Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-11-08

Sammanträde 2001-11-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av parklekarna Drakenbergs-

6 Gemensam ramavtalsupphandling av platser på sommargårdar

7 Upphandling av löpande försörjning och distribution av förbrukningsmateriel

8 Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende

BORDLAGDA ÄRENDEN

9 SEKRETESSÄRENDE

10 Verksamhetsplan & budget 2002

11 Omstrukturering inom Katarinagårdens äldreboende

Dnr: 534-500/2001

Handläggare: Gunilla Johansson, 070-725046098(12

REMISSER/YTTRANDEN

12 Från bidrag till egen försörjning

Dnr: 519-486/2001

Kommunfullmäktige har fördelat 5 mkr vardera till socialtjänstnämnden och integrationsnämnden för ett uppdrag att i samverkan utveckla arbetet med att öka antalet förvärvsarbetande och därmed minska bidragsberoendet.

Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning föreslår nämnden att hos socialtjänstnämnden hemställa om medel för en anställning vid Bidragsenheten. Syftet är att inom enhetens särskilda fördjupningsarbete få utrymme för att utveckla samarbetet med såväl bemanningsföretag som försäkringskassan.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

13 Ett ”Bunkefloprojekt” i Stockholm. Yttrande över motion

Dnr: 456-446/2001

Nämnden ska yttra sig över en motion om att schemalägga motion minst en timme om dagen för alla elever i Stockholms grundskolor och gymnasieskolor. Förvaltningen instämmer i att motion är viktig för barn och unga, men anser att kommun-fullmäktige inte bör fastslå hur den enskilda skolan ska arbeta för att befrämja elevens hälsa genom fysiska aktiviteter. Varje skola ansvarar själv för hur målen nås med verksamheten. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden som svar på remissen överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande.Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

14 Förskoleplan för Stockholms stad

Dnr: 413-367/2001

Kommunstyrelsen har på remiss utsänt ”Förskoleplan för Stockholms stad”. Det är ett förslag från utbildningsförvaltningen som är tänkt att omfatta kommunala förskolor och fungera som en vägledning för kommunala familjedaghem och öppna förskolan. Förvaltningen finner det positivt att det utarbetats en plan även för förskolan. Planen stämmer väl överens med de mål som fastställts i förskolans läroplan. Däremot kommer ett genomförande av planen att medföra behov av ytterligare resurser.

Handläggare: Anita Kreuter, Yvonne Björkman, 508 12 110, 508 12 102

15 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

16 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

17 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

18 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

19 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

20 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m m

21 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Utsågs Christina Palm till sekreterare vid sammanträdet.

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte vice ordföranden

Tove Frimodt (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2001-10-25 justerats 2001-10-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 5. "Förfråg-ningsunderlag för upphandling av drift av parklekarna Drakenbergsparken,

Högalidsparken och Skånegläntan" utgår, samt att de nya ärendena 8a. "Yttrande över

ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)" och ärende 9a. "Yttrande

över Lokalförsörjning för stadens skolor och SISABs framtida roll" tillförs.

§5 Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av parklekarna Drakenbergs-

§6 Gemensam ramavtalsupphandling av platser på sommargårdar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-22.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Upphandling av löpande försörjning och distribution av förbrukningsmate...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-25.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-23.

Paragrafen är sekretesskyddad

§9 Yttrande till Stockholms tingsrätt

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2001-10-26.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Verksamhetsplan & budget 2002

§ 10 Verksamhetsplan & budget 2002 (Dnr 101-448/2001)

I ärendet förelåg förvaltningens förslag till verksamhetsplan & budget 2002 med bilagor samt förhandlingsprotokoll från MBL-förhandling § 11 den 2001-10-30. Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2001-10-25.

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Tove Frimodt m fl (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut, samt till att-satserna 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 och 14 i det borgerliga förslaget.

Ledamoten Åsa Hagelstedt m fl (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut.

