Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Förskolan berättar om sitt uppdrag och mätning av resultat

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Upprustning av Kungsholms strand

5 Ny gruppbostad i Hornsbergskvarteren

Inriktningsärende
Dnr: 1.1.-756-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Kronobergstorget

7 Entreprenader aktuella för upphandling eller förlängning under 2018

Svar på skrivelse från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
Dnr: 1.1 -734-2017

8 Fortsatt drift av vård- och omsorgsboendet Alströmerhemmet

9 Delegation av upphandling av städtjänster

REMISSER

10 Detaljplan för del av fastigheterna Gångaren 10 och 11 i stadsdelen Stadshagen

11 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

12 Departementspromemorian genomförande av webbtillgänglighets-direktivet

svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.1.-711-2017


Omedelbar justering

13 Motion om att bygga ut den eldrivna pendelbåtstrafiken

svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.3.-699-2017

14 Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.1.-615-2017

15 Bistånd till illegala invandrare

16 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

17 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

19 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg IVO

20 Åtgärdsförslag för buller på förskolan Kungspilen

21 Senshi

svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-686-2017


Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Anmälan av delegationsbeslut

- Förslag till reviderad läroplan för förskolan, svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 1.5.1.-755-2017
- Tillstånd till spel på värdeautomat, svar på remiss från Lotteriinspektionen, dnr 1.5.1.-690-2017
- Ordförandebeslut om överklagande till Länsstyrelsen, dnr 2.6.-668-2017
- Beslut om bidrag, dnr 5.-752-2017
- Resebeslut - Bettmässan i London, dnr 1.1.-024-2018
- Förordnande som förvaltningschef, dnr 1.1.-023-2018

25 Anmälan av balanslista

26 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

27 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

28 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

29 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

30 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

31 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

32 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg IVO, dnr 1.4.-027-2017

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

33 Yttrande till Kammarrätten gällande överklagan av umgängesbegränsning enligt LVU

34 Yttrande till Tingsrätten enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

35 Yttrande till Tingsrätten enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

36 Yttrande till Tingsrätten enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

37 Yttrande till Tingsrätten enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

38 Yttrande till Tingsrätten enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

39 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

40 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

41 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

42 Information om beslut från IVO, dnr 1.4.-714-2017

43 Anmälan av beslut från IVO i ärende enligt lex Sarah, dnr 1.2.2.-202-2017

44 Anmälan av beslut från till IVO i ärende enligt lex Sarah, dnr 1.2.3.-475-2017

45 Anmälan av tjänstemannabeslut

46 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§5 Ny gruppbostad i Hornsbergskvarteren

§7 Entreprenader aktuella för upphandling/förlängning under 2018

§8 Fortsatt drift av vård- och omsorgsboendet Alströmerhemmet 2019

§9 Delegation av upphandling av städtjänster

§12 Departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

§13 Motion om att bygga ut den eldrivna pendelbåtstrafiken

§14 Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

§19 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§21 Senshi svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§25 Information från stadsdelsförvaltningen