Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-01-30

Sammanträde 2001-01-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 Nedläggning av faderskapsärende

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Yttrande över ansökan om adoption

8 Avtal angående boende för yngre personer med demenssjukdom

9 Ansökan om automatspelstillstånd

BORDLAGDA ÄRENDEN

10 Nämndens sammanträdesdagar år 2001

11 Ansökan om ersättning för lokalupplåtelse till anonyma grupper

12 Utmaning angående administration av ansökningar till sommargårdar

13 Arbetsbeskrivning för städmästaren på Södermalm

Dnr: 349-642/2000

Förvaltningen fick vid nämndmötet 2000-11-07 i uppdrag att vid januari-sammanträdet 2001 efter samråd med Katarina-Sofias stadsdelsförvaltning lämna en arbetsbeskrivning för en gemensam städmästare för Södermalm. De två för-valtningarna har under hösten diskuterat och planerat städmästaruppdraget samt därför lämplig person. Fd chefen för Medborgarkontoret och Medborgarhuset inom Maria-Gamla stan har anställts som gemensam städmästare. Tjänsten finansieras till 40 % av Katarina-Sofias stadsdelsförvaltning och till 60 % av Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning. Arbetsbeskrivningen redovisas i bilaga.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

14 Val av ledamöter och ersättare till Maria- Gamla stans pensionärsråd 2001

Dnr: 015-7/2001

Det lokala pensionärsrådet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vilka nomineras av pensionärsorganisationer som har öppet medlemskap och har lokal verksamhet i stadsdelen. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson , 508 11 310

15 Val av ledamöter och ersättare till Maria- Gamla stans handikappråd 2001

Dnr: 15-412/2000

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

16 Förteckning över personregister

Dnr: 059-608/2000

Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig för förvaltningens behandling av personuppgifter. I ärendet till nämnden 2000-10-24 ”Rapport om insatser inom IT-särkerheten och förslag till insatser år 2000-2001” lovade förvaltningen att återkomma med en sammanställning av personregister. Under perioden oktober 1998 och den 30 oktober 2001 gäller två parallella lagar för integritetsskydd, dels den äldre datalagen, dels den nyare personuppgiftslagen, PuL. För hälso- och sjukvårdinsatser ersatte vårdregisterlagen, VrL, de föreskrifter och tillstånd som datalagen reglerade före oktober 1998. I ärendet bifogas en reviderad förteckning över aktuella register som regleras enligt datalagen, en förteckning över nu kända behandlingar av personuppgifter enligt PuL samt en förteckning över behandling av personuppgifter avsedda för dokumentation av vård och administration som rör patienter enligt VrL.Handläggare: Elisabeth Berndtsson - Doris Isaksson, 508 12 042 - 508 11 047

17 Rapport om socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande hälso- och sjukvårdsverksamheten vid Tanto servicehus

Dnr: 503-346/2000

Socialstyrelsen har i november 2000 genomfört en verksamhetstillsyn vid Tanto servicehus och riktar viss kritik mot verksamheten när det gäller lednings-funktionen, bemanning och kompetens, läkarmedverkan, dokumentation samt rutiner för egenkontroll. Förvaltningens synpunkter redovisas samt pågående och planerade åtgärder med anledning av Socialstyrelsens påpekanden. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner rapporten.


Handläggare: Anita Sandblom, 508 11 304

REMISSER/YTTRANDEN

18 Avgiftsdebitering inom äldreomsorgen. Yttrande över revisionsrapport

Dnr: 124-602/200

Revisionskontoret har granskat avgiftsdebiteringen inom äldreomsorgen och sänt revisionsrapporten till stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden för yttrande senast den 31 januari 2001. I revisionsrapporten påtalas brister såväl när det gäller Paraplysystemet, utbildning och anvisningar som mot stadsdelsförvaltningarnas lokala organisation. Revisorerna anser att det är helt oacceptabelt att enskilda vårdtagare fortfarande drabbas av felaktiga avgifter. Förvaltningen har tagit del av rapporten med intresse och igenkännande och delar revisionskontorets syn på vilka åtgärder som behövs. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande och besluta om omedelbar justering.


Handläggare: Anita Sandblom, 508 11 304

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

20 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

22 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

23 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

24 Information från stadsdelsdirektören