Vid proposition på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det av (m), (fp), (kd) och (sp) gemensamt framlagda förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för rörliga team om 0,8 mkr samt medel för planerad utbyggnad av socialpsykiatrin om 0,9 mkr.
 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för planerad utbyggnad inom äldreomsorg om 8,2 mkr.
 4. Nämnden fastställer följande bidrag för 2002: 850 000 kronor till Mäster Olofsgården, 1 700 000 kronor till Timmermansgården, 180 000 kronor till verksamhetsbidrag till lokala pensionärsföreningar och 500 000 kronor till Frivilligcentralen Viljan.
 5. Nämnden avslår förvaltningens förslag till besparingar avseende Högalids fritidsgård och Maria Fritidsklubb.
 6. Nämnden avslår förvaltningens förslag till besparingar avseende parkleksverk-samheten.
 7. Nämnden avslår förvaltningens förslag till besparing avseende kolloverksamhet och avsätter 0,8 mkr.
 8. Nämnden beslutar att de i punkterna 5-7 i förhållande till förvaltningens förslag till ökade kostnader finansieras inom äldreomsorgens beställarbudget och ger förvalt-ningen i uppdrag att vid decembersammanträdet redovisa konsekvenser av beslutet.
 9. Förvaltningen får i uppdrag att analysera handikappomsorgens ekonomiska situation i särskilt ärende och därvid lämna förslag till hemställan då det av förvaltningen beskrivna sparbetinget för nämnden ter sig orealistiskt.
 10. Förvaltningen får i uppdrag att vid decembersammanträdet redovisa aktuell tidsplan för de med Katarina-Sofia stadsdelsnämnd gemensamma konkurrensutsättningarna.
 11. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som framgår under respektive avdelning.
 12. Nämnden fastställer resultatenheter enligt verksamhetsplanen.
 13. Nämnden bordlägger frågan gällande inkommen utmaning avseende praktisk samord-ning av stadsdelsförvaltningarnas kolloplaceringar.
 14. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en omslutningsökning med 263,0 mkr.
 15. Därutöver anför nämnden följande:

Nämnden väljer att nedan endast belysa de förändringar i förhållande till förvaltningens förslag som beslutet avser.

Stadsdelens parkleksverksamhet

Nämnden väljer liksom tidigare år att bibehålla parkleksverksamheter i Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken. Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma till nämnden med förfrågningsunderlag avseende parklekarna och nämnden ser fram emot en kommande upphandling. Verksamheterna kan säkerligen breddas betydligt till gagn för stadsdelens medborgare. Exempel kan vara caféverksamhet, mellanstadieverksamhet eller annat som bidrar till att göra lokalerna och parken välbesökt under större delar av dagen. En upphandling kommer att möjliggöra nytänkande och utveckling av verksamheterna och även garantera kontinuitet då avtalsperioderna vid upphandlingar av detta slag i de flesta fall sträcker sig över flera år.

Högalids fritidsgård och MFK

Nämnden väljer vidare att slå vakt om Högalids fritidsgård och Maria Fritidsklubb. Verksamheterna fyller mycket viktiga funktioner inom stadsdelen och bidrag till många barns och ungdomars välbefinnande. Förvaltningen bör vidare se över systemet för bidrag så att verksamheter gynnas av att de är populära, med andra ord ge ersättning per i verk-samheten inskrivet barn.

Inom Katarina-Sofia stadsdelsnämnd finns till skolorna knutna kvällsverksamheter där ibland elevgrupper arrangerar aktiviteter. Förvaltningen bör undersöka möjligheten att genomföra liknande verksamheter inom Maria-Gamla stan.

Kollo

Inom staden finns många barn som vill och får åka på kollo och lägervistelser under somrarna. Nämnden väljer att för kollovistelser avsätta samma belopp som för innevarande år, dvs 0,8 mkr. Förvaltningen ska inom denna ram göra behovsprövning av inkomna ansökningar. De föräldrar som inte får av stadsdelen subventionerad plats har sedan ett par år möjligheten att betala kollovistelsen själva.

Omfördelning inom givna ramar

I den budget som stadsdelarna erhåller från fullmäktige ligger resurserna för ledning och verksamhetsstöd inom tilldelningen för övriga verksamheter. Nämnden får således avgöra hur omfördelningen till den gemensamma administrationen ska utformas.

Nämnden har under de senaste budgetbehandlingarna aviserat att omfördelningen bör ses över, då äldreomsorgens bidrag till andra verksamheter och administration varit för stort procentuellt sett.

Under 2001 har verksamhetsområdet äldreomsorg bidragit med 34,9 mkr, vilket innebar en minskning mot den av fullmäktige tilldelade ramen med 7,0 procent. I årets förslag till verksamhetsprogram föreslås att äldreomsorgen endast bidrar med 3,5 %, vilket är mindre än den centrala administrationens andel av den totala budgeten.

Storleken på denna omfördelning ter sig rimlig utifrån nämndens uttalade vilja, men nämnden väljer att något justera ramfördelningen, till förmån för verksamhetsområdet Barn och Ungdom och därmed de områden som nämns i punkterna 5-7. Justeringen inne-bär att omfördelningen från äldreomsorgens beställarbudget blir 23,5 mkr i stället för före-slagna 17,7 mkr. Därmed minskar omfördelningen från äldreomsorgen från 7,0 procent under innevarande år till 4,7 procent för år 2002, vilket är en för verksamhetsområdet avsevärd förstärkning på i storleksordningen 16 mkr i förhållande till år 2001.

Förvaltningen får återkomma till nämnden med en konsekvensbeskrivning av nämndens beslut i detta avseende.

Handikappomsorgen

Vad gäller handikappomsorgen är nämnden mycket oroad över de siffror förvaltningen redovisar i ärendet. Under stadens alltjämt pågående arbete med att förändra resursför-delningssystemet har aviserats en inför 2002 höjning av omsorgsnivåschablonerna med

8,5 procent, vilket är ett välbehövligt tillskott inom verksamhetsområdet. Nämnden vill dock redan nu avisera att ökningen, av materialet att döma, är otillräcklig. Förvaltningen får därför återkomma med ärende där situationen beskrivs utifrån resultatet av föränd-ringarna inom resursfördelningssystemet.

16. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt m fl (s), ledamoten Åsa Hagelstedt (v) och ledamoten Gerard Rikken (mp) mot punkterna 1, 7, 8, 10 och 13,

samt anmäldes att de inte deltog i beslut under punkt 11.

Vid proposition på förslag från Tove Frimodt m fl (s) beslutar nämnden att avslå detsamma.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt m fl (s), ledamoten Åsa Hagelstedt (v) och ledamoten Gerard Rikken (mp).

Vice ordföranden Tove Frimodt m fl (s) anför för sin del följande:

"Maria-Gamla stan är en stadsdel som har goda förutsättningar att ge invånarna en bra offentlig verksamhet. Andelen förvärvsarbetande är högt och har ökat under högkonjunk-turen. Trots de goda tiderna kommer nämnden att lämna ett underskott för i år om 17 miljoner. Inför 2002 föreslås nämnden besluta om besparingar inom verksamheterna på

37 miljoner. Det kan vi inte acceptera. Om vi hade varit i majoritet i Stockholm skulle vi ha föreslagit en skattehöjning på 50 öre vilket hade gett vår stadsdel 36 miljoner mer att använda till skola och omsorg.

Barn och ungdom

Södermalm är ett tättbebyggt område med ett väl utvecklat nöjesliv för vuxna. För barn och ungdomar är möjligheten till fritidsaktiviteter starkt begränsade. Därför säger vi nej till nedläggning av parklekar, Högalids ungdomsgård och Maria fritidsklubb. Kolloverksam-heten ska också finnas kvar och alla som vill åka på kollo ska ha möjlighet att göra det.

Uppdrag till förvaltningen:

att öppna ungdomsgård i Björns trädgård i samverkan med sdn Katarina-Sofia.

att försöka ordna ett ungdomsparlament i stadsdelen, med syfte att öka ungdomars inflytande.

Skola och förskola

Flera av stadsdelens skolor går med underskott. Det är oroande för barn, föräldrar och personalen. Vi anser att skolorna ska få tillräckligt med resurser för att garantera barnen god kvalitet i verksamheten. Barngrupperna i förskolan får inte vara för stora och personal-tätheten ska vara sådan att barnens behov tillgodoses. För att kompensera skolornas lokal-kostnader föreslår vi ett ägartillskott till SISAB som skulle sänka kostnaderna med 4,4 miljoner kronor.

Uppdrag till förvaltningen:

att undersöka om det finns intresse för lokalstyrelse i någon av stadsdelens skolor.

Omsorg om funktionshindrade

På söder bor många människor med funktionshinder. Många av dem är i stort behov av samhällets tjänster. Handikappengen täcker inte kostnaden för omsorgerna. Förvaltningen har föreslagit ett underskott i verksamheten på 20 miljoner. Det kan få ödesdigra konsekv-enser och leda till brister i omsorgen.

Uppdrag till förvaltningen:

att begära centrala medel för att öka stadsdelens ekonomiska ram så att en god vård och omsorg om de funktionshindrade kan garanteras.

Äldreomsorgen

Omsorgen om de äldre ska vara trygg och hålla god kvalité. Det får inte göras nedskärningar inom nödvändig vård och omsorg. Vi kan därför inte acceptera förslaget om färre platser för avlastning i korttidsboende och heldygnsomsorg. Vi motsätter oss fortsatt konkurrensutsättning och anser att de verksamheter som fortfarande drivs i offentlig regi inte ska privatiseras.

Personalen

Stadsdelen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Utveckling i yrket och utbildning ska ske fortlöpande. Stadsdelen ska erbjuda heltidstjänster till alla anställda som önskar det. Timanställning och deltid ska vara undantag."

