Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-06-07

Sammanträde 2001-06-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

5 Månadsrapport för april 2001

Dnr: 103-154/2001

Prognosen visar ett underskott för nämnden om 7,3 mkr. Resultatenheternas underskott beräknas till 5,6 mkr. Av resultatenheternas underskott överförs hela underskottet till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat. Det är främst utförarenheter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen som uppvisar underskott.

6 Mottagande av arv

Dnr: 539-289/2001

Förvaltningen har genom arv från en boende på Rosenlunds sjukhem tilldelats 120 040 kronor. Enligt testamentet skall pengarna användas till en trivselfond för patienter på Rosenlunds sjuk-hem. Sjukhemmet vill att pengarna förvaltas av staden fram till år 2003 för att då bland annat användas till upprustning av gården på det nya äldreboendet Bergsund. Rosenlunds sjukhem kommer att överflyttas till Bergsunds äldreboende från och med hösten 2002. Förvaltningen före-slår att stadsdelsdirektören ansvarar för förvaltningen av pengarna och att sjukhemschefen får fullmakt av stadsdelsdirektören att rekvirera och använda pengarna.

Handläggare: Germund Jonsson/Gunilla Jalmarsson, 508 12 158/508 11 310

REMISSER/YTTRANDEN

7 Revisionskontorets årsrapport avseende revisionen av 2000 års verksamhet

Dnr: 124-217/2001

Revisorerna för Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verk-samhet under år 2000 och emotser ett yttrande över revisionskontorets årsrapport.

Revisionskontorets årsrapport ger nämnden ett relativt gott betyg. Dock påpekas att årets progno-ser inte varit helt tillförlitliga, att inventarieredovisningen bör förbättras samt att nämnden bör vidta åtgärder för att förbättra personalrapporteringen och för att få resultatenheternas ekonomi i balans under år 2001.

Förvaltningen ser precis som revisionskontoret allvarligt på det ekonomiska läget för resultaten-heterna och arbetar intensivt med olika typer av åtgärder i budgethållande syfte. Stora satsningar har också gjorts på rapportutveckling och utbildning i syfte att öka prognossäkerheten. Inven-teringsintyg som visar att inventarieförteckning upprättats har inrapporterats från enheterna till avdelningen Personal & Kansli i nära anslutning till bokslut 2000.Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

8 Synpunkter/önskemål inför Gatu-och fastighetskontorets verksamhetsplan 2002

Dnr: 309 000251/2001

Gatu-och fastighetskontoret (gfk) önskar få kännedom om investeringsönskemål från stadsdelarna för att använda som underlag vid prioriteringar i sin verksam-hetsplan för 2002. Gfk har därför sänt ut en sammanställning som redovisar de önskemål som lämnades av respektive stadsdel inför budgetarbetet 2001, bilaga 2. I detta tjänsteutlåtande kommenteras sammanställningen, vissa prioriteringar redovisas och några enstaka nya önskemål har lagts till. I övrigt ligger många önskemål kvar sedan tidigare år, varför förvaltningen avstår från att framföra fler nya projekt innan redan önskade ärenden har åtgärdats. Tillgänglighetsåtgärder hanteras i ett separat tjänsteutlåtande men finns ändå omnämnda på några ställen i sammanställningen

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

9 Tillgänglighetsprojektet inom Gatu-och fastighetskontoret inför år 2002

Dnr: 349-274/2001

Gatu-och fastighetskontoret (gfk) har sedan 1999 haft en utökad budget med 100 mkr om året för tillgänglighetsskapande åtgärder. I samarbete med stadsdels-nämnderna (sdn) och de lokala handikappråden (LHR) har man sedan dess tagit fram förslag till åtgärder för den yttre miljön. Gfk önskar nu nya förslag till åtgärder inför år 2002 (se bilaga 1).
Stadsdelsförvaltningen (sdf) har tidigare år lämnat projektförslag enligt bilaga 2 och 3, vilka till viss del är åtgärdade (genomförda projekt finns ej med i samman--ställningen) men många projekt har skjutits på framtiden. Vi önskar att redan tidigare lämnade idéer verkställs först, eftersom de är mest angelägna.Handläggare: Monicaq Gahm, 508 12 200

10 Restaurang Cattelin- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-270/2001

Ägarna till restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden anges till 11.00 - 03.00 för servering inne och 11.00 – 00.00 i uteservering.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan med uppmaning till socialtjänstnämndens tillståndsutskott att överväga tidigare serveringstid än 03.00 inomhus och 00.00 i uteservering med hänsyn till boende i Gamla stan.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

11 Restaurang Athena- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-271/2001

Ägarna till restaurang Athena, Hornsbruksgatan 26 ansöker om tillstånd för att servera alkohol till allmänheten i en uteservering. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 10.00 – 00.00.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

12 Restaurang Luthens krog- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-275/2001

Ägarna till restaurang Luthens Krog, Luthens gränd 3 ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 11.00 – 01.00 inne och 16.00 – 22.00 i uteservering.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.Handläggare: Kerstin Larsson , 508 12 200

13 . Tonic Café och Bar- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-276/2001

Ägarna till Tonic Café och Bar, Hornsgatan 66 ansöker om omprövning av serveringstillståndet efter prövotid. Serveringstiden anges till 03.00. Dessutom ansöker ägarna om serveringstillstånd i uteservering till klockan 22.00.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

14 Restaurang Akkurat- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-277/2001

Ägarna till restaurang Akkurat, Hornsgatan 18 ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden anges till klockan 11.00 – 03.00 för servering inne och 11.00 – 00.00 i uteservering.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

16 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

17 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

18 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

19 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

20 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

21 Information från stadsdelsdirektören

SEKRETESSÄRENDEN

23 Yttrande över ansökan om adoption

24 Upphandling av Magdalenagårdens äldrecentrum

25 Upphandling av Tanto äldrecentrum

26 26. Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende Utdelas vid sammanträdet 31 maj