Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Fler skräpkorgar och skräpkorgar med lock vid Hornsbergs strand

Svar på två medborgarförslag
dnr1.2.4-393-2012, dnr 1.2.4-472-2016 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

Remisser

7 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1-378-2013

8 Översyn av ersättningssystemet för hemtjänst

9 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden in valfrihetssystem

10 Motion (2013:55) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-440-2013

11 Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-438-2013

12 En ny ungdomspolitik

13 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

14 Förslag till detaljplan för kv. Brädstapeln i stadsdelen Kungsholmen

15 Restaurang Harö Krog

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2-504-2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

16 Avslutad upphandling av St Eriks vård- och omsorgsboende

17 Utvärdering av nationaldagsfirandet 2013 i Rålambshovsparken och Smedsuddsbadet

18 Anmälan av balanslista

19 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

20 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen
Noteringar
ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA
Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 130730 och 130827

§1 Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 29 augusti 2013 hade justerats den 2 september 2013.

§2 Medborgarförslag

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag, dnr 1.2.4-070-2013.

 

 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20130926.pdf (115 kb)

§3 Fler skräpkorgar och skräpkorgar med lock vid Hornsbergs strand Svar på två medborgarförslag

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 september 2013 dnr 1 .2.4-393-2013, och 1.2.4-472-2013

§4 Tertialrapport 2 med prognos för 2013

 BESLUT

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 4,0 mnkr i enlighet med detta ärende.
 3. Stadsdelsnämnden ansöker om 1,6 mnkr i budgetjustering för omstrukturering av förskolelokaler enligt blankettbilaga.
 4. Stadsdelsnämnden beslutar att begära stimulansbidrag för nystartade förskolor enligt blankettbilaga.
 5. Stadsdelsnämnden beslutar att upplösa resultatenheter enligt blankettbilaga.
 6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 2,3 mnkr avseende ökade kostnader för ränta och avskrivning för investeringar i parker.

 Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2013 dnr 1.2.1-353-2013

 FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V)föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från, Vänsterpartiet.

 BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 RESERVATION
Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:Stadsdelsnämnden föreslås besluta enligt följande: Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 till kommunstyrelsen.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 2-6 i förvaltningens förslag till beslut.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2013 reserverade Vänsterpartiet sig mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. Förvaltningens tertialrapport 2 2013 bekräftar detta.

 Förvaltningen prognostiserar visserligen en budget i balans men för att uppnå detta krävs ”återhållsamhet och kontinuerliga anpassningar i verksamheterna”. Balansen i bokslutet når man genom att ta i anspråk resultatenheternas fonddispositioner då årets drift går 9 milj kr back enligt prognosen.   Det är en stram budget där årets drift trots allt inte går ihop.

Förskolan prognostiserar ett allt högre underskott i årets drift med 6,6 milj kr vilket är nästan en fördubbling jämfört med första kvartalet. Trots stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd räcker inte anslagen. Förvaltningen har gjort en ambitiös plan för att öka andelen förskollärare. Lyckas man med detta – vilket vi självklart skulle välkomna – ökar kostnadstrycket ytterligare. Budgeten klarades 2012 genom överföring av pengar från 2011 års resultatfond. Det blir samma sak i år.

 Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans. I stället prognostiseras ett underskott med 3,6 milj kr före resultatdisposition och 2,2 milj kr efter, trots överföring av medel från äldreomsorgen.Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, fortfarande kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden. Ett minskat antal brukare har enligt förvaltningen påverkat siffrorna så att underskottet i driftbudgeten minskar.

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 0,8 milj. Alliansen har en övertro på sin misslyckade ”arbetslinje” och underbudgeterar medvetet försörjningsstödet år efter år. Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop.

 Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel. De högsta godkända hyresnivåerna vid ansökan om ekonomiskt bistånd är så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering. Flera av dem riskerar att förlora sitt boende när de hänvisas till att byta till billigare lägenhet. Det är mycket svårt att bli godkänd som hyresgäst hos en ny hyresvärd när man är tvungen att leva på försörjningsstöd. Allmännyttan på Kungsholmen är i det närmaste utraderad. De nya hyreslägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. Varje månad får ett tiotal hushåll avslag på sin ansökan på en del av hyran eftersom den bedöms som för hög.

 Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget. Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen. Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen.

 Det är bra att vår stadsdel nu har en enhet som arbetar med mottagande av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl på Kungsholmen. För första gången deltar stadsdelen nu aktivt och strukturerat i stadens flyktingmottagande. Nästa steg i arbetet bör vara att åtminstone en del av de ensamkommande flyktingbarnen även kan placeras i stadsdelen, antingen på ett gruppboende eller i familjehem.

 Äldreomsorgens prognostiserade överskott justeras nu ner till 1,3 milj kr före resultatdisposition trots att 4 milj kr av det anslag som alliansen i budgeten överförde från äldreomsorgen till omsorgen om funktionsnedsatta återförts. Behoven inom både särskilt boende och hemtjänsten ökar trots en fortsatt restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus. Sociala delegationens ledamöter har sett åtskilliga bevis på detta. Tröskeln till särskilt boende har blivit högre än tidigare. En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt vår uppfattning i stället resulterat i bifall. Några av de äldre som idag flyttar in på särskilt boende är så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor. Enligt äldreförvaltningen har genomsnittsboendetiden på de somatiska enheterna på fyra år, från 2007 till 2011, minskat från 14,7 till 9,5 månader. Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

 ”Budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder. Budgeten inrymmer ej blomsterprogram eller underhåll av anläggningar som trappor och murar.” Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

Ett av nämndmålen är att ”Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter”. Enligt nämndmålen uppfylls detta mål helt.   Enligt stadens medarbetarundersökning var enbart 14 % av de svarande i vår stadsdel antingen mycket nöjda eller ganska nöjda med hur ”barn och ungdomar kan ta del av kultur, t ex gå på teater, gå på bio, lyssna på musik”. Kungsholmen har den absoluta bottenplaceringen i denna fråga av samtliga stadsdelar. Hög tid för alliansen att börja vakna inför detta faktum och satsa på kulturen i vår stadsdel.

 UTTALANDEN
Catarina Agrell m.fl. (S),lämnade följande uttalande:

Tertialrapporten baseras som vanligt på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2013. Socialdemokraterna har ett annat budgetförslag men ser att rapporten utifrån gällande förutsättningar måste godkännas.

Som vi ofta påpekat är metoden att rapportera och redovisa vilka mål som är uppfyllda mycket tendensiös och svår att tolka, i vissa fall kan den upplevas vilseledande.

Ett exempel där skrivningen är mycket svårtolkad är avsnittet om kultur och idrott. Enligt tertialrapporten är medborgarna helt nöjda med kultur-och idrottsmöjligheterna inom stadsdelens verksamheter. Samtidigt läser vi en rapport i Dagens Nyheter 17 september att Kungsholmen tar jumboplatsen i alla kulturfrågor som omfattas av en enkät. Endast 17% anger att de på det hela taget är nöjda. Är målsättningen så låg på Kungsholmen att detta räcker för att uppnå målen?

Kungsholmen lyckas inte ge bostäder enligt lagen till berättigade enligt LSS. Trots att det byggs så mycket i vår stadsdel reserverar man inte bostäder till våra mest utsatta. Detta åstadkommer mycket lidande för berörda men kommer också att leda till kännbara ekonomiska konsekvenser för stadsdelen, då vi får böta för lagbrott.

Valfrihet är en paradfråga för majoriteten men man når inte ens upp till målen när det gäller att brukarna ska uppleva att de har valfrihet i hemtjänst. När det finns så många utförare utan större skillnad i utbud blir valfriheten en chimär. Som framgår av annat ärende får man inte heller den hemtjänst man är beviljad, pengar försvinner på vägen. Inom heldygnsomsorgen upplever bara en tredjedel av brukarna att de har någon valfrihet.

Nyligen gjordes en stor omorganisation inom barnomsorgen för att garantera en jämn kvalité i arbetet. Rapporten visar att verksamheten fortfarande är ojämn och att föräldrarna är mindre nöjda än tidigare. Andelen förskollärare är fortfarande för låg. Detta är alarmerande.

Andelen DUR-utredningar inom stöd och service är bara en tredjedel av målen utan att någon förklaring ges. Detta är inte acceptabelt.

Målet är att Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare men i rapporten kan man inte finna något om samverkan med fackliga organisationer.

Av sammanställningen på sidan 50 framgår att prognosen är en budget i balans, men det förutsätter att tar i anspråk reserverade medel. Skatter sänks och driften finansieras genom inbesparade medel. Detta är inte hållbart.

 Anders Ödmark m. fl. (MP)lämnade följande uttalande:

Målet om Stockholms livsmiljöFör att staden ska kunna nå högt satta klimatmål samt bidra till Sveriges miljökvalitetsmål är det av stor betydelse att alla stadens nämnder och verksamheter bedriver aktivt och systematiskt miljöarbete.

Som miljöpartiet påpekade när årets verksamhetsplan behandlades behöver därför miljö- och klimatkompetensen stärkas bl.a. vid stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen bör ha resurser för att i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Vår ståndpunkt är att en särskild befattning som miljösamordnare inrättas vid stadsdelsförvaltningen.

För att styra och följa upp insatser för bättre miljö anger kommunfullmäktige ett antal indikatorer som stadsdelsnämnderna ska redovisa.

En indikator avser andel enheter som sorterar ut matavfall för framställning av biogas. Stadsdelsnämndens årsmål är 25 %. Denna ambitionsnivå anser vi är alldeles för låg.

En annan indikator avser den andel mat som tillagas och serveras i stadens verksamheter som är ekologiskt framställd. Stadsdelsnämndens årsmål är 15 %. Miljöpartiet anser att andelen ska uppgå till 40 %

Båda dessa indikatorer mäter förhållanden som i sig är betydelsefulla för ett miljömässigt hållbart samhälle. Dessutom är de pedagogiskt viktiga i och med att de tillämpas i bl.a. förskolor och skolor och därmed kan påverka miljömedvetandet hos barn och ungdomar.

Målet att medborgarna är nöjda med kulturmöjligheternaFöreliggande ärende är vår nämnds rapport till kommunstyrelsen om hur vi når stadens mål. I tjänsteutlåtandet anges att målet ”medborgarna är nöjda med kulturmöjligheterna” uppfylls helt. Det finns skäl att ifrågasätta om denna måluppfyllelse kan dokumenteras. Enligt stadens årliga medborgarunder­sökning ligger Kungsholmen sämst till bland alla stadsdelsnämnder när det gäller kultur.

Visserligen är stadsdelsnämndens uppdrag vad gäller kultur avgränsat till kultur för barn och ungdomar. Men även i den delen hamnade Kungsholmen lågt i undersökningen. Här finns skäl för nämnden att tillsammans med förvaltningen ta upp denna fråga för en genomlysning.

§5 Delegationsförteckning

BESLUT

 Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsförteckningen

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 september 2013, dnr 1.1-531-2013

 

 

§6 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser Birgitta Borg, SPF Kungsholmen – S:t Göran till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2013.

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 augusti 2013, dnr 1.1-647-2013

 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20130926.pdf (188 kb)

§7 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända Remiss från kommunstyrelsen

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juli 2013 dnr 1.5.1-378-2013

 

 

§8 Översyn av ersättningssystemet för hemtjänst Remiss från kommunstyrelsen

§9 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet Remiss kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 juli 2013 dnr 1.5.1-415-2013

UTTALANDEN
Anders Ödmark m. fl. (MP)lämnade följande uttalande:

Vi förutsätter att den nya modellen redan från början blir föremål för noggrann uppföljning. Det kan vara svårt att komma på rätt ersättningsnivå vid så stor förändring. Såväl brukares som utförares erfarenheter måste tas tillvara. Det kan visa sig att justeringar behöver övervägas, varför beredskap måste finnas för detta.

 Catarina Agrell m.fl (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

Det framgår med all önskvärd tydlighet av remissen att det behövdes ett nytt ersättningssystem för att underlätta förutsägbarheten för de berörda verksamheterna och därigenom förbättra framförhållningen när det gäller personalplaneringen.

Så långt är det väl gott och väl.

Men det som framför allt slår en vid genomläsning av ärendet är dock något helt annat. Nämligen den oerhört stora förändring som genomförts på mycket kort tid. Den genomsnittliga tiden som de gamla bor på stadens äldreboenden har på fyra år, från 2007 till 2011, minskat från 14,7 mån till 9,5 mån. Det vill säga en minskning om en dryg tredjedel! 

