Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsärende

Öppen del av sammanträdet, Röda rummet, 7 tr. kl. 18.00

8 Gemensam upphandling gällande städning av lokaler (återremitterat ärende)

10 Öppenvård tillsammans med frivilligorganisationer

11 Boende för psykiskt funktionshindrade i kv. Skytteparken

12 Utredning om bokningsbara bollplaner.Uppdrag från nämnden

Remisser:

13 Stödcentrum för unga brottsoffer.

Remiss från kommunstyrelsen

14 Förslag till reviderat program - Stockholm stads program för kvinnofrid.

Remiss från kommunstyrelsen

15 Yttrande i mål om laglighetsprövning

16 Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret

17 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen.

Remiss från kommunstyrelsen

18 Restaurang Källaren Diana - yttrande över ansökan om alkoholservering

Anmälningsärenden:

19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

22 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

23 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

24 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2006
Maria Palme
Pär Hommerberg

Närvarande

Ledamöter
Maria Palme (s) ordförande
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande
Bo Holmberg (s)
Tove Frimodt (s)
Heléne Lilja (s)
Stefan Nilsson (mp) fr.o.m. § 7
Jonas Nilsson (m)
Sonja Gräns (m)
Maj-Britt Åkesson (fp)

Ersättare
Elsemarie Bjellqvist (s) tjänstgörande
Ylva Moberg (s)
Bengt Sjöberg (s)
Fredrik Upmark (s)
Pelle Börjesson (v) tjänstgörande
Caroline Bexius (mp) tjänstgörande t.o.m. § 6
Margaretha Swanström (m) tjänstgörande
RoseMarie Bladholm (m)
Mats Edenius (m)
Per Hallerby (fp)
Marika af Winklerfelt (fp)
Irmeli Patricius (kd) tjänstgörande

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Åsa Hagelstedt (v), Gunnel Laufke (m) och Torbjörn Andring (kd) samt ersättaren Johan Riben (s).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Stefan Ehn, Kommunal.

Två personer från allmänheten var närvarande.

Ordföranden Maria Palme (s) kommenterade valutgången och gratulerade moderaterna och miljöpartiet till valresultatet.

Vidare aviserades att det blir byte på ordförandeposten och att Stadshuset kommer att meddela när detta ska ske.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2006-08-24, vilket justerats 2006-08-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-08-16.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-08-30.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl. 17.35 och öppnade det åter kl.18.00.

§7 Tertialrapport 2/ Tertialbokslut 2 2006 (Dnr 103-195/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-18 med utdelade ersättningssidor

1, 2, 16, 18, 19, 22 och 25.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om fördelning av ekonomiutskottet tidigare beviljade medel om 5,0 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,4 mnkr för grundskoleinventarier.

4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,6 mnkr för avveckling/omstrukturering av Tanto.

5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 3,8 mnkr för avveckling/omstrukturering av administrationslokaler.

6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 0,2 mnkr för projektet Stävja missbruk – motivera till behandling.

7. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 0,1 mnkr för förstudie om Caféverksamhet tillsammans med frivilligorganisationer.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Gemensam upphandling gällande städning av lokaler (återremitterat ärende)

(Dnr 105-464/06)

Nämnden har behov av att upphandla städning av lokaler, när nuvarande avtal upphör den 31 juli 2007. Vid nämndsammanträdet den 24 augusti 2006 återremitterades ärendetför att arbeta in kriterier i enlighet med kommunstyrelsens beslut om Anställningsvillkor och arbetsmiljö vid stadens upphandlingar. I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-01.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd deltar i en gemensam upphandling gällande städning av lokaler tillsammans med stadsdelsnämnderna Hägersten, Katarina-Sofia, Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att administrera upphandlingen samt besluta om löpande frågor i ärendet och

- godkänna förfrågningsunderlaget

- infordra anbud

- anta anbudsgivare och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare för perioden 1 augusti 2007 till 31 juli 2011.

3. Nämnden godkänner förfarandet att

- respektive förvaltning informeras kontinuerligt

- samtliga nämnder informeras i efterhand om processen och resultatet.

§9 Rapport om övertalighetsprojektet 2004-2005

(Dnr 206-359/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-29.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

§10 Öppenvård tillsammans med frivilligorganisationer

(Dnr 502-490/06)

Förvaltningen har tillsammans med frivilligorganisationerna Dianova och Rainbow tagit fram förslag till samarbete inom öppenvård för missbrukare.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-23.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förslaget till samarbete i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-23.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Boende för psykiskt funktionshindrade i kv. Skytteparken

(Dnr 500-511/06)

Nämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att teckna hyresavtal med AB Svenska Bostäder för åtta nya lägenheter avseende stödboende för personer med psykiska funktionshinder i kvarteret Skytteparken.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-04.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med AB Svenska Bostäder avseende stödboende i kvarteret Skytteparken på de villkor som följer av förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-04 .

2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansmedel uppgående till 0,5 mnkr som startbidrag för verksamheten.

§12 Utredning om bokningsbara bollplaner. Uppdrag från nämnden

(Dnr 304-158/06)

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 februari 2006 uppdrogs till förvaltningen att inför verksamhetsplaneringen 2007 utreda möjligheten att anlägga flera delvis bokningsbara bollplaner för framför allt 5-7 - mannalag.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-06-30.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen.

§13 Stödcentrum för unga brottsoffer. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 400-389/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 29 september 2006 remitterat socialtjänstförvaltningens rapport Stödcentrum för unga brottsoffer.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-31.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-31.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättarna Margaretha Swanström (m) och Irmeli Patricius (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§14 Förslag till reviderat program- Stockholms stads program för kvinnofrid.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 502-392/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 september 2006 remitterat förslag till reviderat program- Stockholms stads program för kvinnofrid.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-25.

Ledamoten Stefan Nilsson yrkade bifall till ett av (s), (v)- (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Nämnden beslutar i enlighet med (s), (v)- (mp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-25.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3. Nämnden anför därutöver följande.

Det är viktigt att programmet också uppmärksammar våld i homosexuella relationer. Sådant våld kan vara svårare att upptäcka än när en man misshandlar en kvinna i en heterosexuell relation. Ibland kan också våld mellan två personer av samma kön missförstås som enskilda händelser, när det i själva verket handlar om ett systematiskt våld inom ramen för en kärleksrelation.

Det är också väsentligt att i programmet ta upp förekomsten av våld i nära relationer där mannen utsätts för fysiskt våld av sin kvinnliga partner. Det är viktigt att vara lyhörd för signaler om sådant våld, då det kan vara mycket skambelagt för offret och därför svårt att medge eller erkänna.

Slutligen bör programmet även beröra den koppling som finns mellan alkoholkonsumtion och våld, eftersom en stor del av våldet utövas av personer som är alkoholberusade.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättarna Margaretha Swanström (m) och Irmeli Patricius (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§15 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (Mål nr 12163-06)

(Dnr 504-483/06)

Länsrätten i Stockholms län har begärt nämndens yttrande senast den 22 september 2007 med anledning av att ett antal personer boende på Krukmakarbacken och Krukmakargatan överklagat nämndens beslut av den 27 april 2006 Ny organisation inom hemtjänst och assistans.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-09-05.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-05.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen.

Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 306-448/06)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande senast den 1 oktober 2006 remitterat detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-30.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§17 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 002-411/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 6 oktober 2006 remitterat rapporten Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-09-01.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-01.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Sonja Gräns (m) och tjänstgörande ersättarna Margaretha Swanström (m) och Irmeli Patricius (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§18 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Källaren Diana

(Dnr 309-499/06)

F12 Grill AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Källaren Diana.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-30.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang Källaren Diana, Brunnsgränd 2- 4, 111 30 Stockholm.

2. Nämnden avstyrker ansökan om serveringstid 11.00-03.00 och tillstyrker serveringstid 11.00-01.00.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-08-30 och 2006-09-13, vilka båda justerats samma dag.

§20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-09-12, som justerats 2006-09-14.

§21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-09-11, vilket justerats 2006-09-13.

§22 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom och Stadsmiljöavdelningen.

§23 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-08-01- -2006-08-31.

§24 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att budgetförslaget presenteras den 8 november 2006. Stadsledningskontorets anvisningar kommer den 29 november.

Förvaltningens utkast till verksamhetsplan utsänds den 9 januari 2007 till den nya nämnden.

Det första sammanträdet planeras till den 11 januari och beslut om verksamhetsplanen fattas vid sammanträdet som planeras till den 25 januari 2007.

§25 Övriga frågor

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) överlämnade en blomma till Per Hallerby, som fyllt 60 år under sommaren.