Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Asfalterad och belyst gångväg från Birger Sjöbergs väg i Fredhäll till Kristinebergs strand<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-066-2013

Handläggare: MY Peensalu, 508 09 245

4 Förlängning av gångbro av trä utmed Fredhällsklipporna<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-084-2013

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

5 Central gångväg på Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-105-2013

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

7 Ansökan om verksamhetsbidrag 2013 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 2.1-069-2013

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Ny förskola i St Görans gymnasiet – inriktningsärendeHandläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

9 Inriktningsärende avseende upphandling av drift av parkmark inom Kungsholmens stadsdelsområde

Dnr: 2.2.2-184-2013

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

11 Regler för skate m m Rålambshovsparken

Dnr: 2.1-183.2013

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

12 Nya förvaltningslokaler

Dnr: 2.6-193-2013

Handläggare: Karin Rost, 508 08 064

13 Delegationsförteckning

Dnr: 1.1-182-2012

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

14 Månadsrapport mars

Dnr: 2.1-124-2013

Handläggare: Henrik Lennermark, 508 09 518

Remisser

15 Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm Motion (2012:74)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-723-2012

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

16 Lokal barnombudsman och ett handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter Motion (2013:14)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-116-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

17 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-136-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

18 Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-145-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

19 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014<br>Remiss från Trafikkontoret

20 Restaurang Soppan<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-159-2013

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

21 Restaurang La Isla AB<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-180-2013

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

22 Restaurang Ashnik sushi bar & dumpling<br>Remiss Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-181-2013

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

23 Psykosocial kartläggning 2012

24 Anmälan av balanslista Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och rapporter

25 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

26 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

27 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

28 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Anmälningsärenden

30 Anmälan av utredning enligt 24 e § LSS avseende inkommen rapport Lex Sarah

31 Anmälan enligt Lex Sarah

32 Anmälan enligt Lex Sarah

33 Anmälan enligt Lex Sarah

34 Anmälan enligt Lex Sarah

35 Anmälan enligt Lex Sarah

36 Anmälan enligt Lex Maria

37 Socialstyrelsens beslut i ärende enligt Lex Sarah

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll smtr 130319

§2 Medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag, dnr 1.2.4-070-2013.

 

 

§3 Asfalterad och belyst gångväg från Birger Sjöbergs väg i Fredhäll till Kristinebergs strand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 mars 2013 dnr 1.2.4-066-2013.

 

§4 Förlängning av gångbro av trä utmed Fredhällsklipporna<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 mars 2013 dnr 1.2.4-084-2013

 

§5 Central gångväg på Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

2.     Ärendet överlämnas till exploateringsnämnden för kännedom

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2013 dnr 1.2.4-105-2013.

 

§6 Underlag till budget för 2014 med beräkningar för 2015 och 2016

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till underlag för budget 2014 med beräkningar för 2015 och 2016 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler investeringsönskemål enligt bilagorna 3.1-3.3.
3. Stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige avsätter medel för de kostnader för ombyggnad och anpassning av äldreboendena Pilträdet, Fridhemmet och Alströmerhemmet som inte bekostas av fastighetsägaren Micasa samt övriga kostnader som uppstår i samband med detta.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
 
