Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Information om Anna Whitlocks gymnasium

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

5 Belysning i lekpark

7 Fotbollsplaner, badplatser m.m

8 Öka Rålambshovsparkens användbarhet

9 Utöka utegymmet vid Smedsuddsbadet

ALLMÄNNA ÄRENDEN

10 Månadsrapport september

12 Delegering av ramavtalsupphandling av missbrukarvård

13 Delegering av ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras föräldrar

14 Firmatecknare och fullmaktsgivare

16 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

17 Serveringstillstånd för Dhaka restaurang

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av delegationsbeslut

- Förordnande som förvaltningschef, dnr 1.1.-023-2018
- Tilldelningsbeslut i upphandling av trygghetsskapande teknik, dnr 2.2.1.-043-2018
- Överenskommelse om samverkan mellan Habiliteringsenheterna Stadshagen och Ballongen och Habilitering och Hälsa inom Stockholms läns landsting, dnr 1.2.5.-518-2018

19 Anmälan av balanslista

20 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

21 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

30 Anmälan av ordförandebeslut enligt 14 § andra stycket LVU

31 Anmälan av tjänstemannabeslut att ej lämna ut allmän handling,

32 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§10 Månadsrapport september 2018

§11 Delegering av ramavtalsupphandling av missbrukarvård

§12 Delegering av ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer

§13 Firmatecknare och fullmaktsgivare

§14 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi svar på remiss från miljöförvaltningen