Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Upprustning av bouleplan vid Wivalliusgatan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-305-2013

Handläggare: Magnus Björkman, 508 09 149

4 Konstgräs på Lilla Essingens bollplan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.- 330-2013

Handläggare: Gunilla Schedin, 508 09 277

5 Flera förskoleplatser på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-331-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

6 Regnskydd invid fotbollsplan och skateanläggning i Kristinebergs strandpark<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-337-2013

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

7 Om en attraktivare Bropark på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

8 Parken vid Stagneliusvägen i Fredhäll –<br>godkännande av plan för upprustning och genomförande

9 Anställningsformer på våra äldreboenden<br>Skrivelse från (V)

Dnr: 1.2.3-327-2013

Handläggare: Lajla Wikström, 508 08 101

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-396-2013

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

11 Månadsrapport juli 2013

Dnr: 2.1-124-2013

Handläggare: Henrik Lennermark, 508 09 518

12 Stadstoalett i Rålambshovsparken<br>Remiss från Stadsbyggnadskontoret

Remisser

13 Förslag till detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

14 Förslag till detaljplan för Bojen 3 i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

15 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer<br>Remiss från kommunstyrelsen

16 Motion (2013:39) om Stockholm – en stad i världsklass för dyslektiker<br>Remiss från kommunstyrelsen

17 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-346-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

18 Restaurang Johan Lidby Vinhand<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-365-2013

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälan enligt tjänstemannabeslut

19 Enligt delegationsbestämmelserna – Stadsmiljö

Anmälningsärenden

20 Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning

21 Avfallsplan för Stockholm 2013-2016

23 Inkomna protokoll, rapporter skrivelser m m

24 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinder

25 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt till att närvara

28 Yttrande till tingsrätten angående adoption

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

31 Återtagande av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a§ föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

32 Anmälan av ordförandebeslut rörande yttrande över ansökan om adoption 4 kap 10 § FB

33 Anmälan enligt Lex Sarah

34 Anmälan enligt Lex Sarah

35 Socialstyrelsens beslut i Lex Sarah ärende

36 Beslut från inspektionen för vård och omsorg rörande ärende enligt Lex Sarah

37 Anmälan enligt Lex Maria

38 Socialstyrelsens beslut i Lex Maria ärende

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

sammanträde 130416, 130521 och 130618

§2 Anmälan av medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag, dnr 1.2.4-070-2013.

 

 

§3 Upprustning av bouleplan vid Wivalliusgatan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juli 2013,dnr 1.2.4-305-2013

 

§4 Konstgräs på Lilla Essingens bollplan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 juni 2013,dnr 1.2.4.- 330-2013

 

§5 Flera förskoleplatser på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 juli 2013,dnr 1.2.4. - 331-2013

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Medborgarförslaget tar upp bristen på förskoleplatser på Lilla Essingen.  Förvaltningens tjänsteutlåtande bekräftar att många barn som bor på Lilla Essingen i dag får plats i Marieberg p.g.a. platsbrist på den egna ön.

Ingen kommunal förskola ingick i den ursprungliga planeringen för Luxområdet. I stället skulle en privat aktör driva en förskola på ön. Marknaden skulle tillfredsställa behovet av förskoleplatser men – som vanligt - blev det inte så. Det privata förskolebolaget drog sig ur då de ansåg att lokalkostnaderna var för höga och i stället startade man en kommunal förskola i samma lokaler.

Dagens brist på förskoleplatser på Lilla Essingen härstammar från den misslyckade planeringsprocessen för Luxområdet då kommunala förskolor inte ritades in i byggnationen och då den borgerliga alliansen litade på marknadens förmåga att tillgodose behovet av förskoleplatser.

 

§6 Regnskydd invid fotbollsplan och skateanläggning i Kristinebergs strandpark<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

1.     Medborgarförslaget överlämnas till idrottsnämnden.

2.     Fotbollsplanen och skateanläggningen i Kristinebergs strandpark fyller en mycket viktig funktion för ett stort antal barn, ungdomar och även vuxna varför vi håller med förslagsställaren att det borde finnas regnskydd vid denna högt frekventerade idrottsplats. Det skulle göra idrottsplatsen mer användbar under längre tid av året.

Eftersom fotbollsplan utgör idrottsmark faller frågan om regnskydd utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde föreslår vi att stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till idrottsnämnden med förhoppning att funktionella och färgglada regnskydd kan uppföras så snart som möjligt.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juli 2013,dnr 1.2.4-337-2013.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade ett gemensamt förslag till beslut.