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 mars 2013, dnr 1.1-061-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut enligt punkt 1.
2. Stadsdelsnämnden anmäler investeringsbehov enligt bilagorna 3.1.-3.3.
3. Stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige avsätter medel för de kostnader för ombyggnad och anpassning av äldreboendena Pilträdet, Fridhemmet och Alströmer-hemmet, som inte bekostas av fastighetsägaren Micasa samt övriga kostnader som uppstår i samband med detta.
4. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.
Budgetunderlaget i förvaltningens tjänsteutlåtande begränsas av den borgerliga alliansens ideolo-giska inriktningsmål för Stockholms stad som resulterat i en allt mer segregerad stad, en dogmatisk utförsäljning och privatisering av allmännyttan och välfärden samt ensidigt fokus på sänkt skatt och lägre ambitionsnivå i välfärden. Staden måste sluta med att koppla ihop kvalitet och konkurrensutsättning. Det är behovet hos brukarna och inte vinstsyftet hos utförarna som ska styra. Staden kan aldrig bygga en kontrollapparat som håller jämna steg med riskkapitalisternas strävan att utvinna så mycket vinst som möjligt. Den ojämlikhet och värdeöverföring som den borgerliga politiken leder till drabbar hela samhället, även Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Staden och Kungsholmens stadsdelsnämnd behöver istället nya inriktningsmål för ökad jämlikhet, för att bryta segregationen inom skolan, i boendet och i kulturen samt för att omvandla den könssegregerade arbetsmarknaden.   Det krävs en social bostadspolitik där allmännyttan får bygga hyresrätter till rimliga hyror även i innerstan, en skolpolitik som ger alla en chans i skolan, en arbetsmarknadspolitik som leder till arbete, en kulturpolitik som får kulturen att leva i hela staden, en personalpolitik som uppvärderar lågbetalda kvinnodominerade yrken och en vass klimat- och miljöpolitik.
Förvaltningens förslag bygger på den borgerliga alliansens inriktningsmål för de kommande åren och inte på de förslag som vårt parti står bakom.
Antalet invånare i vår stadsdel har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att fortsätta att öka.  Samtidigt minskar Alliansen stadsdelens budgetram.  Det blir allt mindre pengar per invånare i stadsdelens budget, en ekvation som i längden inte kan gå ihop, ”effektiviseringarna” och ”de väl avvägda biståndsbedömningarna” kommer att resultera i kontinuerliga försämringar för brukarna.
Den borgerliga alliansens budgetram för staden innebär ingen uppräkning för ökade löner eller andra kostnader och det får allvarliga konsekvenser för de ekonomiskt och socialt svagaste invånarna i vår stad och visar enligt vår mening på en cynisk människosyn. Den givna budgetramen för de kommande åren kommer att resultera i nedskärningar i många av de verksamheter som riktar sig till de mest utsatta grupperna i vår stadsdel. 
Framgångsrika verksamheter förutsätter ett gott samarbete mellan ledning och anställda. Vi vill betona de fackliga organisationernas roll vid utformningen av verksamheten.
Stadsdelen har arbetat fram en värdegrund som talar om människors värde och värdighet vilket kolliderar med ekonomisk åtstramning. Det går inte att skapa kvalitet utan tillräckliga resurser.

Befolkningsutvecklingen och förskolorna/skolorna
Antalet förskolebarn fortsätter att öka kraftigt och därmed följer ett stort behov av utbyggnad av förskolan.  Nämnden har stora problem med att få fram lokaler för nya förskolor och hyrorna för dessa överskrider utan undantag den ersättning som stadsdelsnämnden får från staden centralt.   Överinskrivning av barn är ett faktum.
Kungsholmen har en låg andel förskollärare och andelen sjönk under 2012 trots uttalade satsningar. En del förskolor skrev t.o.m. i sina verksamhetsberättelser att de inte skulle kunnat hålla budgeten om de hade lyckats rekrytera det antal förskollärare som var målet.  Det krävs krafttag för att komma till rätta med problemet och det går inte utan höjda anslag.
Uppdelningen av ansvar för förskolan, där stadsdelsnämnden har ansvar för de offentligt drivna förskolorna och utbildningsnämnden för de privata, är mycket olycklig. Det medför stora svårigheter att planera verksamheten och mycket dubbelarbete i köhanteringen. För att kunna ha en översikt av kvalitén i all förskoleverksamhet bör stadsdelen ha tillsynsansvaret för samtliga förskolor inom området. Vi är också mycket oroliga för det ansvar stadsdelsnämnden har om en privat förskola går i konkurs. För detta finns ingen beredskap.
Stadsdelsnämnden hade fram till år 2006 ansvar för grundskolan, vilket hade många fördelar. Det underlättade övergången från förskola till skola och gav kontinuitet i stödet till barn med särskilda behov. Många rektorer upplevde det som en fördel att ha nära till beslutsfattarna. Vi anser därför att ansvaret för grundskolan bör återgå till stadsdelsnämnden.
Det finns mycket arbete som behöver utföras i våra parker, inom förskolan och i äldreomsorgen. Vi anser att sommarjobbande ungdomar skulle kunna göra en betydelsefull insats samtidigt som de kan tjäna lite pengar och få arbetslivserfarenhet.

Fält och fritid
Cannabisanvändandet bland ungdomar på Kungsholmen samt ordningsproblem och otrygghet i våra parker vittnar om att det behövs en stabil vuxennärvaro i de områden där unga vistas. Vi ser att fält och fritid gör ett mycket bra jobb med de resurser de har men det behövs långt mera för att täcka behovet såväl geografiskt som på internet.  Vad gäller de äldre missbrukarna behövs både polisiära men i första hand sociala insatser för att de ska få tillräckligt stöd för att lämna missbruket.  Tiderna för när det är tillåtet att dricka alkohol i våra parker måste kraftigt begränsas.
För att tidigt söka upp ungdomar i riskzonen är team med närpolis, social omsorg, förskola och skola otroligt viktiga. Då det inte är obligatoriskt för privata skolor att medverka i dessa team riskerar barn som går där att inte få det stöd de behöver. Vi anser att alla barn ska omfattas av förebyggande arbete.

