Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Tillgänglighet i våra parker

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Naturytor för fler fjärilar och humlor

5 Föreningsbidrag 2018

7 Ny förskola på Stora Essingen

Inriktnings- och genomförandeärende
Dnr: 1.1.-218-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ny servicebostad i Primusområdet på Lilla Essingen

Inriktningsärende
Dnr: 1.1.-239-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

10 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

12 Utred varför barngruppernas storlek ökat och personaltätheten minskat i förskolan

Svar på skrivelse från Maria Johansson m.fl. (L), Christer H Sjöblom m.fl. (M) och Kristin Jacobsson (C) Dnr: 1.1.-152-2018

13 Sommarjobb till ungdomar med funktionsnedsättning

Svar på skrivelse från Maria Johansson m.fl. (L), Christer H Sjöblom m.fl. (M) och Kristin Jacobsson (C)
Dnr: 1.1.-151-2018

REMISSER

14 Revisionsrapport 2017

Yttrande till Stadsrevisionen i Stockholms stad
Dnr: 1.2.1.-142-2018

15 Grekiska kolgrillsbaren

svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-227-2018

Utsändes senare
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av ordförandebeslut

* Svar på remiss om detaljplan för Murmästaren 3, dnr 1.5.3.-172-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av delegationsbeslut

* Datauthämtning för forskningsändamål med sekretessförbehåll, dnr 1.1.-231-2018
* Svar på förvaltningsremiss, projektera och bygg för god avfallshantering, dnr 1.5.3.-139-2018

18 Anmälan av inkomna remisser

* Motion om automatisering av kommunal verksamhet, dnr 1.5.1.-201-2018
* Motion om lika möjligheter för nyanlända kvinnor, dnr 1.5.1.-245-2018


Remissvar behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 augusti 2018

19 Anmälan av balanslista

20 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

21 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

26 Begäran om yttrande gällande situationen på förskolan Gambrinus

yttrande till Skolinspektionen
Dnr: 1.4.-185-2018

27 Upphandling av trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden och servicehus för fem stadsdelsnämnder

godkännande av förfrågningsunderlag och uppdrag till stadsdelsdirektören
Dnr: 2.2.1.-043-2018

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

29 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr: 1.4.-673-2017

30 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr: 1.4.-027-2017

31 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr: 1.2.2.-168-2018

32 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr: 1.2.2.-575-2017

33 Anmälan av tjänstemannabeslut

* Avslag på begäran om att ta del av allmän handling, 1.1.-206-2018

34 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§5 Föreningsbidrag 2018

§7 Ny förskola på Stora Essingen Inriktnings- och genomförandeärende

§8 Ny servicebostad i Primusområdet på Lilla Essingen Inriktningsärende

§9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§10 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

§11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§12 Utred varför barngruppernas storlek ökat och personaltätheten minskat i förskolan Skrivelse från Maria Johansson m.fl.

§13 Sommarjobb till ungdomar med funktionsnedsättning Skrivelse från Maria Johansson m.fl (L), Christer H Sjöblom m.fl.

§14 Revisionsrapport 2017 yttrande till stadsrevisionen

§15 Grekiska kolgrillbaren S:t Göran Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§16 Anmälningsärenden