Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-04-26

Sammanträde 2001-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

3 Kvartalsrapport 1 2001

Dnr: 103-257/2001

Prognosen visar ett underskott för nämnden om 7,3 mkr. Det totala underskottet uppgår till 13,5 mkr varav resultatenheternas underskott står för 6,9 mkr. Av detta överförs 6,2 mkr till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat. Det är främst utförarenheter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen som uppvisar underskott. Överskott uppvisar arbetsmarknadsåtgärder.

Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

4 Fastställande av dagordning

7 Ansökan om ersättning till lokalupplåtelse för anonyma grupper

Dnr: 300-63/2001

Stadsdelsnämnden har den 5 april 2001 återremitterat ärendet ”Ansökan om ersättning till lokalupplåtelse för anonyma grupper”.

Förvaltningen har i tidigare ärenden utförligt redovisat skälen till varför förvaltningen ej kan föreslå nämnden att ge bidrag till Maria Högalids föreningsråd för att de upplåter lokaler i Hartwickska huset till anonyma alkoholister och anonyma narkomaner.

I detta ärende redovisas möjligheter för de anonyma grupperna att ha sina träffar i alternativa lokaler till Hartwickska huset.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

8 Uppföljning av budget och verksamhet 2001

Dnr: 103-196/2001

Förvaltningen föreslår i detta ärende inriktning och tidsplan för uppföljning av budget och verksamhet i månadsrapporter och kvartalsrapporter under 2001. Månadsrapporterna inriktas på budgetuppföljning med en översiktligt redovisad prognos för året kompletterad med uppföljning av eventuella beslutade besparingsåtgärder. Kvartalsrapporterna till kommunstyrelse/stadslednings-kontoret inriktas mot uppföljning av budget och verksamhet med en detaljerad prognos för året, analys av avvikelser och förslag till besparingsåtgärder i enlighet med anvisningar från stadsledningskontoret. Därutöver föreslås en utveckling av dialogen mellan enhet, förvaltningsledning och nämnd genom en integrerad uppföljning av budget och enhetsspecifika åtaganden för alla enheter i samband med kvartalsrapport 2 och 3 samt verksamhetsberättelse. Den integrerade uppföljningen av enheterna sammanställs till förvaltningsledningen från och med kvartalsrapport 2. Ambitionen är att delge nämnden den integrerade uppföljningen av enheterna från och med kvartalsrapport 3.

Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

9 Månadsrapport för mars 2001 – kvartalsrapport 1

Dnr: 103-257/2001

Prognosen visar ett underskott för nämnden om 7,3 mkr. Det totala underskottet uppgår till 13,5 mkr varav resultatenheternas underskott står för 6,9 mkr. Av detta överförs 6,2 mkr till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat. Det är främst utförarenheter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen som uppvisar underskott. Överskott uppvisar arbetsmarknadsåtgärder.

Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

10 Nomineringartill stadens kvalitetsutmärkelse 2001

Dnr: 009-141/2001

Kvalitetsutmärkelsen är ett led i stadens strategi för kvalitetsutveckling. I årets kvalitetsutmärkelse kan enheter tävla i fem klasser; förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg och övrig verksamhet. Stadens förvaltningar är automatiskt kandidater till stadens kvalitetsutmärkelse utifrån verksamhetsplanen och kvar-talsrapporter.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att följande fyra enheter nomineras till tävlingen inom klasserna äldreomsorg och övrig verksamhet: Vindragens äldrebo-ende, Arbetscentrum inom Bidrag och vuxen-stöd samt fritidshemmet Villan och Maria fritidsklubb, ekonomisk förening, inom Barn och ungdom. Förvaltningen bedömer att dessa enheter mycket väl uppfyller kraven på att delta i tävlingen om stadens kvalitets-utmärkelse 2001.