Äldreomsorgen
Andelen äldre över 80 år sjunker något under den närmaste tiden för att sedan återigen öka. Det är angeläget att hitta flexibla lösningar så att man inte släpper bra äldreboendelokaler utan att kunna få tillbaka dem.
Vi vill ha en mera generös biståndsbedömning än den restriktivititet alliansen har infört vad gäller rätten till plats på äldreboenden - särskilt servicehus.  Detta medför lägre kostnader på kort sikt men minskar valfrihet och trygghet för de äldre.  Många som enligt vår uppfattning självklart borde få plats på våra äldreboenden förnekas i dag detta. 
Antalet invånare 65-80 år ökar och det är angeläget att satsa på förebyggande hälsovård i den åldersgruppen. Nya rön visar att alkoholkonsumtionen ökar bland de äldre, särskilt bland kvinnor. Psykisk ohälsa ökar. Förebyggande insatser i form av kulturutbud, föreningsaktiviteter och motion skulle troligen spara mycket pengar i framtiden.
För att omsorg och vård ska bli framgångsrik är det av största vikt att samverkan mellan äldreomsorgen och sjukvården är väl organiserad. Kundvalssystemet inom hemtjänsten och primärvården med ett stort antal utförare medför stora svårigheter för den samverkan som är så viktig för den enskilde brukaren.
Det är omöjligt för den enskilde att göra ett väl övervägt val bland drygt hundratalet hemtjänstföretag.  Alldeles för stor del av den beviljade tiden går åt resor mellan brukarna och kommer inte de äldre till godo.  Valfrihetssystemet behöver ses över, särskilt inom hemtjänsten.

Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgens organisation i stadsdelen är splittrad.  Försörjningsstödsenheten är utlokaliserad till Östermalm medan familjeenheten, missbruksgruppen och socialpsykiatrin är kvar i den egna stadsdelen.  Jobbtorget finns på Södermalm.  Försörjningsstödet är ständigt underbudgeterat.  Familjeenheten har fått kraftigt minskade resurser samtidigt som befolkningen ökar i stadsdelen.  Personalen utsätts för ständiga ”effektiviseringskrav” vilket i slutändan går ut över brukarna.  Vi behöver en samlad socialtjänst i den egna stadsdelen och en förstärkning av socialtjänstens resurser så att klienterna får de insatser de är i behov av.

Personer med funktionsnedsättning
Det finns ett allvarligt systemfel avseende ersättning för personer med funktionsnedsättning som genom biståndsbeslut erhåller boende inom enheter som inte ingår i stadens valfrihetssystem.  Dessa boenden tar ofta ut betydligt högre dygnspriser än de schablonbelopp som budgeteringen bygger på. Kostnadsansvaret ligger tills vidare hos den stadsdelsnämnd där enheten är lokaliserad och inte hos den nämnd som fattar beslut om placering. Detta behöver rättas till. En annan allvarlig brist är att när enheten ger ett bra stöd till den enskilde som tack vare stödet börjar klara sin vardag mera självständigt, resulterar detta i en lägre vårdnivå och därmed lägre ersättning för enheten.  Det blir ännu svårare att få ekonomin att gå ihop då.
Dessa brister i stadens resursfördelningssystem får dock inte resultera i att stadsdelsnämnden inte är aktivt pådrivande i planeringen av utbyggnaden av nya omsorgslägenheter i samband med ny- och ombyggnationer på Kungsholmen. 

Parkskötsel
Med allt flera boende på Kungsholmen och kraftigt ökat antal arbetsplatser ökar behovet av underhåll och skötsel av parkerna. Staden måste ändra beräkningsgrunden för medel som budgeteras för ändamålet.  Den alltmer täta bebyggelsen förutsätter välskötta grönytor för att staden ska vara attraktiv.

Flyktingmottagande
Vår stadsdel har traditionellt tagit emot få flyktingar vilket vi vid flera tillfällen kritiserat.  Kungsholmen och de övriga innerstadsstadsdelarna ska aktivt delta i stadens flyktingmottagande. 
Allt fler av de ensamkommande flyktingbarnen har dock passerat Kungsholmens stadsdelsnämnd under de senaste åren eftersom de ofta ansöker om asyl hos polismyndigheten på Kronobergshäktet.  Stadsdelen har nu en unik kompetens i mottagandet.  Vi välkomnar den nya enheten inom individ- och familjeomsorgen som bildats och som ansvarar för att Kungsholmens stadsdelsnämnd ska ge ett bra första mottagande åt dessa barn och ungdomar. 
Eftersom en allt större del av dem nu även fortsättningsvis blir stadsdelsnämndens ansvar bör rimligtvis nästa steg vara att det startas ett gruppboende för ensamkommande flyktingbarn på Kungsholmen.

