Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Stadens förebyggande arbete mot översvämningar vid kraftiga regn
Pilotstudie i Råla Läs mer...mbshovsparken

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
2.1.1-1.2.4.-332-2017 MBF parkbänkar.pdf (94 kb) 2.1.2-1.2.4.-333-2017 MBF Basketplan.pdf (99 kb) 2.1.3-1.2.4.-334-2017 Strandpromenad.pdf (96 kb) 2.1.4-1.2.4.-340-2017 Hastighetskameror.pdf (298 kb) 2.1.5-1.2.4.-341-2017 Soptunnor.pdf (303 kb) 2.1.6-1.2.4.-342-2017 Papperskorgar och hänglås.pdf (369 kb) 2.1.7-1.2.4.-343-2017 Papperskorgar.pdf (280 kb) 2.1.8-1.2.4.-344-2017 Landmärke.pdf (311 kb) 2.1.9-1.2.4.-345-2017 Öppna förskolor.pdf (289 kb) 2.2.10-1.2.4.-346-2017 Eiraskolan.pdf (306 kb) 2.2.11-1.2.4.-348-2017 Udde på Lilla Essingen.pdf (346 kb) 2.2.12-1.2.4.-349-2017 Loppis.pdf (311 kb) 2.2.13-1.2.4.-350-2017 Städning.pdf (353 kb) 2.2.14-1.2.4.-351-2017 Övergångsställen.pdf (389 kb) 2.2.15-1.2.4.-352-2017 Hundrastgård.pdf (307 kb) 2.2.16-1.2.4.-353-2017 Gång och cykelbro.pdf (311 kb) 2.2.17-1.2.4.-354-2017 Dansbana.pdf (302 kb) 2.2.18-1.2.4.-357-2017 container.pdf (305 kb) 2.2.19-1.2.4.-358-2017 Paddle.pdf (276 kb) 2.2.20-1.2.4.-359-2017 Löpning.pdf (299 kb) 2.2.21-1.2.4.-370-2017 Hinder strandpromenad.pdf (94 kb) 2.2.22-1.2.4.-378-2017 trafikmiljö.pdf (104 kb) 2.2.23-1.2.4.-379-2017 Lekplats.pdf (45 kb) 2.2.24-1.2.4.-407-2017 Battre parknamn.pdf (136 kb) 2.2.25-1.2.4.-429-2017 Trabrygga.pdf (95 kb) 2.2.26-1.2.4.-434-2017 Cykelställ.pdf (27 kb) 2.2.27-1.2.4.-435-2017 Sommarjobb - bättre cykelvägar.pdf (48 kb) 2.2.28-1.2.4.-440-2017 Parkanvisning.pdf (40 kb) 2.2.29-1.2.4.-441-2017 Utbyggd kollektivtrafik.pdf (42 kb)

3 Boulebana i Sankt Göransparken

4 Längdskidspår i Rålambshovsparken

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Månadsrapport juli

6 Skrivelse om initiativ till trygghetskameror på Fridhemsplan

Svar på skrivelse från Joel Laurén m.fl. (M)
Dnr: 1.1.-229-2017

REMISSER

7 Översiktsplan för Stockholm - utställningsförslag

8 Slutrapport från utredning om servicehus

9 Motion om mer innovation i byggandet av äldreboenden

10 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Motion om att införa kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark

12 Motion om en stadsdelsnämndsreform

13 Motion om att bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser

14 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

16 Anmälan av balanslista

17 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

18 Anmälan av Arbetsmiljöverkets beslut. Dnr: 1.2.5.-423-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av inkommen remiss - Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg. Dnr: 1.5.1.-373-2017

20 Anmälan av inkommen remiss - Program för ett jämställt Stockholm.

Dnr: 1.5.1.-396-2017
Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2017.

21 Anmälan av inkommen remiss - Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Dnr: 1.5.1.-395-2017

22 Anmälan av inkommen remiss - Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad. Dnr: 1.5.1.-397-2017

23 Anmälan av inkommen remiss - Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48). Dnr: 1.5.1.-408-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av inkommen remiss - Motion av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) om ett modernt och hållbart växande Stockholm. Dnr: 1.5.3.-322-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i oktober 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

27 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

28 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

29 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

30 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 11336-17

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

Dnr 1.2.2.-117-2017

Omedelbar justering

31 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

32 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

35 Anmälan enligt lex Sarah. Dnr 1.2.2.-394-2017

36 Anmälan av IVO:s beslut i ärende enligt lex Maria.

37 Anmälan av tjänstemannabeslut

38 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§2 Anmälan av medborgarförslag

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170824.pdf (266 kb)

§3 Boulebana i Sankt Göransparken svar på medborgarförslag

§4 Längdskidspår i Rålambshovsparken svar på medborgarförslag

§5 Månadsrapport juli 2017

§6 Skrivelse om initiativ till trygghetskameror på Fridhemsplan svar på skrivelse från Joel Laurén m.fl.

§7 Översiktsplan för Stockholm - utställningsförslag svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§8 Slutrapport från utredning om servicehus -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Motion om mer innovation i byggandet av äldreboenden - svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd - svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Motion om att inför kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark - svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion om en stadsdelsnämndsreform - svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion om att bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser - svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem - svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Anmälan av inkomna remisser

§17 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§18 Information från stadsdelsförvaltningen