Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-05-22

Sammanträde 2013-05-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Utegym i Fredhällsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-144-2013

Handläggare: MY Peensalu, 508 09 245

4 Fågelskylt<br>Svar på medborgarförslag

6 Redovisning av förslag till ”Vackra Stockholm”

7 Ny paviljongförskola vid Kristinebergs Slott<br>genomförandeärende

Dnr: 2.6-024-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-230-2013

Handläggare: Jan Francke, 508 09 351

9 Delegation enligt LVM och LVU

Dnr: 1.1-219-2013

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

10 Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, förskoleplan och framtidens förskola<br>Remiss från kommunstyrelsen

11 Förslag till detaljplan för del av Kristineberg 1:10 m m i stadsdelen Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

12 Förslag till detaljplan för Paradiset 19 och 21 m m i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret r

13 Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj<br>Remiss från kommunstyrelsen

14 Restaurang Noodle Mama<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

15 Restaurang Indian Garden<br>Remiss dnr från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-228-2013

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

16 Golfbaren<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-222-2013

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

17 Villa Mediterranea Tapas Bar & Lounge<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-246-2013

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

18 Restaurang Bono Barista<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Anmälan av tjänstemannabeslut

19 Enligt delegationsbestämmelserna – nyanställda 130101-130430

Anmälningsärenden

20 Resultat av upphandling av kost för äldre

21 Slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

Dnr: 2.1-157-2012

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

22 Kvalitetsberättelse Alströmerhemmet och Fridhemmet samt kvalitetsbokslut från Attendo Skandinavien

24 Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och rapporter

25 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinder

26 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

27 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

28 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

33 Socialstyrelsens beslut i ärende rörande krav på åtgärder vid Serafens vård- och omsorgsboende

34 Anmälan enligt Lex Sarah

35 Anmälan enligt Lex Maria

§2 Anmälan av medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag, dnr 1.2.4-070-2013.

 

 

§3 Utegym i Fredhällsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande. Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2013, dnr 1.2.4-144-2013

 

§4 Fågelskylt<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd återremitterar ärendet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2013, dnr 1.2.4-182-2013.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet för vidare beredning.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att återremittera ärendet.

§5 Tertialrapport 1 med prognos för 2013

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden godkänner nya och förändrade årsmål och aktiviteter som anges i detta ärende.

3.     Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till justering av budgeten mellan verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta.

4.     Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar beskrivna under verksamhetsmålet 3.1 - Budgeten ska vara i balans - om sammanlagt 7,5 mnkr.

5.     Stadsdelsnämnden ansöker om 710 tkr för Vackra Stockholm i enlighet med bilaga 3.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2013, dnr 1.2.1-170-2013

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) deltog inte i beslutet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Stadsdelsnämnden föreslås besluta enligt följande:

1.     Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 4 - 5 i förvaltningens förslag till beslut.

3.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2013 reserverade Vänsterpartiet sig mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. Förvaltningens tertialrapport 1 2013 bekräftar detta.

 

Förvaltningen prognostiserar visserligen en budget i balans vilket kommer att kräva ”återhållsamhet och kontinuerliga anpassningar i verksamheterna”.  Balansen i bokslutet når man i första hand genom att ta i anspråk resultatenheternas fonddispositioner då årets drift går på minus. 

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 0,9 milj. Alliansen har en övertro på sin misslyckade ”arbetslinje” och underbudgeterar medvetet försörjningsstödet år efter år. Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop. 

 

Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel.  De högsta godkända hyresnivåerna vid ansökan om ekonomiskt bistånd är så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering.  Flera av dem riskerar att förlora sitt boende när de hänvisas till att byta till billigare lägenhet. Det är mycket svårt att bli godkänd som hyresgäst hos en ny hyresvärd när man är tvungen att leva på försörjningsstöd. Allmännyttan på Kungsholmen är i det närmaste utraderad. De nya hyreslägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. 

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen.  Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen.