 Vänsterpartiet ser med stor oro på denna utveckling som vi inte kan tolka på annat sätt än som ett uttryck för Alliansens mycket restriktiva hållning när det gäller de berörda biståndsbesluten. Beroende på en alltför snäv budget!

 

§10 Motion (2013:55) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden Remiss från kommunstyrelsen

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 juli 2013, dnr 1.5.1.-440-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V)föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 1. Stadsdelsnämnden yrkar bifall till motionens fyra att-satser.
 2. Stadsdelsnämnden vill komplettera motionen med en femte att-sats:

Att staden förbättrar sin information till föreningslivet om vilka lokaler som redan i dag finns tillgängliga och till vilka priser samt vilka övriga villkor som gäller för föreningarna att kunna få tillgång till dessa lokaler.

 

§11 Anvisningar för arbete med hiv/STI-prevention i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 september 2013, dnr 1.5.1.-438-2013

 

§12 En ny ungdomspolitik Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 september 2013, dnr 1.5.1-487-2013

 

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst Remiss från kommunstyrelsen

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 september 2013, dnr 1.5.1.-439-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V)föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:        

De synpunkter som rådet för funktionshinderfrågor framfört är viktiga att beakta när riktlinjerna revideras.Det gäller i synnerhet stycket 4.2 om ledsagare. I detta stycke står att om behovet av ledsagning ”bara” uppstår i samband med av- och påstigning och vid byte så ges denna service idag på de ”flesta” stationer och terminaler.

Funktionshinderrådet har påpekat att: ”Föreslagna riktlinjer innebär stora begränsningar och påfrestningar för den enskilde. Man kan inte hänvisa till att det fungerar bra med allmänna kommunikationer och ledsagare på plats. Det innebär en enorm psykisk och fysisk stress att inte veta om det kommer att fungera. Är ledsagaren där? Kommer jag ombord? Får jag med mig allt? Och så vidare… Måste du dessutom göra flera byten, oftast med långa väntetider eller så korta att du riskerar missa anslutningen, då mångdubblas besvären. Det innebär en enorm stress, fysisk anspänning och trötthet som påverkar personen mycket negativt.”

Vi menar att skrivningen i riktlinjerna ska förändras så att det inte går att godtyckligt förutsätta att denna service finns på plats, vilket det med nuvarande skrivning går att göra

 

§14 Förslag till detaljplan för kv. Brädstapeln i stadsdelen Kungsholmen Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 augusti 2013, dnr 1.5.3-495-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Folkpartiet.

Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V)föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Charlotta Schenholm (FP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

FP tycker att förvaltningen har kommit med ett bra svar på remissen från stadsbyggnadskontoret som tar upp många av de problem som förslaget medför. Men vi vill gå ytterligare ett steg och föreslår därför:

 • Avslag på förslaget på ny detaljplan för kvarteret Brädstapeln

Och därutöver anföra:

I stenstaden och på Stockholms malmar råder en sammanhållande skala med en byggnadshöjd på fem till sex våningar. Kvarteren har byggts upp över lång tid med många inbördes olika fastigheter av varierande funktion och ursprung. Detta har bidragit till en vacker, tät, blandad och attraktiv urban miljö med stor flexibilitet och stark identitet. Stenstadens sammanhållna karaktär förändras snabbt om flera enskilda projekt avviker från etablerade höjder och utbredning.

Det är Folkpartiets uppfattning att stenstadens övergripande karaktär ska bevaras och att högre bebyggelse bättre lämpar sig i stadsutvecklingsområden utanför innerstadens stenstad, så som exempelvis gjorts i Liljeholmen, Kista, nordvästra Kungsholmen och Norra Djurgårdsstaden.

Stockholm bygger mycket och kommer de närmsta åren att behöva bygga än mer. Att staden bygger mycket får dock inte stå i motsatsförhållande till att vi bygger bra.

Några av huvudargumenten för att avstyrka förslaget på detaljplan:

 • Kvarteret är blå märkt (Byggnadsminnesmärkt)

Huset och dess totala lösning ink. parken har därmed ett stort kulturhistoriskt värde som FP vill värna.