Mikael Valier (KD) instämde i förslaget i form av ersättaryttrande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att stadsdelsnämnden enhälligt hade beslutat enligt det gemensamma förslaget.

 

§7 Om en attraktivare Bropark på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för fortsatt beredning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juli 2013,dnr 1.2.4-216-2013

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att stadsdelsnämnden skulle återremittera ärendet för fortsatt beredning.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden fann att stadsdelsnämnden hade beslutat att återremittera ärendet.

 

§8 Parken vid Stagneliusvägen i Fredhäll –<br>godkännande av plan för upprustning och genomförande

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner programmet och genomförandet

av upprustningen av parken vid Stagneliusvägen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 juli 2013, dnr 3.2-401-2013

 

§9 Anställningsformer på våra äldreboenden<br>Skrivelse från (V)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 augusti 2013, dnr 1.2.3-327-2013

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vi tackar för det arbete som stadsdelsförvaltningen lagt ner för att kunna få fram svar på våra frågor om anställningsformer på våra äldreboenden. 

 

De siffror förvaltningen redovisar väcker dock ytterligare tankar och frågor:

-  På Serafen, Alströmerhemmet och S:t Eriks äldreboende är en överväldigande majoritet av den fast anställda personalen anställd på deltid. Därutöver finns ett stort antal timanställda. Detta måste innebära en dålig personalkontinuitet vilket naturligtvis påverkar kvalitén på vården och omsorgen. 

-  Hur stor del av alla arbetade timmar utförs av heltids-, deltids- respektive timanställda?

-  Ett undantag bland vård- och omsorgsboendena är Solbacken där förhållandet mellan hel- och deltidsanställda är det motsatta jämfört de tre övriga boendena. 

Vad har Solbacken lyckats göra annorlunda än Alströmerhemmet, Serafen och S:t Erik?

 

I stort sett samtliga politiska partier har uttalat sig positivt om betydelsen av heltidsanställd personal.  Enligt Vänsterpartiets uppfattning ska ingen behöva arbeta deltid mot sin vilja. Lönenivåerna för vård- och omsorgspersonalen är så låga att det är svårt att klara sin och sin familjs försörjning ens med en heltidslön.

 

Vad är orsaken till den stora andelen deltidsanställningar? Är detta en resursfråga, att man inte annars får personaltäckning 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan? Eller är det en schemaläggningsfråga? Har det blivit på det här sättet under tidigare entreprenörers tid och att det nu är svårt att ändra utan att en del personal måste sägas upp alternativt få ännu lägre tjänstgöringsgrad och besvärligare arbetstider?

 

Vad får de många deltidsanställningarna för konsekvenser för kompetensutveckling av personalen? Eller hänger antalet tim- och deltidsanställningar ihop med att relativt många i personalen deltar i olika kompetensutvecklingssatsningar och att det då behövs vikarier i deras ställe?

 

Vi tänker återkomma med en ny skrivelse eftersom vi anser att de frågor som väcks av redovisningen är viktiga för framtida verksamhetsutveckling och som det är viktigt att vi tar itu med både på den politiska nivån och från tjänstemännens sida.

 

§10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 juni 2013, dnr 1.2.1-396-2013

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) och Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Förvaltningen rapporterar totalt 6 gynnande beslut enligt LSS som avser särskilt boende och som inte kunnat verkställas. Det saknas ”lämpligt boende” enligt tjänsteutlåtandet för samtliga dessa personer.  

Huvudansvaret för att bygga nya bostäder för de aktuella målgrupperna ligger hos staden centralt. Att utbudet inte täcker behoven är ingen nyhet. Förvaltningen påpekar på ett förtjänstfullt sätt i samtliga stadsplaneärenden nödvändigheten av att planera in lägenheter för personer med funktionsnedsättning.  

 

Men eftersom dessa beslut fattas på central nivå i staden har stadsdelsnämnden små möjligheter att påverka. Dessutom är köhanteringen centraliserad vilket innebär att stadsdelen inte kan bestämma vilka som flyttar in när det blir lediga platser. Det blir därför smått absurt när de sanktioner som staten helt rimligt vidtar när staden inte lever upp till sina åtaganden hamnar som straffavgifter på stadsdelsnämndens konto.