 

Vi välkomnar den nybildade enheten som arbetar med mottagande av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl på Kungsholmen. För första gången deltar stadsdelen nu aktivt och strukturerat med flyktingmottagande. Nästa steg i arbetet bör vara att ett gruppboende för ensamkommande flyktingbarn öppnas i stadsdelen.

 

Äldreomsorgens prognostiserade överskott justeras nu ner och 4 milj av det anslag som alliansen i budgeten överförde från äldreomsorgen till omsorgen om funktionsnedsatta återförs nu till äldreomsorgen. Behoven inom både särskilt boende och hemtjänsten ökar trots en fortsatt restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus. Sociala delegationens ledamöter har senast på sitt sammanträde denna vecka sett åtskilliga bevis på detta. Tröskeln till särskilt boende har blivit högre än tidigare. En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt vår uppfattning i stället resulterat i bifall. Några av de boende som idag flyttar in på särskilt boende är så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor. Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans. I stället prognostiseras ett underskott med 2,9 milj kr före resultatdisposition. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, fortfarande kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden. Ett minskat antal brukare har enligt förvaltningen påverkat siffrorna så att underskottet i driftbudgeten minskar.

 

Förskolan prognostiserar ett underskott med 3,5 milj vilket är en utveckling som kunde anas redan förra året.  Trots stora barngrupper och överin­skrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd räcker inte anslagen.  Förvaltningen har gjort en ambitiös plan för att öka andelen förskollärare. Lyckas man med detta – vilket vi självklart skulle välkomna – ökar kostnadstrycket ytterligare. Budgeten klarades 2012 genom överföring av pengar från 2011 års resultatfond. Nu är dessa pengar slut.

 

”Budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder.  Budgeten inrymmer ej blomsterprogram eller underhåll av anläggningar som trappor och murar.” Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål samt bidra till Sveriges miljökvalitetsmål är det av stor betydelse att alla stadens nämnder och verksamheter bedriver aktivt och systematiskt miljöarbete.

Som miljöpartiet påpekade när årets verksamhetsplan behandlades behöver därför miljö- och klimatkompetensen stärkas bl.a. vid stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen bör ha resurser för att i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Vår ståndpunkt är att en särskild befattning som miljösamordnare inrättas vid stadsdelsförvaltningen.

För att styra och följa upp insatser för bättre miljö anger kommunfullmäktige ett antal indikatorer som stadsdelsnämnderna ska redovisa.

En indikator avser andel enheter som sorterar ut matavfall för framställning av biogas. Stadsdelsnämndens årsmål är 25 %. Denna ambitionsnivå anser vi är alldeles för låg – alla enheter bör vara med.

En annan indikator avser den andel mat som tillagas och serveras i stadens verksamheter som är ekologiskt framställd. Stadsdelsnämndens årsmål är 15 %. Miljöpartiet anser att andelen ska uppgå till 40 %

Båda dessa indikatorer mäter förhållanden som i sig är betydelsefulla för ett miljömässigt hållbart samhälle. Dessutom är de pedagogiskt viktiga i och med att de tillämpas i bl.a. förskolor och skolor och därmed kan påverka miljömedvetandet hos barn och ungdomar.

Vi uppskattar tertialrapportens uppgifter att verksamheterna agerar miljövänligt genom att källsortera, sortera ut biologiskt nedbrytbart köksavfall och kompostera samt att varje enhet har ett miljöombud, som erbjuds vidareutbildning för att vara stöd för ytterligare miljöförbättringar. Vidare uppskattar vi att förvaltningen anger att när livsmedel eller måltider köps in så ska så långt möjligt ekologiska alternativ väljas. Men vi anser att ambitionsnivåerna i staden måste vara betydligt högre.

§6 Redovisning av förslag till ”Vackra Stockholm”

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med ett genomförande enligt detta tjänsteutlåtande.