Kultur
För att en stad eller en stadsdel ska vara attraktiv krävs ett utbud av kultur, ickekommersiell föreningsverksamhet samt tillgång till föreningslokaler till rimliga kostnader. På Kungsholmen är detta bristvaror.  Vi behöver en kultursekreterare/samordnare för att bl.a. arbeta med implementeringen av ”Kultur i ögonhöjd”, med kultur för äldre samt med olika arrangemang som ”konst i våra parker”. 

Hållbar utveckling
Stadsdelsnämnden ska ta en mycket mera aktiv roll i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.  Det behövs helt nya offensiva satsningar som definitivt inte kan finansieras med majoritetens budget. Stadsdelen ska både internt och externt prioritera bl.a. arbete med energirådgivning och konsumentvägledning.  Stadsdelens egna verksamheter bör vara föregångare i utvecklingen, särskilt när vi blir alltfler ino
m samma geografiska område vilket ökar slitaget på våra grönområden och innebär risk för en ständigt ökande negativ miljöpåverkan.  Vi behöver en egen stads- och parkmiljöenhet i vår stadsdel som ska arbeta med förverkligandet av stadens miljöprogram bl.a.

UTTALANDEN
Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) lämnade följande uttalande:
Vi deltar inte i beslutet. Vi konstaterar att den borgerliga alliansen återigen minskar Kungsholmens budgetram för de närmaste åren med besparingar och nedskärningar som följd. Antalet invånare i vår stadsdel har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att fortsätta att öka. Det blir allt mindre pengar per invånare i stadsdelens budget, en ekvation som i längden inte kan gå ihop.
Alliansens budget för stadsdelen innebär ingen uppräkning för ökade löner eller andra kostnader, såsom ökade lokalhyror. De kommunala medarbetarnas löner kommer sannolikt att stiga med drygt två procent per år under den aktuella budgetperioden.
Besparingarna får allvarliga konsekvenser för de ekonomiskt och socialt svagaste invånarna på Kungsholmen; de leder till ökade klyftor och visar på en kall människosyn.
Den givna budgetramen för treårsperioden innebär enligt förvaltningen ”att effektiviseringar och eller volymminskningar måste genomföras” d v s direkta nedskärningar,
Förskolorna, omsorgen om funktionshindrade, vård- och omsorgsboende, hemtjänsten och parkskötseln är exempel på verksamheter med ökande kostnader samtidigt som de tilldelade budgetmedlen minskar.
Enligt vår mening innebär budgetförslaget en fortgående minskning av välfärden för Kungsholmens invånare. Det går inte att skapa en god kvalitet inom välfärden utan tillräckliga resurser. De resurser som den borgerliga alliansen skjuter till är otillräckliga.

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:
Förvaltningens förslag bygger på majoritetens budget och inte det förslag som Miljöpartiet lagt i kommunfullmäktige. Vi noterar att majoriteten har höga ambitioner men inte ger ekonomiska förutsättningar att leva upp till dessa. Kungsholmens stadsdelsnämnd får för lite pengar för att ge medborgarna den service som är utlovad. Särskilt uppenbart är detta i och med att utvecklingen av löner och priser inte beaktas samt att beloppet för socialbidrag ligger på orealistiskt låg nivå.

Hållbar utveckling
För att stadsdelsnämnden ska kunna ta en aktiv roll i omställningen till en långsiktigt hållbar framtid behövs helt andra satsningar än dem, som kan finansieras med majoritetens budget. Bl.a. behöver miljösamordnare anställas. Stadsdelen ska ha resurser för att prioritera arbete med energirådgivning inom både förvaltningens egna verksamheter och gentemot företag och hushåll.
Andelen ekologiskt odlad mat ska öka i nämndens verksamheter. Målet ska vara att 40 % av maten i egna och upphandlade verksamheter ska vara ekologisk. Stadsdelsnämnden bör även i sina inköp sträva efter att handla närodlat och rättvisemärkt.
Stadens ambition måste höjas när det gäller att minska avfallet – både i samhället och i de egna verksamheterna. Samtliga verksamheter ska källsortera avfall och alla som serverar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling.
Stadens ambition måste höjas kraftigt när det gäller att ta tillvara solenergin. Alla stadens byggnader erbjuder omfattande pratiska förutsättningar för att placera ut solceller och därmed öka andelen förnyelsebar energi.

Befolkningsutvecklingen och förskolorna
Stadens befolkningsprognoser har under senare år underskattat pågående befolkningsökning - i synnerhet ökningen av antalet barn på Kungsholmen. Detta innebär att den utbyggnad av förskolor, som är nödvändig ställer mycket stora krav på nämnden. Det är rimligt att nämnden kompenseras för de extra kostnader som en utbyggnad av förskolor i innerstaden medför.
En följd av att behovet av förskoleplatser ökar mer än möjligheterna att bygga ut är att barngrupperna blir större än vad som staden angett som norm. Detta medför påfrestningar för verksamheten och för barnens miljö. Risken är att det också påverkar möjligheterna att anställa tillräckligt antal personal med adekvat utbildning. 
Dessutom medför det ökande antalet barn och antalet förskolor, som saknar egna gårdar, att det blir än viktigare att slå vakt om Kungsholmens parker och andra grönområden. Vi är bekymrade över hur lite medel som centralt avsätts för skötsel och underhåll av våra parker.

