Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-03-30

Sammanträde 2006-03-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, plan 6, Göta Ark 200

17.30 Sekretessärenden
Den offentliga delen börjar kl.18.00

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande över adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om brister i undervisningen

9 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om kränkande behandling och brister i undervisningen

Öppet sammanträde - Nya ärenden:

10 Månadsrapport per februari 2006

11 Fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten -ansökan om stimulansbidrag

12 Svar till Arbetsmiljöverket om tillsyn av grundskolornas trä- och metallslöjdsalar

13 Svar till Skolverket på kritik vid inskrivning av elev i grundskolan

14 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande insatser

15 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005

16 Svar till Arbetsmiljöverket angående underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen

17 Försöksverksamhet under två år med hemtjänst 4 timmar/månad med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år

18 Försöksverksamhet med rekreationsvistelse för pensionärer över 80 år

19 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

20 Junotäppan och Tjurbergsparken, reviderade genomförandebeslut

21 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2006

22 Justeringar och tillägg i delegationsordningen

23 En samlad dansarutbildning i Stockholm

Remisser:

24 Yttrande över ansökan från Sofiaängens behandlingsenhet AB att få utöka antalet platser. Remiss från länsstyrelsen

25 Super- Nanny till barnfamiljer. Remiss från kommunstyrelsen

26 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök på Tanto gruppboende

27 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss från stadsledningskontoret

28 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad. Remiss från trafikkontoret

29 Melanders Fiskrestaurang- yttrande över ansökan om alkoholservering vid satellitservering vid Medborgarplatsen

30 Charley´s- yttrande över ansökan om alkoholservering

31 Stockholms stadsmuseum - yttrande över ansökan om alkoholservering

32 Clustret - yttrande över ansökan om alkoholservering

33 Södra Westers- yttrande över ansökan om alkoholservering

Anmälningsärenden:

34 Anmälan av Situation och service i stadsdelen 2005-så tycker brukarna…

35 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2006-02-20 Fyllnadsval

36 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

40 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

41 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras
Maria Palme
Pär Hommerberg

Närvarande

Ledamöter
Maria Palme (s) ordförande
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande
Bo Holmberg (s)
Tove Frimodt (s)
Heléne Lilja (s) fr.o.m. § 10
Eva-Britt Henmark (s)
Åsa Hagelstedt (v) t.o.m. § 9
Stefan Nilsson (mp)
Jonas Nilsson (m)
Gunnel Laufke (m)
Sonja Gräns (m)
Maj-Britt Åkesson (fp)
Torbjörn Andring (kd)

Ersättare
Ylva Moberg (s) tjänstgörande §§ 1-18
Bengt Sjöberg (s)
Fredrik Upmark (s)
Pelle Börjesson (v) fr.o.m. § 19 tjänstgörande
Margaretha Swanström (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Mats Edenius (m)
Marika af Winklerfelt (fp)
Irmeli Patricius (kd)

Förhinder hade anmälts ersättarna Elsemarie Bjellqvist (s), Niclas Karlsson (s),Caroline Bexius (mp) och Per Hallerby (fp).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Lars Naesström, Lärarförbundet.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2006-02-16, vilket justerats 2006-02-20.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-03-10.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-03-10.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om brister i undervisningen (Dnr 403-96/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-09.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om kränkande behandling och brister i skolundervisningen för elev vid Eriksdalsskolan (Dnr 403-113/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl. 17.35 och öppnade det åter kl.18.00.

§10 Månadsrapport per februari 2006 (Dnr 103-195/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2006.

§11 Fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten - ansökan om stimulansbidrag (Dnr 402-189/06)

En utbyggnad av förskolor är nödvändig för att klara barnomsorgsgarantin och målet att

minska barngruppernas storlek. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-10.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra etablering av nya förskolor på Långholmen, Svartmangatan 6 och Rosenlundsgatan 48A.

2. Nämnden anhåller hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för att etablera ny förskola på Långholmen med 2,4 mnkr.

3. Nämnden anhåller hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för att etablera ny förskola på Svartmangatan 6 med 1,6 mnkr.

4. Nämnden anhåller hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för att etablera ny förskola på Rosenlundsgatan 48A med 1,6 mnkr.