 

2.     Stadsdelsnämnden skickar de förslag om ”Vackra Stockholm” som inte faller inom stadsdelsnämndens ansvarsområde till berörda nämnder för kännedom.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 april 2013, dnr 1.2.3-100-2013

§7 Ny paviljongförskola vid Kristinebergs Slott<br>genomförandeärende

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar inhämta tillstånd för inhyrning från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

2.     Under förutsättning av ekonomiutskottets bifall uppdras till stadsdelsdirektören att teckna avtal för paviljongen.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2013, dnr 2.6-024-2013

 

§8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2013, dnr 1.2.1-230-2013

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) och Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Förvaltningen rapporterar totalt 4 gynnande beslut enligt LSS och ett enligt SoL som avser särskilt boende och som inte kunnat verkställas. Det saknas ”lämpligt boende” enligt tjänsteutlåtandet för samtliga dessa personer. 

Ansvaret för att bygga nya bostäder för de aktuella målgrupperna ligger hos staden centralt. Att utbudet inte täcker behoven är ingen nyhet. Det är en skandal att personer som har laglig rätt till boendeinsatser utifrån bestämmelserna i SoL och LSS inte kan få sina behov tillgodosedda i Stockholms stad. Alliansen pratar om valfrihet. När det saknas lämpligt boende är valfriheten bara tomma ord. 

§9 Delegation enligt LVM och LVU

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

 

2.     Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2013, dnr 1.1-219-2013

 

§10 Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, förskoleplan och framtidens förskola<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2013, dnr 1.5.1-188-2013

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:


Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och anför dessutom följande:

Inledning

FN:s Barnkonvention borde vara en tydligare utgångspunkt för förskoleprogrammet. Det saknas resonemang kring exempelvis artikel 12 om barns rätt till inflytande och delaktighet. Alla barns rätt till utbildning genom förskola, inklusive papperslösa eller gömda barn, bör skrivas in i programmet.

Utveckling och lärande

Alla barn ska uppmuntras att tro på sig själva och andra. Var och en ska få utveckla sina förmågor, utifrån sina förutsättningar, och lära sig att samarbeta där det behövs, till exempel för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Alla behövs, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnicitet och funktionsnedsättning, och alla har något att bidra med i samarbetet.

Barn som behöver mer hjälp och stöd

Det behövs tydligare tidsramar för hur snart insatser ska sättas in för barn, som behöver mer hjälp och stöd i sin utveckling än andra. Om det sker inom en vecka, en månad eller inom ett år kan vara helt avgörande för barnets utveckling.

Pedagogisk miljö och material

Skadliga kemikalier, som finns i förskolan, ska fasas ut. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast år 2021. Målet ligger i linje med regeringens miljömål att skydda människor och miljö från skadliga kemikalier.

Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska rymliga gröna gårdar. För att säkra kvaliteten på utemiljön ska staden ta fram en metod för att värdera utemiljöerna och bidra till att skapa en utemiljö som stimulerar till lek och rörelse.

 

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Verksamheten i förskolan ska ha en global utgångspunkt och relatera till barnets bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla kulturell identitet samt förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Kost, rörelse och hälsa

Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolan. Alla förskolor ska kunna erbjuda omsorgsfullt lagad ekologisk och närproducerad mat. 50 procent av livsmedlen ska vara ekologiska och det ska finnas tillagningskök på förskolorna.

Gruppen som pedagogiskt redskap

Barngruppernas storlek och sammansättning har stor betydelse för kvaliteten i förskolan. Det kan vara försåtligt att betrakta barngruppernas storlek och sammansättning som ett pedagogiskt redskap som därför varierar under dagen och mellan aktiviteter. Det försvårar full insyn och ökar risken att barngrupperna allt för ofta är för stora. Många föräldrar anser sig inte få tillräcklig uppfattning om gruppstorlekarna och ser svårigheter när det gäller att jämföra olika förskolor.

Genusperspektiv

Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsnormer, heteronormativitet och rasism. Förskolan ska ha ett medvetet, aktivt normkritiskt arbete och ett aktivt arbete mot diskriminering. De likabehandlingsplaner som förskolorna upprättar ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som hjälp i det dagliga arbetet. Alla förskolor ska sträva efter att ha personal med genuspedagogisk utbildning.

