Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Aktuell stadsutveckling

Bilagor till föredragningslista
flisttillägg.pdf (275 kb)

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Utegym på Stora Essingen

svar på medborgarförslag - återremiss
Dnr: 1.2.4.-581-2016

4 Löparvänligare Kungsholmen

6 Parkbänkar på Stora Essingen

7 Gummibeläggning på basketplan i Kronobergsparken

8 Dansbana i Rålambshovsparken

9 Padeltennisbana i Rålambshovsparken

10 Öppna förskolor

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

13 Förskolornas villkor och förutsättningar i stadsdelen

14 Svar på skrivelse om klotter, nedskräpning och skadedjur i stadsmiljön

skrivelse från L, M, C och KD
Dnr: 1.1.-303-2017

REMISSER

15 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

16 Kunskapsbaserad och jämlik vård

17 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

18 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

19 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

20 Svar på remiss i ärende rörande alkoholservering Hugo Bar

21 Svar på remiss i ärende rörande alkoholservering Spice Bangla

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

* Svar på remiss från Länsstyrelsen 258-32781-2017 ang. utvidgat förbud mot maskindriven farkost vid Hornsbergs strand, dnr 1.5.3.-446-2017.

23 Anmälan av balanslista

24 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

25 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

26 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

27 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

28 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

29 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

30 Redovisning av åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande

31 Adoptionsyttrande enligt 4 kap 10 § 1 st. föräldrabalken

32 Adoptionsyttrande enligt 4 kap 10 § 1 st. föräldrabalken

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken

36 Anmälan av IVO:s beslut i ärende enligt lex Sarah.

37 Anmälan av tjänstemannabeslut

38 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

39 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

40 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§4 Utegym på Stora Essingen svar på medborgarförslag

§6 Parkbänkar på Stora Essingen svar på medborgarförslag

§7 Gummibeläggning på basketplan i Kronobergsparken svar på medborgarförslag

§8 Dansbana i Rålambshovsparken svar på medborgarförslag

§9 Padeltennisbana i Rålambshovsparken svar på medborgarförslag

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§13 Förskolornas villkor och förutsättningar i stadsdelen svar på skrivelse

§14 Svar på skrivelse om klotter, nedskräpning och skadegörelse i stadsmiljön skrivelse från L, M, C och KD

§15 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 - svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 - svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Svar på remiss i ärende rörande alkoholservering Hugo Bar - svar på remiss från socialförvaltningen

§23 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§24 Information från stadsdelsförvaltningen