Vid proposition på förslag från ledamoten Åsa Hagelstedt (v) beslutar nämnden att avslå detsamma.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt m fl (s), ledamoten Åsa Hagelstedt (v) och ledamoten Gerard Rikken (mp).

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) anför för sin del följande:

"SDN föreslås besluta

att inte godkänna nedskärningarna i förvaltningens förslag samt enligt att-sats 8 i förslaget från m, fp, kd och sp med hänvisning till Vänsterpartiets budgetförslag i fullmäktige

att godkänna förvaltningens förslag till beslut att-satserna 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9

att bifalla att-sats 9 i förslaget från m, fp, kd och sp om analys av handikappomsorgen

att därutöver anföra:

Trots goda tider tvingas stadsdelsnämnden till hårda besparingar. Detta beror på den politik som den borgerliga majoriteten bedriver i stadshuset. Skattesänkningar och privatiseringar anses viktigare än att skapa en god omsorg för medborgarna.

Vänsterpartiet la i kommunfullmäktige en budget som skulle innebära ca 50 miljoner mer till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. Hade detta förslag gått igenom hade vi inte behövt göra dessa nedskärningar. Vänsterpartiet var också det enda parti som i sin budget la ut pengar för pris- och lönekompensation i verksamheterna. Det som nu äter upp borgarnas satsning på exempelvis skolan. Vänsterpartiet vill finansiera våra satsningar i stadsdels-nämnden med en skattehöjning med 95 öre.

Att förvaltningen föreslår så kraftiga besparingar inom det förebyggande barn- och ung-domsarbetet är inte alls konstigt, eftersom dessa i princip är de enda pengar som inte är öronmärkta i form av skol- och omsorgspeng.

Men att spara på det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar är ingen besparing. Problemen kommer att dyka upp i andra former och drabba andra verksamheter, såsom missbruksvården, klottersaneringen och akuta insatser för barn och ungdomar som hamnat snett.

Vi anser att det är oansvarigt att lägga en budget som innebär nedskärningar på detta sätt. Vi kan inte spara mer, och personalen kan inte arbeta mer effektivt. I stället riskerar vi att få högre kostnader på grund av sjukskrivningar och uppsägningar om vi ytterligare skär i verksamheterna. Personalen ute i verksamheterna förtjänar ett bättre erkännande än så.

För våra brukare, som föräldrar till barn i stadsdelen eller ungdomar som bor och går i skola här, är det också en väldig press att ständigt känna att deras verksamhet är i fara. Vi tänker inte delta i dessa nedskärningar utan överlämnar åt borgarna att ta ansvar för sin egen budget."

Vid proposition på förslag från ledamoten Gerard Rikken (mp) beslutar nämnden att avslå detsamma.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt m fl (s), ledamoten Åsa Hagelstedt (v) och ledamoten Gerard Rikken (mp).

Ledamoten Gerard Rikken (mp) anför för sin del följande:

"Att godkänna förvaltningens förslag till beslut att-satserna 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9

att i övrigt överlämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen,

att bifalla att-sats 9 i förslaget från m, fp, kd och sp om analys av handikappomsorgen

att därutöver anföra:

Stadsdelsledningen har lagt ner ett stort arbete för att kunna lägga fram en verksamhetsplan för 2002. Planen är översiktig, innehåller många förklarande texter och har en hög ambi-tionsnivå: det gäller såväl den kvalitet man vill erbjuda våra brukare som den omsorg om medarbetarna som stadsdelsdirektören i sin inledning nämner som sin viktigaste uppgift.

Tyvärr måste vi igen konstatera att den ram som den borgerliga majoriteten i kommun-fullmäktige har fastställt är alldeles för snäv för att leva upp till verksamhetsplanens ambitioner. Därför känner förvaltningen sig tvungen att lägga ett sparbeting på 50 mkr.

Detta drabbar Verksamheter för barn- och ungdomar särskilt hårt. Förvaltningen föreslår t.ex. att de tre resterande parklekarna omvandlas till lekpark, att inte ge något bidrag till Maria Fritidsklubb för att driva kvällsverksamhet för ungdomar och att bara barn i behov av särskilt stöd ska få åka på kollo (trots att kommunfullmäktige har beslutat att kollo-platser ska finnas för alla barn som så önskar). Därtill kommer att budgeten knappast tillåter några satsningar på fler resurspersoner eller mindre klasser i skolan eller mindre barngrupper i förskolan. För lite resurser för barn- och ungdomar kommer sannolikt att leda till ökade kostnader för stadsdelsnämnden om några år.