§12 Svar till Arbetsmiljöverket om tillsyn av grundskolornas trä- och metallslöjdsalar (Dnr 403-106/06)

Arbetsmiljöverket har inspekterat fem av stadsdelens sju kommunala grundskolors

trä- och metallslöjdsalar. Kommunen är uppmanad att inspektera de salar som ännu

inte inspekterats.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redogörelse och översänder tjänsteutlåtande

2006-03-10 som sitt svar till Arbetsmiljöverket.

§13 Svar till Skolverket på kritik riktad mot handläggning av ärende vid inskrivning av elev i grundskolan (Dnr 403-505/05)

Skolverket riktar kritik mot Stockholms kommun för att inte ha inhämtat båda

vårdnadshavarnas samtycke vid inskrivning av elev vid Högalidsskolan.

Kommunen ombeds att senast den 12 april 2006 inkomma med redogörelse

av vidtagna åtgärder för rutiner vid inskrivning av elev i kommunens skolor.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till Skolverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens

tjänsteutlåtande 2006-03-13.

§14 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande insatser (Dnr 400-196/06)

Länsstyrelsen inbjuder kommunerna i Stockholms län att ansöka om medel till alkohol-

och narkotikaförebyggande insatser.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser.

2. Nämnden översänder ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§15 Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2005 (Dnr 502-73/06)

Inför utbetalning av statsbidrag till verksamhet med personliga ombud 2006 har

länsstyrelsen begärt redovisning av hur verksamheten bedrivits under 2005.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-07.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden

förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-07.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Svar angående underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen (Dnr 205-241/06)

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av enhetschefernas arbetssituation inom utföraravdelningen. I underrättelse 2006-01-19 konstateras att brister från tidigare

inspektionsbesök kvarstår. Arbetsmiljöverket ger nämnden möjlighet att yttra sig senast

den 10 april 2006.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens

tjänsteutlåtande 2006-03-13.

§17 Försöksverksamhet under två år med hemtjänst fyra timmar per månad med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år (Dnr 504-157/06)

I verksamhetsplanen 2006 beslutade nämnden om ett 2-årigt försök med hemtjänst 4 timmar

per månad med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-28.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt

framlagt förslag till beslut om avslag på förvaltningens förslag.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens

förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande och hemställer hos kommunstyrelsen

om att på försök under två år erbjuda pensionärer över 80 år hemtjänst 1-4 timmar per

månad genom förenklad biståndsprövning.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja

Gräns (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp)

och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

”Vi anser att nämnden skulle beslutat

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att anföra följande.

Behovet av bistånd följer inte matematiska åldrar, även människor under 80 kan ha legitima behov.

Vi ser inte att konsekvenserna är utredda av att ta pengar från hemtjänstens budget.

Detta förslag garanterar inte att de mest behövande får bistånd.”

§18 Försöksverksamhet med rekreationsvistelse för pensionärer över 80 år (Dnr 002-503/05)

I verksamhetsplanen 2006 beslutade nämnden om medel till en försöksverksamhet med rekreationsvistelse för pensionärer över 80 år.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-28.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade på återremiss.

Sammanträdet ajournerades kl.18.08-18.15.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt till eget

tilläggsyrkande att personer i servicehus och personer med ett inte alltför omfattande

behov av tekniska hjälpmedel även inräknas i målgruppen.

Till detta förslag anslöt sig övriga partier.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till försöksverksamhet med rekreationsvistelse

för pensionärer över 80 år i eget boende eller i servicehus med ett inte alltför omfattande

behov av tekniska hjälpmedel.

§19 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg (Dnr 504-163/06)

Länsstyrelsen har begärt nämndens tillsynsplan över enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Junotäppan och Tjurbergsparken, reviderade genomförandebeslut (Dnr 300-108/06)

Parkprojekten Junotäppan och Tjurbergsparken har nu kostnadsberäknats med större noggrannhet än som var möjligt under programskedet. Båda projektens kostnadsram har ökat, varför nya genomförandebeslut krävs.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fattar reviderade genomförandebeslut för två investeringsprojekt på parkmark, Tjurbergsparken och Junotäppan, inom en ekonomisk ram om 2 resp. 3 mnkr.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att fatta tilldelningsbeslut och teckna erforderliga kontrakt.

