Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-05-18

Sammanträde 2006-05-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, plan 6, Göta Ark 200

17.30 Sekretessärenden
Den offentliga delen börjar kl.18.00

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Öppet sammanträde - Nya ärenden:

7 Tertialrapport 1 2006

9 Svar till Arbetsmiljöverket över Underrättelse om eventuellt föreläggande.

10 Fritidsklubbar i Maria - Gamla stan

11 Överföring av Pedagogiskt Autism Centrum Södermalm från Mariaskolan till Sjöstadsskolan.

Remisser:

12 Årsrapport 2005. Yttrande över revisionskontorets rapport

13 Yttrande angående resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar Postas den 5 maj

14 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornskrokens äldreboende

15 Styckevis och delt - Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet.

Yttrande över revisionskontorets rapport
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Hemtjänst för äldre - kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde.

Yttrande över revisionskontorets rapport
Utsänds senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Utvärdering av 30-zoner. Remiss från trafiknämnden

18 Program för Rosenlundsparken.

Remiss från markkontoret
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Överdäckning av spåren vid Mariagårdstäppan.

Remiss från markkontoret.
Utsänds senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Yttrande över ansökan om automatspel

21 Tantogården- yttrande över ansökan om alkoholservering

22 Bellmansmuseet- yttrande över ansökan om alkoholservering

Anmälningsärenden:

23 Anmälan av Revisorernas årsöversikt 2005

24 Anmälan av Revisionsplan 2006/2007

25 Anmälan av Planering för äldreboende på Södermalm

26 Anmälan av länsstyrelsens beslut om Zinkensdamms gruppbostad

27 Anmälan av Rapport från studieresa till Köpenhamn

28 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

31 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

34 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2006
Pär Hommerberg
Eva-Britt Henmark

Närvarande

Ledamöter
Maria Palme (s) ordförande fr.o.m. § 12
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande, tjänstg. ordförande §§ 1-11
Tove Frimodt (s)
Heléne Lilja (s)
Eva-Britt Henmark (s)
Åsa Hagelstedt (v)
Jonas Nilsson (m) fr.o.m. § 7
Maj-Britt Åkesson (fp)
Torbjörn Andring (kd)

Ersättare
Elsemarie Bjellqvist (s) tjänstgörande
Ylva Moberg (s) tjänstgörande §§ 1-11
Fredrik Upmark (s)
Pelle Börjesson (v)
Caroline Bexius (mp) tjänstgörande
Mats Edenius (m) tjänstgörande
Marika af Winklerfelt (fp) tjänstgörande
Irmeli Patricius (kd) tjänstgörande §§ 1-6

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Bo Holmberg (s), Stefan Nilsson (mp),
Gunnel Laufke (m) och Sonja Gräns (m) samt ersättarna Niclas Karlsson (s),
Bengt Sjöberg (s), Margaretha Swanström (m), RoseMarie Bladholm (m)
och Per Hallerby (fp).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Lars Naesström, Lärarförbundet.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten Eva-Britt Henmark (s) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2006-04-27, vilket justerats 2006-05-03.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 10 Fritidsklubbar i Maria- Gamla stan och ärende 11 Överföring av särskoleverksamhet från Mariaskolan till Sjöstadsskolan utgår.

§6 Yttrande om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-04-12.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Tjänstgörande ordföranden Pär Hommerberg (fp) ajournerade sammanträdet kl. 17.34 och öppnade det åter kl.18.02.

§7 Tertialrapport 1/Tertialbokslut 1 2006 (Dnr 103-195/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,9 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade, vilka återredovisades i samband med bokslut 2005.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om fördelning av ekonomiutskottet tidigare beviljade medel om 1,1 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 3,7 mnkr för grundskoleinventarier.

 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,6 mnkr för avveckling/omstrukturering av Tanto.

 6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 4,3 mnkr för avveckling/omstrukturering av administrationslokaler.

