Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Kultur på Kungsholmen

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Anlägga gångväg vid Stenkullaparken - svar på medborgarförslag

5 Förlängning av hyresavtal, Solbackens vård- och omsorgsboende

Dnr: 2.6.-024-2015

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

7 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

REMISSER

8 Remiss av förslag till personalpolicy för Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Remiss om betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Strandens bakficka - remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Årsrapport funktionshinderinspektörer 2015

12 Anmälan av balanslista

13 Anmälan av stadsrevisionens årsrapport 2015


Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i juni 2016

14 Anmälan av inkommen remiss - Remiss av rapport om utvecklingen av hemtjänst

Dnr: 1.5.1.-151-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i juni 2016

15 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om biblioteksplan 2016-2020

Dnr: 1.5.1.-161-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om Motion (2016:33) om att inrätta fler livescener i Stockholm

Dnr: 1.5.1.-153-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Dnr: 1.5.1.-221-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2016

18 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

Dnr: 1.5.1.-224-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2016

19 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

24 Yttrande till tingsrätten angående adoption, Mål nr: Ä 2299-16

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

30 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Maria

31 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah

32 Anmälan av beslut från IVO i ärende enligt Lex-Sarah

33 Anmälan av Lex Sarah-information

34 Anmälan av Lex Sarah-information

35 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 19 april 2016

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Anlägga gångväg vid Stenkullaparken -­ svar på medborgarförslag

§5 Förlängning av hyresavtal, Solbackens vård- och omsorgsboende

§6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§7 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Låt fler forma framtiden -­ svar på remiss från kommunstyrelsen av betänkande från 2014 års demokratiutredning

§10 Strandens bakficka -­ svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§11 Anmälningsärenden

§12 Information från stadsdelsförvaltningen