§21 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2006 (Dnr 2-197/06)

Kvalitetsutmärkelsen är ett sätt för stadens ledning att belöna de enheter som hunnit riktigt långt i sin verksamhetsutveckling.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden nominerar följande enhet att delta i kvalitetsutmärkelsen 2006:
  Katarina- Eriksdals hemtjänst inom klassen äldreomsorg.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§22 Justeringar och tillägg i delegationsordningen (Dnr 012-68/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreslagna justeringar och tillägg i delegationsordningen.

§23 En samlad dansarutbildning i Stockholm (Dnr 304-708/05)

Utbildningsnämnden beslutade den 20 oktober 2005 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Maria- Gamla stans och Östermalms stadsdelsförvaltningar utreda frågan om en samlad dansarutbildning i Danshögskolans gamla lokaler.

I ärendet förelåg ett av utbildningsförvaltningen och de båda stadsdelsförvaltningarna gemensamt upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-27 samt stadsledningskontorets

Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut. Förhyrning av lokaler för en samlad dansarutbildning till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen beslutar att en samlad dansarutbildning startar hösten 2007.

 2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden blir huvudman för den samlade dansarutbildningen.

 3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att snarast inkomma med ett förhyrningsärende avseende lokalerna i fastigheten Stettin 5 (Danshögskolans f.d. lokaler).

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över ansökan från Sofiaängens behandlingsenhet AB att utöka antalet platser ( Dnr 400-171/06)

Länsstyrelsen har berett nämnden möjlighet att inkomma med yttrande över ansökan från Sofiaängens behandlingsenhet AB att få utöka antalet platser.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-09.

§25 Super - Nanny till barnfamiljer (Dnr 407-699/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 april 2006 remitterat motion av Ewa Samuelsson (kd) angående Super - Nanny till barnfamiljer.

Med anledning av motionen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-07.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (kd) och (m)gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att lämna följande remissvar:

Hur barn och ungdomar mår i sina familjer och sin hemmiljö påverkar även hur de mår i skolan. Många föräldrar efterfrågar stöd, ökad kunskap och att med andra få diskutera hur man lever med barn så att de utvecklas till harmoniska tonåringar och sedan vuxna. Att utveckla detta stöd till föräldrarna är en viktig uppgift.

I Maria- Gamla stan erbjuds föräldrar många olika insatser. Från tidig ålder finns grupper som Mödravårdscentralen/Barnavårdscentralen arrangerar med betoning på att bli/vara förälder.

Föräldrar kan vända sig till socialsekreterarna och få råd och stöd vid något/några samtal för att reda ut/sortera funderingar eller problem.

Stadsdelen erbjuder också mamma/barngrupper som finns i samarbete med Katarina/Sofia.

Familjeenheten har familjepedagoger som arbetar hemma hos familjer som enheten har kontakt med.

Stadsdelen erbjuder idag föräldrar en strukturerad föräldrautbildning KOMET (Kommunikations-METod), en gruppverksamhet för föräldrar som har svårigheter att hantera allvarliga bråk- och trotsbeteenden hos barn i åldern 3-10 år. Metoden har visat att föräldrarnas deltagande kan minska barnens utåtriktade beteendeproblem, öka deras sociala kompetens och till viss del förbättra föräldrarnas uppfostringsmetoder. Under året kommer sannolikt KOMET för tonåringar att starta.

Stadsdelen har också ett nystartat projekt i samarbete med Precens, "individuell" KOMET för föräldrar som är aktuella vid Familjeenheten för utredning, stödsamtal eller tidigare har varit aktuella vid enheten. Denna form av KOMET vänder sig till en liten grupp med föräldrar till 4 barn. Försöket bygger på en omskriven KOMET manual med totalt 14 möten, omväxlande möten i grupp respektive en individuell kontakt som även omfattar hembesök.

Att förändra beteenden och vanor är enligt den erfarenhet som finns ett arbete på längre sikt.