 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) och ledamoten

Maj-Britt Åkesson (fp) med instämmande av ledamöterna Jonas Nilsson (m), tjänstgörande ersättarna Mats Edenius (m) och Marika af Winklerfelt (fp) samt ledamoten Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

”Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiv till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps. Även stadsdelens skolor tvingas genomföra besparingar.

Trots högkonjunkturen ligger socialbidragstagandet på en hög nivå. Majoriteten har fullständigtgett upp målet att halvera socialbidragstagandet. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För viktiga kärnverksamheter som skolan och äldreomsorgen innebär 2006 års budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten. Det är också beklagligt att medel som är tänkta att gå till kärnverksamheter, i själva verket används till annat.”

§8 Reviderad lokal handlingsplan-kvinnofrid (Dnr 500-271/06)

Vissa justeringar har gjorts i handlingsplanen.

Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-25.

Tjänstgörande ersättaren Ylva Moberg m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Övriga partier yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner i huvudsak handlingsplanen

 2. Nämnden beslutar att ta bort fotnoten på sid 2 och i stället lägga till följande text överst på sid 2 (under rubriken):

"Handlingsplanen berör våld i nära relationer generellt. Vanligast är kvinnor som misshandlas av män, men den misshandlade kan också vara en kvinna i en homosexuell relation och en man i en heterosexuell eller homosexuell relation. "Kvinnofrid" ska ses utifrån den part som har blivit utsatt för våld."

att ändra rubriken på sid 3 till "Handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer"

att i kapitlet "Handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer", lägga till följande textavsnitt:

Våld i homosexuella relationer

Det är viktigt att också vara uppmärksam på våld i homosexuella relationer. Sådant våld kan vara svårare att upptäcka än när en man misshandlar en kvinna i en heterosexuell relation. Ibland kan också våld mellan två personer av samma kön missförstås som enskilda händelser, när det i själva verket handlar om ett systematiskt våld inom ramen för en kärleksrelation.”

Heterosexuella relationer där mannen utsätts för våld

Nära relationer där mannen utsätts för fysiskt våld av sin kvinnliga partner förekommer också.

Det är viktigt att vara lyhörd för signaler om sådant våld, då det kan vara mycket skambelagt för offret och därför svårt att medge eller erkänna.”

S k hedersrelaterat våld

Kvinnors sexualitet och egen vilja upplevs tyvärr alldeles för ofta som ett hot mot män.

Ibland används begrepp som att återupprätta familjens heder när kvinnorna misshandlas och i extrema fall t o m dödas av familjemedlemmar. Så kallat hedersrelaterat våld kan även drabba män; unga homosexuella män är ofta särskilt utsatta. I sådana fall, liksom i alla andra fall där människor utsätts för våld eller hot om våld, är det oerhört viktigt att socialtjänst, skola och andra instanser tar problemen på allvar och agerar för att undvika fortsatt och eskalerat våld.”

§9 Svar till Arbetsmiljöverket över Underrättelse om eventuellt föreläggande (Dnr 403-262/06)

Arbetsmiljöverket har inspekterat Södermalmsskolans trä- och metallslöjdsalar och funnit vissa brister i arbetsmiljön. Vid en uppföljande kontroll var inte alla brister åtgärdade.

Nämnden ombads inkomma med yttrande senast den 24 maj 2006.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-28.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Årsrapport 2005 Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd - Yttrande över revisionskontorets rapport (Dnr 104-277/06)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 30 juni 2006 överlämnat Årsrapport 2005 Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

Med anledning av rapporten har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-21.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Yttrande angående översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar (Dnr 502-266/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 22 maj 2006 remitterat Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-03.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Jonas Nilsson (m), tjänstgörande ersättarna Mats Edenius (m) och Marika af Winklerfelt (fp), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

” Den förändrade resursfördelningsmodellen som föreslås i ärendet baseras på index som inte återspeglar det verkliga behovet. Flera variabler avseende bland annat narkotika- och alkoholmissbruk har i det föreslagna systemet tagits bort till förmån för variabler som anses fånga sociala skillnader mellan stadsdelarna bättre. Det föreslagna systemet har därmed förlorat viktiga delar för fördelningsnycklarna och det finns en överhängande risk att de sociala skillnader som denna modell baseras på förväxlas med behov av stöd.

Enligt den nya modellen kommer, som exempel, Maria Gamla Stans tilldelning minska med 9,3 procent på två år. Spånga Tensta kommer med det nya systemet i stället få en ökad tilldelning motsvarande 17,1 procent. Detta trots att statistik från Stockholms Läns landsting visar att andelen högkonsumenter av alkohol är 32,8 procent i Maria Gamla Stan vilket kan jämföras med 12,3 procent i Spånga Tensta. Det faktum att viktiga variabler avseende, bland annat, alkohol tagits bort skapar på detta sätt orimliga konsekvenser i den föreslagna resursfördelningsmodellen.

Då översynsarbetet visat på svårigheter att få fram objektiva mätbara variabler samt då fördelningsverktygen är osäkra och behöver utvecklas bör ärendet återremitteras.”

§12 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornskrokens äldreboende (Dnr 651-404/06)

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt yttrande av nämnden senast den 25 maj 2006 angående Hornskrokens äldreboende. Av yttrandet ska framgå uppgifter om planeringen för att minska antalet boenden till maximalt nio per enhet och hur trygghet och säkerhet på Hornskrokens äldreboende ska garanteras.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Tove Frimodt (s),

Heléne Lilja (s), Eva-Britt Henmark (s), tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist (s), ledamoten Åsa Hagelstedt (v) och tjänstgörande ersättaren Caroline Bexius (mp) enligt följande.

”Nämnden anser att det vore mycket olyckligt att stänga enheten eftersom den av brukarna och deras anhöriga anses vara av mycket god kvalitet. För att tillgodose länsstyrelsens krav önskar nämnden prioritera möjligheten att öka antalet personal nattetid.”

§13 Styckevis och delt - Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet. Yttrande över revisionsrapport (Dnr 420-22/06)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 19 maj 2006 remitterat revisionsrapport Styckevis och delt - Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet.

Med anledning av rapporten har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-26.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Jonas Nilsson (m), tjänstgörande ersättarna Mats Edenius (m) och Marika af Winklerfelt (fp), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

”Granskningen av de multisjuka som bor kvar i egna hemmet ger en mörk bild av vården och omsorgen för de multisjuka äldre. Denna rapport bekräftar dessutom tidigare granskningar som visar på betydande brister i vården och omsorgen, vilket även ger vid handen att generella slutsatser kan dras av resultaten. Kunskap och medvetenhet om problemen finns – trots det finns problemen kvar och har t o m förvärrats.

I rapporten konstateras att gapet mellan de äldres vård- och omsorgsbehov och tillgängliga resurser har ökat, vilket leder till en bristande överensstämmelse mellan de politiskt formulerade målen och den verklighet som många äldre, anhöriga och personal befinner sig i. Man menar vidare att prioriteringar istället för att göras på ledningsnivå pressas långt ned i organisationen och bl a medför att biståndshandläggarna ställs inför ”omöjliga” avvägningar.

Uppföljning av beslutade hemtjänstinsatser verkställs inte på ett systematiskt sätt trots att detta är en viktig del av biståndsbedömarens arbete. Ansökningar om hemtjänst innehåller ofta standardformuleringar, vilket påverkar rättssäkerheten om formuleringarna inte motsvarar den äldres önskemål och behov. De beslutade insatserna från hemtjänsten stämmer långt ifrån alltid med de äldres behov och önskemål. Även kvalitén bedöms som bristfällig av många.

Samverkan fungerar dåligt – vård- och omsorgsinsatserna ”hänger inte ihop”. De olika yrkeskategorierna i landstinget och kommunerna arbetar för fullt i sina respektive ”stuprör”, men utan en fungerande samverkan. Problemen med två olika huvudmän är mycket tydlig. Landstingets vård gentemot de multisjuka äldre visar på stora brister, särskilt avseende läkemedelshantering och tillgänglighet till husläkare, vilket leder till fler besök på akuten.”

§14 Hemtjänst för äldre- kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. Yttrande över revisionsrapport (Dnr 504-252/06)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 maj 2006 remitterat revisionsrapport Hemtjänst för äldre- kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-05-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-05.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Jonas Nilsson (m), tjänstgörande ersättarna Mats Edenius (m) och Marika af Winklerfelt (fp), vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) samt ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp) och Torbjörn Andring (kd) enligt följande.

”Revisorerna riktar skarp kritik mot stadens hemtjänstverksamhet, som stadsdelsnämnderna har ansvar för. Enligt revisorerna har de inte en tillräcklig styrning, uppföljning eller kontrollöver hemtjänstverksamheten.

Revisorerna menar att det saknas en systematisk uppföljning och kontroll av att beviljade insatser genomförs på avsett sätt. Vidare menar revisorerna att det finns allvarliga brister dokumentationen av genomförandet av beviljade insatser, vilket gäller både hos beställare/biståndsbedömare och hos utföraren.

Att dokumentationen av beviljade insatser brister är enligt revisorerna helt oacceptabelt med tanke på den enskildes rättssäkerhet. Från revisorernas sida pekar man även på att biståndshandläggarnas roll och ansvar måste förtydligas. I rapporten tar man också upp att nämnderna måste säkerställa att ärendehanteringen sker på ett för den enskilde rättssäkert sätt.

Sammantaget är det en mycket grov kritik som riktas mot stadsdelsnämndernas sätt att sköta hemtjänsten. Revisorerna menar också att den bristande styrningen, uppföljningen och kontrollen kan få negativa konsekvenser för bl a kvaliteten i verksamheten. Revisorerna välkomnar i rapporten stadens nya modell för uppföljning av kvalitet inom bl. a hemtjänsten.

Även andra undersökningar visar på stora brister. En granskning av äldretjänster som SLK gjort visar på olikheter i stadsdelarna, eftersom man har olika mallar. 12 tjänster granskades.

Ett post-, bank – eller apoteksbesök beräknas ta 30 min i Kista, i Rinkeby 1 timme, toalettbesök i Rinkeby får ta 10 min, i Kista 15 min, morgon omvårdnaden i Skarpnäck 65 min medan i Liljeholmen och Enskede-Årsta 30 minuter. Påklädningen tar i Maria-Gamla stan 10 min, i Skarpnäck 20 min.

Från borgerlig sida har vi framfört en rad olika förslag och åtgärder för att komma tillrätta med de olikheter som råder över staden samt den enskildes rätt till hemtjänst. Alla, oavsett var i staden man bor, har en rätt till lika bedömning. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa att en rättvis lika biståndsbedömning sker i hela staden. En variant kan vara att de biståndsbedömare som finns inte är knutna till en viss stadsdel utan ambulerar omkring i staden.

Vid en biståndsbedömning får inte orden läggas i munnen på den sökande, vilket kan ske idag. Biståndsbeslutet är ett myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt till hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt. Äldre och deras anhöriga måste också få information om hur man överklagar. Biståndsbeslut måste förnyas så att de ständigt är aktuella. De skall också följas upp och utvärderas. Dagens system för biståndsbedömning kräver stora administrativa insatser och systemet bör därför ses över med syftet att finna ett enklare och mer rationellt system med bibehållen kostnadskontroll.

Benchmarking bör också vara ett naturligt inslag inom verksamheterna i äldreomsorgen, inte minst mot bakgrund av att stora skillnader finns. Även om jämförelse underlaget inte är det bästa så bidrar benchmarking till att diskussion kan inledas om vad som kan förbättras genom att dra lärdom av vad andra har gjort. Benchmaking leder ofta till att verksamheten ständigt söker nya vägar till att hitta en effektiv organisation vad avser både kvalitet och pris.”

