Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Verksamhetsberättelse 2015

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

3 Bollplan på Kungsholmen - svar på medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag om att Kungsholmens stadsdelsnämnd bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

6 Belysning vid fastighet på Vänskapsvägen 47 - svar på medborgarförslag

9 Svar på skrivelse om demokrati- och utvecklingsmedel

10 Åtgärdsplan för Rålambshovsparken - godkännande av plan och genomförande

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

REMISSER

13 Ökad tillgänglighet för sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56)

15 Yttrande angående projektrapport Barnrättsperspektiv i socialtjänstens handläggning - yttrande till stadsrevisionen

16 Remiss av motion om att införa 08-dagen - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dagverksamheter enligt SoL och LSS - svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond - svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Svar på remiss av motion upphandling av stadens gymverksamhet svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Motion om ett ungdomsundantag i biståndsnormen - svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Remiss av betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) - svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Hvg32

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr: 1.5.2-013-2016 Omedelbar justering

24 Café Azi

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-013-2016

Omedelbar justering

26 Anmälan av balanslista

27 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad

Dnr: 1.5.1.-002-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i mars 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av inkommen remiss - Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

30 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

31 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

32 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

33 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

34 Yttrande till Stockholms tingsrätt angående adoption

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

35 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah, dnr. 1.2.2.-119-2015

36 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Maria, dnr 1.2.2.-018-2016

37 Anmälan av tjänstemannabeslut

38 Anmälan av protokoll från sammanträde med sociala delegationen sammanträden den 15 december 2015 och 19 januari 2016

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§2 Anmälan av medborgarförslag

§4 Svar på medborgarförslag om att Kungsholmens stadsdelsnämnd bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

§6 Belysning vid fastighet på Vänskapsvägen 47 -­ svar på medborgarförslag Stadsdelsnämndens beslut

§10 Åtgärdsplan för Rålambshovsparken Godkännande av plan och genomförande

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§15 Yttrande angående projektrapporten Barnperspektiv i socialtjänstens handläggning

§16 Remiss av motion om att införa 08-dagen -­ remiss från kommunstyrelsen

§17 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS

§20 Motion om ett ungdomsundantag i biståndsnormen Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Remiss från kommunstyrelsen