Risken med punktinsatser är att de inte ger någon bra effekt på längre sikt - man halkar lätt tillbaka till tidigare beteende. Fördelen med KOMET som metod är att arbetet sker under en termin med regelbunden uppföljning. Föräldrarna arbetar och diskuterar med andra föräldrar i liknande situation som de själva och de lär på så sätt även av varandra. Metoden ger snabba resultat som visat sig finnas kvar vid senare uppföljningar.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Torbjörn Andring (kd), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

”Vi anser att nämnden skulle beslutat

 1. att tillstyrka motionen
 2. att därutöver anföra följande:

Att vara förälder är inte alltid enkelt. Barn behöver känna att de vuxna ger dem tid. Stressade barn och vuxna är effekten av en samhällsutveckling där många barnfamiljer lever utan marginaler, såväl när det gäller ekonomiska tillgångar som tid. Många föräldrar funderar på hur de ska förhålla sig till de problem och möjligheter som finns i det egna eller i barnens liv. Till och från kan föräldrar behöva stöd i sin viktiga roll. Det kan handla om relativt enkla åtgärder som att skapa strukturer och regler i tillvaron, att faktiskt våga kliva in i sin föräldraroll.

Att vända sig till Socialtjänsten kan för många kännas som ett alltför stort steg, därför skulle kommunen kunna erbjuda sk. ”Nannys” till familjerna. En trygg vuxen som kommer till familjen för att ge råd och stöd. Detta ska ses som en första hjälp och en förebyggande insats, så att experter och socialtjänst inte behöver kopplas in. En ”nanny” ska kännas lätt att efterfråga.

I ett samarbete mellan kommun och ideella organisationer kan dessa ”nannys” säkert spela en aktiv roll i det förebyggande arbetet. Ett första steg är att utreda behovet av och efterfrågan från barnfamiljer av en kommunal ´Super-Nanny´.”

§26 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök på Tanto gruppboende (Dnr 504-209/06)

Efter ett tillsynsbesök vid Tanto gruppboende begär länsstyrelsen yttrande av nämnden senast den 10 april 2006 bl.a. om hur nämnden planerar för att minska antalet boende på gruppboendet.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens yttrande.

§27 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss från stadsledningskontoret (Dnr 310-117/06)

Stadsledningskontoret har till nämnden för yttrande senast den 7 april 2006 remitterat Stockholms miljöprogram 2007-2010.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-22.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m), vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade på bordläggning.

Ordföranden Maria Palme (s) tog först upp bordläggningsyrkandet och ställde detta mot avslag.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå bordläggningsyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår yrkandet om bordläggning.

Härefter förelåg ett förslag till beslut- förvaltningens.

Till detta förslag anslöt sig ledamoten Torbjörn Andring (kd).

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till stadsledningskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-22.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

”Jag bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut att i halvtidsutvärderingen samt den avslutande utvärderingen för detta miljöprogram göra en samhällsekonomisk beräkning och anför därutöver följande.

Det är positivt att Stockholm stad reviderar sitt miljöprogram för att få ett fungerande och viktigt instrument att göra Stockholm hållbart. Det är bra att Stadsledningskontoret är huvudansvariga för programmet då detta ska vara hela stadens program. Den breda ansatsen att skapa delaktighet och tydliggöra sektorsansvaret är ett steg i rätt riktning.

Vi är positiva till den utveckling i programmet där man försökt att koncentrera de olika områdena och vad som är möjligt att påverka. Dock är antalet nyckeltal under de olika målen över lag många. Det finns, trots de goda ambitionerna, anledning frukta att stockholmarna och förvaltningarna inte orkar beakta och observera samtliga. Därför bör ytterligare ett försök göras att låta några nyckeltal utgå utifrån antagandet att de "skuggas" eller åtminstone delvis täcks in, samvarierar, med annat/andra nyckeltal under målet.

Det finns även problem med vissa nyckeltal när det gäller uppföljningen vilket måste ses över.

Det finns en hög ambition i programmet vilket är bra men det bör ställas mot vad som är möjligt att uppnå. Exempelvis finns det fortfarande en rad ”verka för” mål där staden inte har rådighet att fullt ut påverka situationen vilket skapar otydlighet som t.ex. nyckeltalet om andelen hushåll och företag som köper miljömärkta varor.

Det hade varit önskvärt med en analys om målen är kostnadseffektiva samt en  samhällsekonomisk analys om hur målen påverkar staden. Till stor del borde de flesta målen vara samhällsekonomiskt sunda då det är billigare att minska utsläpp idag än om 10 eller 100 år. För att miljöarbetet ska flytta fram positionerna gentemot andra viktiga samhällsområden är det positivt att visa att miljöarbetet inte alltid kostar pengar utan också är samhällsekonomiskt klokt.

