Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-02-21

Sammanträde 2001-02-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

9 Enheternas åtaganden 2001

10 Verksamhetsberättelse & bokslut 2000

11 Flerårsprogram för åren 2002-2004

12 Verksamheter för psykiskt funktionshindrade

Dnr: 515-639/2000

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa ”hur vår stadsdel uppfyller behoven av öppen daglig verksamhet för psykiskt handikappade” . I detta tjänste-utlåtande lämnas en redogörelse för all verksamhet som finns inom stadsdels-nämndens område för psykiskt funktionshindrade. Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

13 Rapport om uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen i Maria-Gamla stans stadsdelsområde

Dnr: 539-69/2001

Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning har under år 2000 bedrivit uppsökande verksamhet bland äldre födda 1916 – 1920 och som inte har någon insats från äldreomsorgen. Syftet har varit att informera om stadsdelens äldreomsorg och frivilliga verksamheter samt att säkerställa att alla som har behov av bistånd
också nås av erforderliga insatser. 696 personer ingick i den aktuella målgruppen.
Sammanlagt var det 532 personer som önskade få information.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305
Ärendedokument
- (37 kb)

14 Överföring av handläggnings- och uppföljningsansvar inom stadens äldreomsorg

Dnr: 022-18/2001

Handläggare: Anita Sandblom, 508 11 304

15 Ansökan till länsstyrelsen om fortsatt utvecklingsbidrag för intensivutredningar i barnärenden

Dnr: 511-66/2001

Handläggare: Leif Jarlebring, 508 12 231

16 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för insatser inom ungdoms- och missbruksvård-föräldramottagning år 2

Dnr: 511-002/01

Handläggare: Ann Johansson, 508 12 120
Ärendedokument
- (36 kb)

17 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel år 2 till stödboende för ungdomar

Dnr: 511-000002/2001

Maria Gamla stans stadsdelsförvaltning beviljades 350 000 kr för att under ett år utveckla en föräldramottagning i maj 1999. Vi ansöker nu om medel för år 2 med 400 000 kr. Projektet har på grund av omorganisationer och besparingar inom stadsdelen startat först 2000-04-01. Det pågår nu och uppvisar gott resultat under den inledande perioden.


Handläggare: Barbro Stenwall, 5008 12 124

18 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för öppenvård

Dnr: 511-002/2001

Länsstyrelsen i Stockholms län fördelar på regeringens uppdrag utvecklingsmedel till bland annat missbrukarvård. Förvaltningen kommer att i ett projekt pröva en ny form av öppenvård för äldre missbrukare. Förvaltningen föreslår nämnden att söka utvecklingsmedel hos länsstyrelsen för detta projekt. Projektet redovisas i bilaga.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305
Ärendedokument
- (36 kb)

19 Förslag till internkontroll 2001 för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

Dnr: 101-44/2001

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen har gjorts tydligare i kommunal-lagen. I stadens regler för ekonomisk förvaltning har införts att nämnderna årligen ska upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Nämn-den ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas med övergripande rikt-linjer, regler och anvisningar för att säkerställa en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Förvaltningen redovisar i sin risk- och väsentlighetsanalys tio om-råden som ska prioriteras för kontroll under 2001. Bedömningarna är grundade på förvaltningens egna erfarenheter och revisorernas påpekanden. I planen för den interna kontrollen redovisar förvaltningen vad som ska kontrolleras, vilka regler eller riktlinjer som berörs, vilken avdelning som svarar för kontrollen samt tid-punkt för när kontrol-len ska rapporteras till stadsdelsnämnden. Organisationen av förvaltningens in-terna kontroll har ändrats i och med att controllerns/ intern-revisorns arbete har fördelats i enlighet med den nu upprättade och därefter årligen reviderade intern-kontrollplanen

