Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-04-27

Sammanträde 2006-04-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, plan 6, Göta Ark 200

17.30 Sekretessärenden
Den offentliga delen börjar kl.18.00

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om uteblivet modermålsstöd för förskolebarn

7 Gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar

8 Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (Lex Sarah)

9 Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (Lex Sarah)

11 Ska kommunala förskolor organisera eller medverka i aktiviteter hos Svenska kyrkan? Svar på skrivelse

12 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Storkyrkoskolan.

13 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Storkyrkoskolan med inriktning på störande buller.

14 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Björngårdsskolan med inriktning på störande buller.

15 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på förskolan Wollmar med inriktning på störande buller.

16 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion av Eriksdalsskolans kemiundervisning och kemilaborationer

17 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade

18 Beslut om delegering till de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade.

19 Ny organisation inom hemtjänst och assistans

Remisser:

20 Yttrande över betänkandet Utan Timplan - För Målinriktat Lärande (SOU 2005:101). Remiss

21 Yttrande över revisionsrapport Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan - en uppföljning av tidigare granskning

22 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

23 Föräldraenkät om barnomsorg. Yttrande över motion

24 Införande av ordnings- och uppförandeomdömen i Stockholms stad. Yttrande över motion

25 Införande av databas för registrering av klotter. Yttrande över motion

26 Yttrande över ansökan om automatspel

27 Tap House - Yttrande över ansökan om alkoholservering

28 Blue Star - Yttrande över ansökan om alkoholservering

29 Café Umbra - Yttrande över ansökan om alkoholservering

30 Restaurang Thailändska Tigern - yttrande över ansökan om alkoholservering

Anmälningsärenden:

31 Anmälan om att avtal för handledningstjänster tecknats för förvaltningens verksamhet inom socialt, pedagogiskt samt vård-, behandlings-, utrednings-, omsorgs- och socialpsykiatriskt arbete

32 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd Utsänds senare

34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet. Utsänds senare

35 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation. I pärm

37 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

38 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2006

Maria Palme
Pär Hommerberg

Närvarande

Ledamöter Maria Palme (s) ordförande
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande
Bo Holmberg (s)
Tove Frimodt (s)
Heléne Lilja (s)
Eva-Britt Henmark (s)
Stefan Nilsson (mp)
Jonas Nilsson (m)
Gunnel Laufke (m)
Maj-Britt Åkesson (fp)
Torbjörn Andring (kd)

Ersättare

Elsemarie Bjellqvist (s)
Ylva Moberg (s)
Bengt Sjöberg (s)
Fredrik Upmark (s)
Pelle Börjesson (v) tjänstgörande
Caroline Bexius (mp)
Margaretha Swanström (m) tjänstgörande
RoseMarie Bladholm (m)
Mats Edenius (m)
Per Hallerby (fp)
Marika af Winklerfelt (fp)
Irmeli Patricius (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Sonja Gräns (m) samt ersättaren Niclas Karlsson (s).

Närvarande i övrigt var Birgitta Wigren, Elisabeth Berndtsson, Gunilla Robertsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Lars Naesström, Lärarförbundet.

Fem personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2006-03-30, vilket justerats 2006-04-06.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-04-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om uteblivet modermålsstöd för förskolebarn (Dnr 403-67/06)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-04-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar (Dnr 105-254/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (Dnr 504-191/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-14.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (Dnr 504-57/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-14.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl. 17.38 och öppnade det åter kl.18.05.

§10 Månadsrapport per mars 2006 (Dnr 103-195/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per mars 2006.

§11 Ska kommunala förskolor organisera eller medverka i aktiviteter hos Svenska kyrkan? Svar på skrivelse (Dnr 402-211/06)

Två familjer har i skrivelse till förvaltningen ställt sig kritiska till att de förskolor, där deras barn går, har ”för tradition att ta med barnen på olika aktiviteter i kyrkan.”

I skrivelsen efterfrågas ett formellt och entydigt ställningstagande av nämnden i frågan.

Med anledning av skrivelsen förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-04.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på skrivelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-04.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) anmälde att de överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§12 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Storkyrkoskolan (Dnr 403-149/06)

Arbetsmiljöverket har inspekterat Storkyrkoskolan och funnit vissa brister i verksamheten.