Vård av äldre med demens
Den största utmaningen på sikt inom äldreomsorgen är det ökande antalet äldre med demenssjukdomar. De ersättningsbelopp som stadens resursfördelningssystem ger för vård- och omsorgsboenden och hemtjänst för personer med demens är inte tillräckliga för att säkerställa nödvändig personalbemanning. Det framgår särskilt tydligt om dagens verklighet jämförs med socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vi ser det som särskilt viktigt att följa upp om de extra medel för demensvården som i staden avsatts under tre år är tillräckliga och hur de fördelas.

Ensamkommande flyktingbarn
Kungsholmens stadsdelsförvaltning tar emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn p.g.a. att polishuset är beläget i stadsdelen. Detta medför ett omfattande administrativt arbete, som inte beaktas i stadens resursfördelningssystem. Eftersom det handlar om tillfälliga insatser i avvaktan på kommunplacering finns det anledning att uppdraget läggs centralt på socialförvaltningen. I annat fall bör Kungsholmens stadsdelsnämnd – på sätt som temporärt skett år 2013 - i budget tilldelas medel för uppdraget.

Den s.k. mångfaldens och valfrihetens baksidor
För att omsorg och vård av bl.a. demenssjuka personer ska bli framgångsrik är det av största vikt att samverkan med sjukvården är väl organiserad. Kundvalssystemet inom hemtjänsten med stort antal utförare samt de olika huvudmännen för primärsjukvården medför stora svårigheter för den samverkan, som är viktig för den enskilde brukaren. Den mångfald i utbudet av välfärdstjänster som möter brukarna medför organisatorisk splittring, som gör att angelägen professionell samordning är svår att genomföra.
Även om konkurrensutsättning och valfrihetssystem i viss mån har stimulerat verksamhetsutveckling och uppskattas av många brukare finns det skäl att uppmärksamma de svårigheter som uppkommit. För att få till stånd nödvändig planering och samverkan mellan olika aktörer för att få en god vård och omsorg för varje enskild brukare behöver det nuvarande valfrihetssystemet utvärderas och eventuellt omprövas.

Stadens resursfördelningssystem
Det är viktigt att stadens system för fördelning av resurser till stadsdelsnämnderna fortlöpande följs upp och revideras. Ett systemfel avser ersättningen för de personer med funktionsnedsättning (oftast autism) som genom biståndsbeslut erhåller boende inom enheter som inte ingår i stadens valfrihetssystem och därvid tar ut betydligt högre dygnspriser än de schablonbelopp som budgeteringen bygger på. Problemet är att kostnadsansvaret åvilar den stadsdelsnämnd där enheten är lokaliserad och inte den nämnd som fattar beslut om placering. Detta behöver rättas till.
Likaså finns det anledning att resursfördelningssystemet utvecklas på ett sätt som stimulerar flexibla boendelösningar och underlättar en bostadskarriär. Med dagens system ”fastnar” vissa brukare i gruppbostad trots att annat mer självständigt boende skulle vara att föredra.
Den kraftiga befolkningsökningen på Kungsholmen medför ökande behov av underhåll och skötsel av parkerna. Staden måste öka de medel som budgeteras för underhåll och skötsel av parker och se över fördelningen så att parkerna i innerstaden, som besöks av många personer som bor på annat håll, kan vara fortsatt attraktiva för boende och besökare. Därför är det angeläget att investeringsbudgeten förstärkts på det sätt som förvaltningen redovisat i tjänsteutlåtandet.

§7 Ansökan om verksamhetsbidrag 2013 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 mars, dnr 2.1-069-2013

 

§8 Ny förskola i St Görans gymnasiet – inriktningsärende

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola i fd. S:t Görans gymnasium, Vallgossen 14.

2.     Stadsdelsnämnden anför därutöver en viljeinriktning om att utegården för förskolan bör få en större yta än den planritning som finns idag.

 

 

ÄRENDET BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 mars 2013, dnr 2.6-167-2013.

 

BESLUTSGÅNG

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag med ett tillägg från samtliga ledamöter.

 

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt det från samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

 

 

§9 Inriktningsärende avseende upphandling av drift av parkmark inom Kungsholmens stadsdelsområde

BESLUT

 

1.   Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att driften av parkmark inom stadsdelsområdet ska upphandlas på i ärendet angivna villkor.

