Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Skolplanering

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

4 Blommor och lek utanför Eiraskolan - svar på medborgarförslag

5 Toaletter Kristinebergs strandpark - svar på medborgarförslag

6 Kungsholms strandstig - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

7 Månadsrapport maj

8 Inhyrning av lokal till hemtjänsten

Dnr: 2.6.-261-2016

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på skrivelse om Lyft Landstingsparken - svar på skrivelse från Liberalerna

10 Svar på skrivelse om vård- och omsorgsboende i innerstaden - svar på skrivelse från Moderaterna

11 Svar på skrivelse om socialtjänsten - svar på skrivelse från Liberalerna och Moderaterna

12 Svar på skrivelse om SL:s trafikförändringar - svar på skrivelse från Liberalerna

13 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från stadsdelsnämnden till stadsdelsdirektören

14 Revisionsrapport 2015 - Yttrande till stadsrevisionen

REMISSER

15 Utveckling av hemtjänst - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av samverkansöverenskommelse om tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning

17 Anmälan av balanslista

19 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

Dnr: 1.5.1.-234-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om en mer levande stadsmiljö under Stockholms broar

Dnr: 1.5.1.-251-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om Motion (2016:49) om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

Dnr: 1.5.1.-256-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i oktober 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

24 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

27 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm över Inspektionen för vård- och omsorgs ansökan i Mål nr 6678-16

Dnr: 1.2.2.-237-2016

Omedelbar justering

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

35 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

36 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

37 Anmälan av beslut från IVO i ärende enligt Lex-Sarah

38 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna

39 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§4 Blommor och lek utanför Eiraskolan -­ svar på medborgarförslag

§5 Toaletter Kristinebergs strandpark -­ svar på medborgarförslag

§7 Månadsrapport maj

§8 Inhyrning av lokal till hemtjänsten

§13 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från stadsdelsnämnden till stadsdelsdirektören

§15 Utveckling av hemtjänst -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter