Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Verksamhetsberättelse för 2016

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

3 Utegym på Stora Essingen - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

4 Verksamhetsberättelse 2016

Dnr: 1.2.1.-497-2016

Omedelbar justering

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

6 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Kungsholmens stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-030-2017

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Snöröjning - svar på skrivelse från Liberalerna

8 Snöröjning och halkbekämpning - svar på skrivelse från Moderaterna

9 Svar på skrivelse om bedömningar av insatser enligt LSS

10 Svar på skrivelse om besparingar vad gäller stöd till personer med funktionsnedsättning

REMISSER

12 Svar på remiss om Motion om att förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad

14 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Samverkansöverenskommelse Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm - tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning samt handläggning av serveringstillstånd

16 Anmälan av Länsstyrelsens beslut i ärende om granskning av tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och alkohollagen (2010:1622)

17 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande - resultat av inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö

Dnr: 1.2.5.-026-2017 Stadsdelsnämndens yttrande behandlas vid sammanträdet i april 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av balanslista

19 Anmälan av inkommen remiss - Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Dnr: 1.5.1.-012-2017 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i mars 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av inkommen remiss - Kommissionen för hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

21 Anmälan av inkommen remiss - Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

Dnr: 1.5.1.-028-2017 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i mars 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

23 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

24 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

27 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

Dnr: 1.4.-027-2017

Omedelbar justering

28 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

29 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

30 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Utegym på Stora Essingen -­ svar på medborgarförslag

§4 Verksamhetsberättelse 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

§5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§6 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Kungsholmens stadsdelsnämnd

§12 Motion om att förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Anmälan av protokoll

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter