Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Mårten Lagergren, Äldrecentrum, föredrar de senaste resultaten från forskningsstudien Snac-K

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Ny lekplats i Kronobergsparken

4 Träbrygga i Fredhäll

5 Gemensam städdag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

6 Månadsrapport september 2017

Dnr: 2.1.-087-2017

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Krisledningsplan för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-2018

8 Utseende av utanordnare

REMISSER

9 Motion om ett modernt och hållbart växande Stockholm

svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.3.-322-2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan av tjänstemannabeslut

- Arkivbeskrivning för Kungsholmens stadsdelsnämnd , dnr 2.8.-498-2017.
- Arkivinstruktion för Kungsholmens stadsdelsnämnd , dnr 2.8.-499-2017.
- Beslut om projektbidrag, dnr 2.1.-059-2017

11 Anmälan av inkomna remisser

- Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor, dnr 1.5.1.-537-2017
- Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021,
- Förslag på komplettering till framtidsstrategin Offentliga rum, dnr 1.5.3.-551-2017
- Motion om återställning av barnomsorg på obekväm arbetstid, dnr 1.5.1.-492-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i november 2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i november 2017
Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2017

12 Anmälan av balanslista

14 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

16 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

19 Yttrande till Riksdagens ombudsmän, JO

20 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg över klagomål

21 Adoptionsyttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

22 Adoptionsyttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken

25 Anmälan av lex Sarah rapport, utredning och anmälan till IVO

26 Anmälan av förvaltningsrättens dom, dnr 1.2.2.-116-2017

27 Anmälan av tjänstemannabeslut

28 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§5 Månadsrapport september 2017

§7 Utseende av utanordnare

§8 Motion om ett modernt och hållbart växande Stockholm svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§12 Information från stadsdelsförvaltningen