Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Kungsholmens dietist berättar om sitt arbete i äldreomsorgen

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

ALLMÄNNA ÄRENDEN

4 Månadsrapport juli 2018

Dnr: 2.1.-110-2018

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Delegering av ramavtalsupphandling

8 Skrivelse om situationen i Hornsbergs strand

REMISSER

9 Detaljplan för Essingevarvet 28 och 31

10 Lika möjligheter för nyanlända kvinnor

11 Motion om automatisering av kommunal verksamhet

12 Åldersgräns för framförande av vattenskoter

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av delegationsbeslut

15 Funktionshinderinspektörernas kvalitetsgranskning av boendestöd - självbestämmande och inflytande, dnr 1.2.1.-371-2018

16 Anmälan av inkomna remisser

* Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi, dnr 1.5.1.-347-2018 * Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för att socialt hållbart Stockholm, dnr 1.5.1.-376-2018 * God, hälsosam och klimatsmart mat - förslag till matstrategi för Stockholms stad, dnr 1.5.1.-380-2018 Remissvar behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 25 oktober 2018 Remissvar behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 november 2018

17 Anmälan av balanslista

18 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

19 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

24 Yttrande till Kammarrätten, mål nr 5224-18

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

Omedelbar justering

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

26 Anmälan ordförandebeslut

* Rättidsprövning enligt förvaltningslagen
* Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen

27 Anmälan av tjänstemannabeslut

28 Anmälan av Lex Sarah-information, dnr 1.2.2.-377-2018

29 Anmälan av Skolinspektionens beslut, dnr 1.4.-185-2018

30 Anmälan av beslut från Inspektionens för vård och omsorg (IVO), dnr 1.4.-469-2017

31 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2018-08-23 Sid 3 (3) Föredragningslista

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§4 Månadsrapport juli 2018

§6 Delegering av ramavtalsupphandling

§12 Åldersgräns för framförande av vattenskoter remiss från kommunstyrelsen

§15 Information från stadsdelsförvaltningen