Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Insatser för utvecklad närdemokrati

Svar på medborgarförslag
dnr 1.2.4-049-20145 Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

dnr 2.1-030-2014
Ny version fr o m 2014-04-07
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service för vuxna inom Kungsholmens stadsdelsområde

7 Antal avlidna på våra äldreboenden

Svar på skrivelse från (V) dnr 1.2.3-058-2014

8 Månadsrapport mars

10 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014-2015

Remiss från Trafikförvaltningen
dnr 1.5.3-099-2014

11 Vägledning kiosker

Remiss från Stadsbyggnadskontoret dnr 1.5.3-109-2014

12 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

13 Förslag till Kajstrategi för Stockholms hamnar

14 Stockholms stads kemikalieplan

Remiss från kommunstyrelsen om 2014-2019
dnr 1.5.3-009-2014

15 Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

16 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT)

Anmälningsärenden

17 Anmälan av balanslista

19 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

23 Upphandling av drift av parkmark inom Kungsholmens stadsdelsområde - tilldelningsbeslut

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Anmälningsärenden

27 Anmälan enligt Lex Sarah dnr 1.2.2-100-2014

28 Inspektionen för vård och omsorgs beslut i dnr1.4-660-2013

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 140318

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2014-04-10 Sid 3 (3) Föredragningslista

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 13 mars 2014 hade justerats den 17 mars 2014.

§3 Insatser för utvecklad närdemokrati Svar på medborgarförslag

§4 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

§5 Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

§6 Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service för vuxna inom Kungsholmens stadsdelsområde

§7 Antal avlidna på våra äldreboenden Svar på skrivelse från (V)

§9 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

§10 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014-2015 Remiss från Trafikförvaltningen

§11 Vägledning kiosker Remiss från stadsbyggnadskontoret

§12 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd Remiss från kommunstyrelsen

§13 Förslag till kajstrategi för Stockholms hamnar Remiss från kommunstyrelsen

§14 Stockholms stads kemikalieplan Remiss från kommunstyrelsen om 2014-2019

§15 Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Remiss från kommunstyrelsen

§16 Förlängning av avtalet med Volvo IT den återstående optionsperioden (2017-2018) Remiss från kommunstyrelsen

§18 Anmälan av rådens protokoll Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

§19 Information från stadsdelsförvaltningen