Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Aktuella stadsutvecklingsfrågor
Representanter från stadsbyggnadskontoret och explo Läs mer...ateringskontoret medverkar

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Lekplats på Kungsholms strand 185 - svar på medborgarförslag

4 Uteplatser vid förskolor - svar på medborgarförslag

5 Upprustning av Signalparken - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

6 Förlängning av avtal Solbackens vård- och omsorgsboende

7 Månadsrapport februari 2016

8 Ny administrativ lokal

9 Svar på skrivelse om rätten till ledsagning - svar på skrivelse från Liberalerna

10 Svar på skrivelse angående Kungsholmens insatser för asylmottagning och integration - svar på skrivelse från Liberalerna

11 Svar på skrivelse om möjligheter för privatpersoner, företag och föreningar att göra stadsmiljön trevligare - svar på skrivelse från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

12 Skrivelse från M om återtagande av verksamhet - svar på remiss från Moderaterna

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering - svar på remiss från trafikkontoret

15 Frisinnad och folklig förankrad namngivning av platser i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Tidningshuset - remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Enheternas verksamhetsberättelser

Dnr: 1.2.1.-026-2016

Enheternas verksamhetsberättelser
finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia 08- 508 08 518

18 Anmälan av balanslista

19 Anmälan av inkommen remiss - Remiss av motion (2015:89) om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivsavtalslikande villkor

Dnr: 1.5.1.-054-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i april 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av inkommen remiss - Remiss av motion (2016:11) om att införa svenska med baby

Dnr: 1.5.1.-077-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i april 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om SOU 2016:2 Effektiv vård

Dnr: 1.5.1.-090-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i april 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

23 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

24 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

27 Yttrande till Stockholms tingsrätt angående adoption, Mål nr: Ä 14469-15

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

28 Yttrande till Stockholms tingsrätt angående adoption, Mål nr: Ä 15933-15

29 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah, dnr. 1.2.2-330-2015

30 Anmälan av protokoll från sammanträde med sociala delegationen sammanträde den 16 februari 2016

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§6 Förlängning av avtal Solbackens vård- och omsorgsboende

§8 Ny administrativ lokal

§10 Svar på skrivelse angående Kungsholmens insatser för asylmottagning och integration

§15 Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad ­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Tidningshuset ­ remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§19 Information från stadsdelsförvaltningen