 

Det är en skandal att personer som har laglig rätt till boendeinsatser utifrån bestämmelserna i SoL och LSS inte kan få sina behov tillgodosedda i Stockholms stad. Alliansen pratar om valfrihet. När det saknas lämpligt boende är valfriheten bara tomma ord.  

 

§11 Månadsrapport juli 2013

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för juli 2013.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2013, dnr 2.1-124-2013

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2013 reserverade Vänsterpartiet sig mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från den borgerliga alliansen. Förvaltningens månadsrapport för juli 2013 bekräftar detta.

 

Förvaltningen prognostiserar visserligen en budget i balans vilket har krävt och kommer att kräva ”återhållsamhet och kontinuerliga anpassningar i verksamheterna”. Balansen i bokslutet når man enbart genom att ta i anspråk resultatenheternas fonddispositioner då årets drift går på minus. 

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 0,8 milj. Alliansen har en övertro på sin misslyckade ”arbetslinje” och underbudgeterar medvetet försörjningsstödet år efter år.  Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop. 

 

Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel.  De högsta godkända hyresnivåerna vid ansökan om ekonomiskt bistånd är så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering.  Flera av dem riskerar att förlora sitt boende när de hänvisas till att byta till billigare lägenhet. Det är mycket svårt att bli godkänd som hyresgäst hos en ny hyresvärd när man är tvungen att leva på försörjningsstöd. Allmännyttan på Kungsholmen är i det närmaste utraderad. De nya hyreslägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. 

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen.  Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen.

 

Äldreomsorgens prognostiserade överskott är nu 1,8 milj före resultatdisponering och 4 milj av det anslag som alliansen i budgeten överförde från äldreomsorgen till omsorgen om funktionsnedsatta återfördes till äldreomsorgen i samband med tertialrapport 1.  I annat fall skulle äldreomsorgen därmed prognostisera ett negativt resultat. 

 

Äldreomsorgens kostnader minskar inte i den omfattning som Alliansen önskat trots att tröskeln till särskilt boende har blivit högre än tidigare. En stor del av de avslag som redovisas för sociala delegationen borde enligt vår uppfattning i stället resultera i bifall. 20 % av de boende som idag flyttar in på särskilt boende är så svaga att de går bort inom två månader. Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans. I stället prognostiseras ett underskott med 2,9 milj kr före fonddisposition trots resursöverföring med 3,7 milj från andra verksamhetsområden. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, fortfarande kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden. Det är också anmärkningsvärt att personer som får ett bifallsbeslut om särskilt boende ibland får vänta i åratal p.g.a. ”resursbrist”.

 

Förskolan prognostiserar i driftbudgeten ett underskott med 4,7 milj före resultatdisposition vilket är en utveckling som kunde anas redan förra året.  Trots stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd räcker inte anslagen. Förvaltningen har gjort en ambitiös plan för att öka andelen förskollärare. Lyckas man med detta – vilket vi självklart skulle välkomna – ökar kostnadstrycket ytterligare. Budgeten klarades 2012 genom överföring av pengar från 2011 års resultatfond. Snart är dessa pengar slut.

 

Budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder.  Budgeten inrymmer ej blomsterprogram eller underhåll av anläggningar som trappor och murar. Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

 

§12 Stadstoalett i Rålambshovsparken<br>Remiss från Stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 augusti 20§13, dnr 1.4-474-2013

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi välkomnar en ny offentlig toalett i Rålambshovsparken och instämmer i förvaltningens förslag till placering av toaletten i närheten av amfiteatern i stället för i närheten av Boulebarens byggnad om det nu endast är en ny toalett som ska placeras i parken.

Behovet av allmänna välskötta – kanske t.o.m. bemannade - offentliga toaletter är dock långt större än så, både i våra parker och på våra gator och torg.

Detta behov kan inte tillgodoses av privata reklamfinansierade toaletter utan offentliga toaletter bör i första hand drivas i offentlig regi då det handlar om medborgarnas basala behov.

För många är tillgången till offentliga toaletter en förutsättning för att kunna vistas i en stadsmiljö utan ständig stress.  Det är en allvarlig funktionsnedsättning att ha problem med sin mag- och tarmkanal – det finns t.o.m. ett särskilt förbund, Mag- och tarmförbundet - för att bevaka dessa medborgares intressen.

Men samtliga medborgare med eller utan funktionsnedsättningar drabbas av bristen på allmänna toaletter i vår offentliga stadsmiljö.