Vi är även fundersamma till hur man har använt sig av vissa absoluta tal när det gäller olika mål eftersom det är svårt att se varifrån dessa kommer och behöver bygga på verksamheterna. De olika målen är nödvändiga för att bli konkret men det är viktigt att veta hur och varför man kommit fram till de specifika målen.

Agenda 21-verksamheten är viktig i arbetet med att förverkliga miljöarbetet inom staden och därför bör detta arbete fortsättningsvis betonas.”

dels av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) enligt följande.

”Ett miljöprograms främsta syfte är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljövänligare riktning. Med ett begränsat antal tydliga och konkreta mål kan stadens samlade miljöpåverkan kontrolleras och mätas. Tyvärr är det förslag som majoriteten föreslår både för omfattande för att kunna följas upp på ett vettigt sätt och vagt utformat för dessa ändamål. Därtill är de fel utformade för att långsiktigt ge bra effekt. De mål som föreslås av borgarrådet är i alltför hög grad inriktade på att reglera privatpersoners och företags beteenden. Det är en olycklig fortsättning på den redan i gällande program inslagna, tillväxtfientliga vägen och ett avsteg från de bättre avvägda bedömningar som låg till grund för den förra majoritetens arbete.

Stadens olika program, däribland miljöprogrammet, syftar till att uppnå en hållbar tillväxtutveckling. Genom en hållbar utveckling blir Stockholm än mer attraktivt för både den enskilde, företag och organisationer. Vägen dit är en politik där sambanden mellan hälsa och miljö, ekonomisk utveckling och ekologiskt ansvar lyfts fram. På lång sikt kan effekterna av en offensiv och ambitiös miljöpolitik ge ett tydligt kvitto i form av minskade samhällskostnader. Det är därför viktigt att miljöprogrammet integreras i stadens arbete och blir en del i alla stadens bolagsstyrelser och nämnder. Ambitionen måste vara att vi ska ha uppnått en bättre miljö efter programperiodens slut.

Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välståndet och för att målet om ett långsiktigt hållbart samhälle ska uppnås. Det finns inget motsatsförhållande mellan tillväxt och ett modernt miljötänkande. Tvärtom visar all erfarenhet att just tillväxt leder till en renare miljö. Utgångspunkten bör därför vara att miljöarbetet ska bedrivas i samarbete med det lokala näringslivet.

Stadens verksamheter bör därför gemensamt vara inriktade på att främja ekonomisk tillväxt. En av stadens viktiga uppgifter är att tillgodose de olika behov som föreligger i en dynamisk och växande storstad. Ska Stockholm fortsätta att växa, ställer det krav på nya bostäder, arbetsplatser, vägar, spår och flygplatser. Stockholmsregionen behöver satsningar inom alla dessa områden för att även i framtiden fungera som tillväxtmotor för Sverige.

Det bör åter påpekas att ett av stockholmarnas största miljöproblem är den lokala tryggheten. Varannan invånare känner obehag när de går ensamma genom sin stadsdel under dygnets mörka timmar. Var tredje upplever att det finns problem med skadegörelse, stölder och inbrott i området där de bor, och var femte upplever problem med misshandel och övrigt våld. Uppenbarligen är stockholmarna mer bekymrade över sin trygghet än något annat miljöproblem, och här bör staden vidta åtgärder för att möta medborgarnas oro.

Ett återkommande mål inom de olika målområdena är påverkan på medborgarnas beteende.

Vi vill därför påpeka att opinionsbildning i livsstilar inte är en kommunal uppgift Ofta är de val som förespråkas av miljöskäl dyrare än alternativen; många anger sig vilja handla ekologiskt eller kravmärkt, men många väljer ändå bort dessa varor och tjänster av ekonomiska skäl. En av de bästa åtgärderna för att påverka just hushållens val av miljövänliga produkter är därför att stärka medborgarnas köpkraft genom att sänka skatterna.

Vi anser därför att följande ändringar av texter och mål behöver göras av miljöförvaltningens förslag:

1. Miljöeffektiva transporter:

Stadens fordonspark måste vara avpassad för att klara av att sköta de uppgifter och mål som hör till den kommunala kärnverksamheten. I den mån detta är förenligt med ambitionen att vara ”miljöfordon” skall hänsyn tas till mål 1.4. Dubbdäck räddar liv. Andra åtgärder för miljöförbättringar än minskning av dubbdäcksanvändningen måste därför vidtas.

Utmaningen är att minska trafikens negativa miljöpåverkan utan att minska människors framkomlighet, bland annat genom ny teknik, bättre logistik, tätare bebyggelsestruktur samt ytterligare förbättringar av infrastrukturen inklusive kollektivtrafik, cykelvägnät och gångvägar.

Mål 1:1 ersätts med målet

"Andelen utsläpp från trafiken ska inte öka per invånare."

Mål 1.3 och 1.5 utgår.

Delmål 1.6.2 utgår.

2. Giftfria varor och byggnader:

Staden ska arbeta för att amalgam tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Alternativ till koppar i tappvattensystem bör alltid prövas under förutsättning att alternativen inte är kostnadsdrivande och innebär risk för nya miljöproblem. Koppar bör undvikas som material i tak- och fasadplåt

Mål 2.2 omformuleras till ”De varor och tjänster som stadens förvaltningar och bolag köper in ska, där detta inte står i konflikt med uppgiften att leverera god kvalitet till lågt pris, vara miljöanpassade samt uppfylla kraven för oberoende miljömärkning där sådan finns.”

Mål 2.4 omformuleras till ”Andelen ekologiska livsmedel som stadens förvaltningar och bolag köper in skall vara minst 20 procent, så länge detta inte kommer att stå i konflikt med uppgiften att leverera god kvalitet till lågt pris.”

Mål 2.3 och 2.5 utgår

3. Hållbar energianvändning

Målens konsekvenser för medborgare, företag och för stadens verksamheter är inte tillräckligt belysta. Procentsatserna behöver därför utredas vidare. Den miljömärkning av el som idag finns diskvalificerar en av de absolut bästa tillgängliga energislagen, nämligen kärnkraften. Därför bör inte bruket av förment miljövänlig elproduktion premieras.

Mål 3:1 omformuleras till:

"Förbrukningen av fossila bränslen för enskild uppvärmning och närvärme ska minska genom anslutning till fjärrvärme och effektiviseringar."

Mål 3:2 omformuleras till:

Energianvändning för värme i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska. Elanvändningen ska minska för stadens egna bolag och förvaltningar.

Mål 3:3 omformuleras till:

"Energianvändning för el och uppvärmning inom stadens egen verksamhet ska effektiviseras."

Mål 3:4 omformuleras till:

”Stadens förvaltningar och bolag ska verka för att el för produktion av fjärrvärme ska minska och att andelen ej förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen minskar.”

Mål 3.6 och 3.7 utgår.

4. Hållbar användning av mark och vatten

Stockholm kan och bör växa ytterligare. Utrymme för nya bostäder kan skapas både genom att bygga på höjden och genom förtätning. Det måste dock finnas möjligheter att bygga nya bostäder och ny infrastruktur även på områden som idag inte är bebyggda.

Målen 4:1 och 4:2 utgår och ersätts av ett mål:

"Byggande bör i första hand ske på redan exploaterad mark."

5. Miljöeffektiv avfallshantering

Den miljöeffektiva avfallshanteringen får inte tillåtas leda till att oönskade sidoeffekter uppstår. Hushållens biologiska avfall kan med fördel energiåtervinnas genom förbränning. Den miljöeffektiva avfallshanteringen måste ha ett klart fokus: det farliga avfallet

Mål 5.2 utgår.

6. Sund inomhusmiljö

Målen för en sund inomhusmiljö får inte innebära att en ny hämsko läggs på möjligheterna att bygga bostäder i innerstaden.”

§28 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad. Remiss från trafikkontoret (Dnr 306-704/05)

Trafikkontoret har för yttrande remitterat Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till trafikkontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-21.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) enligt följande.

”En generell synpunkt är att Cykelplanen måste underkännas i sina delar för att den bland annat minskar antalet parkeringsplatser för bilar. Det råder redan stora svårigheter för södermalmsborna att hitta möjligheter till parkeringsplatser. I förlängningen innebär ju ett letande efter parkeringsplats påfrestningar på miljön på grund av utsläppen.

