Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Information om sprututbytesverksamheten

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Förbättra badandet vid Hornsbergs strand

4 Utöka utegymmet på Hornsbergs strand

5 Hundrastgård i Hornsbergsområdet

6 Medborgarförslag om alkoholförbud

9 Ny gruppbostad i Hornsbergskvarteren

10 Förlängning av avtal med Sodexo AB angående måltider till Serafens vård- och omsorgsboende och Gläntans dagverksamhet

11 Förlängning av avtal gällande verksamhetsdrift av gruppbostäder

12 Månadsrapport oktober 2018

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

REMISSER

15 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

17 Arbetskamraterna Stockholm AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr: 1.5.2.-543-2018 Omedelbar justering

18 Hot Sweet Thai Wok Stockholm

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-558-2018

Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av delegationsbeslut

* Förordnande som förvaltningschef, dnr 1.1.-023-2018
* Beviljat bidrag till bussutflykt, dnr 1.2.5.-4141-2018
* Remissvar om handlingsplan för mikroplaster, dnr 1.5.1.-571-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av Länsstyrelsens beslut, fågelbon vid Norr Mälarstrand,

21 Anmälan av balanslista

22 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

23 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

24 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

25 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

28 Avskrivning av osäkra kundfordringar

29 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

30 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

31 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

32 Yttrande till tingsrätten angående adoption

33 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

34 Begränsning av umgänge enligt 14 § 1 och 2 LVU

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

37 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§9 Ny gruppbostad i Hornsbergskvarteren Genomförandeärende

§10 Förlängning av avtal med Sodexo AB angående måltider till Serafens vård- och omsorgsboende och Gläntans dagverksamhet

§11 Förlängning av avtal gällande verksamhetsdrift av gruppbostäder

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§15 Färdplan för ett Stockholm för alla ­ en rapport från kommissionen för att socialt hållbart Stockholm svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Arbetskamraterna Stockholm AB Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§18 Hot Sweet Thai Wok Stockholm Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§20 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§21 Information från stadsdelsförvaltningen