Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolinderssalen

Tema: Verksamhetsplan och budget 2016

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

6 Samverkan inom mottagande av ensamkommande barn

7 Ny administrativ lokal

Dnr: 2.6.-525-2015

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förskolan Båten

10 Förslag till reviderade regler för bidrag till lokala föreningar m.fl.

11 Val till nämndens pensionärsråd 2016

12 Val till sociala delegationen 2016

REMISSER

14 Detaljplan för Flanören 2, tilläggsplan till gällande plan - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

15 Plan för säkra och trygga skolvägar - svar på remiss från trafikkontoret

16 Biträdande av ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamheten - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Förebyggande och behandling av spelmissbruk - svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar - svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS - svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Restaurang Asplunden

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-492-2015

Omedelbar justering

22 Retro Kungsholmen

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-515-2015

Omedelbar justering

23 Thai House Wok Lindhagensgatan

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-503-2015

Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

24 Anmälan av tjänstemannabeslut - yttrande om bygglovsansökan WC-byggnad i Rålambshovsparken, dnr 1.5.3.-533-2015

25 Anmälan av balanslista

27 Anmälan av inkommen remiss - riktlinjer för hälso-och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS, dnr 1.5.1.-497-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av inkommen remiss - riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond, dnr 1.5.1.-513-2015

29 Anmälan av inkommen remiss - motion om att införa 08-dagen, dnr 1.5.1.-487-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

31 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

32 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

33 Anmälan av tjänstemannabeslut

34 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

35 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

36 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut, dnr. 1.4.-537-2015

37 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut, dnr. 1.4.-538-2015

38 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut, dnr. 1.4.-539-2015

39 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah, dnr. 1.2.2-485-2015

40 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2015-11-10

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§6 Samverkan inom mottagande av ensamkommande barn

§7 Ny administrativ lokal

§9 Förslag till reviderade riktlinjer för bidrag till lokala föreningar m.fl.

§10 Val till nämndens pensionärsråd 2016

§11 Val till sociala delegationen 2016

§13 Detaljplan för Flanören 2, tilläggsplan till gällande plan svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§15 Biträdande av ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamhet i Stockholms län

§20 Restaurang Asplunden Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§21 Retro Kungsholmen Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§25 Information från stadsdelsförvaltningen