Skolan har med anledning härav tagit fram en handlingsplan.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-11.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Storkyrkoskolan med inriktning på störande buller (Dnr 403-150/06)

Arbetsmiljöverket har inspekterat Storkyrkoskolan och funnit att vissa av skolans verksamheter har en arbetsmiljö med störande buller. Arbetsgivaren åläggs att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Skolan har med anledning härav tagit fram en handlingsplan.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-11.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Björngårdsskolan med inriktning på störande buller (Dnr 403-148/06)

Arbetsmiljöverket har inspekterat Björngårdsskolan och funnit att vissa av skolans verksamheter har en arbetsmiljö med störande buller. Arbetsgivaren åläggs att vidtaåtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Skolan har med anledning härav tagit fram en handlingsplan.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-11.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid förskolan Wollmar med inriktning på störande buller (Dnr 402-145/06)

Arbetsmiljöverket har inspekterat förskolan Wollmar och funnit att vissa av förskolans verksamheter har en arbetsmiljö med störande buller. Arbetsgivaren åläggs att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Förskolan har med anledning härav tagit fram en handlingsplan.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Eriksdalsskolan med inriktning på kemiundervisning och kemilaborationer (Dnr 403-113/06)

Arbetsmiljöverket har inspekterat kemiundervisningen vid Eriksdalsskolan och funnit vissa brister i verksamheten. Skolan har åtgärdat några av de påpekade bristerna och tagit fram en åtgärdsplan för återstående brister.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade (Dnr 504-172/06)

Länsstyrelsen har begärt nämndens tillsynsplan över enskild verksamhet med inriktningomsorg om funktionshindrade.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Beslut om delegering till de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade (Dnr 505-245/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna delegering av bedömning ska gälla under tiden 2006-05-01- 2008-12-31.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Ny organisation inom hemtjänst och assistans (Dnr 505-229/06)

Nämnden har i verksamhetsplanen 2006 gett förvaltningen i uppdrag att under 2006 göra en organisationsförändring inom utföraravdelningens hemtjänst - och assistansenheter.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade på bordläggning för att invänta risk- och konsekvensanalys.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med en anförandetext.

Till detta förslag anslöt sig ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp).

Ordföranden Maria Palme (s) tog först upp bordläggningsyrkandet och ställde detta mot att avgöra ärendet idag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att avgöra ärendet idag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation anmäldes av ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag om bordläggning.

Härefter förelåg ett förslag till beslut- förvaltningens.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till organisationsförändring inom hemtjänst och assistans för funktionshindrade med följande tillägg.

Enligt nulägesbeskrivningen kan en och samma medarbetare på enheterna både arbeta hos brukare med hemtjänstinsatser enligt SoL och hos brukare som har LASS.

Nämnden vill markera att det är viktigt att detta kan gälla även med den nya organisationen, om brukarna så önskar, så att t.ex. en familj som har hemtjänstinsatser enligt SoL och LASS ska kunna ha assistenter gemensamt. Det är viktigt att organisationen är så flexibel att brukarnas intressen tillvaratas.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att han överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§20 Yttrande över betänkandet Utan timplan - För Målinriktat Lärande (SOU 2005:101) (Dnr 402-180/06)

KF/KS kansli har till nämnden för yttrande senast den 28 april 2006 remitterat betänkandet Utan timplan - För Målinriktat Lärande (SOU 2005:101).

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-22.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut.

Ledamöterna Bo Holmberg m.fl. (s) och Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-22.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) enligt följande.

”Vi anser att nämnden skulle beslutat att som svar på remissen anföra följande:

En grundskoleelev är i dag garanterad ett visst antal timmars undervisning i alla skolämnen. Regeringens timplanedelegation föreslår i sitt slutbetänkande att timplanen ska avskaffas. Argumentationen har varit att i en målstyrd skola behövs ingen timplan, utan flexibilitet, decentralisering och lokalt beslutsfattande. En skola utan timplan är förenad med betydande risker. Framförallt riskerar samhälls- och naturorienterade ämnen att försvinna från elevernas schema. Ämnen som historia, religionskunskap, geografi och biologi riskerar att utraderas.

Indelningen i ämnen är ett praktiskt sätt att strukturera den väldiga kunskapsmängd som barn och ungdomar ska lära sig under studietiden i skolväsendet. Om ämnesavgränsningar i grundskola och gymnasium i allt väsentligt är desamma över hela landet liksom i högre utbildning underlättar det att få lärare som behärskar de ämnen de ska undervisa i. Det är också en fördel att studenterna känner igen de olika ämnenas karaktär inför val till högre studier. Läromedel och läroböcker är uppbyggda kring samma ämnen. Det är också en stor fördel att ämnen som matematik, kemi, historia och geografi har ungefär samma struktur och avgränsningar i hela världen, vilket underlättar ett internationellt tankeutbyte.

Vi kräver att timplanen ska bevaras. Ämnen som historia och religionskunskap ska inte kunna avskaffas i smyg. Timplanen bör däremot inte vara en exakt bestämning av hur många timmar varenda enskild elev ska ha i varje ämne. En del elever behöver mer tid än andra. Andra elever kan gå fortare fram. Det måste bli tydligt i skollagen att enskilda elever, efter beslut i skolan både kan få fler eller färre lektioner i vissa ämnen. Timplanen är en rättighet för eleven att få en viss mängd undervisning i ett visst ämne. Timplanen styr naturligtvis inte kvaliteten på undervisningen, utan denna måste garanteras genom andra styrinstrument.”

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att han överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§21 Yttrande över revisionsrapport Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan - en uppföljning av tidigare granskning. Remiss (Dnr 104-112/06)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 12 maj 2006 överlämnat rubricerad rapport.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

”Trots kraftiga protester från föräldrar, lärare och elever har socialdemokraterna infört ett nytt resursfördelningssystem i Stockholm. Förändringarna har slagit hårt mot många förskolor och skolor. Särskilt hårt har barn i behov av särskilt stöd drabbats, eftersom stödundervisningen har skurits ned i många stadsdelar.

Alla barn har olika förutsättningar, därför omfördelas sedan många år resurser till skolor i utsatta områden. Tyvärr når inte alla pengar som fullmäktige anslår för skolverksamhet ut till skolorna, utan används av stadsdelarna för annan verksamhet. Vi vill därför införa ett nytt resursfördelningssystem där skolans resurser fördelas direkt till skolorna, och därmed följer föräldrarnas och elevernas val.

Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser. Vi vill därför införa en likvärdighetsgaranti. Likvärdighetsgarantin innebär att alla elever i staden ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor skapas mellan kommunala och fristående skolor.

Vi vill därför att kommunstyrelsen återkommer med ett förslag till likvärdighetsgaranti för eleverna i Stockholms skolor där medelstilldelningen sker utifrån samma kriterier i staden oavsett i vilken stadsdel barnet är bosatt.”

§22 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad (Dnr 405-165/06)

KF/KS kansli har till nämnden för yttrande senast den 28 april 2006 översänt förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Tjänstgörande ersättaren Pelle Börjesson (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade på återremiss, till vilket ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) anslöt sig.

Ordföranden Maria Palme (s) tog först upp återremissyrkandet och ställde detta mot avslag.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå återremissyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna

Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

Att ärendet återremitteras

Att därutöver anföra följande:

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, måste ges ett betydligt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

Programmet har tagits fram under stor tidspress vilket omöjliggjort en bredare förankring i partigrupperna. Denna tidspress har även lett till att viktiga områden glömts bort. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas i programmet. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

Ett av de målområden som anges i programmet är ”delaktighet och inflytande”. Trots detta har den styrgrupp som hänvisas till i ärendet enbart fått agera alibi för samsyn. Som exempel kan nämnas att slutprodukten, innehållande helt nya förslag, presenterades utan att deltagarna i styrgruppen fick någon möjlighet att påverka eller ha synpunkter på denna.

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör eftersträvas. Vi föreslår därför att ärendet återremitteras med syfte att åstadkomma bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål.

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Här kan bl.a. nämnas det arbete vilket idrottsrörelsen gör.”

Härefter tog ordföranden upp (s), (v) - (mp)-förslaget och ställde detta mot avslag.

Vid propositioner på bifall till och avslag på detta yrkande beslutade nämnden att bifalla (s), (v) - (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Det är ett genomarbetat och väl avvägt förslag som Stadshuset tagit fram. Vi saknar endast tydligare skrivningar om hur man ska undvika att diskriminera människor med annan sexuell läggning än den heterosexuella. I besök hos såväl skolsköterska, primärvård, mödravård och liknande förutsätts oftast människor leva i, eller vilja leva i, en heterosexuell relation vilket ju inte är fallet. För att undvika detta krävs utbildning och ökad medvetenhet, vilket vi vill ska stå skrivet i programmet.

1. Som svar till kommunstyrelsen godkänner nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06 med följande tillägg:

Under punkt 8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa skrivs följande efter meningen ”Rätten till en trygg och säker sexualitet utan diskriminering gäller alla oavsett sexuell tillhörighet.”:

”För att säkerställa detta krävs utbildning av personal som möter ungdomar i frågor om sexualitet.”

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Torbjörn Andring (kd), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m) och tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) till förmån för eget förslag till beslut om avslag.

§23 Föräldraenkät om barnomsorg. Yttrande över motion (Dnr 402-63/06)

KF/KS kansli har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2006 överlämnat en motion av Ewa Samuelsson (kd) om föräldraenkät om barnomsorg.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade på tillstyrkan av motionen.

Till detta förslag anslöt sig ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m) och vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp).

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade för majoritetens del på avstyrkan av motionen.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade nämnden att avstyrka motionen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen avstyrker nämnden motionen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Torbjörn Andring (kd), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) till förmån för eget förslag till beslut att tillstyrka motionen.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Stefan Nilsson (mp) enligt följande.

”Mp delar motionärens uppfattning att det är angeläget med ett mer varierat utbud av barnomsorgsformer och större valfrihet avseende barnomsorg.

Mp är dock tveksamt till motionärens förslag på en föräldraenkät. Det finns nackdelar med en föräldraenkät. En risk är bl.a. att resultatet inte behöver ha en direkt koppling till de aktiva val som individen gör i en faktisk valsituation. Det kan även vara svårt att formulera svarsalternativ som täcker in alla de variabler som föräldrar tar ställning till vid ett konkret val av omsorgsform för sina barn. Det är dessutom redan väl dokumenterat att det finns olika behov och önskemål om barnomsorgsformer. Därför anser mp att värdet av resultatet av en föräldraenkät är begränsat.”

Ledamöterna Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp)anslöt sig till första meningen i uttalandet.

§24 Införande av ordnings- och uppförandeomdömen i Stockholms stad. Yttrande över motion (Dnr 403-147/06)

KF/KS kansli har till nämnden för yttrande senast den 2 maj 2006 överlämnat en motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) om införande av ordnings- och uppförandeomdömen i Stockholms stad.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04 -10.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp) framlagt förslag till beslut om tillstyrkan av motionen. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd).

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-10.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

”Vi anser att nämnden skulle beslutat att

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att tillstyrka motionen från Lotta Edholm m fl (fp)

att därutöver anföra följande:

Ordningsproblemen är ett av de allvarligaste problemen i Stockholms skolor. Bara under de senaste veckorna har en rad missförhållanden avslöjats i media. Antalet anmälda kränkningar, både mot elever och lärare, har ökat dramatiskt de senaste åren. I Skärholmen finns planer på en särskild skolakut för att ge skolan en möjlighet att tillfälligt omplacera grovt kriminella elever.

Bristerna i ordning och arbetsro upplevs också mycket starkt av eleverna själva. I stadens egen brukarundersökning från 2005 talar elevernas svar på frågan om det råder lugn och arbetsro i klassen sitt tydliga språk. Mindre än hälften av eleverna i årskurs nio anser i dag att det råder lugn och ro i skolan. Var fjärde upplever ordningen som ett ganska eller mycket stort problem.

Motionärernas förslag om ett ordnings- och uppförandeomdöme skulle bli ett viktigt stöd för alla de lärare som arbetar för att upprätthålla trygghet och arbetsro i skolan.”