Handläggare: Doris Isaksson, 508 11 047

11 Tidplan mm för upphandling av drift av parklekar

Dnr: 125-115/2001

Enligt beslut i nämnd ska parklekarna Drakenbergsparken, Högalidsparken och Skånegläntan upphandlas i konkurrens. Upphandlingen sker i samarbete med Ka-tarina-Sofia stadsdelsförvaltning, som samtidigt upphandlar parkleken Björns Trädgård. Förvaltningen föreslår en tidplan där förfrågningsunderlaget behandlas av nämnden 2001-09-27, att anbudstiden går ut 2001-12-03 och att slutligt beslut fattas av nämnden i februari 2002. Förvaltningen föreslår dessutom att egenregi-anbud ska kunna lämnas med hänsyn till en begränsad marknad.Handläggare: Cecilia Källen, 508 12 041

12 Administrativt stöd i verksamheterna

REMISSER/YTTRANDEN

13 Valfrihet inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 539-160/2001

Kommunstyrelsen fick i samband med beslutet om budget 2001 i uppdrag
att utreda en kundvalsmodell för äldre- och handikappomsorgen. Utredningen
har remitterats till, bland andra, samtliga stadsdelsnämnder för yttrande senast
den 2 maj 2001. Stadsledningskontoret föreslår att en kundvalsmodell införs för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice från och med 2002-01-01 och att övriga delar utreds vidare.
Förvaltningen anser att kundvalsmodellen kan innebära ökad valfrihet, främst för de personer inom äldreomsorgen som har hemtjänstinsatser. Det finns dock frågeställningar som borde belysas ytterligare, till exempel ekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnderna.
Inför genomförandet av kundvalsmodellen är det stor vikt att information och kompetensutveckling genomförs, särskilt för personal inom beställarfunktionen. Det krävs också att de administrativa stödsystemen utvecklas för att underlätta biståndshandläggarnas arbete. Därutöver kommer det att kräva utökade personella resurser inom beställarfunktionen


Handläggare: Anita Sandblom/Kicki Elofsson, 508 11 304/508 12 412

14 Revisionsrapport om samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad.Remiss

Dnr: 124-138/2001

Revisionskontoret har överlämnat sin rapport om samverkan mellan socialtjänst och psykiatri till stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan för yttrande.
Förvaltningen föreslår nämnden att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

15 Barnfamiljer på hotell. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 419-54/2001

Stadsdelsnämnden ska svara på en remiss från kommunstyrelsen om problematiken att barnfamiljer i brist på bostad tvingas bo på hotell. Detta är en bostadspolitisk fråga, vilken inte ingår i stadsdelens ansvars- och kompetensområde. Förvaltningen har inga förslag på åtgärder att komma tillrätta med bostadsbristen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden som svar på remissen överlämnar och åberopar förvaltningens svar.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

16 Restaurang Ajanta Tandoori- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-146/2001

Restaurang Ajanta Tandoori, Ringvägen 105 har ny ägare som ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden anges i ansökan vara mellan klockan 11.00 - 01.00. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson , 508 12 305

17 Restaurang Riddarkällaren- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-150/2001

Ägaren till restaurang Riddarkällaren ansöker om tillstånd att servera alkohol i en uteservering i anslutning till restaurangen. Serveringstiden i uteserveringen anges i ansökan till klockan 03.00.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

18 Restaurang Louis- yttrande över ansökan om satellitservering på Medborgarplatsen

Dnr: 621-180/2001

Ägarna till Restaurang Louis ansöker om serveringstillstånd för satellitservering på Medborgarplatsen med serveringstid från klockan 11.00 till klockan 00.00.
Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka ansökan.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

19 Restaurang Bishops Arms- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-181/2001

Restaurang Bishop Arms (tidigare Lagerlöfs krog) har ny ägare som ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten samt till slutna sällskap. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 01.00 för inneservering och 22.00 för uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

20 Restaurang Åsö Krog och Pub- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-188/2001

Ägaren till Åsö Krog och Pub ansöker om omprövning efter prövotid för att få tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 01.00 för inneservering och 22.00 för uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

22 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

23 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

24 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

25 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

26 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser mm

27 Information från stadsdelsdirektören