Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-10-26

Sammanträde 2006-10-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsärende

10 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i Lex Maria- ärende

Öppen del av sammanträdet, Röda rummet, 7 tr. kl. 18.00

Bordlagt ärende:

11 Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen.

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya ärenden:

12 Månadsrapport per september 2006

13 Svar till Skolverket med anledning av anmälan om uteblivet modersmålsstöd för förskolebarn

14 a Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen

14 Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät avseende drogvanor

Remisser:

15 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till ”Bibliotek i rörelse - en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010”.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Policys för upphandling och konkurrensutsättning. Remiss från kommunstyrelsen

17 Onödiga drunkningsolyckor. Yttrande över motion

18 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen

19 Källaren Aurora- yttrande över ansökan om alkoholservering

20 Eriksdalshallens Mat & Café- yttrande över ansökan om alkoholservering

21 a Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser.

Skrivelse till kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av Arbetsmiljöverkets Information om avslutat ärende

26 Anmälan av Projektplan för Navigatorcentrum Syd

27 Anmälan av resultatet av Gemensam upphandling av hantverkstjänster inom Stockholm stad

28 Anmälan av förvaltningens promemoria Projekt arbetslös ungdom i Maria- Gamla stan

29 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

34 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2006
Maria Palme
Pär Hommerberg

Närvarande

Ledamöter
Maria Palme (s) ordförande
Pär Hommerberg (fp) vice ordförande
Bo Holmberg (s)
Tove Frimodt (s)
Eva-Britt Henmark (s)
Åsa Hagelstedt (v)
Stefan Nilsson (mp)
Jonas Nilsson (m)
Gunnel Laufke (m)
Sonja Gräns (m)
Maj-Britt Åkesson (fp)
Torbjörn Andring (kd) fr.o.m. § 11

Ersättare
Elsemarie Bjellqvist (s) tjänstgörande
Ylva Moberg (s)
Bengt Sjöberg (s)
Fredrik Upmark (s)
Johan Riben (s)
Pelle Börjesson (v)
Caroline Bexius (mp)
Margaretha Swanström (m) tjänstgörande t.o.m. § 10
RoseMarie Bladholm (m)
Per Hallerby (fp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Heléne Lilja (s) samt ersättarna Marika af Winklerfelt (fp) och Irmeli Patricius (kd).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Stefan Ehn, Kommunal och Lars Naesström, Lärarförbundet.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Maria Palme (s) och vice ordföranden Pär Hommerberg (fp) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2006-09-21, vilket justerats 2006-09-27.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 21 Ansökan om alkoholservering för Café Tivoli utgår och att ärende 14 a Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen och ärende 21 Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser. Remiss från kommunstyrelsen tillkommer.

§7 Yttrande om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-10-09.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-06.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i Lex Maria- ärende

(Dnr 504-386/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-29.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Maria Palme (s) ajournerade sammanträdet kl. 17.35 och öppnade det åter kl.18.00.

§11 Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen.

Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 306-448/06)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande remitterat Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-30.

Nämnden bordlade ärendet vid sammanträdet den 21 september 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ånyo ärendet.

§12 Månadsrapport per september 2006 (Dnr 103-195/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§13 Svar till Skolverket med anledning av anmälan om uteblivet modersmålsstöd för förskolebarn (Dnr 304-158/06)

Skolverket har tagit emot en anmälan från en förälder, som ställt sig kritisk till att hans båda barn inte får modersmålsstöd i spanska vid en av stadsdelens förskolor.

I april 2006 lämnade stadsdelsnämnden yttrande till Skolverket med anledning av anmälan.

Skolverket har efter utredning riktat kritik mot Stockholms kommun för att modersmålsstöd inom förskolan begränsas till barn i behov av särskilt stöd. Skolverket följer upp ärenden där kritik framförs, varför kommunen senast den 20 november 2006 ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder.

Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-06.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till Skolverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-06.

§14 Redovisning av resultat från 2006 års stockholmsenkät (Dnr 400-579/06)

Stockholmsenkäten är en elevundersökning som genomförs vartannat år om ungdomars drogvanor bland samtliga elever i år 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

§15 Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen

(Dnr 621/06)

Med anledning av utgången i kommunalvalet 2006 har kommunfullmäktige beslutat att vid sammanträdet den 6 november 2006 välja ny ordförande resp. vice ordförande i stadsdelsnämnderna.

Som en konsekvens av KF:s beslut föreslår förvaltningen att nämnden utser ny ordförande resp. vice ordförande i sociala delegationen fr.o.m. den 7 november t.o.m. den 31 december 2006.

Förslag till beslut

 1. Nämnden utser Gunnel Laufke (m) till ordförande i sociala delegationen.

 2. Nämnden utser Pelle Börjesson (v) till vice ordförande i sociala delegationen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse - en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 406-513/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 november 2006 remitterat Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek.

Ett komplement till Bibliotek i rörelse - en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-10-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-09.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och Torbjörn Andring (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§17 Policies för upphandling och konkurrensutsättning.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 105-423/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 2 november 2006 remitterat Policies för upphandling och konkurrensutsättning.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-09-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-28.

§18 Onödiga drunkningsolyckor kan förebyggas. Motion

(Dnr 407-531/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 3 november 2006 remitterat motion Onödiga drunkningsolyckor kan förebyggas av Christopher Ödmann (mp).

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-10-02.