Det behövs en kartläggning av behovet av och tillgången till offentliga toaletter både i vår stadsdel och i staden i stort.

§13 Förslag till detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juni 2013, dnr 1.5.3-345-2013.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1.     Stadsdelsnämnden avvisar med nedanstående motivering stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan och anser att detaljplanen måste göras om från grunden.

2.     Paragrafen justeras omedelbart

En förutsättning för att ta välgrundad ställning till föreslagen detaljplan är att det för området mellan tunnelbanestationens två uppgångar och angränsande kvarter utarbetas ett övergripande program med en helhetsbild av alla de funktioner och verksamheter som ska inrymmas och de olika behov och intressen som ska samordnas. Bl.a. menar vi att en tillfredsställande lösning måste presenteras avseende gatutrafiken och den allmänna utemiljön.

Kungsholmen, liksom staden i stort, lider brist på bostäder, förskolor och LSS-boenden. Vi ser det därför som angeläget att mer omfattande detaljplane­ändringar säkrar upp produktion av dessa.

Utöver de synpunkter, som förvaltningen anför i sitt tjänsteutlåtande, vill vi ifrågasätta behovet av en ny samlad handelsplats (galleria) i området. Men vi instämmer med förvaltningens skrivning om att särskilt gårdshuset innebär en alltför hög exploatering av kvarteret. Vidare finns skäl att överväga om en del av de ytor som föreslås för kontorsändamål kan disponeras för bostäder – exempelvis är behovet av studentbostäder stort. Staden har ständig brist på platser på LSS-boenden och det behövs ytterligare förskoleplatser precis som förvaltningen framför i tjänsteutlåtandet.  

Familjebostäders fastighet i kvarteret Väktaren är ett av de få kvarvarande allmännyttiga hyreshusen på Kungsholmen. Hyresgästerna har avstått från möjligheten att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter och är nu rädda för att detaljplanen kommer att innebära en mångårig evakuering samt kraftiga hyreshöjningar till samma nivå som i de nybyggda allmännyttiga hyresrätterna på nordvästra Kungsholmen. Detaljplaneförslaget innehåller ingen som helst konsekvensbeskrivning för nuvarande bostads- och lokalhyresgäster i kvarteret.

 

UTTALANDE

Ordföranden Tina Ghasemi m fl (M), Charlotta Schenholm (FP) lämnade följande uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.

FP, M och KD tycker att förvaltningen har kommit med ett mycket bra och välavvägt svar på remissen från stadsbyggnadskontoret. FP, M och KD vill dock poängtera några frågor ytterligare.

 

På SDN i april 2011 lämnade FP en skrivelse om behovet av en framtidsstrategi med ett program för utveckling och förtätning av Fridhemsplan, förvaltningen instämde i skrivelsen och överlämnade ärendet till stadsbyggnadsnämnden för vidare beredning

 

I skrivelsen lyftes behovet av en helhetstänkande när det gäller utvecklingen av Fridhemsplan, se nedan:

-       Fler och bättre bostäder.

-       Högre kvalitet på stadsrummet och bättre vardagsmiljö för alla åldrar.

-       En naturlig och vacker offentlig samlingsplats (Torg) i området

-       Levande stadsmiljö med handel, arbetsplatser, serveringar och rekreation.

-       Högre hushöjder på lämpliga ställen som inte stör stadens silhuett.

-       Hänsyn till befintlig betydelsefull arkitektonisk gestaltning.

-       Bevarande och utveckling av parker/grönområden med hög kvalitet.

-       Konstnärlig gestaltning som integreras i offentliga projekt i stadsrummet enligt stadens enprocentregel.

-       Höga kvalitetskrav på ny- och ombyggnationer.

-       Förskoleplatser i förhållande till befolkningstryck i området.

-       Parkeringsplatser och kollektivtrafiklösningar i förhållande till befolkningstrycket.

-       Stärkt trafiksäkerhet med fokus på fotgängare och cyklister.

 

Stadsbyggnadskontoret har inte återkommit till nämnden om hur man ser på skrivelsen och på vilket sätt man strategiskt vill utveckla Fridhemsplan enligt ovan eller på annat sätt.