2.   Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att innan upphandlingen påbörjas, återkomma med en redovisning av framtaget förfrågningsunderlag utifrån i ärendet angiven inriktning.

 

ÄRENDET BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2013, dnr 2.2.2-184-2013

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S),) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till upphandling av parkmark inom stadsdelsområdet.
2.  Stadsdelsnämnden beslutar att driften av parkmark inom stadsdelsområdet ska ske i egen regi och ger förvaltningen i uppdrag att förbereda ett övertagande till 2014-10-01 då nuvarande entreprenadavtal går ut.

Att våra parker ska vara välskötta och rena samt att unga ska ha tillgång till sommarjobb och de som är i behov av det ska erbjudas arbetsträning är mål


som inte bara vi utan många engagerade medborgare ser som sammanhängande. Ofta när vi möter medborgare frågar de oss varför inte unga skulle kunna jobba med renhållning av parker istället för att gå sysslolösa om somrarna.

För att kunna genomföra dessa idéer anser vi att parkdriften ska ske i egen regi. På så sätt kan vi gemensamt, politiskt, skapa sommarjobb och arbetsträning utan att behöva gå omvägen via en entreprenör.   I egen regi kan vi även garantera att kollektivavtal, meddelarfrihet och meddelarskydd gäller samt att miljömässigt långsiktigt hållbar teknik och arbetsmetoder används.

Vi anser att rena parker, sysselsatta unga och arbetsträning ligger i alla kungsholmsbors intresse.

 

§10 Regler för skate m m Rålambshovsparken

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att tillåta skateboard och liknande åkslag, såsom sparkcyklar, och förtydliga skylten så att det framgår vad parken är avsedd för.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att behålla namnet Rålis Skatepark, inte ”aktivitetspark”.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att till nästa år se över möjligheten att bygga en enklare anläggning vid sidan om för yngre åkare.
4. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Rålis Skatepark är en succé och det är glädjande att se hur mycket den utnyttjas av åkare i alla åldrar. Vi delar förvaltningens uppfattning om att den uppkomna situationen i skateparken i Rålambshovsparken med konflikter mellan olika åkslag är olycklig, och ser öppningen mot fler tillåtna åkslag som en lösning värd att prova. En förtydligad skyltning med trivselregler behövs, med betoning på säkerhet och trivsel.
I förvaltningens tjänsteutlåtande nämns Rålis Aktivitetspark. Anläggningen bör fortfarande heta Rålis Skatepark. Begreppet ”aktivitetspark” är vagt och öppnar upp för allehanda tolkningar. Begreppet ”skatepark” anger vad anläggningen är avsedd för, och skylten ska förtydliga att den är byggd för skateboard men får även användas av liknande åkslag.
Även med mer tillåtande regler är det fortfarande en anläggning avsedd att rulla i med skateboards, kick-bikes och liknande åkslag. Det bör därför tydligt framgå att det fortfarande inte är tillåtet med mopeder, picknicksällskap, dirtcyklar eller annat som förstör, smutsar ner eller är i vägen för åkare. Grus kan vara förödande för skateboardåkare.
Vi förstår att man inte kan lista alla tillåtna och otillåtna användningsområden, men ett förtydligande är nödvändigt. Det bör framgå att det är en spontanidrottsanläggning och inte en lekplats att till exempel åka kana eller spela fotboll i.
Ett annat problem som belyses i tjänsteutlåtandet är att föräldrar i stor utsträckning låter små barn använda anläggningen med bristfällig tillsyn. Det medför skaderisker och otrygghet både för dem själva och för andra utövare. Anläggningen används på egen risk och föräldrar har ansvar för sina barn, särskilt på en så begränsad yta. Det stora intresset visar att behovet av liknande anläggningar är stort. Därför vill nämnden att förvaltningen, i enlighet med tjänsteutlåtandet, se över möjligheten att bygga en enklare anläggning anpassad för främst yngre åkare vid sidan om den befintliga.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2013, dnr 3.1-183.2013.

BESLUTSGÅNG
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle bifalla ett från samtliga ledamöter gemensamt förslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt det från samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

 

§11 Nya förvaltningslokaler

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förhyrning av förvaltningslokaler i fastigheten Gångaren 10 vid Lindhagensgatan 76 i Stockholm.

 

2.     Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott att förhyrningen godkänns.

 

3.     Om erforderliga beslut fattas ger nämnden stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal på sju år med Areim AB.

4.     Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna överenskommelse med AMF fastigheter.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2013, dnr 2.6-193-2013

 

§12 Delegationsförteckning

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsförteckningen

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 mars 2013, dnr 1.1-182-2012

 

§13 Månadsrapport mars

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport, mars 2013

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 april 2013, dnr 2.1-124-2013

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2013 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. 

