Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Ungdomsmottagningen

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Medborgarförslag om förskola i uteverksamhet på Stora Essingen - svar på medborgarförslag

4 Förskolebuss som ersättningslokal för Skogsmarkens förskola på Stora Essingen - svar på medborgarförslag

5 Medborgarförslag om förskolepaviljong på naturtomt vid korsningen Essingeringen/Källbergsvägen/Junohällsvägen - svar på medborgarförslag

6 Offentliga vattenkranar - svar på två medborgarförslag

7 Rålis parklek - svar på medborgarförslag

8 Boulebanorna i Serafens park - svar på medborgarförslag

9 Ökad trygghet vid Hornsbergs strand och Kristinebergs strand - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

10 Månadsrapport juli

REMISSER

11 Biblioteksplan 2016-2020 - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Remiss om motion (2016:33) om att inrätta fler livescener i Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd - svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Remiss om motion (2016:13) om ett starta-eget program för kvinnor i utanförskapsområden - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Uppmärksamma Victoria Benedictsson - svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Delrapport från äldreboendeutredningen - svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Remiss angående motion (2016:21) om hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga - svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Hot & Fresh - remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2.-347-2016 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Offside Sportbar - remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2.-355-2016 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Restaurang Smultronet - remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2.-362-2016
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Halvårsrapport avseende tillsyn tobak folköl Kungsholmen

24 Anmälan av balanslista

26 Anmälan av inkommen remiss - Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

Dnr: 1.5.1.-326-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av inkommen remiss - Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Dnr: 1.5.1.-310-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av inkommen remiss - Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

Dnr: 1.5.3.-280-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2016

29 Anmälan av inkommen remiss - Skrivelse (2/6) om Stockholm Vattens mobila miljöstationer

Dnr: 1.5.3.-297-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Anmälan av inkommen remiss - Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Dnr: 1.5.3.-343-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Anmälan av inkommen remiss - Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)

Dnr: 1.5.1.-363-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Anmälan av inkommen remiss - Motion (2016:62) om fruktlunder i staden

Dnr: 1.5.3.-278-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i oktober 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Anmälan av inkommen remiss - Remiss angående reviderat program för kvalitetsutveckling

Dnr: 1.5.1-357-2016 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i november 2016

35 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om övernattning i Stockholm

Dnr: 1.5.1-364-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

37 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

38 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

39 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

40 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

41 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken angående adoption i Mål nr Ä 13939-15

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

Omedelbar justering

42 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c § Föräldrabalken

43 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

44 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

45 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

46 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

47 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

48 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

49 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Maria

50 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

51 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

52 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Medborgarförslag om förskola i uteverksamhet på Stora Essingen -­ svar på medborgarförslag

§4 Förskolebuss som ersättningslokal för Skogsmarkens förskola på Stora Essingen ­- svar på medborgarförslag

§5 Medborgarförslag om förskolepaviljong på naturtomt vid korsningen Essingeringen/ Källbergsvägen/ Junohällsvägen ­- svar på medborgarförslag

§8 Boulebanorna i Serafens park ­- svar på medborgarförslag

§9 Ökad trygghet vid Hornsbergs strand och Kristinebergs strand -­ svar på medborgarförslag

§10 Månadsrapport juli

§11 Biblioteksplan för Stockholm 2016­2020 -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion (2016:33) om att inrätta fler livescener i Stockholm -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd - svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Motion (2016:13) om ett starta-eget program för kvinnor i utanförskapsområden -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Uppmärksamma Victoria Benedictsson -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Delrapport från Äldreboendeutredningen -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Remiss angående motion (2016:21) om hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga ­- svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Hot & Fresh -­ svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§21 Offside sportbar -­ svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§22 Restaurang Smultronet ­- svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§24 Information från stadsdelsförvaltningen