En förskola för storstaden

Staden ska erbjuda helg- och nattöppen barnomsorg. Barn med nattarbetande föräldrar har behov av en lugn, trygg och ombonad miljö i mycket liten skala med välutbildad personal. Rätten till barnomsorg är i dag starkt begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det är en brist att enbart de kommunala förskolorna och inte de fristående följs upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS).

 

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S), lämnade följande uttalande:

Socialdemokraterna anser förlaget till förskoleprogram är ambitiöst och träffar helt rätt vad gäller att lägga utveckling, lärande, värderingar och trygghet i fokus. Innehållet i programmet motsvarar de krav som ställs i läroplanen för förskolan och det som beskrivs är till stor del sådant som förskolorna redan har en ambition att arbeta med.

För att ett bra program ska få reella resultat krävs att förskolorna får bättre förutsättningar att jobba under. Socialdemokraterna anser att mindra barngrupper och mer personal, framför allt förskollärare skulle göra att förskoleverksamheten hade en verklig chans att leva upp till förväntningarna som ställs i programmet.

Vidare anser socialdemokraterna att privata och kommunala förskolor ska ha samma förutsättningar och samma tillsyn och att hela ansvaret ska ligga på stadsdelsnämnderna.

Mer resurser och bättre förutsättningar är ett måste för att programmet ska få den viktiga och statushöjande betydelse som krävs, både för personalens och barnens trygghet, utveckling och lärande.

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Det är en mycket välformulerad plan. Full av vackra skrivningar som staplar honnörsorden på varandra. Naturligtvis har vi ingenting att invända mot något av detta!

Men - och det är ett nog så betydelsefullt men...

För att glappet mellan ideal och realitet inte ska bli stort som Grand Canyon och bidra mer till frustration än inspiration hos de alldeles för fåtaliga högskoleutbildade pedagoger vi lyckats attrahera till vår stadsdel så krävs Resurser.

När så tertialbokslutet prognostiserar ett underskott om 3.5 Mkr i förskolans driftbudget då ser det inte så lysande ut.

Alltså - den välfungerande förskola som våra barn har rätt att få kräver att resurser tillförs i tillräcklig mängd så att vi kan anställa fler högskoleutbildade pedagoger och hålla en rimlig storlek på barngrupperna.

 

§11 Förslag till detaljplan för del av Kristineberg 1:10 m m i stadsdelen Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2013, dnr 1.5.3-196-2013

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

Reijo Kittilä (V) och Anders Ödmark m.fl (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S), reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver göra följande tillägg:

Vi delar förvaltningens uppfattning att det oersättliga ekbeståndet måste räddas. Dessa träd har vuxit i århundraden och är en mycket viktig del av miljön i området. De stora träden finns främst i anslutning till Kristinebergs slottsväg och det bör vara möjligt att bygga kontor mycket nära E 4 och på den mark där Trafik Stockholm nu ligger. På så sätt får man en barriär utan att skada de äldsta träden. Det ständiga bruset från E 4 gör det mindra attraktivt att ströva i området, men träden bidrar till en vacker miljö och ett bättre klimat.

 

Reijo Kittilä (V) och Anders Ödmark m.fl (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Kungsholmen i sin helhet och särskilt den kraftfullt exploaterade stadsdelen Västra Kungsholmen skulle gynnas om Essingeleden grävdes ner eller överdäckades. Men i väntan på detta torde etableringen av ett funktionellt bullerskydd mot leden vara av godo. Det finns därför ingenting att invända

mot att det byggs kontor i området närmast hörnet Essingeleden och Drottningholmsvägen. Särskilt om bullerskyddet utökas längs Hjalmar Söderbergs väg. 

 

Priset för detta är dock för högt om det innebär att det oersättliga ekbeståndet offras. Detta unika trädbestånd bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt och därför bör man från stadens sida förändra planen med detta i åtanke. Nybyggnation bör i huvudsak ske på redan hårdgjorda ytor!

 

Tidigare har planerna för detta område innehållit en idrottshall och det är inte acceptabelt att denna har försvunnit ur planerna eftersom behovet av lokaler för befolkningens idrottsutövande inte på något sätt minskat. Snarare tvärtom.

