Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Digitalisering i förskolan

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

4 Ny förskola i kvarteret Primus, Lilla Essingen

5 Enheten för ensamkommande barn

6 Månadsrapport maj 2017

Dnr: 2.1.-087-2017

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Frågor om eventuell budgetomfördelning mellan verksamhetsområden - svar på skrivelse från alliansen i stadsdelsnämnden

REMISSER

8 Förslag till detaljplan för 11-spels fotbollsplan i Fredhällsparken - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

9 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholm stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Revidering av socialnämndens reglemente - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Hornsbergs strandkafé - svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2.-290-2017

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Life Art deli - svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2.-286-2017

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av balanslista

15 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

16 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd. Dnr: 1.5.1.-316-2017

17 Anmälan av inkommen remiss - Remiss angående slutrapport från utredning av servicehus. Dnr: 1.5.1.-293-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

23 Övervägande enligt 14 § andra stycket 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

24 Övervägande av beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

25 Övervägande av beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

26 Yttrande till tingsrätten angående adoption, mål nr Ä 15716-16

27 Yttrande till tingsrätten angående adoption, mål nr Ä 16234-16

28 Yttrande till tingsrätten angående adoption, mål nr Ä 2550-17

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

32 Yttrande till förvaltningsrätten i ärende enligt 28 a § LSS, dnr 1.2.2.-116-2017

Utsändes senare
Omedelbar justering

33 Yttrande till förvaltningsrätten i ärende enligt 28 a § LSS, dnr 1.2.2.-117-2017

Utsändes senare
Omedelbar justering

34 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§6 Månadsrapport för maj 2017

§7 Frågor om eventuell budgetomfördelning mellan verksamhetsområden -­ svar på skrivelse från alliansen i stadsdelsnämnden

§8 Detaljplan för Fredhäll 1:4 i Fredhällsparken, 11-spels fotbollsplan -­ svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§9 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid - svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Revidering av socialnämndens reglemente - svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Hornsbergs Strandkafé - svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§13 Life Art deli - svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§14 Anmälningsärenden

§15 Anmälan av inkomna remisser