Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-01-19

Sammanträde 2017-01-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Samverkan med polisen

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

3 Kristinebergsparkens bollplan - svar på medborgarförslag

4 Lekplats vid Stadsarkivet - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Förlängning av avtal för drift av Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende

6 Svar på skrivelse om underskott i verksamheter som bedrivs i egen regi

7 Skrivelse med anledning av oroande signaler från Kungsholmens grundskola

REMISSER

8 Aroma Asian Food - svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2.-558 -2016
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Samverkansöverenskommelse mellan Kungsholmens stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Norrmalm

10 Anmälan av balanslista

12 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m

13 Anmälan av inkommen remiss - Motion om att låta Stockholm vara pilotkommun för startjobb

Dnr: 1.5.1.-588-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i april 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkommen remiss - Motion till kommunfullmäktige om en kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare

Dnr: 1.5.1.-590-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i mars 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. Föräldrabalken

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. Föräldrabalken

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

23 Anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg i ärende enligt Lex Maria

24 Anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg i ärende enligt Lex Maria

25 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård- och omsorg i ärende enligt Lex Maria

26 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård- och omsorg i ärende enligt Lex Maria

27 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Kristinebergsparkens bollplan -­ svar på medborgarförslag

§4 Lekplats vid Stadsarkivet -­ svar på medborgarförslag

§5 Förlängning av avtal för drift av Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende

§6 Svar på skrivelse om underskott i verksamhet som bedrivs i egen regi

§7 Svar på skrivelse med anledning av oroande signaler om Kungsholmens grundskola

§8 Aroma Asian Food -­ svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§10 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§11 Information från stadsdelsförvaltningen