Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-09-27

Sammanträde 2001-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 Sekretessärenden:Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

9 Upphandling av tjänster från bemanningsföretag vid tillfälrliga vakanser inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola

10 Upphandling av handledningskonsulter Kl 18.30 Medborgarhuset, Ljunglöfska salen

11 Mottagande av arv

Dnr: 539-289/01

Förvaltningen har genom arv från en boende på Rosenlunds sjukhem tilldelats 120 040 kronor. Enligt testamentet skall pengarna användas till en trivselfond för patienter på Rosenlunds sjukhem. Sjukhemmet vill att pengarna förvaltas av staden fram till år 2003 för att då användas till trivsel-främjande åtgärder, t.ex. fester med anknytning till årets högtider för de boende på det nya äldre-boendet Bergsund. Rosenlunds sjukhem kommer att överflyttas till Bergsunds äldreboende från och med hösten 2002. Förtroenderådet och anhöriga vid Rosenlunds sjukhem har fått information om testamentet och aktivt deltagit i planeringen och mottagandet av arvet. Förvaltningen föreslår att stadsdelsdirektören ansvarar för förvaltningen av pengarna och att sjukhemschefen får fullmakt av stadsdelsdirektören att rekvirera och använda pengarna.

Handläggare: Germund Jonsson/Gunilla Jalmarsson, 508 12 158 / 508 11 310

12 Månadsrapport augusti 2001

Dnr: 103-257/2001

Månadsprognosen för augusti uppvisar inga förändringar i jämförelse med redovisat resultat i kvartalsrapport 2. Prognosen visar ett underskott för nämnden om 5,8 mkr. Det totala underskottet uppgår till 14,2 mkr. Av resultatenheternas underskott överförs 8,4 mkr till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat. Det är främst utförarenheter inom skola och äldreomsorgen som uppvisar underskott. Överskott uppvisar stadsmiljö, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

13 Revidering av tidplan för upphandling av drift av parklekar

Dnr: 125-115/2001

Förvaltningen föreslår att upphandling av drift av parklekarna Drakenbergs-parken, Högalidsparken och Skånegläntan avbryts. Besparingar år 2002 inom avdelning Barn och Ungdom innebär att förutsättningarna kan komma att förändras framöver, vilket medför svårigheter att för närvarande ta fram ett förfrågningsunderlag. Förvaltningen återkommer i ärendet till nämnden efter det att budget och verksamhetsplan 2002 fastställts.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

14 Andrahandsuthyrning av Medborgarhusets östra flygel. Ärendet körs ut mån 17 sept

Dnr: 322-80/2001

Sedan hösten 2000 har stadsdelsförvaltningen haft kontakt med Kulturbolaget i Medborgarhuset i Stockholm AB (nedan kallat Kulturbolaget) då bolaget anmälde intresse av att starta ett ”kulturcentrum” i den Östra flygeln i Medborgarhuset. Kulturbolagets affärsidé är att driva ett öppet kulturhus för målgruppen 10-30 år. Musik ska utgöra huvudverksamheten men även all annan kultur ska ha en given plats. Restaurang och barer är en del av verksamheten..

Maria Gamla stans stadsdelsnämnd har gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att hyresförhandla med Kulturbolaget i Medborgarhuset, Stockholm. Stadsdelsförvaltningen har vid ett 10-tal förhandlingstillfällen tillsammans med Kulturbolaget försökt komma fram till ett avtal som skulle accepteras av båda parter.

Stadsdelsförvaltningen och Kulturbolaget är överens i de flesta frågor (se bil. 1 & 2) som rör ett eventuellt avtal. Dock står parterna långt ifrån varandra då det gäller hyresnivå.

I det fall kommunen ska hyra ut lokaler till privat anordnare för kommersiellt syfte ska marknadshyra gälla. Detta gäller också i detta fall då Kulturbolaget ut-över kulturaktiviteter också ska bedriva kontorsuthyrning, restaurang och bar-servering.

Om hyresnivån klart understiger marknadshyra strider detta mot den grund-läggande kompetensbestämmelsen i Kommunallagen.

Två oberoende värderingsfirmor har överlämnat rapport över vad som kan anses som marknadshyra. Den ena har byggt sitt förslag på jämförelser med teatrar och biografer i staden samt kontor på plan 5. Den andra firman har tagit hänsyn till Medborgarhusets användningsområde samt att lokalerna delvis skall hyras ut till kontor och restaurang och barer.