 

Förvaltningen är mycket försiktig i sin andra budgetutfallsprognos efter att tre månader av verksamhetsåret 2013 har gått.

 

De enda budgetavvikelserna som prognostiseras även denna månad är + 0,9 milj för äldreomsorgen och – 0,9 milj för försörjningsstödet.  I budgeten överfördes 7,7 milj av äldreomsorgens anslag till omsorgen om funktionsnedsatta som med detta budgettillskott prognostiseras ett nollresultat.

 

För äldreomsorgen innebär anslagsöverföringen fortsatt restriktiv biståndsbedömning av rätten till plats på vård- och omsorgsboende samt servicehus. För omsorgen om funktionsnedsatta innebär budgeteringen att det behövs ett kraftigt tillskott i 2014 års budget om verksamheten ska kunna gå ihop med de budgetmedel som verksamheten får via stadens centrala budget.

 

Anslaget för försörjningsstöd är underbudgeterat varje år vilket innebär att något annat verksamhetsområde måste gå med motsvarande överskott för att budgeten för hela nämnden ska uppnå ett nollresultat. 

 

Utan de 8,6 milj som äldreomsorgen bidrar med till budgethållningen skulle nämndens övriga underbudgeterade verksamheter tvingas till kraftiga nedskärningar. Samtidigt som dessa pengar skulle behövas till kvalitetshöjningar inom äldreomsorgen.

 

§14 Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm Motion (2012:74)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2013, dnr 1.5.1-723-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta att bifalla motionen.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.


RESERVATION

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) reserverade sig mot bealutet med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle besluta att bifalla motionen.

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vi har inget särskilt att invända mot innehållet i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande eller i motionen.

 

De aktuella förslagen till karriärvägar för lärare och till utformningen och namngivningen av nya lärartjänster löser dock inga problem i den alltmer segregerade skolan vi har i Stockholm i dag. 

 

Lärarlönerna är för låga, det räcker inte med att några lärare ska få nya ytterst begränsade vägar till en karriärutveckling. Läraryrket har blivit ett lågstatusyrke. Resultaten i den svenska skolan försämras samtidigt som alltfler skolor särskilt i Stockholm drivs med vinstintresse. Den kommunala skolan förfaller, lärarna halkar efter i den allmänna löneutvecklingen. Det är allt svårare att locka ungdomar till lärarutbildningen vars inträdeskrav har blivit skrämmande låga. 

 

Inga karriärvägar skapas heller av den obegripliga lönebildning i Stockholm som i höstas resulterade i att lärare i ”lågpresterande skolor” fått en sämre löneutveckling än lärare i ”högpresterande skolor”. Elevernas prestationsnivå behöver inte ha något direkt samband alls med lärarnas kompetens.  Arbetsförhållandena och elevernas sociala bakgrund på de olika skolorna påverkar naturligtvis resultaten. Frågan borde i stället vara: hur kan vi locka de mest kompetenta lärarna till de skolor där de mest behövs?

 

Gärna några tjänster som lektorer eller förstelärare. Men hellre en rejäl satsning på att ge hela skolan i Stockholm ett rejält lyft.

 

§15 Lokal barnombudsman och ett handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter Motion (2013:14)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 mars 2013, dnr 1.5.1-116-2013

§16 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2013, dnr 1.5.1-136-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

att därutöver anföra följande:

Det är bra att Stockholm har ett välutvecklat program för barn- och ungdomskultur. Programmet, som är förankrat i FN:s barnkonvention, har också målsättningar och ambitioner som staden i sin budget ålägger berörda nämnder att följa.

 

Visionen i planen Kultur i ögonhöjd är att alla barn och unga i Stockholm, oavsett bakgrund och förutsättningar ska ha likvärdig tillgång till kultur för, av och med barn och unga. En oantastlig vision som naturligtvis kräver såväl tydliga mål som medel för att kunna närma sig något sorts verklighet.

 

Vi vill särskilt understryka att det är av stor vikt att främja barns och ungdomars kreativa förmåga genom att de ges goda möjligheter att inom skilda kulturområden själva aktivt delta i kulturutövandet och finna egna kulturella uttrycksformer. Det bidrar till ökad självkänsla och självförtroende samt ökade kunskaper inom olika områden.

 

Vi delar förvaltningens bedömning att revideringen av den gamla planen och uppgraderingen till program bidrar till att höja målsättningen kring barn- och ungdomskulturen i Stockholm. Framför allt genom att tydliggöra att barns och ungdomars behov vad gäller fysiska miljöer ska beaktas och att detta mål ska följas upp.
 
