Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Parkplan

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Tennis- och isbana i Rålis - svar på medborgarförslag

4 Isbana i Rålis - svar på medborgarförslag

5 Utegym i Hornsberg - svar på medborgarförslag

6 Konst under Tranebergsbron- svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

7 Månadsrapport september

8 Fyllnadsval till rådet för funktionshinderfrågor

9 Stopp för uppförande av legala graffitiväggar i stadsdelen - svar på skrivelse

11 Svar på remiss angående motion (2016:49) om åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Upphävande av kyrkogårdsnämndens beslut (sk reglemente) med förslag till ändringar av lokala ordningsföreskrifter- svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2017-2020 - svar på remiss från Stockholm Vatten AB - svar på remiss från Stockholm Vatten

Dnr: 1.5.3.-428-2016

Bilagor finns på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia

14 Café Zeppelin - remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Anmälan av balanslista

16 Anmälan av inkommen remiss - Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

17 Anmälan av inkommen remiss - Grönare Stockholm, förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Dnr: 1.5.3.-426-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i november 2016

18 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om Motion (201677) om att säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning

Dnr: 1.5.1.-419-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av inkommen remiss - Levande lokala centrum

20 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

26 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

27 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Maria

28 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Maria

29 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Tennis- och isbana i Rålis -­ svar på medborgarförslag

§7 Månadsrapport september

§8 Fyllnadsval av ledamot i rådet för funktionshinderfrågor

§11 Motion (2016:49) om åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn - svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Upphävande KN beslut 2004-11-02:7 Dnr 2004-1064/04 (sk reglemente) med förslag till ändringar av lokala ordningsföreskrifter ­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2017-2020 -­ svar på remiss från Stockholm Vatten AB

§14 Café Zeppelin -­ svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§15 Anmälningsärenden

§17 Information från stadsdelsförvaltningen