Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Trafikkontoret informerar om aktuella projekt

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Utökade öppettider på öppna förskolan - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

4 Föreningsbidrag 2017

6 Månadsrapport mars

Dnr: 2.1.-087-2017

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Delegering enligt LVM och förordnande enligt LVU till tjänstepersoner vid stadens socialjour

8 Förordnanden enligt LVU och delegering enligt LVM

9 Kompletterande frågor om bedömningar enligt LSS - svar på skrivelse från stadsdelsnämnden

10 Skrivelse om säkerhets- och livräddningsutbildning på Kungsholmens förskolor - svar på skrivelse från stadsdelsnämnden

11 Skrivelse om granskning av effekterna av införandet av rätt till heltid för barn till föräldralediga på förskolan - svar på skrivelse från stadsdelsnämnden

12 Lokal lägesbild över tiggeriets konsekvenser på Kungsholmen - svar på skrivelse från Moderaterna

13 Ny förskola i kvarteret Storgården i Stadshagen

Dnr: 1.1.-158-2017

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande till Arbetsmiljöverket över inspektionsmeddelande, dnr 2016/042263

REMISSER

15 Förändringar i SL-trafiken 2017/2018

17 Motion om att låta Stockholm svara pilotkommun för startjobb - remiss från kommunstyrelsen

19 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret - remiss från kommunstyrelsen

20 Begäran om utökat alkoholförbud i Kronobergsparken - remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2016

22 Anmälan av beslut från JO angående en undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn.

Dnr: 1.2.5.-177-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i maj 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av stadsrevisionens årsrapport 2016

24 Anmälan av balanslista

26 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

27 Anmälan av inkommen remiss - Anmälan av remiss om kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

28 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

29 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

30 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

31 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

32 Information från stadsdelsförvaltningen

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

38 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§4 Föreningsbidrag 2017

§6 Förändringar i SL-trafiken 2017/2018 -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Månadsrapport mars 2017

§8 Delegering enligt LVM och förordnande enligt LVU till tjänstepersoner vid stadens socialjour

§9 Förordnanden enligt LVU och delegering enligt LVM

§10 Kompletterande frågor om bedömningar enligt LSS - svar på skrivelse från Maria Johansson m.fl. (L), Joel Laurén m.fl. (M), Emil Öberg (KD) ers. yttr.

§11 Skrivelse om säkerhets- och livräddningsutbildning på Kungsholmens förskolor - svar på skrivelse från Maria Johansson m.fl. (L), Joel Laurén m.fl. (M), Kristin Jacobsson (C) ers. yttr., Emil Öberg (KD) ers. yttr.

§12 Skrivelse om granskning av effekterna av införandet av rätt till heltid för barn till föräldralediga på förskolan - svar på skrivelse från Joel Laurén m.fl. (M), Maria Johansson m.fl. (L) och Kristin Jakobsson ers. yttr. (C)

§13 Lokal lägesbild över tiggeriets konsekvenser på Kungsholmen - svar på skrivelse från Joel Laurén m.fl. (M)

§14 Ny förskola i kvarteret Storgården i Stadshagen

§17 Motion om att låta Stockholm vara pilotkommun för startjobb - svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret ­- svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Begäran om utökat alkoholförbud i Kronobergsparken -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§23 Information från stadsdelsförvaltningen