Förvaltningen har i en sammanvägning av de synpunkter som kommit fram från de två värderingsfirmorna, funnit att marknadshyran för lokalerna i östra flygeln i Medborgarhuset skall beräknas till 1.500 kr/kvm.

Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom avdelningen Personal och kansli. Samråd har ägt rum med Stadsjuristen.

_________________


Bakgrund
I samband med stadsdelsnämndsreformen 1997 blev Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd hyresgäst för Medborgarhuset exkl. badet som hyrs av Idrottsnämnden. I samband med att två hyresgäster i östra flygeln, Cirkus Cirkör och Klubb Kult, flyttade ut från Medborgarhuset hösten våren diskuterade stadsdelsförvaltningen med Gatu- och fastighetskontoret som är fastighetsägare, att ta över ansvaret för hela Medborgarhuset. När ansvaret för biblioteksverksamheten övergick till Kulturnämnden från 2001 hade stadsdelsförvaltningen endast en egen verksamhet kvar i huset, nämligen Medborgarkontoret. Mot den bakrunden fann stadsdelsförvaltningen flera fördelar med att Gatu- och fastighetskontoret som är stadens professionella förvaltning på fastighetsfrågor löser stadsdelsnämnden från hyreskontraktet. Under hösten 2000 arbetade Gatu- och fastighetskontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningen för att finna ny hyresgäst för hela östra flygeln.

Vid stadsdelsnämndens sammanträde i mars 2001 redovisades olika intressenter och alternativ. Stadsdelsförvaltningen fick i uppdrag att ”skyndsamt arbeta vidare med inriktningen att Kulturbolaget i Medborgarhuset i Stockholm AB erbjuds att hyra delar av Medborgarhuset”.

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 7 juni 2001 uppdrogs åt stadsdelsför-valtningen att erbjuda en andrahandsuthyrning med en hyresnivå som motsvarar stadsdelsförvaltningens faktiska kostnader.

Förvaltningen har genomfört dessa förhandlingar och har tillsammans med Kulturbolaget lyckats nå samsyn i samtliga frågor förutom hyresnivån. Detta tjänsteutlåtande är skrivet utifrån ambitionen att nå en överenskommelse vilket innebär att samtliga punkter som är av vitalt intresse för ett avtal är kommenterade trots att stadsdelsförvaltningens förslag är att avbryta förhandlingarna med Kultur-bolaget.Handläggare: Lars Andersson, 508 12 044

15 Personuppgiftsombud

Dnr: 054-236/2001

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

16 Kompletterande beslutanderätt- förordnande för ordföranden

Dnr: 013-404/01

Handläggare: Elisabeth Berndtsson , 508 12 042

16 Uppsägning av samarbetsavtal avseende bl. a. drift av Utsänds senareUppsägning av samarbetsavtal avseende bl. a. drift av Utsänds senare

Dnr: 533-432/2001

Handläggare: Ann Johansson, 508 12 120

REMISSER/YTTRANDEN

17 Medborgarplatsen - reviderat programförslag

Dnr: 311-212/2001

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden (sdn) har fått en remiss från gatu- och fastighetskontoret (gfk) för yttrande över reviderat programförslag för Medborgarplatsens utformning. Gatu-och fastighetsnämnden (gfn) har gett gfk i uppdrag att ta fram ett besluts-underlag till gfn inom ramen för tillgängliga resurser och därför återremitterat gfk:s förslag till yttrande över stadsbyggnadskontorets tidigare presenterade programförslag - och att komplettera med sdn:s synpunkter på det reviderade förslaget.
Gfk har i samarbete med berörda förvaltningar således tagit fram ett reviderat förslag som främst berör trafikföringen, placeringen av serveringar och fasta byggnader samt upprustning av parkpartiet i norra delen av torget. En bärande tanke har varit att placera byggnader och serveringar runt torget för att frilägga dess centrala del från fasta arrangemang. Stadsdelsförvaltningen (sdf) har deltagit i arbetsgruppen och har haft möjligheter att påverka förslaget till utformning och instämmer därför i stort med det framlagda förslaget (dock med några komplet-teringar) – med utgångspunkt från de ekonomiska begränsningar och förutsätt-ningar som förelegat


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

18 Svar på remiss-Översyn av resursfördelningsmodellen för omsorg om funltionshindrade

Dnr: 526-302/2001

Kostnaderna för omsorg om funktionshindrade har ökat sedan 1997. Skälen till att kostnaderna har ökat är enligt stadsledningskontoret att fler personer får omfattande stöd och att de utvecklingsstördas omsorgsnivåer förändrats över tiden. Med anledning av kostnadsökningen har stadsledningskontorets finansavdelning gjort en översyn av nuvarande modell för resursfördelning avseende omsorg om funktionshindrade. Det främsta syftet med justeringarna i resursfördelningsmodellen är att budgetbeloppet ska vara detsamma hela året, det vill säga stadsdelsnämnderna ska inte kunna påverka sin budget genom att stadsdelsnämnderna själva förändrar sina beslut om omsorgsnivåer. Eventuellt kan nivåförändringar inarbetas i nästkommande års budget.
Resursfördelningsfrågan är viktig för handikappomsorgen om den ska kunna leva upp till LSS-lagens intentioner. Det är självklart för stadsdelsnämnden att hålla sin budget men den orealistiska resursfördelningen försvårar för nämnden att utveckla verksamheten och skapa nya boendeformer samt dagverksamheter.
Förvaltningen ställer sig kritisk till stora delar av SLK:s förslag och anser att resursfördelningssystemet för omsorg om funktionshindrade måste fånga förändringar i behov så att tilldelade medel täcker kostnaderna för omsorgen om de funktionshindrade. På så vis kan planeringsosäkerheten i verksamheten motverkas och tryggheten för omsorgstagaren öka. Resursfördelningssystemet kan således inte enbart handla om kompensation för volymförändringar, det vill säga kostnader för nytillkomna/avslutade funktionshindrade.
Omsorgsnivåersättningarna som fastställdes 1997 måste förändras. Hälften av handikappomsorgens budget 2002 består av prestationsrelaterade ersättningar för omsorgens personkretsar. För den delen av budgeten har pris- och lönekompensation uteblivit sedan 1997.
Avseende LASS 20 första timmarna behövs en noggrannare uppföljning med avstämning av antalet timmar i november istället för i mars.


Handläggare: Kicki Elofsson , 508 12 412

19 Yttrande över riktlinjer för folkälstillsyn m.m.

Dnr: 621-347/2001

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har på remiss utsänt Riktlinjer för folkölstillsyn m.m.
Socialtjänstnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige hemställa om överföring av ansvaret för folkölstillsynen till stadsdelsnämnderna fr.o.m 1 januari 2002. Vidare att som en övergångsbestämmelse under 2002, behålla ansvaret för administrativa ingripanden enligt alkohollagen.
Förvaltningen instämmer i förslaget att ansvaret för den löpande tillsynen
kan överföras till stadsdelarna. När det gäller handläggningen av ärenden gällande administrativa ingripanden, finner förvaltningen en överföring till stadsdelarna inte lika självklar. Förvaltningen föreslår att man efter år 2002 gör en utvärdering av erfarenheterna av att ha kvar handläggningen centralt innan beslut fattas om


Handläggare: Yvonne Björkman, 508 11 102

20 Yttrande angående ansökan från RFHL Konferens AB att få deriva verksamhet

Dnr: 513-398/2001

Sammanfattning
Länsstyrelsen har för yttrande överlämnat en ansökan från RFHL Konferens AB om tillstånd för att driva verksamhet enligt 69 § 1 och 4 socialtjänstlagen (1997:313).

Verksamheten ska övertas från annan huvudman och ska ändras. Målgrupp för verksamheten är före detta missbrukande kvinnor med barn. Innehållet i verksamheten omfattar stöd i boende i träningslägenheter och försökslägenheter, stöd i föräldrarollen med mera.

Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Rapport om upphandling av jourhemsverksamhetHandläggare: Leif Jarlebring, 508 12 231

22 Anmälan av delrapport för

Dnr: 531-422/2001

Handläggare: Carina Nyström/Gunilla Jalmarsson, 508 11 771/508 11 310

23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

24 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

25 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

26 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

28 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m

29 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999 - juni 2001

30 Information från stadsdelsdirektören