I övrigt är det mycket angeläget att skapa en bra cykelmiljö i Stockholm. Cykelbanor får emellertid inte innebära stora intrång i gångtrafikanternas miljö eller i möjligheten att ha uteserveringar. Det naturliga vore även att dela upp ärendet och ta beslut om inriktning för var och en av cykelbanorna för sig.”

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering vid satellitservering för Melanders Fiskrestaurang (Dnr 309-100/06)

Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna ansöker om tillstånd för alkoholservering vid satellitservering på Medborgarplatsen under perioden 15 april 2006 t.o.m. den 15 oktober 2006.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering vid satellitservering på Medborgarplatsen för Melanders Fiskrestaurang.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Charley´s (Dnr 309-105/06)

KB Näckrosen nr 292 unt Fere KB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 03.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Charley´s, Hornsgatan 76, 118 21 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Stockholms stadsmuseum (Dnr 309-123/06)

Kafé Ryssgården Handelsbolag ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Stockholms stadsmuseum. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Stockholms stadsmuseum Ryssgården, 104 65 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Clustret (Dnr 309-159/06)

Podion Personliga Pedagogik AB ansöker om nytt serveringstillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 15.00- 03.00 i restaurang och uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-02-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap i Clustret, Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm.

 2. Nämnden avstyrker serveringstid kl. 15.00-03.00 i uteservering och tillstyrker i stället serveringstid kl. 15.00-03.00 i restaurang och kl. 15.00 -00.00 i uteservering.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Södra Westers (Dnr 309-164/06)

Wester Catering & Arrangemang AB ansöker om nytt serveringstillstånd för alkoholservering till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 03.00 i restaurang och 11.00-01.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap i Södra Westers, Maria Skolgata 79, 118 53 Stockholm.

 2. Nämnden avstyrker serveringstid kl. 11.00-01.00 i uteservering och tillstyrker i stället serveringstid kl. 11.00- 03.00 i restaurang och kl. 11.00 - 00.00 i uteservering.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Anmälan av utrednings- och statistikkontorets (USK) brukarundersökning Situation och service i stadsdelen 2005- så tycker brukarna (Dnr 305-120/06)

Rubricerad brukarundersökning anmäldes.

§35 Fyllnadsval. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2006-02-20 (Dnr 002-176/06)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-20 utsågs Marika af Winklerfelt (fp) till ersättare i stadsdelsnämnden Maria- Gamla stan för år 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2006-03-01, 2006-03-15, 2006-03-17 och 2006-03-29, vilka samtliga justerats samma dag.

§37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-03-21, vilket justerats 2006-03-23.

§38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-03-20, vilket justerats 2006-03-22.

§39 Anmälan av protokoll från bibioteksrådet

Anmäldes protokoll från biblioteksrådet 2006-03-13, vilket justerats 2006-03-21.

§40 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Barn och Ungdom, Bidrag och Vuxenstöd, Utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre samt Stadsmiljöavdelningen

§41 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-02-01- -2006-02-28.

§42 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att äldreomsorgsinspektören ska granska alla former av verksamhet inom äldreomsorgen i stadsdelen och har nyligen påbörjat sitt arbete.

Vidare informerades om att Maria- Gamla stan har ansvar för det av stadens två Navigatorcentrum, som ligger på Långholmsgatan. Verksamheten sorterar under avdelningen Barn och Ungdom och handlar om kommunens uppföljningsansvar för ungdomar.

Vidare påmindes om att revisorsgruppen träffar nämnden den 20 april 2006 kl. 16.00 med anledning av Årsrapport 2005.

§43 Övriga frågor

Skrivelse om Odlingsfestival i sommar

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) anmälde skrivelse från (s), (v) och (mp) 2006-03-30 Odlingsfestival i sommar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

EU- en lokal angelägenhet

Stockholms stad inbjuder till halvdagsseminarium EU- en lokal angelägenhet den 11 april 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för en person från vartdera blocket.

Stockholms stad i framtiden

Kompetensfonden inbjuder till seminarium EU- en lokal angelägenhet den 8 april 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för en person från vartdera blocket.

Stöd i boendet, lots i livet

Sveriges kommuner och landsting, Nationell psykiatrisamordning och Socialstyrelsen

inbjuder till heldagsseminarium Stöd i boendet, lots i livet den 23 maj 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för en person från vartdera blocket.