 

I den remiss som nämnden nu har att ta ställning till saknas en helhetssyn för hela Fridhemsplan.  De föreslagna förändringarna är omfattande men det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur det kommer att påverkar hela området

 

Trafiksituationen

Trots att Fridhemsplan är den tredje största knutpunkten för kollektivtrafik är det t ex oklart hur föreslagna detaljplanen påverkar trafiksituationen eller gångytorna utanför husen. På trafikkontoret pågår också planering och genomförande ombyggnad av Fridhemsplan och det borde koordineras i ett helhetsgrepp.

 

Förskola och LSS boenden

FP, M och KD ser det som mycket positivt med planerna på en förskola och LSS boende. Viktigt är dock, att precis som man skriver, överenskommelserna med resp. ägare måste vara helt klara innan detaljplanen tas. I planeringen av förskola är det mycket viktigt att också ha löst utevistelsen på innergården för förskolan, med tanke på att stadsdelen inte vill ha några fler förskolelokaler utan tillgång till egen gård.

 

Skalan och gestaltning av byggnader

Med förslaget till detaljplan byter också kvarteret och därmed stora delar av Fridhemsplan skala, från den gängse skalan på 6-8 våningar blir nu skalan betydligt högre, 10-12 våningar, enligt uppgift och det är svårt att få en uppfattning hur det påverkar kringliggande bebyggelse. De bilder som finns i underlaget ger intryck av att förslaget innebär mycket massiva och stora byggnadskroppar som kommer att bli mycket dominerande i stadsbilden och förändra områdets karaktär.

 

Gestaltningen bör också omarbetas så att det moderna inslaget svarar bättre mot den klassiska stenstadens arkitektur men att förändringen ges ett eget uttryck. De kantiga formerna och skalan är inte ett tillräckligt väl genomarbetat förslag för att bilda port till Kungsholmen och stenstaden."

 

Torg

Behovet av torg för Kungsholmsborna kvarstår och en naturlig plats skulle vara utanför Väktaren och det vore önskvärt att det vävdes in i planerna.

 

Ärende 20 – Arkitektur Stockholm

I det förslag på strategi för stadens gestaltning – Arkitektur Stockholm, lyfter man behovet av ” attraktivitet, helhetsperspektiv och sammanhang” . Man tar också upp behovet av medvetna tillägg i äldre miljö och citat ” i malmarnas stenstadskvarter är siluetten känslig för skalförskjutning. Här förändras helheten snabbt om flera enskilda projekt avviker från etablerade höjder och utbredning”. Vi kan inte annat än att hålla med om detta och tycker därför att det är viktigt att strategin tillämpas i detaljplaneplanering för kvarteret Väktaren. Vi vill också lyfta fram behovet av den här typen av styrdokument, inte minst när trycket på ökad exploatering är stort.

 

§14 Förslag till detaljplan för Bojen 3 i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 juni 2013, dnr 1.5.3-354-2013.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Stadsdelsnämnden vill påtala behovet av nya hyresrätter.

3.     Paragrafen justeras omedelbart.

Det råder stor brist på hyresrätter med rimliga hyresnivåer på Kungsholmen.

 

Av remissen eller tjänsteutlåtandet framkommer inte om de blivande lägenheterna är tänkta att bli hyresrätter eller bostadsrätter.

 

Vi utgår ifrån att de nya lägenheterna kommer att ha hyresrätt som upplåtelseform.

 

§15 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 augusti 2013, dnr 1.5.1-286-2013

 

§16 Motion (2013:39) om Stockholm – en stad i världsklass för dyslektiker<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt remissvar på motionen

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juli 2013, dnr 1.5.1-314-2013

§17 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt remissvar

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juli 2013, dnr 1.5.1-346-2013

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vi ser med oro på den utveckling som lyfts fram i denna remiss. Att förutsättningarna för att ge alla barn en bra övergång mellan förskola och skola försvårats. Detta är naturligtvis en av den sk. valfrihetens baksidor.

 

Men stadens och statens sätt att organisera beslutsnivåer och tillsyn gör ont värre.

Stadsdelsnämnderna har de kommunala förskolorna inom sitt ansvarsområde. Utbildningsnämnden har de privata förskolorna samt kommunala grundskolorna inom sitt och för de fristående skolorna är det Skolinspektionen som har tillsynsansvaret. Det är inte att undra på att kontakten mellan förskolorna och skolorna fungerar dåligt.

 

Det är naturligtvis positivt att man har tagit fram riktlinjer och lokala handlingsplaner för att avhjälpa problemet samtidigt som de ambitiösa administrativa rutiner som föreslås kommer att ta mycket tid från annat viktigt pedagogiskt arbete.