Stadsdelsförvaltningarna föreslår gemensamt att förvaltningarna, två åt gången enligt ett rullande schema, delar på värdskapet för kultursamordnare för att på det sättet säkerställa implementeringen av kulturprogrammet. Denna samordnare ska bl.a. ha till uppgift att vara uppdaterad på det aktuella utbudet och samtidigt känna till förskolans och skolans rutiner. 
 
Kulturförvaltningen lyfte i sitt tjänsteutlåtande inför beslutet 2009 om den ursprungliga planen fram ett antal nödvändiga framgångsfaktorer som till exempel tillgång till professionella kulturförmedlare och en strukturerad lokal samverkan.

 

Vi anser att stadsdelsnämnden, i stället för att bland redan hårt pressad förskole- och skolpersonal utse samordnare, ska ta steget fullt ut och inrätta en kultursekreterartjänst för att möjliggöra att det ambitiösa programmet blir något mer än en papperstiger.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Förutsättningarna för att genomföra programmet ute i stadsdelarna underlättas om stadsdelsnämnderna återinför anställningar som kultursekreterare.

Viktiga politiska uppdrag och ambitioner som inte omfattas av en stadsdelsnämnds tunga kärnverksamheter riskerar att hamna i skymundan – i stället för att vara ”allas ansvar” blir de ”ingens ansvar”.

En kultursekreterare vid en stadsdelsförvaltning har som prioriterad uppgift att initiera, samordna och följa upp olika initiativ. Kultursekreterarna från de olika förvaltningarna bildar nätverk och i samverkan med varandra och kulturförvaltningen organiseras en ”kulturinfrastruktur” som kan säkerställa ett vitalt arbete med barn- och ungdomskultur i hela staden.

§17 Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 mars 2013, dnr 1.5.1-145-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande

Eleven och samhället har allt att vinna på att nyanlända får den utbildning och den kunskap de behöver för att kunna ta sig vidare i grundskolan samt i gymnasiet. Utbildning och kunskap ger förutsättningar till vidareutbildning och arbete.

 

Elever som kommer till Sverige före sju års ålder klarar sig nästan lika bra i skolan som de som fötts här, medan de som anländer senare generellt klarar sig mycket sämre i skolan.

 


Kungsholmens stadsdelsnämnd har ansvaret för allt fler ensamkommande flyktingbarn som måste få en bra start i det svenska samhället även vad gäller kvalitén på den utbildning som erbjuds dem, särskilt när många av dem visat sig ha stora luckor i sin skolgång. Vissa har inte alls gått i skola i de länder där de bott innan de kommer till Sverige.

 

Att tillämpa standardiserade lösningar som alltför ofta bygger på ett synsätt som utgår från att nyanlända elever per definition är lågpresterande, är kontraproduktivt. Skolorna bör så fort som möjligt ta reda på vilka förkunskaper eleverna har.

 

I de förberedande klasserna blandas ofta elever med helt olika behov och förutsättningar. När nya elever kommer till gruppen kan nivån på undervisningen sänkas varvid de som varit i klassen ett tag tröttnar. Men det finns också positiva undantag.  I tio kommuner som Sveriges Kommuner och Landsting identifierat som goda exempel undervisas nyanlända elever inledningsvis ofta i ordinarie undervisning i praktisk-estetiska ämnen. Allteftersom elevernas kunskaper i svenska språket fördjupas utökas undervisningen i övriga ämnen.

 

De nyanlända behöver mer undervisningstid och mer individualisering i sin skolgång än andra elever för att kunna komma ikapp.  I förberedelseklasserna riskerar de istället att få färre timmar undervisning än andra elever.

 

§18 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014<br>Remiss från Trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2013, dnr 1.5.1-118-2013

§19 Restaurang Soppan<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Soppan får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2013, 1.5.2-159-2013

 

§20 Restaurang La Isla AB<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd förslår att La Isla får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 03.00 – 05.00.

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2013, 1.5.2-180-2013.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle avslå ansökan om tillstånd att servera alkohol mellan klockan 03.00 – 05.00.

 


BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle avslå ansökan om tillstånd att servera alkohol mellan klockan 03.00 – 05.00.§21 Restaurang Ashnik sushi bar & dumpling<br>Remiss Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning föreslår att restaurang Ashnik sushi bar & dumpling får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2013, 1.5.2-181-2013

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

Det är anmärkningsvärt att en ny restaurang inrättas i ett nybyggt hus med uppenbara brister i tillgängligheten.

För att långsiktigt förbättra tillgängligheten i samhället för personer med nedsatt rörelseförmåga är det vid nybebyggelse och nyetableringar som praktiska förutsättningar för åtgärder finns och ska tas tillvara.

 

§22 Anmälningsärenden

Anmälan av psykosocial kartläggning 2012

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och rapporter

 


Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

 

§23 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om feriearbeten för ungdomar under sommaren 2013.

 

§24 §§ 24 - 25 sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen