Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-08-30

Sammanträde 2001-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

8 Kvartalsrapport 2 med delårsbokslut

Dnr: 103-257/2001

Prognosen visar ett underskott för nämnden om 5,8 mkr. Det totala underskottet uppgår till 14,2 mkr. Av resultatenheternas underskott överförs 8,4 mkr till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat. Det är främst utförarenheter inom äldreomsorgen, handikappomsorg och skola som uppvisar underskott. Överskott uppvisar stadsmiljö, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

9 Ny organisation för äldre- och handikappomsorg

Dnr: 041-322/2001

Mot bakgrund av de beslut som kommunfullmäktige fattat - om införande av en kundvalsmodell och en så kallad omsorgspeng - föreslår förvaltningen en ny organisation för äldre- och handikappomsorgen. Äldre- och handikappomsorgen förs samman och delas upp i en avdelning för myndighetsutövning/beställare och en avdelning för utförande av beslutade insatser.
Syftet är dels att få en tydlig beställarfunktion, dels att ge kommunala verksamheter och privata aktörer möjlighet att konkurrera på lika villkor.
Handläggare: Kicki Elofsson/Kerstin Larsson, 508 12 412/508 12 305

10 Stadsdelarnas ökade ansvar för det offentliga rummet.Beslut om delegationsordning för bygglov och markupplåtelser

Dnr: 309-339/2001

Kommunfullmäktige har beslutat att bland annat ansvaret för vissa bygglov mm samt markupplåtelser på offentlig plats skall överföras från facknämnderna till respektive stadsdelsnämnd från den 1 september 2001. Nya reglementen har upp-rättats. För att reducera handläggningstiderna och upprätthålla en god service för de sökande föreslår förvaltningen att samma delegationsregler tillämpas inom stadsdelsnämnden som för facknämnderna, dvs att förvaltningen får fatta beslut i byggnadsärenden enligt bilaga 2, samt yttra sig till polisen över markupplåtelser på delegation.

Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

11 Gemensam upphandling av lager- och distributionstjänster mm

Dnr: 125-384/2001

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2000 att överlåta verksamheten inom Stockholms stads materielförsörjningsorganisation (MFO) till ett helägt kommunalt aktiebolag (MFO AB) ingående i koncernen Stockholms Stadshus AB. Stadshus AB har till uppgift att senast den 1 juli 2002 sälja stadens ägarandel i MFO AB. En effekt av bolagiseringsbeslutet är att de tjänster som MFO AB utför åt staden ska upphandlas i konkurrens i enlighet med bestämmelserna i lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). De tjänster som omfattas i denna upphandling utförs för närvarande av MFO AB. MFO AB deltar i upphandlingen på lika villkor som övriga potentiella anbudsgivare.

Denna upphandling är en gemensam upphandling och omfattar de i förfrågningsunderlaget angivna nämnderna/förvaltningarna och bolagen.
Stadsledningskontoret, enheten för Upphandling och konkurrens svarar för koordinering och genomförande av denna upphandling.

Stadsledningskontoret har per e-post delgivit förvaltningarna förslag till förfrågningsunderlag fredagen den 1 juni 2001 med önskemål om eventuella synpunkter och definitivt besked om deltagande senast den 11 juni. E-post med förfrågningsunderlaget öppnades av förvaltningen första vardagen efter pingst, tisdagen den 5 juni. Ärendet kunde av tidsskäl ej beredas till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnds möte den 7 juni. Nämndens nästföljande möte är den 30 augusti 2001. Förfrågningsunderlaget har offentliggjorts den 14 juni genom annonsering i Official Journal. Anbud skall vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2001-08-22. I förfrågningsunderlaget står att beslut med anledning av denna upphandling fattas av respektive nämnd/styrelse.

Om Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ej godkänner förfrågningsunderlag och deltagande i denna gemensamma upphandling måste nämnden själv genomföra en upphandling av en synnerligen komplex funktion. Det är tveksamt om förvaltningen har resurser och kompetens att administrera och praktiskt kunna genomföra en liknande upphandling. Nämnden skulle också gå miste om de volymer och därmed den prispress och de villkor en gemensam upphandling ger. Konsekvensen blir även att nämnden för en tid skulle sakna avtal om löpande försörjning och distribution av förbrukningsmateriel.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förfrågningsunderlaget.Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

12 Svar på skrivelse (mp)med uppdrag att se över hur olika verksamheter lyckas hålla kvalitetsnivån utan att överskrida budgeten