§15 Utvärdering av 30-zoner. Remiss från trafiknämnden (Dnr 306-242/06)

Trafiknämnden har till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 30 juni 2006 remitterat Utvärdering av 30-zoner.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till trafiknämnden överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-27.

§16 Program för upprustning av Rosenlundsparken. Remiss från markkontoret (Dnr 305-282/06)

Markkontoret har till nämnden för yttrande översänt program för upprustning av Rosenlundsparken för eventuella synpunkter.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-25.

Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tilläggsyrkande.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till egen anförandetext. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Jonas Nilsson m.fl. (m) och Torbjörn Andring (kd).

Ordföranden tog först upp det gemensamma yrkandet om bifall till förvaltningens förslag.

Nämnden beslutade att till markkontoret överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till markkontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-25.

Härefter tog ordföranden upp tilläggsyrkandet från (s), (v)- (mp).

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att bifalla yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Även den del som leder vidare mot Ringvägen heter Rosenlundsparken. Enligt programmet ingår inte denna del i programarbetet, vilket är en stor besvikelse bland de boende i området. Nämnden anser dock att den delen borde ingå i upprustningen. Bättre belysning och plantering av blommande buskar skulle förbättra den delen och tillgodose de boendes önskemål.

Vice ordföranden Pär Hommerberg, ledamoten Maj-Britt Åkesson och tjänstgörande ersättaren Marika af Winklerfelt (alla fp) avstod från att rösta.

Härefter förelåg yrkandet från (fp), (m)- (kd) angående anförandetexten.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå yrkandet.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), tjänstgörande ersättarna Mats Edenius (m) och Marika af Winklerfelt (fp) samt Torbjörn Andring (kd) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

”Det finns mycket ambitiösa och tänkvärda förslag till upprustningen av Rosenlundsparken.

Det är viktigt att parken inbjuder till besök av alla kategorier.

För alla barn är rörligheten viktig. Utrymme skall finnas för lekfotboll på gräs. Man skall kunna spela burken, kurragömma eller vad man idag benämner dessa lekar.

Parken skall acceptera att barn åker skateboard och att det faller in naturligt i miljön. Vi saknar en sluttning för skateboard samt en bra plats för hopprep och liknande. Pingpong, badminton och beachvolley måste kunna utövas, förutom basketball som planeras.

En spännande cykelbana för barn där man kan cykla ikapp, med kurvor, backar, gupp och andra svårigheter vore önskvärt. Där man kan lära sig cykla och där man kan få dra runt på sina inliners.

Parken måste även vara genomtänkt för vinterlekar. Det behövs inte bara en pulkabacke utan bobbana, skridskor och längdskidor. Bra platser för snöbollskrig, snölyktor och snögubbar.

Parken skall lämpa sig väl för picnic för familjer och föreningar. Det skall finnas utrymme för brännboll och kubb. Ett viktigt inslag är grillning. I Melbournes parker och längs alléerna finns massvis med kommunala gasgrillar dit folk kommer med sitt kött och bag-in-box, för att träffas, äta och prata. Det borde finnas färdiga grillplatser, som kräver lite kol och någon sten eller ställning för att marinera och servera.

De som vill utföra Qigong eller annan gymnastik, i synnerhet på morgonen måste även de ha ett utrymme. Var skall de vara?

Målet är att parken skall utnyttjas av så många som möjligt. Det skall vara roligt att komma till parken. Den måste byggas för att klara trängsel. En helt avgörande funktion är en servering, likt den på Norrmälarstrand, där man kan sitta och äta medan man betraktar och njuter av folklivet och alla aktiviteter runt omkring.”

§17 Överdäckning av spåren vid Mariagårdstäppan. Remiss från markkontoret (Dnr 305-287/06)

Markkontoret har till nämnden för yttrande översänt förslag i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till markkontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-27.

§18 Yttrande över ansökan om automatspel (Dnr 309-272/06)

Lotteriinspektionen har till nämnden för yttrande översänt ansökan från Skål Bar och Restaurang om tillstånd till s.k. förströelsespel.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-28.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade för majoritetens del på att inte ha någon erinran mot ansökan. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Jonas Nilsson m.fl. (m).

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) och ledamoten Torbjörn Andring (kd) yrkade på tillstyrkan av förslaget efter skoltid.

Sammanträdet ajournerades kl.18.40-18.48.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget med instämmande av (m).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har ingen erinran mot ansökan om automatspel vid Skål Bar och Restaurang, Lindvallsgatan 11-13, Stockholm.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-28 översänds till Lotteriinspektionen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Tantogården (Dnr 309-258/06)

Skrattkammaren Food & Entertainment AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten fredag till lördag kl. 11.00- 03.00 i restaurang och dagligen 11.00-00.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-04-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering vid omprövning efter prövotid för Tantogården, Ringvägen 24, 118 67 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Bellmanmuseet (Dnr 309-289/06)

Bellmanmuseet ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Bellmanmuseet. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 17.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap i Bellmanmuseet, S:t Henriksvik, 117 33 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§21 Anmälan av revisorernas årsöversikt 2005- en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet (Dnr 104-279/06)

Rubricerad rapport anmäldes.

§22 Anmälan av revisionskontorets revisionsplan 2006/2007 (Dnr 104-278/06)

Rubricerad rapport anmäldes.

§23 Anmälan av Planering för äldreboende på Södermalm -Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning och Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning (Dnr 504-305/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-03.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

Ledamoten Torbjörn Andring (kd) anmälde att han inte deltog i beslutet.

§24 Anmälan av länsstyrelsens beslut om Zinkensdamms gruppbostad (Dnr 505-047/05, 505-291/06)

Länsstyrelsens båda beslut 2006-04-20 och 2006-02-02 om Zinkensdamms gruppbostad anmäldes.

§25 Rapport från studieresa till Köpenhamn (Dnr 599-269/06)

Förvaltningens promemoria om studieresa till Köpenhamn för personal inom Bidrag och Vuxenstöd den 23-24 mars 2006 anmäldes.

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-05-10, vilket justerats samma dag.

§27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-05-09, vilket justerats 2006-05-11.

§28 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-05-08, vilket justerats 2006-05-10.

§29 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

Anmäldes protokoll från biblioteksrådet 2006-05-03, vilket justerats 2006-05-09.

§30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna Barn och Ungdom och Stadsmiljö.

§31 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-04-01- -2006-04-30.

§32 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade att landstinget har inlett upphandling av läkarinsatser dygnet runt till boende i särskilda boendeformer.

§33 Övriga frågor

Tideliustäppan

Tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist (s) anmälde skrivelse 2006-05-18 med förslag till stadsbyggnadsnämnden att namnge parken Blekingegatan- Ringvägen- Tideliusgatan: Tideliustäppan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden översänder skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden för beredning.

Samverkan lokalt och globalt – vinst eller förlust

Stockholms stad inbjuder till heldagsseminarium Samverkan lokalt och globalt – vinst eller förlust den 30 maj kl. 09.00-16.30 i Kulturhuset.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för en person från vartdera blocket.

Ordföranden tackade för den av ersättaren RoseMarie Bladholm (m) vid föregående sammanträde efterfrågade förteckningen över restauranger med uteservering i Gamla stan, vilken utsänts med nämndhandlingarna till dagens sammanträde.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) ställde fråga om rutinerna för anmälan av våld mot lärare och om fler incidenter inträffat.
Förvaltningen återkommer i frågan.

Ledamoten Maj-Britt Åkesson (fp) önskade lägesrapport om tillgänglighetsprojektet.
Förvaltningen återkommer i frågan.

Företrädare för nämnden har träffat elevrådsrepresentanter i det s.k. demokratiprojektet. Fältassistenten Linda Ulfsdotter har lagt ner ett stort arbete för att få dessa träffar till stånd. Nämnden framför stort tack till Linda för hennes insatser och engagemang.