Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Problem med droger kring St Görans kyrka och Ta bort missbrukets prägel på slutet av Fleminggatan

Svar på två medborgarförslag Dnr 1.2.4-502-2013, 1.2.4-407-2013

4 En attraktiv Bropark på Stora Essingen

Svar på medborgarförslag
dnr 1.2.4-216-2013
Återremitterat fr smtr 130829Allmänna ärenden

5 Ny förskola kv Gladan 2-8 - genomförandeärende

6 Bidrag år 2013 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

8 Månadsrapport september

Remisser

9 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1-536-2013

10 Åtgärder inom aktivitetsstöd m m

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1-570-2013Anmälan av tjänstemannabeslut

11 Enligt delegationsbestämmelserna - Social omsorg, Stadsmiljö och personal

Anmälningsärenden

12 Utvärdering av förskolans omorganisation

13 Riktlinjer för mat och måltider Kungsholmens kommunala förskolor

14 Anmälan av balanslista

15 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

16 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

26 Anmälan enligt Lex Sarah dnr 1.2.2-558-2013

27 Anmälan enligt Lex Sarah dnr 1.2.2-575-2013

28 Inspektionen för vård och omsorgs beslut i ärende enligt Lex Sara

29 Inspektionen för vård och omsorgs beslut för kännedom rörande tillsyn av Alströmerhemmet dnr 1.4-555-2013

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 130924

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2013-10-24 Sid 3 (3) Föredragningslista

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 26 september 2013 hade justerats den 30 september 2013.

§2 Medborgarförslag

BESLUT

 Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag, dnr 1.2.4-070-2013.

 

 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20131024.pdf (52 kb)

§3 Problem med droger kring S:t Görans kyrka och Ta bort missbrukets prägel på slutet av Fleminggatan Svar på två medborgarförslag

 BESLUT

 Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 oktober 2013, dnr 1.2.4-502-2013, 1.2.4-407-2013

 UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Situationen som beskrivs i medborgarförslaget visar tydligt på allvarliga brister i välfärdssystemet. Det är inte så här vi socialdemokrater vill ha vår stadsdel, vi vill ha ett tryggt samhälle som håller ihop, som arbetar förebyggande och ger missbrukare chans till rehabilitering.

 Det är många faktorer som påverkar miljön, somliga kan vi inte göra mycket åt men samhället kan satsa på mera polisresurser, bättre vård av missbrukare och människor med andra problem. Socialdemokraterna vill inte ha en tillåtande attityd mot alkohol och droger i våra parker. Vi anser också att man bör stärka sexköpslagen.

De verksamheter som nämns i medborgarförslagen ligger inte under stadsdelsnämnden och vi har begränsad möjlighet att påverka deras placering. Vi anser att verksamheten gör stor nytta men inser att man inte kan samla så många människor med problem utan att utöka resurserna runt omkring.

 Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

De aktuella medborgarförslagen ger uttryck för många kungsholmsbors rädsla och osäkerhet inför mötet med personer som lever sitt liv i missbruk och för vilka varje dag handlar om överlevnad. Det känns hotfullt att möta dessa personer i sin boendemiljö.

 Dessa möten är självklart inte problemfria. Med en geografisk koncentration av verksamheter som riktar sig till att underlätta livet för drogmissbrukare och ge dem stöd till ett drogfritt liv blir dessa möten även relativt många.

 Samhället måste bidra till att möten mellan dessa två världar blir så konfliktfria så möjligt samt ge missbrukaren nödvändigt stöd för att någorlunda kunna behålla sin hälsa och kunna visa vägar ur missbruket för den som sitter fast i det.

 De verksamheter till stöd för missbrukare som nu är lokaliserade till Kungsholmen är samtliga viktiga samhällsfunktioner. De måste ligga relativt centralt och nära både sjukvård och allmänna kommunikationer så att de som tillhör målgruppen har möjlighet att ta sig dit och kunna få eventuella ytterligare nödvändiga insatser via närliggande sjukvård.

 För tillfället är en stor del av de kommun/länsövergripande öppna verksamheterna geografiskt placerade antingen till Södermalm eller till Kungsholmen. Framöver, vid eventuella flyttningar eller vid start av nya verksamheter för målgruppen, är det bra att sprida dem mera än vad som skett i dag. Samtidigt är det viktigt att tänka på att en del av verksamheterna kompletterar varandra och att det geografiska avståndet mellan dem inte får bli för stort.

 

§4 En attraktiv Bropark på Stora Essingen Svar på medborgarförslag Återremitterat från sammanträdet 130829

  BESLUT 

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Den del av medborgarförslaget som rör belysning, klotter och trafikskyltning skickas till trafik- och renhållningsnämnden för kännedom.
 3. Den del av medborgarförslaget som rör båtvrak skickas till exploateringsnämnden för kännedom.

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2013, dnr 1.2.4-216-2013

 

§5 Ny förskola kv Gladan 2-8 - genomförandeärende

 BESLUT 

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar inhämta tillstånd för inhyrning från kommunstyrelsens ekonomiutskott.
 2. Under förutsättning av ekonomiutskottets bifall uppdras till stadsdelsdirektören att teckna avtal för lokalen.

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2013, dnr 2.6-578-2013

 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20131024.pdf (52 kb)

§6 Bidrag år 2013 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

 BESLUT

 Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 oktober 2013, dnr 2.1-069-2013

 FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens tjänsteutlåtande med följande tillägg:

Projektet MY2014 har enligt tidigare års erfarenheter visat sig kunna vara av stort värde för många skolbarn och ungdomar under jullovet. Ett stort antal föreningar med uttalad verksamhetsprofil visar upp sina specialiteter och erbjuder mängder av intressanta möjligheter att pröva på.

Av det informationsblad som ligger som bilaga i nämndärendet framgår dock inte att besöksavgiften uppgår till 60 kronor per dag. Med tanke på att – i förhållande till tidigare år – det finns utrymme för fler besökare bör det vara möjligt för arrangören att sänka avgiften och räkna hem intäkter för ökat antal besökare.

Eftersom vår nämnd är en av många bidragsgivare kan vi inte villkora bidraget med sänkt besöksavgift. Men som ett medskick framhåller vi att det är önskvärt att avgiften sänks för att ge fler möjlighet att besöka arrangemanget.

 

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 oktober 2013, dnr 1.4-577-2013

 UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Förvaltningen rapporterar totalt 22 gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har kunnat verkställas. Åtminstone två beslut om boende har inte kunnat verkställas då det saknas lämplig bostad. Inom äldreomsorgen har 11 personer tackat nej till erbjudna vård- och omsorgsboendeplatser. ”Valfrihet” gäller men går inte att verkställa i praktiken.

Ansvaret för att bygga nya gruppbostäder ligger hos staden centralt. Att utbudet inte täcker behoven är ingen nyhet. Det är en skandal att personer som har laglig rätt till boendeinsatser utifrån bestämmelserna i SoL och LSS inte kan få sina behov tillgodosedda i Stockholms stad.

 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20131024.pdf (124 kb)

§8 Stadsdelsnämndens sammanträden 2014

 

BESLUT 

 1. Stadsdelsnämnden sammanträder under 2014 på följande datum: 6 februari, 13 mars, 10 april, 22 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november, 16 december.
 2. Sammanträdena i februari – november börjar kl. 19:00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund som börjar kl. 18:00
 3. Sammanträdet i december börjar 18.00. Frågestunden inleds då kl. 17.00.
 4. Sammanträdena hålls i Bolinderssalen, Hantverkargatan 2L

 ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 oktober 2013, dnr 1.1-597-2013

 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20131024.pdf (123 kb)

§9 Månadsrapport september

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för september 2013.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2013, dnr 2.1-124-2013

 UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Vid förra sammanträdet förelåg en tertialrapport med en mycket ljus bild av budgetläget. Trots mycket restriktiv bedömning inom många områden har nu verkligheten kommit ifatt oss och man ser nu tydligt hur orealistisk vår budget är.

Resursfördelningssystemet för förskolan har ändrats vilket medför orimliga förhållanden, vi har inte råd med förskollärare i önskvärd omfattning och förvaltningen antyder förändrad personaltäthet på specialförskolan Trollet. Detta är helt orimligt i en kommun som växer och har goda intäkter.

Trots mycket restriktiv biståndsbedömning i äldreomsorgen går den nu med underskott. Som Gertrud Sigurdsen påpekat i debattartikel upplever många gamla att man tvångsvårdas i hemmet. Valfriheten handlar bara om vem som är ansvarig för denna tvångsvård. Som socialdemokraterna påpekat många gånger tidigare är gruppen 70+ stor i vår stadsdel och där kan nya behov uppstå snabbt och dra höga kostnader. Budgeten är för snäv för att leva upp till lagstiftningens intentioner.

Förvaltningen ska arbeta med att hänvisa till seniorboende och trygghetsboende, men det finns inga sådana boende i vår stadsdel. Vidare ska man utnyttja servicehusen till personer med stora behov, men det gör man ju redan idag. ”Att fördjupa biståndshandläggarnas delaktighet i den ekonomiska processen” är väl bara en omskrivning för att man måste dra ner insatserna för att spara pengar oavsett behov.

Av rapporten framgår att socialpsykiatri och missbruk håller budget då man haft lägre placeringskostnader än budget. Detta under en period när klagomålen på störande missbrukare varit högre än någonsin.

För övrigt hänvisar vi till vårt uttalande över tertialrapport 2 vad gäller ianspråkstagande av fonderade medel och underskottet för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Förskoleverksamhet

I år har stadens resursfördelningssystem ändrats. Antalet inskrivna förskolebarn under sommarmånaderna får nu samma genomslag i nämndens budget (och därmed även i förskolornas intäkter) som antalet barn under de aktiva månaderna.

Denna orimliga budgetminskning har bidragit till det underskott inom förskolan, som förvaltningen redovisar.

 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Den medelstilldelning, som enligt stadens resursfördelningssystem beräknats för omsorg om personer med funktionsnedsättning, är inte tillräcklig. Detta är ett problem inte bara för Kungsholmen utan även för andra stadsdelar. Bl.a. beror det på att de insatser, som vissa brukare behöver, står till buds endast hos privata vårdgivare. Dessa tar mer betalt än vad som förutsätts i stadens resursfördelningssystem. Detta liksom finansiella förutsättningar för gruppbostäder, som har övervägande brukare i ”låga nivåer”, är att betrakta som systemfel som borde rättas till.

Tidigare har underskott inom omsorgen kunnat balanseras mot överskott inom förskola och äldreomsorg. Som framgår av ovanstående respektive nästa avsnitt står idag denna möjlighet inte längre till förfogande.

Äldreomsorg

Den medelstilldelning, som enligt stadens resursfördelningssystem beräknats för Kungsholmens äldreomsorg, är tillräcklig för att finansiera den äldreomsorg som prognostiseras för året. Underskott som nu redovisas beror på att nämnden omfördelat 4 mnkr till omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen överväger nu nedan förtecknade åtgärder inom äldreomsorgen för att nå ett utfall inom budget.

Åtgärd

Vår kommentar

- att låta det friska hos den sökande vara vägledande vid beslutsfattande

Hur ska detta tolkas? Det måste vara helhetsbilden – inklusive funktionsnedsättning till följd av sjukdom – som är utgångspunkt inför beslut om bistånd!

- att biståndshandläggarna informerar om alternativa insatser i form av ej biståndsbedömda insatser såsom t ex seniorboende och trygghetsboende

Information av detta slag är inte alternativ för den, som behöver vård- och omsorgsboende till följd av svår sjukdom eller omfattande funktionsnedsättning

- att den enskilde provar med andra insatser, t.ex. hemtjänst, innan beslut om vård- och omsorgsboende fattas

För den som är svårt sjuk eller har omfattande funktionsnedsättning är nödvändig insats inom hemtjänst ofta lika kostsam eller t.o.m. dyrare än plats i vård- och omsorgsboende

- att ha korttidsboende som stöd för kvarboende i ordinärt boende

Detta kan säkert vara bra. Men ofta kan den arbetsbörda som anhöriga kan behöva bära vara alltför påfrestande under ”hemmavistelsen”.

- att utnyttja servicehuslägenheter till personer med stora vård- och omsorgsbehov

Det låter bra! Inte tillfredsställande att lägenheter i servicehus idag står outhyrda.

- att intensifiera samtalen med landstingets slutenvård när det gäller utskrivningar och boendebedömningar

Vill vi med detta påstå att geriatriken inte tar sitt ansvar utan i stället orättmätigt vältrar över ansvar och kostnader på kommunen?!

- att intensifiera uppföljningarna efter sjukhusvistelse när personen gått hem med omfattande insatser

Förekommer det idag att vi ger onödigt mycket stöd i dessa skeden?

- att fördjupa biståndshandläggarnas delaktighet i den ekonomiska processen

Biståndshandläggarna ska låta den enskildes behov och anhörigas situation stå i förgrunden och inte pressas att av ekonomiska skäl låta behoven stå tillbaka.

Sammantaget anser vi att flera av åtgärderna inger oro för att budgethållningen går ut över rimlig hänsyn till den enskildes behov av vård och omsorg.

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin strama nedskärningsbudget för 2013 reserverade Vänsterpartiet sig mot beslutet. Förvaltningens månadsrapport för september 2013 ger en bild av ekonomiska ramar som nu blivit omöjliga trots ”återhållsamhet och kontinuerliga anpassningar i verksamheterna”.

Förvaltningens prognos efter september skiljer sig på ett anmärkningsvärt sätt från den tertialrapport som nämnden fick ta ställning till för bara fyra veckor sedan. Förvaltningen prognostiserar nu ett underskott i årets drift med 15,4 milj kr och trots att man tar i anspråk 9 milj kr av tidigare fonderade medel så kommer årets bokslut att hamna på 6,4 milj kr minus. Inte ens en så duktig förvaltning som vi har på Kungsholmen lyckas mera bedriva verksamheten inom Alliansens budgetramar.

Förskolan prognostiserar ett allt högre underskott i årets drift med 7,1 milj kr. Trots stora barngrupper med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd räcker inte anslagen. Förvaltningen har gjort en ambitiös plan för att öka andelen förskollärare. Lyckas man med detta – vilket vi självklart skulle välkomna – ökar kostnadstrycket ytterligare. Budgeten klarades 2012 genom överföring av pengar från 2011 års resultatfond. Nu töms fonderna och räcker inte ens till för att uppnå en budget i balans i år.

Äldreomsorgen prognostiseras ett kraftigt försämrat resultat jämfört med tertialrapport 2. Årets drift slutar enligt den aktuella rapporten på -5 milj och underskottet kommer efter resultatdispositionen att bli -4 milj. Behoven inom både särskilt boende och hemtjänst ökar trots en fortsatt restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus. En av åtgärderna kommer att bli ”att fördjupa biståndshandläggarnas delaktighet i den ekonomiska processen”, vad det nu kan innebära. Några av de äldre som idag flyttar in på särskilt boende är så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor. Enligt äldreförvaltningen har genomsnittsboendetiden på de somatiska enheterna på fyra år, från 2007 till 2011, minskat från 14,7 till 9,5 månader. Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

Inte heller inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man att nå en budget i balans. I stället prognostiseras ett underskott med 3,2 milj kr före resultatdisposition och 1,8 milj kr efter, trots överföring av medel från äldreomsorgen i början av året. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, fortfarande kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden.

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 0,8 milj. Alliansen har en övertro på sin misslyckade ”arbetslinje” och underbudgeterar medvetet försörjningsstödet år efter år. Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop.

Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel. De högsta godkända hyresnivåerna vid ansökan om ekonomiskt bistånd är så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering. Flera av dem riskerar att förlora sitt boende när de hänvisas till att byta till billigare lägenhet. Det är mycket svårt att bli godkänd som hyresgäst hos en ny hyresvärd när man är tvungen att leva på försörjningsstöd. Allmännyttan på Kungsholmen är i det närmaste utraderad. De nya hyreslägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. Varje månad får ett tiotal hushåll avslag på sin ansökan på en del av hyran eftersom den bedöms som för hög.

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget. Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen. Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen.

Det är bra att vår stadsdel nu har en enhet som arbetar med mottagande av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl på Kungsholmen. För första gången deltar stadsdelen nu aktivt och strukturerat i stadens flyktingmottagande. Nästa steg i arbetet bör vara att åtminstone en del av de ensamkommande flyktingbarnen även kan placeras i stadsdelen, antingen på ett gruppboende eller i familjehem.

Budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder. Budgeten inrymmer ej blomsterprogram eller underhåll av anläggningar som trappor och murar. Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

 

 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20131024.pdf (195 kb)

§10 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2013, dnr 1.5.1-536-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V)föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

 1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
 2. Nämnden anser att de privata utförarna utan undantag ska inkluderas i systemet.
 3. Nämnden anför därutöver följande:

En central avgiftshantering innebär stora fördelar framförallt för den enskilda vårdnadshavaren då det blir både enklare och säkrare om alla avgifter hanteras av samma instans.

Detta förutsätter givetvis att även privata utförare obligatoriskt inkluderas i systemet. Det är svårt att se att förslaget innebär vare sig administrativa eller andra fördelar om det är frivilligt för vissa utförare att ansluta sig. Frivilligheten skulle naturligtvis även innebära ett avsteg från den konkurrensneutralitet mellan olika utförare som den borgerliga majoriteten åtminstone i princip brukar värdera väldigt högt.

 

§11 Åtgärder inom aktivitetsstöd m m Remiss från kommunstyrelsen

 BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 oktober 2013, dnr 1.5.1-570-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V)föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag: 

 1. Stadsdelsnämnden avvisar förslaget från arbetsmarknadsdepartementet.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Den borgerliga regeringens och arbetsmarknadsdepartementets politik bygger på antagandet att de arbetslösa kommer att skaffa sig ett arbete om ersättningarna från a-kassan och aktivitetsstödet är tillräckligt låga. Detta skulle enligt regeringen dels göra den arbetslösa mera motiverad i sitt arbetssökande, dels skulle det på något sätt skapa fler arbetstillfällen om fler söker de jobb som finns att söka. Men det finns inga internationella eller nationella undersökningar som skulle bekräfta sambandet mellan låga ersättningar och låg arbetslöshet. Sambandet mellan låga ersättningar och ökad fattigdom och låga ersättningar och ökat beroende av försörjningsstöd är dock glasklart.

Antalet långtidsarbetslösa ökar. En överväldigande majoritet önskar inget annat än att få ett riktigt arbete med avtalsenlig lön. Vad arbetsförmedlingen har att erbjuda är ofta meningslösa sysselsättningar som mera liknar förvaring än arbete eller coacher som inte klarar av att ordna arbetstillfällen åt särskilt många andra än sig själva. Det finns otaliga exempel på arbetslösa som uppbär aktivitetsstöd utan att faktiskt ha blivit anvisade någon aktivitet. Hur deras närvaro i denna icke-aktivitet ska kontrolleras är en gåta.

Regeringen måste göra en total omprövning av sin arbetsmarknadspolitik. Det är strukturella problem som ligger bakom dagens massarbetslöshet, inte att individerna har blivit för lata i sitt arbetssökande.

