Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Presentation av stadens arbete med alkoholtillstånd

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Förbättring av gräsytor i Hornsbergs strandpark

svar på medborgarförslag Dnr: 1.2.4.-307-2018

4 Ängsytor i Kronobergsparken

5 Badstegar Hornsbergs strand

6 Gungor i Rålambshovsparken

svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-328-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

9 Resultat av brukarundersökningar av dagverksamhet, äldreomsorg

10 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

11 Öka säkerheten och rörelsefriheten i Hornsbergs strand

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av delegationsbeslut

* Upphandling av nattpatrull till hemtjänsten, dnr 2.2.2.-726-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anteckningar från vandring på Fredhällsklipporna, dnr: 1.1.-569-2018

16 Anmälan av balanslista

17 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

18 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

23 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

Dnr 1.4.-323-2018
Omedelbar justering

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

26 Anmälan av tjänstemannabeslut att ej lämna ut allmän handling,

27 Anmälan av yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

28 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),

29 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Förbättring av gräsytor i Hornsbergs strandpark svar på medborgarförslag

§6 Gungor i Rålambshovsparken svar på medborgarförslag

§8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§10 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

§11 Öka säkerheten och rörelsefriheten i Hornsbergs strand svar på skrivelse från Liberalerna (L)

§14 Anmälningsärenden

§15 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§16 Information från stadsdelsförvaltningen