Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Verksamhetsplan 2018

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Drogproblemen på och kring förskolorna och lekplatsen runt S:t Göransparken

4 Djur i närmiljö

5 Löparvänligare Kungsholmen

6 Ökad användbarhet i Rålambshovsparken

7 Byta namn på stadsdelsområdet till Västermalm

9 Redovisning av vinterplan för Kungsholmens parker

10 Trygghetsmätningen 2017

Redogörelse med anledning av trygghetsmätningen 2017
Dnr: 1.2.1.-533-2017

11 Brukarundersökningar inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2017

12 Skrivelser om kartläggning av trygghetssituationen på Kungsholmens skolgårdar (M), (C) och (KD) samt (L)

13 Upprustning av Barnhusbron

Svar på skrivelse från Liberalerna
Dnr: 1.2.-468-2017

REMISSER

14 Trygghet och delaktighet

15 Offentliga rum - förslag till komplettering av Framkomlighetsstrategin

16 Återställning av barnomsorg på obekväm arbetstid

17 Le Bistro

svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr: 1.5.2.-665-2017 Omedelbar justering

18 Hanamasa sushi

svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-656-2017

Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

* Beslut om föreningsbidrag, dnr 2.1.-059-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av inkomna remisser

* Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning,
dnr 1.5.1.-645-2017
* Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning, dnr 1.5.1.-646-2017
* Ett Stockholm för alla - förslag till reviderat program för delaktighet, dnr 1.5.1.-675-2017
* Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler, dnr 1.5.1.-696-2017
* Motion (2017:61) om att bygga ut den eldrivna pendelbåtstrafiken, dnr 1.5.3.-699-2017.


De anmälda remisserna behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 1 februari 2018

21 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 1.4.-673-2017.

Stadsdelsnämndens yttrande behandlas vid sammanträde den 1 februari 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av balanslista

26 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

27 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

28 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

29 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

30 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

31 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p föräldrabalken

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p föräldrabalken

34 Anmälan av beslut från IVO i ärende enligt lex Sarah

35 Anmälan till IVO i ärende enligt lex Maria, dnr 1.2.2.-575-2017

36 Anmälan av tjänstemannabeslut

37 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Drogproblem kring och på förskolorna och lekplatsen vid S:t Göransgatan svar på medborgarförslag

§9 Redovisning av vinterplan för Kungsholmens parker

§10 Trygghetsmätningen 2017 Redogörelse med anledning av Trygghetsmätningen 2017

§11 Brukarundersökningar inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2017

§13 Upprustning av Barnhusbron -­ svar på skrivelse från Liberalerna

§15 Offentliga rum -­ förslag på komplettering till framkomlighetsstrategin svar på remiss från trafikkontoret

§16 Återställning av barnomsorg på obekväm arbetstid svar på remiss från kommunstyrelsen angående motion från Liberalerna

§17 Le Bistro svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§18 Hanamasa Sushi svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§19 Anmälningsärenden

§21 Information från stadsdelsförvaltningen