§25 Införande av en databas för registrering av klotter. Yttrande över motion (Dnr 304-143/06)

KF/KS kansli har till nämnden för yttrande senast den 29 maj 2006 överlämnat en motion av Madeleine Sjöstedt (fp) om införande av en databas för registrering av klotter.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) med instämmande av ledamöterna Jonas Nilsson (m) och Gunnel Laufke (m) samt tjänstgörande ersättaren Margaretha Swanström (m) enligt följande.

”Södermalm och Gamla stan har genom det allt ökande klottret kommit att alltmer förfulas. Klottret kommit att få sitta alldeles för länge utan att någonting gjorts. Det första många besökare ser av Stockholm är de nedklottrade broarna mellan Slussen och Gamla stan samt kajplatserna i Gamla Stan.

Det behövs flera åtgärder för att stoppa klottret. SL bedriver ett lovvärt arbete, genom att systematiskt registrera och anmäla klotter. Därigenom får polisen betydligt bättre möjligheter att gripa misstänkta klottrare och hitta bevis.

Stockholms stad bör självklart ansluta sig till SL: s databas, alternativt starta en egen. Databasen är ett av många steg till en klotterfri huvudstad.”

§26 Ansökan om automatspel i Söderhallen Biljard AB (Dnr 309-244/06)

Lotteriinspektionen har till nämnden för yttrande översänt ansökan från Söderhallen Biljard AB, Hornsgatan 61 om tillstånd till s.k. förströelsespel.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-10.

Ledamoten Bo Holmberg m.fl. (s) yrkade för majoritetens del på avstyrkan till ansökan.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan med hänvisning till yttrandet från Södermalmsskolan och att alkohol serveras i lokalen.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-10 översänds till Lotteriinspektionen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Tap House (Dnr 309-219/06)

Thool Restaurang AB ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten i Tap House. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot utökad serveringstid till allmänheten i Tap House, Västgötagatan 4, 118 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Blue Star (Dnr 309-208/06)

Chalaigorn ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Blue Star. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Blue Star, Lundagatan 31, 117 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Umbra (Dnr 309-190/06)

Slussens Lokaler AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för alkoholservering till slutna sällskap i Café Umbra. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 03.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-03-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap i Café Umbra, Hornsgatan 5, 118 46 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Thailändska tigern (Dnr 309-239/06)

Anantara AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurang Thailändska Tigern. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00- 03.00 i restaurang och uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Thailändska Tigern, Hornsgatan 126, 117 28 Stockholm.

 2. Nämnden avstyrker serveringstid kl. 11.00-03.00 i uteservering och tillstyrker i stället serveringstid kl. 11.00- 03.00 i restaurang och kl. 11.00 - 00.00 i uteservering.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Anmälan om att avtal tecknats för förvaltningens verksamhet inom socialt, pedagogiskt samt vård-, behandlings-, omsorgs- och socialpsykiatriskt arbete (Dnr 105-81/05)

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2006-04-05, 2006-04-12 och 2006-04-26, vilka samtliga justerats samma dag.

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-04-18, vilket justerats 2006-04-20.

§34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-04-18, vilket justerats 2006-04-20.

§35 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

Anmäldes protokoll från biblioteksrådet 2006-04-05, vilket justerats 2006-04-11.

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Barn och Ungdom, Bidrag och Vuxenstöd, Utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre samt Stadsmiljöavdelningen.

§37 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-03-01- -2006-03-31.

§38 Information från förvaltningen

§39 Ledamoten Torbjörn Andring (kd) ställde fråga om ungdomsbråken mellan skolorna.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) ställde fråga om ungdomsbråken mellan skolorna.

Birgitta Wigren informerade om att sociala delegationen fått en skrivelse från fältassistenterna, vilken beskriver läget inför Valborg och sommaren. Hon meddelade att förvaltningen bedömer att beredskapen är god. Förvaltningen samarbetar bl. med föräldrar, polisen och kyrkan.

Överenskoms att informationen från fältassistenterna tillställs nämnden i sin helhet.

Ersättaren RoseMarie Bladholm efterfrågade förteckning över restauranger med uteservering i Gamla stan- om möjligt med karta.

Förvaltningen återkommer i frågan.

Vid protokollet

Elisabeth Berndtsson

Nämndsekreterare