Ledamoten Eva-Britt Henmark m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Vice ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade på avstyrkan av motionen och bifall till anförandetexten från (s) med undantag av förslaget om ytterligare utredning av frågan.

Ledamoten Stefan Nilsson (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (fp), (m)- (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen beslutar nämnden att avstyrka motionen.

 2. Nämnden anför därutöver följande

Motionen tar sikte på att genom fyra förslag till åtgärder minska antalet drunkningsolyckor vid bad. Motionären föreslår att resurser ska avsättas till simkunnig personal på stadens badplatser sommartid, utbildning i livräddning av sommarjobbande ungdomar, informativa skyltar vid badplatser om hur hjälp tillkallas samt till införande av ”säkra bad” med livräddningskunnig personal.

Enligt uppgifter från Svenska Livräddningssällskapets, SLS, statistik framkommer att:

Fler har totalt sett i riket omkommit genom drunkning under perioden januari t.o.m. augusti 2006 än motsvarande period 2005 men detta bör kanske ses mot bakgrunden att 2005 hade en sen och kort sommar med färre bad än vanligt. 2005 var det år med lägst antal drunknade någonsin i Sverige. Antalet drunkningsolyckor per år som sker i samband med bad i Stockholms kommun är idag ett fåtal.

Frågan som motionären tar upp är oerhört angelägen. Men att de föreslagna åtgärderna är de mest adekvata för att minska antalet drunkningsolyckor vid bad är inte självklart. Vidare, eftersom drunkningsolyckor vid bad utgör ungefär en femtedel av totala antalet drunkningsolyckor, bör kanske frågan beaktas i ett vidare perspektiv före beslut. Till exempel har uppskattningsvis minst hälften av alla drunknade alkohol i kroppen.

Anförandetexten ovan med tillägg av följande: ”Av dessa skäl bör frågan utredas ytterligare för att kommunen ska kunna vidta de mest effektiva åtgärderna” anmäldes som särskilt uttalandeav ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Bo Holmberg (s), Tove Frimodt (s), Eva-Britt Henmark (s), tjänstgörande ersättaren Elsemarie Bjellqvist (s) och ledamoten Åsa Hagelstedt (v).

Reservation anmäldes av ledamoten Stefan Nilsson (mp) till förmån för förvaltningens förslag.

§19 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 310-538/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 6 november 2006 remitterat ett förslag till policy mot klotter i Stockholm.

Förslaget har tagits fram av en samverkansgrupp som arbetat med olika idéer under ca ett år.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-09-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Källaren Aurora (Dnr 309-562/06)

Persiljerot Aktiebolag ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Källaren Aurora. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-09-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Källaren Aurora, Munkbron 11, 111 28 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Eriksdalshallens Mat & Café (Dnr 309-563/06)

Söder- Servering i Stockholm Aktiebolag ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Eriksdalshallens Mat & Café. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-23.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-09-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap i Eriksdalshallens Mat & Café, Ringvägen 68-70, 118 61 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 403-477/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 oktober 2006 remitterat motion Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser av Mikael Söderlund (m).

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-10-12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-12.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vice ordföranden Pär Hommerberg (fp), ledamöterna Maj-Britt Åkesson (fp), Jonas Nilsson (m), Gunnel Laufke (m), Sonja Gräns (m) och Torbjörn Andring (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§26 Anmälan av Information om avslutat ärende

Arbetsmiljöverkets Information om avslutat ärende avseende Tanto Språkförskola anmäldes.

§27 Anmälan av Projektplan för Navigatorcentrum Syd (Dnr 499-416/06)

Projektplan för Navigatorcentrum Syd anmäldes.

§28 Anmälan av resultat av Gemensam upphandling av hantverkstjänster inom Stockholms stad (Dnr 105-417/05)

Resultat av Gemensam upphandling av hantverkstjänster inom Stockholms stad anmäldes.

§29 Anmälan av förvaltningens promemoria Projekt arbetslös ungdom i Maria- Gamla stan (Dnr 500-233/06)

Förvaltningens promemoria Projekt arbetslös ungdom i Maria- Gamla stan anmäldes.

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-09-27, 2006-10-11 och 2006-10-25, vilka alla justerats samma dag.

§31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-10-17, som justerats 2006-10-18.

§32 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-10-16, vilket justerats 2006-10-19.

§33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom och Stadsmiljöavdelningen.

§34 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-09-01- -2006-09-30.

§35 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att Katarina- Eriksdals hemtjänst vunnit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006 i kategorien äldreomsorg.

Vidare meddelades att Fatbursparken blivit träffpunkt för ungdomar, där de uppträder störande och där de orsakat förstörelse bl.a. på belysningen i parken. Förvaltningen har kontaktat Lugna gatan för hjälp.

§36 Övriga frågor

Strandsatta barn- kommunens ansvar?

Sveriges kommuner och landsting i samverkan med Nacka kommun inbjuder till erfarenhets- och kunskapsutbyte om Strandsatta barn- kommunens ansvar?

tisdagen den 14 november kl. 13.00-16.30 på Factory Nacka Strand, Snickeriet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för en person från vartdera blocket.

Ordföranden Maria Palme och vice ordföranden Pär Hommerberg inbjöd nämnden och representanter från förvaltningen till middag efter sammanträdet den 30 november.

Ordföranden Maria Palme (s) tackade för två fantastiska år som ordförande i stadsdelsnämnden och överlämnade därmed ordförandeklubban till Pär Hommerberg (fp), som avslutade sammanträdet.