerås. Avfallstaxan ska tydligare differentieras så att det i större utsträckning än idag lönar sig ekonomiskt att sortera ut matavfall. I Södertälje har matavfallet samlats in sedan 2001 och till deras anläggning skickas nu den lilla mängd matavfall som ingår i Stockholms pilotstudie.
För att matavfallsinsamling ska kunna införas på bred front i Stockholm krävs styrande åtgärder och investeringar i kapacitetsstarka anläggningar. Samtliga nuvarande insamlingsmetoder och system för optisk sortering bör användas. Det är önskvärt att bygga upp system som staden äger och har rådighet över, så att kapaciteten i anläggningarna i första hand kan användas för matavfall som uppkommer i Stockholm. Biogasen ska användas som drivmedel för fordon vilket ger stora miljövinster.
Det är av stor vikt att matavfall från de kommunala verksamheterna samlas in och används som råvara, stadens verksamheter ska vara ett föredöme. Före ett snabbt införande behövs kartläggning och beslut om lämpliga åtgärder utifrån lokalernas beskaffenhet och geografiska läge.
De juridiska förutsättningarna för ansvarsfördelningen mellan stadens berörda förvaltningar och bolag och eventuellt behov av organisatoriska förändringar måste tydliggöras. Ledig rötningskapacitet i andra anläggningar i regionen ska utnyttjas under uppbyggnadsperioden, men exempelvis är SRV:s anläggning är i första hand avsedd för Södertörnskommunernas behov.
Det är viktigt att handlingsplanen för insamling av matavfall för biologisk behandling även ses i ett vidare perspektiv. I första hand eftersträvas att matavfallet blir så litet som möjligt. Kring detta finns det många åtgärder som kan framhållas i stadens egna verksamheter. Inom förskola och äldreomsorg handlar det exempelvis om att se till att barnen och de äldre serveras god och näringsriktig mat under trivsamma former.
Det matavfall som trots allt uppkommer bör givetvis sorteras ut och hanteras på det sätt som handlingsplanen beskriver. Avfallshanteringens struktur och organisation måste vara genomtänkt och effektiv så att förluster av växtnäring och energi i möjligaste mån undviks. Stadens egna verksamheter har en viktig roll i detta sammanhang.
Det finns anledning att åter lyfta fram Miljöpartiets krav på att särskilda befattningar som miljösamordnare inrättas vid stadsdelsförvaltningarna.

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Nämnden anför därutöver följande.
Förslaget till handlingsplan för ökad insamling av matavfall innehåller en hel del positivt.  Ambitionsnivån i utkastet är dock för låg.  

Stockholms stad hade 35 procent som mål för insamlandet till år 2010 men inte ens under år 2012 nådde staden upp till denna nivå. Nu sätter man 50 procent som mål till 2017.  Men detta är en låg ambitionsnivå.Vi behöver nå minst 70 procent till 2017.  Linköping samlar in allt (100 %) sedan våren 2012. Enligt förslaget skulle Stockholm år 2017 bara ha nått upp till hälften av vad Linköping redan nu når. Stockholm tar mera långsamma steg mot en stad i världsklass 2030 än vad flera mindre orter i Sverige gör. 

Vänsterpartiet förordar att målet för insamlat matavfall sätts till 70 % före 2017 års utgång.

Stockholm ligger långt efter många andra städer i Sverige vad gäller avfallshanteringen, och därför bör man, när man ändå gör en investering i optisk sortering, även ge möjlighet att sortera fler fraktioner med olikfärgade påsar; papper, plast, förpackningar etc. såsom man gör i t.ex. Eskilstuna. 

Man ska låta producenterna betala även fortsättningsvis, men framöver till kommunen, och ge medborgarna ett betydligt enklare och effektivare sorteringssystem.

Vi instämmer fullt ut med förvaltningen i att det är angeläget att miljöfrågorna prioriteras och ges tillräckligt med resurser för att de olika förslagen ska kunna genomföras. För att stadsdelsnämnden ska ha en chans att ta sitt ansvar i förverkligandet av denna handlingsplan behövs ökade resurser till stadsdelarnas miljöarbete.

I samband med beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2013 föreslog vi att en miljösamordnare ska anställas för att stimulera och samordna miljöarbetet både inom stadsdelnämndens verksamheter och bland invånarna i stadsdelen.  Detta förslag blir alltmer aktuellt nu när stadsdelsnämnderna även av alliansen ges ökat ansvar i miljöfrågor.

§17 Motion om kläder för hemtjänstpersonal<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 februari 2013, dnr 1.5.1-674-2012

§18 Revidering av riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorg, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 februari 2013, dnr 1.5.1-026-2013.

§19 Enligt delegationsbestämmelserna – Stadsmiljö

§20 Anmälningsärenden

·       Samverkansöverenskommelse med utbildningsförvaltningen avseende barn och ungdomar 2013 dnr 4.3-704-2012

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och rapporter

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

§21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Skrivelse från (FP) om utredning om alkoholförbud i Kronobergsparken, dnr 1.2.3-177-2013. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

·       Reijo Kittilä (V) ställde fråga om skatebanorna under Västerbron. Förvaltningen besvarade frågan.

·       Reijo Kittilä (V) ställde fråga om digital distribution av sammanträdeshandlingar. Förvaltningen besvarade frågan.

·       Jan-Åke Porseryd (S) ställde fråga om den fortsatta planeringen för Mariebergsområdet. Förvaltningen besvarade frågan.

 

§22 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman rapporterade om:

·       Krisledningsutbildning för förvaltningen.

·       Granskning av säkerhetsarbetet

 

Avdelningschef Kerstin Ohlsson informerade om det nya biblioteket i Pilträdets servicehus och att biblioteket i Serafen avvecklas.

§23 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning

BESLUT

 

1.     Efter genomförd upphandling beslutar nämnden att tilldela Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB uppdraget att svara för driften av gruppbostäderna Kungsholmen 1 och 2 samt Kristineberg (objekt 1).

2.     Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB, organisationsnummer 556629 -1216, i enlighet med villkoren i förfrågningsunderlaget.

3.     Efter genomförd upphandling beslutar nämnden att avbryta upphandlingen av verksamhetsdriften vid gruppbostäderna Strandparken 1 och 2, Tegelpråmen och Välgången (objekt 2).

4.     Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att göra skriftlig överenskommelse med egen-regienheten i enlighet med villkoren i förfrågningsunderlaget.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 februari 2013, dnr 2.2.2-292-2012

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Vi deltar inte i beslutet om upphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäderna för vuxna med funktionsnedsättning. 

 

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning är en verksamhet som passar ovanligt illa för konkurrensutsättning. När stadsdelsnämnden 2012-10-25 för tredje gången beslutade upphandla verksamhetsdriften av gruppbostäderna föreslog vi att verksamheten i stället skulle drivas av stadsdelsnämnden i egen regi utan upphandling. 

 

När upphandlingen nu är klar är förslaget till beslut det bästa möjliga denna upphandling kunde resultera i. Det blir inga nya entreprenörer och kontinuiteten garanteras både personalmässigt och verksamhetsmässigt vilket självklart gynnar de boende.

 

Vi kommer att agera för att detta var sista gången vår personal utsätts för det extra arbete en upphandling kräver och de boende för den oro som upphandlingarna för med sig.

 

§24 §§ 24 - 29 sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt offenlighets- och sekretesslagen