 

§12 Förslag till detaljplan för Paradiset 19 och 21 m m i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2013, dnr 1.5.3-241-2013

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

1.     Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Utöver tjänsteutlåtandet anför stadsdelsnämnden enligt vad som står nedan.

3.     Paragrafen justeras omedelbart.

Kungsholmen, i likhet med övriga innerstan, saknar hyresrätter med rimliga hyresnivåer som även folk med låga eller normala inkomster kan efterfråga.  Det föreslagna nya bostadshuset bör bestå av hyresrätter som inte enbart riktar sig till folk med höga inkomster.

 

Vi är mycket tveksamma till det mörka gaturum som byggnaden med föreslagen höjd kommer att skapa. Huset bör byggas några våningar lägre än enligt förslaget för att inte från början skapa en tråkig boendemiljö. 

 

 

§13 Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2013, dnr 1.5.1-168-2013

 

§14 Restaurang Noodle Mama<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Noodle Mama

får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan

klockan 11.00 – 21.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2013, dnr 1.5.2-217-2013

§15 Restaurang Indian Garden<br>Remiss dnr från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Indian Garden

får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan

klockan 11.00 – 23.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2013, dnr 1.5.2-228-2013

 

§16 Golfbaren<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Golfbaren får tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten alla dagar mellan klockan 11-00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2013, dnr 1.5.2-222-2013

 

§17 Villa Mediterranea Tapas Bar & Lounge<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelnämnd föreslår att Villa Mediterranea Tapas Bar & Lounge får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 24.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2013, dnr 1.5.2-246-2013

§18 Restaurang Bono Barista<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Bono Barista får tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2013, dnr 1.5.2-287-2013

 

§19 Enligt delegationsbestämmelserna – nyanställda 130101-130430

Enligt delegationsbestämmelserna – nyanställda 130101-130430

§20 Anmälningsärenden

·       Resultat av upphandling av kost för äldre dnr 2.2.2-636-2012

UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Det är anmärkningsvärt hur nära varandra prismässigt de två stora internationella jättarna på kostmarknaden med hundratusentals anställda över en stor del av världen Sodexo och ISS står i denna upphandling. De lämnar nästan identiska anbudspriser medan den tredje anbudsgivaren ligger 50 % högre i pris. Lokala mindre företag har inte en chans i dessa upphandlingar. 

I upphandlingen ställdes inga krav på att utföraren skulle ha gällande kollektivavtal för sina anställda. I den här typen av verksamheter står personalkostnaderna för en stor del av totalkostnaden. Vi utgår ifrån att stadsdelen kommer att ha kontroll över att Sodexo inte utnyttjar underbetalda gästarbetare i denna verksamhet där kraven på t.ex. svenskkunskaper inte är lika höga som i vården och omsorgen.

Meddelarfrihet och meddelarskydd gäller inte för de anställda hos Sodexo på samma villkor som i offentligt driven verksamhet.

Vi anser att det är av stor betydelse för tjänstens kvalitet att personalen har goda anställningsvillkor och inflytande över sin arbetssituation och kan larma om något är fel i verksamheten utan att riskera repressalier från arbetsgivaren.  Dessa krav ställdes inte i denna upphandling.

 

 

·       Slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel dnr 2.1-157-2012

 

·       Kvalitetsberättelse Alströmerhemmet och Fridhemmet samt kvalitetsbokslut från Attendo Skandinavien dnr 1.2.1-278-2013

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och rapporter

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinder

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

§21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Skrivelse från (V) om anställningsformer på våra äldreboenden,
dnr 1.2.3-327-2013

·       Fråga från Catarina Agrell (S) om fallskador i vården. Medicinskt ansvarig sjuksköterska besvarade frågan.

§22 Information från stadsdelsförvaltningen

·       Beredskap med anledning av händelser i ytterstaden.

·       Feriearbeten för skolungdomar.

·       Brukarundersökning i förskolan.

·       Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 28 maj.

·       Nattvandring vid skolavslutningen den 12 juni.

·       Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken den 6 juni.

§23 §§ 23 - 27 sekretessbelagda ärenden