Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema:
Information om projekt Social lots

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

4 Inriktningsärende avseende upphandling av parkskötsel, barmarksväghållning och vinterväghållning inom Kungsholmens stadsdelsområde, samt kortare förlängning av gällande avtal

6 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2019

ANMÄLNINGSÄRENDEN

7 Anmälan av JO:s beslut, dnr 1.4.-553-2017.

8 Anmälan av rapport från Stadsrevisionen om oegentligheter och förtroendeskadligt agerande, dnr 1.4.-603-2018

Stadsdelsnämndens yttrande behandlas vid sammanträde 2019-02-14

9 Anmälan av balanslista

10 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

11 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

12 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

13 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

15 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

16 Yttrande till Skolinspektionen

17 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

18 Yttrande till tingsrätten angående adoption

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § st 2 föräldrabalken

21 Anmälan av beslut från IVO, dnr 1.2.2.-160-2018

22 Anmälan av beslut från IVO, dnr 1.2.2.-628-2018

23 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§4 Inriktningsärende avseende upphandling av parkskötsel, barmarksväghållning och vinterväghållning inom Kungsholmens stadsdelsområde, samt kortare förlängning av gällande avtal

§6 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2019

§7 Anmälningsärenden

§9 Information från stadsdelsförvaltningen