Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2L

Tema: Äldrekuratorernas arbete

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

4 S:t Eriks torn

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Boendeplan för äldre 2019 med utblick mot 2040

6 Förlängning av avtal för drift av Solbackens vård- och omsorgsboende

Dnr: 1.1.-076-2018

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förlängning av avtal för drift av S:t Eriks vård- och omsorgsboende

Dnr: 1.1.-077-2018

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

9 Månadsrapport februari 2018

Dnr: 2.1.-110-2018
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tillsynsplan avseende tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

12 Representation, mutor och jäv

13 Skrivelse om tillgängliga vallokaler till valet 2018

Svar på skrivelse från Lars Lundqvist m.fl. (L)
Dnr: 1.1.-529-2017

14 Svar på skrivelse om trygghetsrevision

REMISSER

15 Säker förskola - Förslag till riktlinjer för barnsäkerhet inom Stockholms stads kommunala förskolor

19 Restaurang Bistro fasm AB

20 Eriks Festvåning Saltsjön AB

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Anmälan av enheternas VP

23 Anmälan av delegationsbeslut

- Svar på remiss över ansökan om bygglov, dnr 1.5.3.-039-2018
- Förordnande som förvaltningschef, dnr 1.1.-023-2018
- Revidering av samverkansöverenskommelse med polisen, dnr 1.2.5.-117-2018

24 Anmälan av inkomna remisser

- Motion om att reformera stadens målstyrningsmodell, dnr 1.5.1.-027-2018
- Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022, dnr 1.5.1.-065-2018
- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter, dnr 1.5.1.-082-2018
- Strategi för romsk inkludering, dnr 1.5.1.-083-2018
- Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019, dnr 1.5.1.-093-2018
- Förslag till handlingsplan för godstrafik för Stockholms stad,
dnr 1.5.3.-057-2018
- Förslag till Regional handlingsplan för grön infrastruktur Stockholms län, dnr 1.5.3.-111-2018

De anmälda remisserna behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 april 2018

25 Anmälan av balanslista

26 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

27 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

28 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

29 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

30 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

31 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

34 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

35 Anmälan av IVO:s beslut i ärende enligt patientsäkerhetslagen, dnr 1.2.2.-417-2016

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§5 Boendeplan för äldre 2019 med utblick mot 2014 Underlag till stadsövergripande boendeplanering 2019 med utblick 2040

§6 Förlängning av avtal för drift av Solbackens vård- och omsorgsboende

§7 Förlängning av avtal för drift av S:t Eriks vård- och omsorgsboende

§8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§9 Månadsrapport februari 2018

§10 Tillsynsplan avseende tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

§12 Representation, mutor och jäv Riktlinjer och regler för Kungsholmens stadsdelsnämnd

§13 Skrivelse om tillgängliga vallokaler till valet 2018 Svar på skrivelse från Lars Lundqvist (L)

§15 Säker förskola ­ förslag till riktlinjer för Stockholms stads förskolor Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§23 Information från stadsdelsförvaltningen