Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Presentation av hur förvaltningen arbetar med sommarjobb för unga och erfarenheter a Läs mer...v utbytet med Rinkeby-Kista

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Trappstig vid Essingekroken

4 Förbättra utegymmet i Rålambshovsparken

6 Månadsrapport mars 2018

7 Rålambshovsparken - gestaltningsprogram för dagvatten- och skyfallshantering

8 Föreningsbidrag 2018

Dnr: 5.-748-2017 och 5.-028-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Dataskyddsförordningen

Förberedelser och utseende av dataskyddsombud Dnr: 1.1.-175-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på skrivelse om inventering av tillgänglighet och användbarhet i flerfamiljshus på Kungsholmen

11 Boendemiljön på stadsdelens äldreboenden

12 Företagsklimatet på Kungsholmen och i staden

Svar på skrivelse från Christer H Sjöblom m. fl. (M)
Dnr: 1.1.-052-2018

REMISSER

13 Detaljplan för 11-spelsplan för fotboll i Fredhällsparken

14 Trafikförändringar i SL-trafiken

svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.3-124-2018
Bilaga finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia.

15 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.3-111-2018
Bilaga finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia.
Omedelbar justering

16 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

17 Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

18 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

19 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

22 Reformera stadens målstyrningsmodell

ANMÄLNINGSÄRENDEN

24 Anmälan av enheternas VP

Verksamhetsplaner för verksamheter som bedrivs i samverkan mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

Ärendet finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia.

25 Anmälan av enheternas VB

Verksamhetsberättelser för verksamheter som bedrivs i samverkan mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

Ärendet finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia.

26 Anmälan av delegationsbeslut

27 Anmälan av revisorernas årsrapport 2017 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Dnr: 1.2-1.-142-2018

Revisionsrapporten behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 juni 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

32 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

33 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

34 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

35 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

38 Adoptionsyttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

39 Begränsning i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

40 Anmälan av Lex-Sarah-anmälan till IVO

41 Anmälan till IVO

42 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

43 Yttrande till förvaltningsrätten, mål nr 7629-18

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Trappstig vid Essingekroken svar på medborgarförslag

§4 Förbättra utegymmet i Rålambshovsparken svar på medborgarförslag

§6 Månadsrapport mars 2018

§7 Rålambshovsparken -­ Gestaltningsprogram för dagvatten- och skyfallshantering Godkännande av program och genomförande

§8 Föreningsbidrag 2018

§9 Dataskyddsförordningen Förberedelser och utseende av dataskyddsombud

§10 Svar på skrivelse om inventering av tillgänglighet och användbarhet i flerfamiljshus på Kungsholmen

§12 Företagsklimatet på Kungsholmen och i staden Skrivelse från Christer H Sjöblom m.fl.

§13 Detaljplan för 11-spelsplan för fotboll i Fredhällsparken Stadsbyggnadskontorets underrättelse om granskning, dnr 2016-05341

§15 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län Svar på remiss från kommunstyrelsen/Länsstyrelsen

§16 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad Svar på remiss från trafikkontoret

§17 Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ­ utveckling av producentansvaren svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Reformera stadens målstyrningsmodell svar på remiss från kommunstyrelsen