Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Kungsholmens stadsdelsförvaltning i sociala medier

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista.pdf (284 kb)

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Förbättringar på Lilla Essingen - svar på medborgarförslag

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

6 Underlätta motion och träning på Kungsholmen - svar på skrivelse

7 Svar på skrivelse om åldringsbrott - svar på skrivelse

9 Motion av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M) om insatser för att underlätta övergången mellan förskola och grundskola - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Stockholm Vattens mobila miljöstationer - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Levandegör stadsmiljö under broar - svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Motion om fruktlunder i staden - svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Dogfood - remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

20 Usine Ile Roi - remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Anmälan av balanslista

23 Anmälan av inkommen remiss - motion om upprättelse för barnbrudar

Dnr: 1.5.1.-415-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

25 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

26 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

27 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

28 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

29 Yttrande över ej verkställt beslut

30 Yttrande över ej verkställt beslut

31 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

32 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Maria

33 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Maria

34 Anmälan av tjänstemannabeslut

35 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

ALLMÄNNA ÄRENDEN

36 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

37 Anmälan av inkommen remiss – Upphävande KN beslut 2004-11-02:7 Dnr 2004-1064/04 (sk reglemente) med förslag till ändringar av lokala ordningsföreskrifter

Dnr: 1.5.3.-420-2016
Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i oktober 2016

38 Anmälan av inkommen remiss – Avfallsplan för Stockholm 2017-2020

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§9 Motion av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M) om insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskolan -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 ­- svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Stockholm Vattens mobila miljöstationer -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholm stad -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling -­ svar på remiss från kommunstyrelsen av SOU 2016:15

§17 Levandegör stadsmiljö under broar -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Motion (2016:62) fruktlunder i staden -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Dogfood -­ svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§20 Usine ILE ROI -­ svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§21 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

§23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§24 Information från stadsdelsförvaltningen