Dnr: 109-190/2001

Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

13 Nytt miljöprogram för 2002-2006. Remiss från Miljöförvaltningen

Dnr: 363-228/2001

Stockholms miljöförvaltning har tagit fram ett förslag till nytt miljöprogram för staden 2002-2006. Målen redovisas i form av sex prioriterade målområden med delmål. Miljöförvaltningen betonar att stadens rådighet har fått stort genomslag för vad som har målsatts i programmet. Följande målområden har avgränsats: miljöeffektiva transporter, säkra varor, hållbar energianvändning, ekologisk planering och skötsel, miljöeffektiv avfallshantering samt sund inomhusmiljö. Förslaget till nytt miljöprogram grundar sig på målstyrning, vilket innebär att kommunfullmäktige föreslås besluta om vilka miljömål som ska uppnås under programperioden. När det gäller åtgärder för att nå målen är det en uppgift för berörda verksamheter att välja metod och medel för detta.

Förvaltningen anser att arbetet med det nya miljöprogrammet kännetecknas av en hög ambitionsnivå. Arbetet är tydligt strukturerat. Miljöutredningen utgör en mycket värdefull nulägesbeskrivning, som belyser de väsentliga miljöproblemen i staden. I uppföljningsdokumentet framgår ansvarig nämnd för att de olika målen följs upp med olika nyckeltal. Det är dock ofta en generell brist att det för nyckeltalen inte framgår hur återkopplingen ska ske till ansvariga verksamheter. Det vore också att föredra att miljöprogrammet innehåller förslag på konkreta åtgärder för att uppnå målen. Förvaltningen vill här betona att att stadsdelsnämndernas Agenda 21-arbete kan fungera som en viktig resurs och aktör när det gäller att kommunicera miljötill-stånd och måluppfyllelse, och aktivt samverka med boende och verksamma i Stock-holm för att uppnå miljömålen.

Ärendets beredning
Stadsdelsnämnden har fått detta ärende på remiss från miljöförvaltningen. Tjänsteutlåtandet har handlagts inom Stadsmiljöavdelningen. Underlag för synpunkter på de olika delmålen har framtagits gemensamt inom stadens Agenda 21-samordnarnätverk. Miljöprogrammets olika deldokument finns att hämta som PDF-filer från den särskilda hemsida som skapats för Miljöprogrammet: www.tyckom.stockholm.se
Handläggare: Magnus Sannebro, 508 12 204

14 Remiss beträffande förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun innehållande föreskrifter och avfallsplan

Dnr: 369-260/2001

Stockholms avfallsplan 2002-2007 syftar i huvudsak till att förbättra miljön. Utsläppen till luft, vatten och mark ska minska. Förbrukningen av resurser ska minska genom ökad energiutvinning, materialåtervinning och att näringsämnen ska återföras till naturen. Belastningarna på stockholmsregionens deponier ska minska. Det farliga avfallets mängd och farlighet ska minska.

Förvaltningen anser att förslaget till avfallsplan utgör en bra genomgång av nuvarande och framtida avfallshantering. Insamlingen av farligt avfall utgör ett mycket stort problem i Maria-Gamla stan idag, sedan de två tidigare miljöstationerna upphört. Förvaltningen anser att alla förslag till lösningar måste prövas. Särskilt intressant för innerstan anser vi mobila system vara, exempel finns från ett flertal kommuner. När det gäller omhändertagandet av hushållsavfall anser förvaltningen att en övergång till fastighetsnära källsortering på sikt är den bästa lösningen. I planen saknas tyvärr konkreta förslag på hur staden kan bidra till att takten ökas i denna övergång. Förvaltningen anser också att det är mycket viktigt att antalet återvinningscentraler för grovavfall ökas enligt planen, och att åtminstone en placeras i innerstans närhet. Förvaltningen efterfrågar också en central lösning av hanteringen av sopsand.Handläggare: Magnus Sannebro, 508 12 204

15 SL:s utbudsplan för 2002. Remiss från Gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 346-303/2001

I utbudsplanen redogör SL för målen med sitt strategiska arbete. Marknadsmålet är att antalet resenärer ska öka med 2,4 % per år. Ett särskilt problem utgör framkomligheten för stombussarna som successivt har försämrats under de senaste åren. Den främsta orsaken är den ökade biltrafiken i innerstaden.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till de föreslagna åtgärderna. Förslaget innebär inga direkta förändringar när det gäller kollektivtrafiken inom Maria-Gamla stans geografiska gränser, däremot höjs kvalitén genom olika åtgärder vilket är bra.
Ett stort problem är att biltrafiken i innerstan idag är av sådan omfattning att idén med stombussarna delvis fallit på grund av framkomlighetsproblemen. Om man önskar uppnå märkbara förbättringar måste biltrafiken begränsas, eller avledas, så att kvalitén på busstrafiken kan öka.

Förvaltningen anser att SL i samband med upprustningen av tunnelbanestationerna bör anlägga fler cykelparkeringar i samarbete med gatu- och fastighetskontoret. Försök med övervakade cykelparkeringar kan också diskuteras.


Handläggare: Magnus Sannebro, 508 12 204

16 Ansökan om tillstånd att driva daglig verksamhet enligt 23 § LSS på Misa AB Södermalmsenheten. Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr: 524-349/2001

MISA AB har ansökt om tillstånd att bedriva en ”mobil” daglig verksamhet för personer tillhörande personkrets 1 enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt stadsdelsnämndens yttrande i ärendet.
Förvaltningen föreslår att Länsstyrelsen beviljar MISA AB tillstånd att driva daglig verksamhet, enligt § 9 punkten 10 LSS. Detta under förutsättning att företaget redovisar en mer konkret lösning på lokaler som är anpassade till den planerade målgruppens behov och klargör enhetschefens kompetens inom handikappområdet.Handläggare: Riitta-Leena Karlsson, 508 12 400

17 Översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd mm

Dnr: 621-319/2001

Kommunstyrelsen rotel 5 har remitterat ärendet ”Översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen” till bland andra Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd.
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

18 Kaffe P- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-368/2001

Ägaren till restaurang Kaffe P, Bergsundsstrand 38, ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 11.00 – 01.00 inne respektive 11.00 – 20.00 i uteservering. Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrka ansökan.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

19 Tre Tunnor- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-338/2001

Ägaren till restaurang Tre Tunnor, Hornsgatan 104 ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 01.00 inne och 11.00 – 00.00 i uteservering. Fredagar och lördagar anges serveringstiden till och med 03.00.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

20 Gröne Jägaren- yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-380/2001

Ägaren till restaurang Den Gröne Jägaren, Götgatan 64 ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden anges i ansökan till klockan 11.00 - 01.00 inne och 11.00 – 23.00 i uteservering. Fredagar och lördagar anges serveringstiden till och med 03.00. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

21 Anmälan av socialstyrelsens beslut i ärende anmält enligt Lex Maria

Dnr: 500-280/2001

Vid Magdalenagårdens hemsjukvård inträffade i mars 2001 en händelse som anmäldes till Socialstyrelsen enligt 6 kap.4§ Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ( Lex Maria ).
Händelsen gällde en 88-årig kvinna som står på en livslång behandling av ett blodförtunnande läkemedel. Personalen missade att ta ett ordinerat blodprov vilket ledde till att kvinnan ej fick någon ordination på läkemedlet. Detta ledde till att kvinnan ej fick någon medicin under två dygn.
Den behandlingsansvarige läkarens bedömning visade att ett allvarligt misstag hade begåtts men att det ej medförde några medicinska konsekvenser för patienten

Socialstyrelsen anser att de rutiner som MAS uppdrog åt områdeschefen tillika verksamhetschefen att utarbeta när det gäller ansvarsfördelning och arbetsuppgifterna kring Waranbehandlig bör förhindra att liknande händelse inträffar.
Enligt Socialstyrelsens bedömning har vikarierande distriktssköterska inte utfört hela ordinationen från läkaren. Även om det vid det aktuella tillfället inte fanns någon klar ansvarsfördelning och rapportering mellan distriktsköterskorna borde hon ha förvissat sig om att anteckning om nästa provtillfälle fanns nedskrivet och hon kan därför inte undgå Socialstyrelsens kritik.
Ärendet leder ej till någon ytterligare åtgärd från Socialstyrelsens sida.


Handläggare: Britt-Marie Johansson, 508 12 012

22 Utveckling av stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet-anmälan av lägesrapport

Dnr: 309-344/2001

Gatu-och fastighetskontoret (gfk) har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att omprioritera resurser för utveckling, samordning, stöd och uppföljning av stads-delarnas tekniska verksamhet. Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från stadsdelarna och gfk. I bilagda rapport redovisas inriktningen på arbetet och genomförda aktiviteter. Gatu-och fastighetsnämnden beslöt vid möte den 22 maj 2001 att överlämna rapporten till stadsdelsnämnderna för kännedom.Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

24 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

25 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

26 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

28 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser mm

29 Information från stadsdelsdirektören

30 Övriga frågor-Skrivelse ang Hornstulls sjukhem. Rapport om arbetet kring långtidsarbetslösa