Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-04-05

Sammanträde 2001-04-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

6 Anmälan av sociala delegationens protokoll

7 Anmälan av inkomna skrivelser

10 Månadsrapport för februari 2001

Prognosen visar ett underskott för nämnden om 7,8 mkr varav resultatenheternas underskott står för 5,6 mkr. Av resultatenheternas underskott överförs hela underskottet till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat. Det är främst utförarenheter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen som uppvisar underskott.

Ärendets beredning


Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

11 Rapport om slutbetyg från grundskolan våren 2000

Dnr: 429-139/2001

I en rapport redovisas resultatet av slutbetyg från grundskolan våren 2000. Betygen har förbättrats, fler når kunskapsmålen och 94 % av eleverna var behöriga till gymnasiet. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 10

12 Samverkansöverenskommelse mellan socialtjänsten, beroendevården och allmänpsykiatrin på Södermalm

Dnr: 515-83/2001

Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna en överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten, beroendevården och allmänpsykiatrin på Södermalm.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

13 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Dnr: 531-033/2001

Regeringen har beslutat att lämna statsbidrag till kommunerna för uppbyggnad av verksamheter med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade personer.
Stadsdelsförvaltningarna Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia ansöker om medel för tillsammans tre personliga ombud. Förvaltningarna kommer att samarbeta i frågan och göra en gemensam upphandling.
Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning föreslår nämnden att godkänna förvaltningens ansökan om statsbidrag för två personliga ombud för psykiskt funktionshindrade.
Socialtjänstförvaltningen ska sammanställa samtliga stadsdelsnämnders ansökningar till en gemensam ansökan för Stockholms stad.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

14 Ansökan om ersättning till lokalupplåtelse för anonyma grupper Utsänds separat

Dnr: 322-63/2001-2000

Handläggare: Kerstin Larsson , 508 12 305

15 Fyllnadsval till Maria- Gamla stans handikappråd

Dnr: 015-073/2001

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

16 Justering av handikappomsorgens organisation 2001

Dnr: 529-111/2001

Handikappomsorgen är indelad i beställare och utförare. Stadsdelnämnden tog beslut om organisationsförändringar inom handikappomsorgen i samband med verksamhetsplan och budget för 2001. Antalet resultatenheter minskar med en då de två resultatenheterna som ansvarar för boende och stöd till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionshinder ska föras samman till en enhet från och med
1 juli 2001. Förvaltningen föreslår att det tidigare beslutet kompletteras med en sammanslagning av gruppbostäder till en resultatenhet. Således kommer all utförarverksamhet att bilda tre funktionsindelade resultatenheter som införs i tre steg under året 2001.Handläggare: Riitta-Leena Karlsson, 508 12 400

17 Rapport om uppföljning inom äldreomsorgen 2000 och svar på

Dnr: 539-129/2001

Uppföljning av kvalitet inom äldreomsorgen har under år 2000 genomförts vid två tillfällen för varje äldreområde. Fokus har legat på äldreomsorgens mål och generella åtaganden, på frågor om hur verksamheten fungerar samt medarbetarsamtal. Höstens uppföljning kompletterades med att uppgifter begärdes in om de anställdas anställningsform och sysselsättningsgrad, kompetens, sjukfrånvaro, övertid samt om inhyrning av personal. Förvaltningens MAS har gjort en sammanställning av inrapporterade avvikelser på servicehus och äldreboenden under året. En första sammanställning har gjorts av biståndsenhetens uppföljning av beslut i öppen hemtjänst. Enheternas svar på några av de frågor som ledamöter i nämnden ställt om rutiner m.m. redovisas.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner rapporten.
Handläggare: Anita Sandblom, 508 11 304

18 Överflyttning av Tellus fritidscentra till Drakenbergssalen

Dnr: 539-121/2001

Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd fattade i början av år 2000 beslut om en ombyggnation av Tellus servicehus till ett modernt äldreboende. Våningsplan 3, med adress Bergsundsstrand 47, omfattas inte av ombyggnaden. Idag inrymmer våningsplanet bl.a. Tellus fritidscentra, som är en kommunövergripande verksamhet och servicehusets kontors- och personallokaler. Det nya äldreboendet kommer inte att ha några behov av lokaler på detta plan. Fastighetsägaren måste under ombyggnadstiden få tillgång till våningsplan 3 för att kunna göra förstärkningar av husets konstruktion. Tellus fritidscentra måste därför evakueras. Efter att ha undersökt olika alternativ på evakuering föreslår förvaltningen en permanent överflyttning av fritidscentrat till Drakenbergssalen i Hornstulls servicehus.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

19 Ärende angående rektors agerande vid Högalidsskolan. Svar på skrivelse

Dnr: 422-97/2001

Skolverket har tillskrivits av modern till en elev på Högalidsskolan, vilken den 23 november 2000 blev attackerad av några äldre elever. Stadsdelsnämnden har fått ärendet för prövning och vilka åtgärder nämnden ämnar vidta. Utifrån den utredning förvaltningen gjort, anser förvaltningen att rektor agerat i överensstämmelse med skol-författningarna. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att inte vidta några åtgärder i ärendet.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

20 Resursbehov i Björngårdsskolans rektorsområde. Svar på skrivelse från

Dnr: 429-34/2001

Lärarförbundet anhåller om tilläggsanslag på knappt 4,9 mkr till personal-förstärkning inom Björngårdsskolans rektorsområde, om skolan ska kunna upprätthålla kvalitén och uppfylla sina åtaganden. De senaste årens nedskärningar har medfört alltför många utarbetade och sjukskrivna medarbetare. Förvaltningen är förvånad över att Lärarförbundet inte tagit ett samlat grepp för alla skolor i stadsdelen. Några medel utöver den i verksamhetsplan 2001 beslutade skolpengen och skolbarnomsorgspengen finns inte avsatt i nämndens budget.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

21 Med hjälp av medborgarmöten genomföra pilotprojektet Barnens

Dnr: 429-45/2001

Stadsdelsnämnden har berett svar på fråga om att med hjälp av medborgarmöten genomföra pilotprojektet ”Barnens rätt till skolvägen”. Förvaltningen konstaterar att det är Gatu- och fastighetsnämnden som ansvarar för stadens trafikplanering och trafiksäkerhetsarbete och anser att frågan inte ingår i stadsdelsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen konstaterar vidare att frågan kanske kan vara lämplig att ta upp i samband med stadsdelsnämndens remissvar på Gatu- och fastighetskontorets kommande förslag till trafik- och gatumiljöplan för Södermalm. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner svaret.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

22 Nomineringar till stadens kvalitetsutmärkelse 2001

Dnr: 009-141/2001

Handläggare: Doris Isaksson, 508 11 047

23 Kartläggning av luftkvaliteten i förskolor, fritidshem och skolor. Svar på

Dnr: 226-65/2001

Under 1998 begärde Yrkesinspektionen en kartläggning av inomhusmiljön på stadsdelens samtliga förskolor, fritidshem och skolor.
Med anledning av att Miljöförvaltningen under en två-årsperiod har inventerat
och kartlagt samtliga förskolor i staden har stadsdelsförvaltningen begärt anstånd hos Yrkesinspektionen då det gäller att lämna in begärd kartläggning med åtgärdsplan.

Miljöförvaltningen är något försenad med inventeringen av samtliga förskolor samtidigt som Yrkesinspektionen inte kan vänta längre på begärd
Kartläggning.
Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med företagshälsovårdens skyddsingenjör
gjort en inventering i enlighet med Yrkesinspektionens krav.

Totalt sett kan de flesta lokalerna anses ha en god inomhusmiljö. Några lokaler har uppvisat vissa brister. En del av dessa brister är redan åtgärdade. Andra lokaler har så stora ventilationsproblem att ny ventilation föreslås
En lokal anses av olika skäl vara i sådant skick att denna bör lämnas. Förvaltningens förslag framgår av bilaga1.


