Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-21

Sammanträde 2019-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Tryggt mottagande i hemmet

Bilagor till föredragningslista
flisttillägg.pdf (262 kb)

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Månadsrapport februari 2019

Dnr: 1.2.1.-155-2019

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Redovisning av tillsyn avseende försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018 samt tillsynsplan 2019

7 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

8 Användning av tomma verksamhetslokaler

Svar på skrivelse från Arvid Vikman m.fl. (S)
Dnr: 1.1.-667-2018

REMISSER

9 Serveringstillstånd för restaurang Chicago

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner 2019, dnr 1.1.-486-2018

11 Anmälan av enheternas verksamhetsberättelser 2018, dnr 1.2.1.-530-2018

13 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

* Revidering 2019 av överenskommelse om en gemensam stadsmiljöorganisation för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder, dnr 1.1.-117-2019

15 Anmälan av inkomna remisser

* Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer m.m., 1.5.1.-092-2019
* Motion om enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna, dnr 1.5.1.-116-2019
* Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik, 1.5.1.-141-2019

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i april 2019
Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i juni 2019
Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i april 2019

18 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

23 Yttrande till Justitieombudsmannen, JO

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

dnr 1.4.-027-2019

Omedelbar justering

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st föräldrabalken

27 Anmälan av beslut från IVO, dnr 1.4.-323-2018

28 Anmälan av beslut från IVO, dnr 1.4.-634-2018

29 Anmälan till Datainspektionen, dnr 2.4.-085-2019

30 Anmälan till Datainspektionen, dnr 2.4.-157-2019

31 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

32 Stadsdelsnämndens sammanträdestider

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§5 Månadsrapport för februari 2019

§6 Redovisning av tillsyn avseende försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018 samt tillsynsplan 2019

§8 Användning av tomma verksamhetslokaler Svar på skrivelse från Arvid Vikman m.fl.

§9 Serveringstillstånd för restaurang Chicago remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§11:A Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§11:B Information från stadsdelsförvaltningen

§12 Stadsdelsnämndens sammanträdestider