Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Trygghet

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Lekplats istället för Nivå 22

4 Synliggör att ledarhundsekipage får vara i Kungsholmens kommunala lokaler

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Ny förskola i Hornsbergskvarteren

6 Ny gruppbostad i Hornsbergskvarteren

7 Månadsrapport maj 2018

Dnr: 2.1.-110-2018 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

10 Skrivelse om att öka tryggheten vid Fridhemsplan

12 AG Kötthandel

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-260-2018

Omedelbar justering
Utsändes senare

13 Hawaii Poké

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-269-2018

Omedelbar justering
Utsändes senare

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av delegationsbeslut

* Förordnade som förvaltningschef, dnr 1.1.-023-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av balanslista

16 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

17 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

22 Upphandling av hantverkstjänster

23 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

24 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

25 Ansökan enligt 4 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen om utbildning till NPF-hund

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

30 Anmälan av Lex Sarah-information, dnr 1.2.2.-278-2018

31 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

32 Anmälan av remiss - Samråd om förslag till detaljplan för Essingevarvet 31 och Essingevarvet 28 i stadsdelen Stora Essingen, dnr 1.5.3.-313-2018

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Lekpark istället för restaurang Nivå 22 svar på medborgarförslag

§4 Synliggör att ledarhundsekipage får vara i Kungsholmens kommunala lokaler svar på medborgarförslag

§5 Ny förskola i Hornsbergskvarteren Inriktningsärende

§6 Ny gruppbostad i Hornsbergskvarteren Inriktningsärende

§7 Månadsrapport maj 2018

§9 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

§10 Skrivelse om att öka tryggheten vid Fridhemsplan Skrivelse från Maria Johansson m.fl.

§12 AG Kötthandel Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§13 Hawaii Poké Etaget Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§15 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§16 Information från stadsdelsförvaltningen