Även den nya avdelningen för Omsorg om funktionshindrade och äldre får börja med neddragningar. Förvaltningen lägger t. ex. ett sparbeting på 22 mkr inom beställarenheten för omsorg om funktionshindrade, men anser samtidigt att man inte kan lägga konkreta förslag på besparingar, då dessa strider mot gällande lagstiftning. Förra veckan beslöt den borgerliga majoriteten visserligen att räkna upp schablonen för omsorg om funktions-hindrade med 8,5 %, men det lär inte räcka för att undvika neddragningar på detta område.

Påsen för Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder blir nästa år 7 mkr lättare. Visser-ligen har antalet hushåll i behov av försörjningsstöd minskat med 40 % under de senaste

3 1/2 åren, men att 20 % färre hushåll skulle behöva försörjningsstöd under 2002 verkar inte realistiskt. Nu när konjunkturen vänder nedåt, lär möjligheten att klara sin egen för-sörjning inte bli större för de människor som inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden under högkonjunkturen. Därtill finns det en risk att arbetslösheten ökar på nytt och att fler behöver försörjningsstöd.

På avdelningen för Stadsmiljö betyder sparbetinget att städningen minskar vilket gör det ännu svårare att leva upp till den stolta målsättningen att Maria-Gamla stan ska vara Stockholms renaste stadsdel. Samtidigt konstaterar förvaltningen att det råder brist på personal inom avdelningen, medan arbetsbördan ökar. Även kommande vinter får vi hoppas på lite snö, då det inte finns några pengar ifall snömängden blir större än normal.

Förvaltningen har i år tagit fram en ny modell för att finansiera kostnader för Ledning och verksamhetsstöd : avdelningarnas bidrag har räknats fram på ett mer proportionerligt och rättvist sätt vilket i och för sig är glädjande, men i praktiken betyder det att besparings-kraven på vissa avdelningar ökar, medan andra verksamheter behöver spara lite mindre.

Lika mycket som stadsdelsförvaltningen känner Miljöpartiet i Maria-Gamla stan sig bundet av de medel som vår stadsdelsnämnd i demokratisk ordning tilldelats av den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige. Därför kan vi inte tänka oss att lägga fram en alternativ budget, finansierad av fantasipengar, utan föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar för-valtningens förslag till kommunstyrelsen.

Men om kommunfullmäktige hade varit så klok att anta Miljöpartiets förslag till budget, då hade stadsdelsnämnderna sammanlagt fått drygt 570 mkr netto mer att förfoga över än de medel som majoriteten har avsatt.

Dessa extrapengar skulle bland annat räcka till fler vuxna i skolan, mindre barngrupper i förskolan, ökade satsningar på barn i behov av särskilt stöd och på fritidsverksamheter för barn- och ungdomar. Ökade resurser för barn- och ungdomar är ett bra sätt att förebygga drogmissbruk och psykisk ohälsa. I ett längre perspektiv än ett budgetår kommer en sådan satsning att spara pengar åt samhället.

Även för de andra verksamhetsområdena skulle Miljöpartiets budget innebära ökade resurser.

För Maria-Gamla stans del skulle mp:s budgetförslag ha betytt ett tillskott på 35 mkr netto vilket knappt väger upp mot det sparbeting som förvaltningen lägger (ifall de pengar som kommer från en uppräkning av schablonen för omsorg om funktionshindrade med 8,5 %, räknas med i budgeten).

Det är sorgligt att de extrapengar som Miljöpartiet har öronmärkt för Maria-Gamla stans del inte skulle ha räckt till de satsningar som föreslagits i partiets budget, utan i bästa fall till att neutralisera de besparingar som förvaltningen anser sig behöva göra.

Slutsatsen måste bli att resurserna överhuvudtaget är för knappa för att garantera en god-tagbar nivå på den service som våra brukare har rätt till och förvänta sig. Tyvärr kan man knappast hoppas på ökade resurser de närmaste åren, om den konjunkturnedgång som vi bara sett början av blir långvarig.

Risken är påtaglig att det stolta flaggskeppet ’Stadsdelsnämndsreformen’ då kommer att haverera: vem orkar år efter år bemöta brukarnas besvikelse över de allt för knappa resurser som beslutats på annat håll?"

§12 Omstrukturering inom Katarinagårdens äldreboende

Stadsdelsförvaltningen kommer att bygga om delar av ett våningsplan till sex lägenheter för äldreboende med somatisk inriktning. Med anledning av detta har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-10-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att godkänna omstruktureringen inom Katarinagårdens äldreboende.

dsdelsförvaltningen kommer att bygga om delar av ett våningsplan till sex lägenheter för äldreboende med somatisk inriktning. Med anledning av detta har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-10-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att godkänna omstruktureringen inom Katarinagårdens äldreboende.