Handläggare: Lars Andersson, 508 12 044

24 Åtgärder för att förbättra elevers kost-, motion och hälsofrågor och

Dnr: 429-11/2001

Stadsdelsförvaltningen instämmer i förslaget i en motion av Erik Nilsson (s) att utbildningsnämnden bör ges i uppdrag att analysera konsekvenserna av en senare start av skoldagen och frukost i skolan. Förvaltningen föreslår att stadsdels-nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

REMISSER/YTTRANDEN

25 Revisionsrapport om mobbning och annan kränkande behandling i

Dnr: 124-53/2001

Revisionskontoret har granskat arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling vid bland annat Eriksdalsskolan och Högalidsskolan. Revisionskontoret konstaterar att skolornas arbete mot mobbning fungerar tillfredsställande. Rapporten har överlämnats till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för yttrande. Förvaltningen anser att rapporten på ett bra sätt tar upp skolornas arbete mot mobbning. Det är också positivt att revisorerna har gått igenom rapporten med skolan och diskuterat vad som är bra och vad som är mindre bra.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

26 Elsäkerhet på förskolan och fritidshemmen. Yttrande över motion

Dnr: 419-92/2001

Stadsdelsförvaltningen instämmer i förslaget i en motion av Ann-Marie Strömberg (v) att utbildningsnämnden jordfelsbrytare installeras i förskolor, fritidshem och skolor staden har rådighet över. Barn och ungas säkerhet och trygghet är viktig. En jordfelsbrytare kan öka elsäkerheten. Förvaltningen föreslår att stadsdels-nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

27 Utredning om HVB barn och ungdom. Remiss från socialtjänstnämnden

Dnr: 519-70/2001

Socialtjänstnämnden har översänt utredning om HVB barn och ungdom på remiss och begärt synpunkter på bland annat förslag om avgiftsfri/subventionerad plats på akut- och utredningsinstitution, gemensam upphandling av institutionsvård för barn och ungdomar samt inrättande av ett konsultationsteam.
Förvaltningen tillstyrker förslaget om gemensam upphandling av institutionsvård i sin helhet. Beträffande avgiftsfri/subventionerad plats på akut- och utrednings-institution tillstyrker förvaltningen förslaget i ett fall. Däremot stödjer förvaltningen inte förslagen om central finansiering genom att medel överförs från stadsdels-nämnderna till socialtjänstnämnden i den utsträckning som föreslagits. En sådan lösning innebär en kraftig begränsning av stadsdelsnämndernas valfrihet. Det är dessutom svårt att, mellan förvaltningarna, kunna göra en rättvis fördelning av placeringskostnader, då dessa starkt kan variera över tid.
Slutligen avråder förvaltningen från inrättandet av det föreslagna konsultations-teamet samt en sammanläggning av HVB barn och ungdom (eller del därav) och Placeringsenheten.


Handläggare: Yvonne Björkman, 508 11 102

28 Inspektörstjänster inom fler av stadens ansvarsområden. Yttrande över motion

Dnr: 009-00001/2001

Stadsdelsförvaltningen har 2001-01-02 fått motionen ”Inspektörstjänster inom fler av stadens ansvarsområden” från kommunstyrelsen för yttrande. I motionen fram-hålls det arbete som stadens äldreomsorgsinspektörer utför och som utgör en före-bild även inom andra områden.

I ärendet redogörs för den tillsyn och granskning som utförs internt inom den egna organisationen och externt. Förvaltningen ställer sig positiv till att inspektörer införs inom fler ansvarsområden såsom handikapp-omsorgen och individ- och familjeomsorgen inom Barn och ungdom. Förvalt-ningen anser att det är viktigt att klargöra organisation, ansvar och uppgifter för gruppen inspektörer och att uppmärksamma att det inte byggs upp en parallell organisation till redan befintlig tillsyn och granskning.


Handläggare: Doris Osaksson, 508 11 047

29 Melanders Fiskrestaurang- yttrande över ansökan om satellit-

Dnr: 621-55/2001

Ägarna till Melanders Fiskrestaurang ansöker om serveringstillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen med serveringstid till klockan 24.00.
Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka ansökan.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

30 London & New York Pub Restaurang- yttrande över ansökan om

Dnr: 621-49/2001

Restaurang London & New York, Götgatan 54, har ny ägare som ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

31 Logg in hotel- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-52/2001

Ägaren till Logg in hotel ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten till klockan 01.00 både i inne - och uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

32 Projekt Stelha- projektdirektiv för införande av elektronisk handel

ANMÄLNINGSÄRENDEN

33 Anmälan av ansökan till Sala Ida AB (Svenska Kommunförbundets och Svenska Landstingsförbundets dotterbolag för vänortssamarbete) om medel för projekt

Dnr: /2001/

Stadsdelsförvaltningen ansöker hos Sala Ida AB om projektmedel för tre projekt tillsammans med Riga stads välfärdsdepartement. Projekten handlar om utveck-ling av äldreomsorg, handikappomsorg och förebyggande insatser bland barn, ungdomar och familjer.Handläggare: Stina Bergman-Eriksson, 508 12 015

34 Ris och ros till handikappomsorgens biståndsenhet. Redovisning av brukarenkät

Dnr: 529-104/2001

Handikappomsorgens biståndsenhet får både ris och ros. Det visar den enkät som drygt hundra brukare svarat på. Enkäten ger en fingervisning om vad man anser om bistånds-enheten i olika frågor.
Frågorna i enkäten handlade om tillgänglighet, bemötande, delaktighet, information och vägledning samt handläggarnas kunskap och kompetens. Det fanns också utrymme för att lämna egna synpunkter och kommentarer.
Av enkätsvaren framgår att brukarna upplever att biståndshandläggarna är tillgängliga, ger ett gott bemötande och ger den information och vägledning som behövs. I och med biståndshandläggarnas specialisering kan till exempel en familj ha ”sin” barnhandläggare under flera år. Specialiseringen gör också att biståndshandläggaren kan bygga upp sin egen specialistkompetens och svara mot de behov som den enskilde har av information, vägledning och annat stöd.
Arbetet med enkäten och analysen av materialet har givit oss erfarenheter som måste beaktas vid utformningen av nästa enkätundersökning.

Handläggare: Ingegerd Delin & Kicki Elofsson, 508 12 278 508 120 12 412

35 Tillgänglighetsprojektet 2000. Redovisning

Dnr: 349-136/2001

Anmälningsärendet är en redovisning av tillgänglighetsåtgärder genomförda av gatu-och fastighetskontoret under år 2000. Gatu-och fastighetsnämnden beslöt 2001-02-20 att underrätta samtliga stadsdelsnämnder om redovisningen, vilken biläggs.
I tjänsteutlåtandet återfinns en beskrivning av arbetsplanens genomförande, exempel på vissa specifika projekt, redovisning av budget samt en förteckning över genomförda åtgärder samt dess kostnader per stadsdel och totalt. Det kan konstateras att Maria-Gamla stan har erhållit en stor del av den totala budgeten.

Några åtgärder som kan lyftas fram är bl a det pågående arbetet med hiss ned till gångtunneln under Långholmsgatan vid T-banestationen Hornstull; samarbetspro-jektet med SL och Färdtjänsten om tillgänglighetsåtgärder längs busslinje 66 (se sid 6 i tjänsteutlåtandet); upprustning av Bergsgruvans lekpark, Tantolunden och Pålsundsparken. Dessutom har ca 200 handikappanpassade soffor satts ut i parker och på gatumark, främst i närheten av servicehus.
Projektet kommer att tillföras medel även framöver, för att uppnå målet ”Världens mest tillgängliga huvudstad senast år 2010”.

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

36 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

37 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

39 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

40 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

41 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

42 Information från stadsdelsdirektören