Handläggare: Doris Isaksson. Germund Jonsson, 508 11 047 - 508 12 158

REMISSER/YTTRANDEN

20 Hemställan till Gatu- och fastighetsnämnden att häva hyresavtal mellan Gatu och faltighetskontoret-

21 Byggnadsminnesförklaring av Skattehuset. Remiss från länsstyrelsen

22 Slutbetänkande om Hälsa på lika villkor –nationella mål för folkhälsan.

Dnr: 039-641/2000/10

Stadsdelsnämnden har fått slutbetänkandet från Nationella folkhälsokommittén ”Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan” (SOU 2000:91) på remiss. För ett år sedan vid nämndsammanträdet 2000-01-25 lämnade nämnden sitt remissvar över kommitténs delbetänkande med undertiteln – andra steget mot nationella folkhälsomål. I det ärendet ansåg förvaltningen i likhet med betänkan-det att ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen är den psykiska ohälsan. Enligt slutbetänkandet bedömer folkhälsokommittén att den psykiska ohälsan är det mest angelägna folkhälsoproblemet att angripa. Förvaltningen delar den ståndpunkten och anser att det är värdefullt att problemet har betonats. Det är positivt att i de flesta av betänkandets alla mål redovisas åtgärder som har betydelse för att stärka den psykiska hälsan. Slutbetänkandet har även fått en större tydlighet genom att varje målbeskrivning avslutas med att peka på särskilda målgrupper samt ge upp-maningar till aktörer på olika nivåer att genomföra specifika åtgärder. Betänkandet, som är på 250 sidor, finns i ett exemplar hos registrator. Adressen på internet är: http://www.regeringen.se/propositioner/sou/sou2000.htm

Handläggare: Doris Isaksson, 508 11 047

23 Vida Segelmotorfartyg-yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-6/2001

Vida Segelmotorfartyg har ny ägare, som ansöker om tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap fram till klockan 02.00. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305
Ärendedokument
- (38 kb)

24 Stockholm Pride-yttrande över ansökan om alkoholservering vid festival i Tanto

Dnr: 621-27/2001

Föreningen Stockholm Pride ansöker om tillstånd för alkoholservering under en festival vid Tantolundens bollplan från onsdag 1 augusti till och med söndag 5 augusti 2001.
Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka ansökan.
Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305
Ärendedokument
- (40 kb)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Södergrisen AV Restaurang Pig and Whistle-yttrande över ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen

Dnr: 621-28/2001

Tillagning av kost, drift av restaurangerna vid Tanto, Skinnarvikens, Hornstulls och Mälteriets servicehus samt leverans av kost till boenden har upphandlats som två separata objekt. Tre anbud för vardera objektet har prövats i anbudsutvärderingen. Anbuden från Partena Cater AB bedömdes som det bästa vid sammanvägning av kvalitet och pris. Avtal har nu tecknats med Partena Cater AB för drift av kostentreprenaderna vid Tanto och Hornstulls servicehus

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305
Ärendedokument
- (40 kb)

26 Rapport om avslutad upphandling av kostentreprenader vid Tanto och Hornstulls servicehusr

Dnr: 125-535/2000

Tillagning av kost, drift av restaurangerna vid Tanto, Skinnarvikens, Hornstulls och Mälteriets servicehus samt leverans av kost till boenden har upphandlats som två separata objekt. Tre anbud för vardera objektet har prövats i anbudsutvärderingen. Anbuden från Partena Cater AB bedömdes som det bästa vid sammanvägning av kvalitet och pris. Avtal har nu tecknats med Partena Cater AB för drift av kostentreprenaderna vid Tanto och Hornstulls servicehus

Handläggare: Cecilia Källen, 508 12 041

27 Redovisning av enkätundersökningar som underlag för Stockholms Grönkarta

Dnr: 361-59/2001

Handläggare: Magnus Sannebro, 508 12 204

28 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

29 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

31 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

33 Anmälan av inkomna skrivelser

34 Information från stadsdelsdirektören