 

Det behövs ett mer kraftfullt agerande för att inte riskera barnens utveckling och lärande. Exempelvis genom att ge verksamheterna resurstillskott. Men också genom att se över ansvarsgränser såväl lokalt som centralt.

 

§18 Restaurang Johan Lidby Vinhand<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Johan Lidby Vinhandel får tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 – 23.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 juli 2013, dnr 1.5.2-365-2013

§19 Enligt delegationsbestämmelserna – Stadsmiljö

Enligt delegationsbestämmelserna – Stadsmiljö

§20 Anmälningsärenden

·       Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning dnr 3.-403-2013

 

UTTALANDE

Charlotta Schenholm (FP) lämnade följande uttalande.

Det är ur Folkpartiets perspektiv positivt att förslaget till Arkitektur Stockholm – stadens första arkitekturstrategi – framhåller att stenstadens siluett är mycket känslig för skalförskjutning både i form av påbyggnader på befintlig bebyggelse och av högre nybebyggelse.

 

Som Arkitektur Stockholm fastslår förändras helhetsintrycket av stenstaden snabbt om flera enskilda projekt avviker från etablerade höjder och utbredning.

Högre bebyggelse kan först bli aktuell om det föreligger ett stort allmänt intresse och om föreslagen bebyggelse uppvisar exceptionellt hög arkitektonisk kvalitet. Det är i detta sammanhang inte tillfredsställande att det omarbetade förslaget till Arkitektur Stockholm har sänkt den arkitektoniska ambitionsnivån i fall då hög bebyggelse kan komma att prövas.

Högre bebyggelse kan däremot, som Arkitektur Stockholm framhåller, med fördel prövas i nya stadsutvecklingsområden utanför tullarna.

 

Folkpartiet är positivt till en förnyelse av Stockholms City som fastslagits i Vision för City. Ett av de största problemen som Citysaneringen gav upphov till var att det nya området tömdes på bostäder. Fler bostäder i City skulle tillföra området en rad positiva värden samt vara välkommet mot bakgrund av den rådande bostadsbristen. En varsam upprustning av City kan bidra till att läka en del av de sår som rivningarna i Klara åstadkom.

 

Ett sätt att skapa fler bostäder är att bygga på befintliga fastigheter. Folkpartiet vill dock framhålla att fler bostäder i City inte nödvändigtvis förutsätter högre bebyggelse. Det är likaväl en fråga om hur man använder redan befintliga fastigheter. Som bekant är City redan idag en innerstadsstadsdel med mycket få bostäder - trots sin i jämförelse med stenstaden högre skala.

 

Folkpartiet instämmer med att det är särskilt viktigt att påbyggnader och volymförändringar sker ur ett helhetsperspektiv. Tillåter staden att hus för hus byggs på – som man gör idag i Stockholms City– kommer det som anses vara dagens lösningar i ett längre perspektiv att ge upphov till nya problem. Ska påbyggnader bli lyckade i City måste de genomföras på ett medvetet sätt så att ut - och inblickar finns kvar och möjligheten att avläsa de enskilda husens arkitektur, siktlinjer och stadens struktur som helhet kvarstår.

 

Förslaget till Arkitektur Stockholm uttrycker att förändringar av City innebär väl avvägda volymändringar och succesiva höjdförskjutningar. Dessa formuleringar, som är av stor vikt för hur City ska utvecklas, borde göras tydligare så att det av Arkitektur Stockholm framkommer vilken byggnadshöjd staden önskar.

 

 

·       Avfallsplan för Stockholm 2013-2016 dnr 3.-464-2013

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Inkomna protokoll, rapporter skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinder

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

§21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Jan-Åke Porseryd (S) frågade med anledning av pensionärsrådets protokoll om beslutet om ny utförare för S:t Eriks vård- och omsorgsboende. Beslutet anmäls vid stadsdelsnämndens sammanträde i september.

Reijo Kittilä (V) frågade om den digitala distributionen av sammanträdeshandlingar. Förvaltningen besvarade frågan.

§22 Information från stadsdelsförvaltningen

·       Stadsdelsnämndens nästa sammanträde genomförs den 11 september.

·       Sekretessutbildning genomförs den 24 september.

§23 §§ 23 - 28 sekretessbelagda äreanden

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen