Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2006-11-30

Sammanträde 2006-11-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Göta Ark 200

Den offentliga delen börjar kl.18.00

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsärende

10 Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL)

11 Yttrande till Patientnämnden i enskilt ärende

12 Nedskrivning av fordringar

Öppen del av sammanträdet, Röda rummet, 7 tr. kl. 18.00

Bordlagda ärenden:

13 Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen.

Remiss från stadsbyggnadskontoret

14 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm.

Nya ärenden:

15 Månadsrapport per oktober 2006

16 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolverkets beslut i ärende om kränkande behandling på Eriksdalsskolan

17 Så tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Maria - Gamla stans kommunala grundskolor.

Integrering av fritidshem i grundskolan.
Redovisning av uppdrag från nämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ansökan från Nobba Brass och Nubbe om bidrag till jul- och nyårsfirande

19 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen vid BoA Mellanvård AB

20 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen vid Emeagruppen AB

21 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen vid Sofiaängens behandlingsenhet AB

24 Rapport från Stävja missbruk- motivera till behandling

26 Plan för vård- och omsorgsboende för Katarina-Sofia och Maria - Gamla stans stadsdelsområden

27 Rapport om Personuppgiftslagen (PuL)

Remisser:

28 Granskning av ny-, om - och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler.

Remiss från revisionskontoret
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 De hemlösas situation. Motion

30 Sandai me Kato - yttrande över ansökan om alkoholservering

31 Bar 54 Södermalm - yttrande över ansökan om alkoholservering

32 Ansökan om automatspel

Anmälningsärenden:

33 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

36 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

38 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

39 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2006
Pär Hommerberg
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Pär Hommerberg (fp) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Bo Holmberg (s)
Tove Frimodt (s) fr.o.m. § 13
Åsa Hagelstedt (v)
Stefan Nilsson (mp)
Gunnel Laufke (m)
Sonja Gräns (m)
Maj-Britt Åkesson (fp)
Torbjörn Andring (kd)

Ersättare
Elsemarie Bjellqvist (s) tjänstgörande
Ylva Moberg (s) tjänstgörande
Bengt Sjöberg (s) tjänstgörande t.o.m. § 12
Fredrik Upmark (s)
Johan Riben (s)
Pelle Börjesson (v)
Margaretha Swanström (m) tjänstgörande
Mats Edenius (m)
Per Hallerby (fp)
Marika af Winklerfelt (fp)
Irmeli Patricius (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Eva-Britt Henmark (s) och Jonas Nilsson (m) samt ersättaren RoseMarie Bladholm (m).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson, Sven Byström, Ted Emanuelsson, Monica Gahm, Eva Hagberg-Dyberg, Claes Lagergren och Birgitta Wigren.

Facklig företrädare var Lars Naesström, Lärarförbundet.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Pär Hommerberg (fp) och vice ordföranden Maria Palme (s) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes protokoll 2006-10-26, vilket justerats 2006-11-01 och 2006-11-23, vilket justerats 2006-11-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende 36 a Anmälan av kommunfullmäktiges beslut den 6 november 2006 Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser och ärende 36 b Anmälan av revisionskontorets rapport

Granskning av tertialrapport 2 – uppföljning av budget 2006.

§5 Yttrande om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-10-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-13.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

(Dnr 504-525/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-09.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Yttrande till Patientnämnden i enskilt ärende

(Dnr 505-610/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-14.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Nedskrivning av fordringar

(Dnr 103-636/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-08.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Pär Hommerberg (fp) ajournerade sammanträdet kl. 17.35 och öppnade det åter kl.18.00.

§13 Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen.

Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 306-448/06)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande remitterat Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-08-30.

Nämnden bordlade ärendet vid sammanträdet den 21 september 2006 och vid sammanträdet den 26 oktober 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ånyo ärendet.

§14 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 310-538/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat ett förslag till policy mot klotter i Stockholm.

Förslaget har tagits fram av en samverkansgrupp som arbetat med olika idéer under ca ett år.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-09-27.

Nämnden bordlade ärendet vid nämndsammanträdet den 26 oktober 2006.

Ordföranden Pär Hommerberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Nämnden beslutade i enlighet med (fp), (m)-(kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

 2. Nämnden anför därutöver följande.

I majoritetens förslag till budget står att en ny policy mot klotter ska tas fram i staden. I väntan på att detta sker vill vi poängtera vikten av snabb klottersanering. Klotter bör saneras inom 24 timmar och skolor och förskolor bör vara prioriterade. Vi välkomnar de föreslagna förslagen på krafttag mot klottret.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Bo Holmberg (s), Tove Frimodt (s), tjänstgörande ersättarna Elsemarie Bjellqvist (s), Ylva Moberg (s) samt ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Stefan Nilsson (mp) enligt följande.

”Om vi hade utnyttjat vår majoritet hade vi stött förvaltningens förslag.”

§15 Månadsrapport per oktober 2006

(Dnr 103-195/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-15.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per oktober 2006.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Bo Holmberg (s), Tove Frimodt (s), tjänstgörande ersättarna Elsemarie Bjellqvist (s), Ylva Moberg (s) samt ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Stefan Nilsson (mp) enligt följande.

”Om vi hade utnyttjat vår majoritet hade vi beslutat enligt följande.

Det ekonomiska läget för 2006 har visat sig ge utrymme för vissa engångsinsatser som bör användas för att förbättra verksamheterna i stadsdelen.

Vi föreslår därför att insatser genomförs inom följande områden för det överskott som finns utrymme för i budgeten 2006:

- En extra satsning på fönsterputs för stadsdelens hemtjänsttagare.

- Lekutrustningarna i stadsdelens parker behöver ses över och därför föreslås en satsning på upprustning och inköp av nytt materiel.

- Förskolorna behöver nytt materiel och förnyelse av äldre materiel för att utveckla och förnya verksamheten.

- Barn och ungdomar i stadsdelen behöver aktiveras under jullovet och medel ska därför avsättas för särskilda jullovsaktiviteter.

- Stadsdelsförvaltningens personal ska premieras med en julklapp.”

§16 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolverkets beslut i ärende om kränkande behandling i Eriksdalsskolan

(Dnr 403-113/06)

Skolverket riktar kritik mot Eriksdalsskolan för att inte ha levt upp till författningarnas krav avseende skyldigheten att aktivt motverka kränkande behandling i rubricerat ärende.

Skolverket följer upp ärenden där kritik framförs, varför kommunen senast den 12 januari

2007 ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder.

Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-06.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till Skolverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-06.

§17 Så tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Maria- Gamla stans kommunala grundskolor samt Integrering av fritidshem i grundskolan.

Redovisning av uppdrag från nämnden (Dnr 407-653/06)

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag dels att ta reda på vad föräldrar och personal tycker om fritidshemmen i Maria – Gamla stans kommunala grundskolor, dels att utreda fortsatt integrering av fritidshem i grundskolan. Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-12.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av de båda uppdragen och lägger ärendet till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Bo Holmberg (s), Tove Frimodt (s), tjänstgörande ersättarna Elsemarie Bjellqvist (s), Ylva Moberg (s) samt ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Stefan Nilsson (mp) enligt följande.

”Det är glädjande att föräldrar och personal tycker att stadsdelens fritidshem fungerar bra.

Det visar på fördelarna med en sammanhållen syn på våra barns skol- och fritid.

Vi är oroliga för att försvagandet av stadsdelsnämnderna genom sammanslagningar och fråntagandet av ansvaret för grudskolan kommer att leda till en försämring av verksamheterna, när den nära styrningen försvinner.

Jämställdhet pekas ut som det område som behöver förbättras mest. Under vår majoritet har dessa frågor prioriterats. Denna enkät visar att den prioriteringen har varit riktig och behöver fortsättas. Den nya majoriteten har här chansen att visa att man förstått både vikten av och innehållet i ett framgångsrikt jämställdhetsarbete för barn och ungdomar.”

§18 Ansökan från Nobba Brass och Nubbe om bidrag till jul- och nyårsfirande

(Dnr 008-646/06)

Fritidsföreningen Nobba Brass och Nubbe ansöker om 10 tkr i bidrag till jul- och nyårsfester.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-11-13.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår ansökan om bidrag, då Fritidsföreningen Nobba Brass och Nubbe redan beviljats 800 tkr i bidrag för år 2006 från Stockholms stads socialtjänstnämnd.

§19 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen vid BoA Mellanvård AB

(Dnr 503-650/06)

Förvaltningen har genomfört tillsyn av BoA Mellanvård AB enligt den tillsynsplan som nämnden fastställde i mars 2006. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län, Sociala avdelningen.

§20 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen vid Emeagruppen AB

(Dnr 503-651/06)

Förvaltningen har genomfört tillsyn av Emeagruppen AB enligt den tillsynsplan som nämnden fastställde i mars 2006. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län, Sociala avdelningen.

§21 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen vid Sofiaängens behandlingsenhet AB

(Dnr 503-652/06)

Förvaltningen har genomfört tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet AB enligt den tillsynsplan som nämnden fastställde i mars 2006. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län, Sociala avdelningen.