 • Ljuspåverkan

Huset kommer att skugga omgivande byggnader kraftigt.

 • Vindpåverkan

Man kan förvänta sig turbulenta förhållanden längs med fasaden, vilket kommer att påverka de gående på trottoaren negativt då klimatet längs med huset kommer bli otrivsamt.

 • Påverkan av stadens siluett

Det nya huset kommer att synas i stora delar av innerstaden på ett mycket dominerande sätt med en helt ny skala.

 • Parken

Parken kommer att bli mindre i närområde som redan har ont om träd och grönska.

 Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 1. Stadsdelsnämnden avvisar den föreslagna detaljplanen för kvarteret Brädstapeln.
 2. Stadsdelsnämnden hänvisar i huvudsak till stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Det råder bred politisk enighet om att stadens centrala förvaltningar ska flyttas utanför innerstaden. Att samtidigt föreslå ett nytt kontorshus i 13 våningar i detta läge tycker vi ger helt fel signaler.

Flera remissinstanser, bland annat Länsstyrelsen, har avstyrkt det tidigare förslaget och konstaterat att det inte var förenligt med riksintresset för kulturmiljövården. Trots detta väljer stadsbyggnadskontoret nu att lägga fram en något modifierad detaljplan som i huvudsak inte ändrar på det tidigare förslaget som fick hård kritik även av Kungsholmens stadsdelsnämnd. Den låga blåklassade byggnaden och den arkitektoniska helheten i kvarteret bör bevaras.

 

§15 Restaurang Harö Krog Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Harö Krog får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2013, dnr 1.5.2-504-2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20130926.pdf (188 kb)

§16 Anmälningsärenden

 UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Vänsterpartiet är emot systemet med centrala upphandlingar av driften av vård- och omsorgsboendena. Vi anser att stadsdelsnämnderna ska få bestämma ifall de äldreboenden de ansvarar för ska drivas i egen regi eller på entreprenad. Eventuella upphandlingar ska genomföras av stadsdelsnämnden som även i så fall ska fatta tilldelningsbeslut. De centrala upphandlingarna koncentrerar beslutsrätten i slutändan hos en enskild tjänsteman, stadsdirektören. Vi vill ha beslutsfattandet hos de lokala politikerna.

 I den senaste centrala upphandlingen var S:t Eriks äldreboende en av tre ”objekt”. Tre anbud kom in, två av dessa diskvalificerades. Ett enda godkänt anbud jämfördes med grundkraven i upphandlingen. Anbudet uppfyllde enligt bedömningen grundkraven, utan att tillföra särskilt mycket mervärden.

 S:t Eriks äldreboende har under de senaste 15 åren drivits av en mängd olika entreprenörer. Den nuvarande entreprenören, Röda korset, ville inte förlänga avtalsperioden eftersom de ansåg att den ekonomiska ramen var för snävt tilltagen. Vi tycker att Röda korsets motivering till att inte ha hand om den fortsatta driften borde resulterat i en seriös genomgång av möjligheterna att driva en äldreomsorg av kvalitet med nuvarande ekonomiska resurser. I stället har en central upphandling genomförts utifrån den ekonomiska ram som Röda korset kritiserat.

Vi har ingen direkt erfarenhet av Kosmo AB tidigare. Vad vi vet är att Kosmo, i motsats till Röda korset, är ett vinstdrivande företag. Driften av S:t Eriks äldreboende ska utöver att täcka kostnaden för vården och omsorgen även resultera i vinstutdelning till företagets ägare.

 Utvärdering av nationaldagsfirandet dnr 1.6-533-2013

 Anmälan av balanslista

 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20130926.pdf (188 kb)

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från (MP) om Rålambshovsparken dnr 1.2.3-535.2013

Skrivelse från (V) om kultur på Kungsholmen dnr 1.2.3-535-2013

Skrivelse från (V) ytterligare frågor om anställningsformer på våra äldreboenden dnr 1.2.3-567-2013. Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20130926.pdf (115 kb)

§18 Information från stadsdelsförvaltningen

Upphandling av parkskötsel. Politisk referensgrupp bildas inför arbete med förfrågningsunderlag.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20130926.pdf (115 kb)

§19 §§ 19 - 20 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen