Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2005-10-20

Sammanträde 2005-10-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

11 Månadsrapport per september 2005. Utsänds senare

12 Svar till Skolverket angående kritik mot handläggning av ärende

Dnr: 403-343/05

Skolverket har riktat kritik mot Eriksdalsskolans handläggning av en elevs ansökan till skolans musik- och teaterprofil inför hösten 2005. Kritiken rör dels att skolan inte kontrollerat att kallelsen till antagningsprovet nått mottagaren, dels att sökande inför antagningsprovet inte var informerad om att platserna i klassen redan var tillsatta.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

13 Svar till Arbetsmiljöverket över inspektion vid Bergsunds äldreboende

Dnr: 504-491/05

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion vid Bergsunds äldreboende 050905. Anledningen till besöket var att enheten inkommit till Arbetsmiljöverket med en anmälan enligt 2§ i arbetsmiljöverket efter en brand på boendet. Branden uppstod i en av de äldres lägenheter och förorsakades av att en halogen lampa ramlat ner i den äldres säng. Den boende och en anställd fick lättare brännskador. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion framkom att rutinerna är otydliga för de anställda. Arbetsmiljöverket ställer krav på att enheten utreder händelsen och åtgärdar det som framkommer samt att en riskbedömning/ kartläggning görs över hur nuvarande brandrutiner fungerar i praktiken. Utifrån detta ska skriftliga rutiner tas fram kring vem som gör vad samt att alla anställda ska känna till rutinerna och få praktisk tillämpa förhållandena vid en eventuell brand. Vidare ska skriftliga rutiner tas fram avseende första hjälpen och krisstöd.

Handläggare: Susanne Leinsköld, 508 12 217

14 Gemensam upphandling av klottersanering inom Stockholms stad

Dnr: 105-518/05

En upphandling av klottersanering för 5 stadsdelsnämnder inom
Stockholms innerstad bereds. I ärendet föreslås att Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningschefen för Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning att på nämndens vägnar genomföra upphandlingen, anta anbudsgivare samt teckna avtal.


Handläggare: Lars Ingvald, 508 12 018

15 Bostäder med särskild service enligt LSS i kvarteret Skytteparken

Dnr: 505-525/05

Det finns inom stadsdelsområdet ett behov av bostäder med särskild service enligt LSS, det vill säga lägenheter för personer med funktionshinder i närbelägna huskroppar och med tillgång till gemensamhetslokal. Svenska Bostäder AB ställer sig positiv till att stadsdelsförvaltningen hyr sju lägenheter i två av tre studenthus som byggs i kvarteret Skytteparken, området mellan Södersjukhuset och Ringvägen.

Handläggare: Gunilla Jalmarsson, 508 11 310

16 Slussen-inriktningsbeslut och startpromemoria.

Slussens anläggningar är uttjänta och måste till större delen rivas. Förfallet ökar alltmer och redan nu måste delar stängas av från tung trafik - till stor olägenhet för bussar och övrig yrkestrafik. Staden behöver nu starta de formella processer som leder fram till beslut om den framtida utformningen.

Två huvudinriktningar har diskuterats - rekonstruktion av kulturhistoriska skäl eller en ny anläggning utformad för morgondagens behov. För att få underlag för beslut har staden genomfört en formgivningstävling. När det vinnande förslaget bearbetats (”Nya Slussen”) och presenterades för berörda nämnder fick förvaltningarna i uppdrag att arbeta fram ett referensförslag baserat på klöverbladsformen och med förbättrade funktioner. Ett sådant förslag (”Nybyggt bevarande”) har utarbetats efter samråd med byggnadsantikvarisk expertis. Förslaget har utvärderats efter samma principer som tillämpades i tävlingen.

Förslaget ”Nya Slussen” visar på bra betingelser för kollektivresenärer, gående och cyklister samtidigt som det finns tillräcklig kapacitet för biltrafiken. Dessutom ger förslaget en tilltalande stadsmiljö med tydliga stråk, lugna platser och en nära vattenkontakt med vida utblickar. Hög andel lokaler med god ekonomisk bärkraft. Området får innehåll och egenskaper som attraherar under en större del av dygnet och året än idag. Potentialen för vidareutveckling är stor. Allt väl ägnat att främja kommande generationers stadsliv i Slussenområdet.

Förslaget ”Nybyggt bevarande” har ambitionen att vara balanspunkten mellan ett kulturhistoriskt meningsfullt återskapande och en förbättring av funktionerna. Stadsmuséet har medverkat med en kulturhistorisk inventering och prioritering. Flera betydande förbättringar har åstadkommits, men låsningen till klöverbladsformen har varit begränsande och innebär även att trafikytorna är nästan lika stora som idag. En relativt stor mängd lokaler har tillförts, men väl många är högriskytor som ligger splittrade och har verksamheter med lägre förmåga att betala hyror.

Kostnaderna för genomförande av de båda alternativen har beräknats på samma sätt som i den genomförda tävlingen. För de båda förslagen är storleksordningen 3,7 respektive 3,6 miljarder kr. Dessa totalkostnader skall bäras av staden, landstinget (SL), ledningsägare, ev. staten och framtida fastighetsägare. Markvärdena för lokaler har bedömts till 460 mnkr för ”Nya Slussen” och 260 mnkr för ”Nybyggt bevarande”.
Vid ett antagande av en rimlig kostnadsfördelning skulle stadens ekonomiska utfall för båda förslagen bli kostnader i storleksordningen 1,9 miljarder kr.

Drift och skötsel bedöms kosta mindre än idag för ”Nya Slussen”, under det att ”Nybyggt bevarande” blir något dyrare.

Slussen har ett enastående läge i huvudstaden och i regionen. Dagens Slussen har allvarliga brister i funktioner, säkerhet och trevnad. Framtiden ställer nya krav på välfungerande kollektivtrafik och ett trivsamt stadsliv. Denna centrala plats bör stärkas i rollen som en väl fungerande nod för regionens kommunikationer och samtidigt få en form som främjar stadslivet till fots. Det bearbetade ”Nya Slussen” är väsentligt bättre ägnat för uppgiften än dagens trafikapparat. Det erbjuder framför allt fortsatt utveckling för morgondagens behov. Även förslaget ”Nybyggt bevarande” visar på vissa förbättringsmöjligheter, men har låsningar till klöverbladsformerna. Ingetdera förslaget är färdigutvecklat, utan kommer att kunna bearbetas vidare.

För Slussen kommer att krävas prövning enligt miljöbalkens regler utöver plan-läggning enlig plan- och bygglagen. Numera krävs i sådana processer att man redovisar alternativa lösningar. Två väl genomarbetade alternativ föreligger nu och därmed goda förutsättningar att starta de formella processerna – inledningsvis med programarbete. En uppdatering av programfrågorna, främst för kollektivtrafiken, ingår i detta skede.

Förvaltningarna föreslår att respektive nämnd ger klartecken för att starta planarbete och tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Marknämnden föreslås för sin del fatta inriktningsbeslut och överlämna detta till kommunfullmäktige för godkännande. Marknämnden föreslås i konsekvens härmed även godkänna investeringsutgifter inom en ram om 35 mnkr för planering och förprojektering m.m. under åren 2006-2007.

Information om tävlingen har varit tillgänglig för allmänheten genom en välbesökt utställning och på Internet ( www.stockholm.se/slussen ). Många har visat intresse och ett flertal synpunkter och förslag har lämnats. I plan- och miljöprocesserna vidtar ytterligare information och samråd. En särskild informationslokal kommer att finnas på Slussen.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

17 Delegationsordning för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd

Dnr: 2-497/05

Delegationsordningen för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd antogs av nämnden den 22 juni 1999. Därefter har justeringar och tillägg gjorts.

Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsförteckningen mot bakgrund av nämndens beslut i internkontrollplanen för 2005. I beslutet uppdrogs åt förvaltningen att se över rutinen för anmälan av tjänstemannabeslut. Syftet med den omarbetade delegationsordningen har varit att göra den tydligare, mera överskådlig och därför lättare att hitta i för användaren.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

REMISSER/YTTRANDEN

18 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om mottagande av elev vid Högalidsskolan

19 Stockholms stads brottsförebyggande program

Dnr: 451/05 004

Precens (Preventionscentrum Stockholm) vid socialtjänstförvaltningen har tagit fram ett stadsövergripande brottsförebyggande program. Programmet är framtaget utifrån Stockholms stads budgettext för år 2005 och med hänsyn tagen till det nationella brottsförebyggande programmet ”Allas vårt ansvar”, stadens övergripande inriktningsmål för åren 2004-2007 och FN:s konvention om barnens rättigheter. Programmet anger att stadens övergripande mål med det brottsförebyggande arbetet är:
- Att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott i Stockholms stad.
Det brottsförebyggande arbetet ska präglas av att en helhetssyn integreras i alla förvaltningar och bolag. I programmet delas det övergripande målet upp i fem delmål. Alla delmål gäller inte för alla aktörer. Förvaltningar och bolag bör själva avgöra vilket eller vilka av målen som är av mest relevans för deras verksamhet och ange det eller dem som mål för sitt brottsförebyggande arbete.


Handläggare: Susanne Leinsköld, 508 12 217

20 Förslag till hamnstrategi för Stockholm. Remiss från Stadsledningskontoret

Dnr: 304-504/05

Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss från Stadsledningskontoret om förslag till en hamnstrategi för Stockholm. Stadsdelsförvaltningen anser det finns ett stort behov av en hamnstrategi men avstår från att ha generella synpunkter på strategin, med ett undantag: förvaltningen anser att ett principbeslut snarast bör tas fram, som fastställer möjligheten att kunna bygga bostäder inom framtida friställda hamnområden.
Några synpunkter på hamnverksamheten på Skeppsbron framförs. Förvaltningen anser att en uppdaterad dokumenterad ansvarsfördelning avseende skötselområden på Skepps-bron bör tas fram; förvaltningen anser att ett livfullt promenadstråk torde kunna fungera sida vid sida med hamnverksamheten på Skeppsbron - såvida inte någon av dessa två funktioner utvidgas väsentligt.


Handläggare: Monica Gahm, 508 12 200

21 Om möjlighet att på försök ta bort förvirrande trafikskyltar. Motion

Dnr: 310-520/05

Madeleine Sjöstedt (fp) föreslår i en motion att förvirrande trafikskyltar tas bort för att
skapa en mer trafiksäker miljö. Staden föreslås utreda möjligheten att ta bort flertalet trafikskyltar på Södermalm som har en intensiv och pressad trafik och därför är lämplig en stadsdel för ett försök. Förvaltningen ställer sig positiv till ett försök men tycker att det är mer realistiskt att några speciellt belastade och olycksdrabbade korsningar utreds och prövas.


Handläggare: Cecilia Rivard, 508 12 208

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Café Umbra

Dnr: 309-471/05

Slussens Lokaler AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Café Umbra, Hornsgatan 5, Stockholm.

Förvaltningen föreslår nämnden att inte ha några erinringar mot alkoholserveringen för slutna sällskap.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Restaurang Riddarkällaren

Dnr: 309-463/05

Riddarkällaren – Atscorpios Bar, Birger Jarls torg 5, Stockholm, ansöker om förlängt tillstånd för serveringstid till klockan 05.00 vid omprövning efter prövotid. Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande avstyrka alkoholservering till klockan 05.00.

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

24 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2005-09-05. Fyllnadsval

25 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2005-09-19. Avsägelser och fyllnadsval

26 Anmälan av Rapport från besök i staden Fez, Marockko den 13-18 september 2005 av stadsledningskontorets Internationella avdelningHandläggare: Cecilia Fraenkel, 508 29 609

27 Anmälan av förvaltningens promemoria Projekt fältförlagd biståndsbedömning för hemlösa som söker akutlogi

Dnr: 502-492/05

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

28 Anmälan av förvaltningens promemoria Information om Söderjobb

Dnr: 400-320/05

Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd. Utsänds senare

31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet. Utsänds senare

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

33 Anmälan av inkomna skrivelser

34 Information från förvaltningen