§22 Tillsyn vid Checkpoint Center

(Dnr 502-596/06)

Förvaltningen har genomfört tillsyn av Checkpoint Center i oktober 2006.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§23 Tillsyn vid Vianova

(Dnr 502-597/06)

Förvaltningen har genomfört tillsyn av Vianova i oktober 2006.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

§24 Rapport från projektet Stävja missbruk- motivera till behandling

(Dnr 502-635/06)

Nämnden har tilldelats 0,2 mnkr för projektet Stävja missbruk- motivera till behandling.

Projektet har pågått 2006-06-14- -2006-09-30.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§25 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 23 § LSS

(Dnr 505-645/06)

Förvaltningen har genomfört tillsyn av Sensus Mediacenter utifrån fastställd tillsynsplan.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§26 Plan för vård- och omsorgsboende för Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsområden (Dnr 418/06)

I planen för vård- och omsorgsboenden redovisas nuvarande behov av platser samt en prognos för nyttjandet av platser fram till år 2020. Dessutom redovisas befintliga vård- och omsorgsboenden inom Södermalm. I planen beskrivs också pågående och planerad omstrukturering i befintliga vård- och omsorgsboenden.

I ärendet förelåg ett gemensamt tjänsteutlåtande 2006-11-09 för Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningarnas plan för vård- och omsorgsboende.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Rapport om Personuppgiftslagen

(Dnr 003-632/06)

Stadsdelsnämnden är ansvarig för förvaltningens behandlingar av personuppgifter.

Förvaltningen redovisar årligen förteckning över aktuella behandlingar av personuppgifter.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-01.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förteckning över behandlingar av personuppgifter.

§28 Granskning av ny-, om - och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler

(Dnr 104-626/06)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 9 december 2006 remitterat

PM i rubricerat ärende. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-11-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-10.

§29 De hemlösas situation. Motion

(Dnr 502-588/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 december 2006 remitterat motion av 2006:37 om De hemlösas situation av Hardy Hedman (kd). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering vid Sandai me Kato

(Dnr 309-607/06)

Sushi Bar Suzuki Trading AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten vid Sandai me Kato. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-00.00 i restaurang och uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-10-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering vid Sandai me Kato, S:t Paulsgatan 22 A, 118 48 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Restaurang Bar 54 Södermalm

(Dnr 309-641/06)

Sanu AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Bar 54 Södermalm. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-11-10.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Restaurang Bar 54 Södermalm , Götgatan 54, 118 26 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Ansökan om automatspel

(Dnr 400-640/06)

Lotteriinspektionen har till nämnden för yttrande senast under vecka 48 2006 remitterat ansökan från Black & Brown Inn (Familjebolaget B&B) om tillstånd till s.k. förströelsespel.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-11-20.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inga invändningar mot att tillstånd lämnas till automatspel på Black & Brown Inn (Familjebolaget B&B), Hornsgatan 50 B, Stockholm.

 2. Nämnden föreslår 18 år som lägsta ålder för automatspel.

 3. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-20 översänds till Lotteriinspektionen.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-11-08, 2006-11-16, 2006-11-22 och 2006-11-29, vilka alla justerats samma dag.

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-11-21, som justerats 2006-11-23.

§35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-11-20, vilket justerats 2006-11-23.

§36 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

Anmäldes protokoll från biblioteksrådet 2006-10-18, vilket justerats 2006-10-26.

§37 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut den 6 november 2006

Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser

Rubricerat beslut anmäldes.

§38 Anmälan av revisionskontorets rapport Granskning av tertialrapport 2 - uppföljning av budget 2006

Rubricerad rapport anmäldes.

§39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningen Barn och Ungdom, Stadsmiljöavdelningen, Personal & Kansli samt Beställaravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre.

§40 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-10-01- -2006-10-31.

§41 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att hon intervjuats av en journalist vid Dagens Nyheter om sammanslagningen av stadsdelsnämnder. Artikeln kommer att publiceras före jul.

Vidare informerades om ett bråk mellan elever vid Eriksdalsskolan.

Rektor vid Eriksdalsskolan har träffat företrädare för nämnden och förvaltningen och lämnat information om händelsen och hur man avser att hantera situationen.

§42 Övriga frågor

Ordföranden Pär Hommerberg tackade nämnden för fyra spännande år som vice ordförande och nu senast som ordförande i stadsdelsnämnden. Han tackade även förvaltningen för ett gott samarbete och riktade ett särskilt tack till stadsdelsdirektören och nämndsekreteraren.

Pär Hommerberg önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vice ordföranden Maria Palme önskade också alla God Jul och Gott Nytt År.