Arbetsmarknadspolitiken måste i stället ha som syfte att skapa riktiga jobb och ge de arbetslösa möjligheter att delta i kompetenshöjande utbildningar som gör dem bättre rustade på dagens arbetsmarknad.

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Vi delar i huvudsak förvaltningens uppfattning men vill förtydliga risken med att ställa allt högre krav på de arbetssökande men inte alls på företagen. Det leder till att allt flera människor tvingas söka arbeten som de aldrig kan få och arbetsgivare måste lägga orimligt mycket tid på att sortera bort ansökningar som inte är intressanta.

Att straffa människor som inte lyckas få ett arbete med indragna insatser och ersättningar tenderar till att hänvisa dem till försörjningsstöd. Vi anser att det är en olycklig utveckling och leder i hög grad till att man känner sig utanför samhället.

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut

Enligt delegationsbestämmelserna - Social omsorg, Stadsmiljö och

Personal

§13 Anmälningsärenden

Anmälningsärenden 

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut för kännedom rörande tillsyn av Alströmerhemmet dnr 1.4-555-2013

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar mycket skarp kritik mot nattbemanningen på Alströmerhemmets demensenheter.

 IVO konstaterar bl.a.:

-       Verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fungerar inte.

-       Demensenheterna lämnas obemannade en stor del av natten. De äldres säkerhet nattetid kan därmed inte garanteras och deras rätt till integritet och värdighet åsidosätts.

-       Nattpersonalen vågar inte alltid rapportera missförhållanden av rädsla, osäkerhet eller för att rutinerna inte är kända.   Någon i personalen säger att avvikelserapporterna kan skapa ett dåligt klimat.

IVO:s kritik är mycket allvarlig och missförhållandena måste snarast rättas till. Den styrande borgerliga alliansen måste ta ansvar för detta.

Resurserna är uppenbarligen otillräckliga. En del av resurserna måste dessutom räcka till vinst för ägarna i Temabo AB och kan därmed inte användas till omsorgen om de boende.

 

 • Utvärdering av förskolans omorganisation dnr 1.6-542-2013

 UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Förvaltningen var i en tidigare rapport till nämnden i juni 2012 självkritisk till hur kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna fungerade under omorganisationsprocessen.   Nämndledamöterna hade fått ta del av viss kritik mot omorganisationen i skrivelser som skickats till samtliga nämndledamöter från grupper av personal och föräldrar. Vänsterpartiet fick dessutom övrigt material som sammanställts i fackliga sammanhang där bristen på delaktighet kritiserades hårt av en del av de chefer som berördes av omorganisationen.

Nu har en utvärdering av omorganisationen gjorts av en extern konsult.

Förskolan på Kungsholmen har många stora problem att brottas med:

-       Andelen förskollärare är den lägsta av samtliga Stockholms stadsdelar.

-       Förskolans ekonomi försämras månad för månad och de tidigare resultatfonderna börjar bli tömda.

-       Förskoleområdena upplevs av många som för stora. Det är en allmän uppfattning att det inte går att ansluta ytterligare nyöppnade förskolor till de existerande förskoleområdena.

-       En del av personalen upplever att det är ett öppet diskussionsklimat enbart när man diskuterar det som är positivt.

-       Sjukfrånvaron – särskilt korttidsfrånvaron – är oroväckande hög.

Vi har en kunnig och engagerad ledning för förskolan men det räcker inte om denna ledning inte får de verktyg som behövs för att vända utvecklingen.

Den politiska majoriteten har ett tungt ansvar i att ge förskolan de resurser som möjliggör för tjänstemannaledningen att vända på den negativa trenden och se till att Kungsholmen får en förskola i världsklass.  

 • Riktlinjer för mat och måltider Kungsholmens kommunala förskolor, dnr 4.3-579-2013

Anmälan av balanslista 
Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m. 
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade 
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20131024.pdf (141 kb)

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§15 Information från stadsdelsförvaltningen