Din position: Hem > Stockholms stad > Maria - Gamla Stan > Sammanträde 2001-12-18

Sammanträde 2001-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Sammanträdesrummet Ivar Lo, 6 tr, Göta Ark 200

2 Utseende av protokollsjusterare

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Fastställande av dagordning

SEKRETESSÄRENDEN

5 SEKRETESSÄRENDE

7 Ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning

9 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

10 Nedskrivning av fordringar

11 Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av parklekarna Drakenbergsparken, Högalidsparken och Skånegläntan

12 Utmaning avseende praktisk samordning av stadsdelsförvaltningens

BORDLAGDA ÄRENDEN

13 Nämndens sammanträdesdagar 2002

14 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2002

Dnr: 011-588/01

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

15 Val av ledamöter och ersättare i byggnadsutskottet 2002

Dnr: 011-590/01

Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

16 Ändring av reglemente för sociala delegationen med anledning av ny socialtjänstlag

Dnr: 013-61/99

En ny socialtjänstlag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen har kvar sin karaktär av ramlag och de grundläggande värderingarna och målen för det sociala arbetet är oförändrade. Däremot har socialtjänstlagen redigerats om och delats in i 16 kapitel. Detta får till följd att paragrafnumren ändras. Reglementet för och delegationen till sociala delegationen måste därför ändras för att överensstämma med de nya paragraferna. Ändringen är endast av redaktionell karaktär.


Handläggare: Birgit Fogelström

17 Ändring och A.komplettering av delegationsordning mot bakgrund av nya socialtjänstlag

Dnr: 013-587/01

En ny socialtjänstlag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen har kvar sin karaktär av ramlag och de grundläggande värderingarna och målen för det sociala arbetet är oförändrade. Däremot har socialtjänstlagen redigerats om och delats in i 16 kapitel.

Vad gäller innehållet har bestämmelserna om rätt till bistånd stärkts för den enskilde (4 kap 1 §), så att nuvarande begränsningar om rätt till annat bistånd tas bort. Bestämmelsen innebär i princip en återgång till vad som gällde före den 1 januari 1998. Rätten till bistånd avser insatser för den enskildes försörjning och livsföring i övrigt oavsett vilken grupp (barn, äldre osv) den enskilde tillhör. Riksnormen kommer att finnas kvar.
Med den nya lagen återinförs rätten för den enskilde att överklaga beslut om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 §.
De ändringar som gjorts är huvudsakligen föranledda av ändringar i socialtjänstlagen. Smärre justeringar har också gjorts efter önskemål från avdelningarna.
Ärendet har beretts i samråd med avdelningarna Barn och Ungdom, Bidrag och Vuxna, Äldreomsorg och Handikappomsorg.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

18 b Delegering av beslutsrätt angående försörjningsupphandlingar

Dnr: 013-592/2001

Kommunfullmäktige beslöt 2001-09-03 att anta reviderad policy för upphandling, konkurrens och valfrihet i Stockholms stad (Utl 2001:78). Upphandlingsformen samordnad upphandling utgår ur policyn eftersom det inte finns någon nämnd som kan genomföra upphandlingar på uppdrag av andra nämnder. Distinktionen mellan gemensam och samordnad upphandling är därför inte nödvändig. Vid gemensam upphandling måste varje deltagande nämnd fatta
beslut om förfrågningsunderlag och avtal. Dessa beslut kan i vissa fall delegeras till tjänsteman inom nämnden.

I samband med reviderad policy för upphandling, konkurrens och valfrihet samt avvecklingen av stadens bolag för materialförsörjning har två upphandlingar genomförts som får återverkningar på förvaltningens inköpsadministration.

Kommunstyrelsen har via stadsledningskontorets enhet för upphandling och konkurrens under våren 2001 upphandlat upphandlingsentreprenörer, vilka bland annat skall utföra de tjänster som tidigare handlagts av MFO:s inköpsfunktion (MFO Upphandling).

I tidigare beslut delegerade nämnden till upphandlingsansvarig (chefen för ekonomi- och upphandling) att besluta om uppdrag till MFO att genomföra upphandlingar av ramavtal för inköp av varor och tjänster. Med stöd härav har uppdrag lämnats till det kommunala bolaget MFO att genomföra respektive upphandling.

I den nya situation som nu uppstått behöver delegationsbestämmelsen ändras.

beslöt 2001-09-03 att anta reviderad Policy för upphandling, konkurrens och valfrihet i Stockholms stad (Utl 2001:78). Upphandlingsformen samordnad upphandling utgår ur policyn eftersom det inte finns någon nämnd som kan genomföra upphandlingar på uppdrag av andra nämnder. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2000 om att överföra verksamheten inom styrelsen för MFO till ett av staden helägt aktiebolag,
MFO AB. Därmed kan MFO inte längre göra upphandlingar på andra nämnders uppdrag, vilket var idén med samordnad upphandling.

Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

19 IT- säkerhet- Rapport om insatser år 2001, förslag till insatser år 2002

Dnr: 059-584/2001

Stockholms kommunfullmäktige har 2001-09-03 antagit ”Policy och regler för Informationssäkerhet vid Stockholms stad”. Vi förslår att nämnden dels antar reglerna som sina egna, dels godkänner följdändringar med anledning av detta i organisation och ansvar, regler och ansvar samt mål och policy för Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd.

Vi föreslår att nämnden godkänner rapport över insatser för att öka IT-säkerheten under år 2001, samt förslag till åtgärder för kommande år.

Slutligen föreslås att nämnden godkänner rapport inom ramen för förvaltningens internkontrollplan.Handläggare: Christina Palm

20 Rapport om Personuppgiftslagen

Dnr: 059-583/2001

Stadsdelsnämnden är ansvarig för förvaltningens behandling av personuppgifter. Under perioden oktober 1998 till 1 oktober 2001 har den äldre datalagen och den nyare personuppgiftslagen (PuL) levt sida vid sida. För hälso- och sjukvårds-insatser ersatte vårdregisterlagen (VrL) de föreskrifter och tillstånd som datalagen reglerade före oktober 1998.

I ärendet bifogas en reviderad förteckning över nu kända behandlingar av personuppgifter enligt PuL och Vrl. Vidare lämnas förslag till insatser år 2002. Förvaltningen föreslår att förteckningen och förslaget till insatser godkänns.


Handläggare: Elisabeth Berndtsson, 508 12 042

21 Månadsrapport för november 2001

Dnr: 103-154/2001

Månadsrapporten för november visar på ett underskott för nämnden om 10,9 mkr. Det totala underskottet uppgår till 22,0 mkr. Om inte nämnden erhåller begärda budgetjusteringar på 2,4 mkr ökar underskottet med motsvarande. Av resultatenheternas underskott överförs 11,1 mkr till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat. Det är främst utförarenheter inom skola och äldreomsorgen som uppvisar underskott. Överskott uppvisar stadsmiljö, missbruk och psykiatri samt försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Månadsrapporten bygger på en grov bedömning av den ekonomiska utvecklingen efter kvartalsrapport 3, till skillnad från det grundliga analysarbete som ligger bakom kvartalsrapporterna.

I nämndens beslut angående verksamhetsplanen för 2002 gav nämnden förvaltningen två uppdrag att redovisas till decembersammanträdet samt uppdraget att återkomma angående handikappomsorgens ekonomiska situation.
Förvaltningen återkommer i dessa ärenden till nämnden i januari 20


Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

22 Rapportering av intern kontroll - Fakturor och attester

Dnr: 109-568/2001

Handläggare: Mats Enquist, 508 12 157

23 Utseende av utanordnare m.m.

Dnr: 013-566/2001

Handläggare: Mats Enquist, 508 12 157

24 Handlingsplan 2002 för det drogförebyggande arbetet i Maria- Gamla stan

Dnr: 434-480/2001

Handläggare: Inger Karlsson, 508 12 115

25 Utvärdering av det drogförebyggande projektet

Dnr: 434-481/2001

Handläggare: Inger Karlsson , 508 12 115

26 Boendeservice- jämställt med övrigt boende

Dnr: 529-572/2001

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

REMISSER/YTTRANDEN

27 Val av ledamöter och ersättare till Maria-Gamla stans handikappråd

28 Egenregienheter inom Maria- Gamla stans stadsdelsområde inför kundkundvalsmodellen inom omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 529-573/2001

Handläggare: Kicki Elofsson, 508 12 412

29 Uppgifter om kränkande behandling av elev vid Högalidsskolan

Dnr: 422-560/2001

Med anledning av den senast inträffade händelsen på Högalidsskolan, då en elev skadades på en rast, har Skolverket beslutat att inleda en tillsynsutredning i ärendet. Syftet med utredningen är att fastställa om huvudmannen har agerat i enlighet med författningarnas krav när det gäller att aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd anmodas komma in till Skolverket med en redogörelse. Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-04 som sitt svar till Skolverket.

Handläggare: Yvonne Alenius, 508 12 107

30 Revisionskontorets delrapport 2001

Dnr: 124-487/2001

Revisionskontoret har upprättat en delrapport över hittills genomförd granskning av Maria-Gamla stans stadsdelsnämnds verksamhet under år 2001. Revisionskontorets delrapport har överlämnats till nämnden för yttrande. Revisionskontoret bedömer att nämnden arbetar målmedvetet med kva-litetsutveckling och att nämndens delårsrapport är rättvisande. Vidare bedömer revisionskontoret att nämnden har ett tillfredsställande system för intern kontroll.

Revisionskontoret bedömer att nämndens styrning och uppföljning inte är helt tillfredsställande med hänsyn till prognosticerat underskott. Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att uppnå en bud-get i balans. Förvaltningen ser precis som revisionskontoret allvarligt på det ekonomiska läget och arbetar kontinuerligt med olika typer av åtgärder i budgethållande syfte. Besparingsåtgärder har vidtagits löpande under året. Strukturella åtgärder har vidtagits vilket ska ge bättre förutsättningar för budgethållning. Satsningar har också gjorts på rapportutveckling och utbildning i syfte att öka prognossäkerheten. Flera faktorer, bland annat upphandling av två äldrecentra och ombyggnatio-ner inom äldreomsorgens enheter har påverkat möjligheterna till budgethållning negativt. Förvalt-ningen har kostnader i storleksordningen 7 mkr för hemsjukvård utöver vad som regleras i avtalet med landstinget. Diskussioner med landstinget om reglering av dessa kostnader utöver avtal och återgång av hemsjukvården till landstingsdrift pågår. Löneökningar inom skolor och förskolor under avtalsperiodens början har inte inrymts i årets budget, men bör kunna ge lägre utfall näst-kommande år och därmed förutsättningar för resultatenheterna att åtgärda överförda underskott.

Revisionskontoret bedömer att den interna kontrollen kan utvecklas inom vissa områden.
Förvaltningen har utvecklat den interna kontrollen efter revisionskontorets rapport och kommer att utveckla den interna kontrollen vidare i enlighet med revisionskontorets synpunkter.

Handläggare: Germund Jonsson, 508 12 158

31 Yttrande över överklagat beslut angående uthyrning av Medborgarhuset.

Dnr: 022-80/2001

Stadsdelsnämnden beslutade 010927 om uthyrning av Medborgarhuset till Kulturbolaget i Medborgarhuset AB. Ärendet överklagades till länsrätten, se bil. 1.
Länsrätten har remitterat besvärsärendet till stadsdelsnämnden för yttrande, remisstiden utgår 011231.
Förvaltningen föreslår nämnden att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Handläggare: Anders Lindström, 508 11 030

32 ”Intelligenta” papperskorgar/avfallsbehållare. Motion

Dnr: 341-497/2001

För att få en bättre och rationellare tömning av papperskorgar och återvinningsbehållare före-slår Juan Carlos Cebrián (s) att ett system med ”intelligenta” dito prövas på försök i några stadsdelar. Ett ”chip” installeras som ska ge entreprenören en signal om att det är dags för tömning. Förvaltningens synpunkt är att förslaget kan vara en idé att pröva för Förpacknings-insamlingens återvinningsstationer, mer tveksamt vad gäller vanliga papperskorgar.


Handläggare: Cecilia Rivard

33 Ansökan från Stockholms Stadsmission att få driva verksamhet

Dnr: 519-528/2001

Länsstyrelsen har för yttrande överlämnat en ansökan från Stockholms Stadsmission om tillstånd för att driva verksamhet enligt 69 § 1 och 4 socialtjänstlagen (1997:313).

Verksamheten som kallas Bostället är ett nytt program med boende för hemlösa och inryms i fastigheten vid Högbergsgatan 51.

Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.


Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

34 Ansökan om bidrag från Verdandi för ”alternativ helg” 2001

Dnr: 532-540/2001

Verdandi Stockholmskretsen ansöker om bidrag dels för att genomföra ”alternativ helg”, dels för akutverksamhet och uppsökande verksamhet.
Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bidrag.Handläggare: Kerstin Larsson, 508 12 305

35 International Buena Vista Social Club - yttrande över ansökan om alkoholservering

Dnr: 621-564/2001

International Buena Vista Social Club ansöker om nytt tillstånd för att servera alkohol till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00 – 03.00 i restaurang och 12.00 – 01.00 i uteservering.
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om servering i restaurang och avstyrker ansökan om uteservering.


Handläggare: Kerstin Larsson , 508 12 305

ANMÄLNINGSÄRENDEN

36 Förslag till detaljplan för kv. Siktet

Dnr: 311-513/2001

Ett detaljplanesamråd för kv Siktet ägde rum 2001-11-14. Vid samrådet framkom inga syn-punkter som inte redan hade framförts på tidigare programsamråd eller som skulle föranleda någon ändring av förvaltningens positiva ståndpunkt till förslaget.

37 Förslag till detaljplan för kv. Vattenpasset

Dnr: 311-491/2001

Ett nytt bostadshus med 36 lägenheter uppförs vid Ringvägen/Rosenlundsgatan. Förtätningen ger kvarteret en större stadsmässighet och bidrar till att bullret minskar för de två befintliga bostadshusen i Vattenpasset 15. Negativt är att ljusinsläppet minskar för flera av de befintliga lägenheterna. Fördelarna överväger dock i projektet varför det inte finns skäl att ändra stads-delsnämndens tidigare beslut. Förvaltningen föreslår därför att förslaget till detaljplan till-styrks.Handläggare: Cecilia Rivard

38 Vissa avsägelser och fyllnadsval- Anmälan av kommunfullmäktiges val 2001-11-19

Dnr: 011-585/2001

Handläggare: Cecilia Rivard

39 Redovisning av tillgänglighetsprojektet

Dnr: 349-136/2001

I gatu- och fastighetsnämndens budget för år 2002 finns 100 Mkr upptagna som medel för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade i den offentliga miljön. Samtliga stadsdels-nämnder ska enligt beslut i gatu- och fastighetsnämnden 2001-11-06 underrättas om beslutet.

Planen för år 2002 innehåller både åtgärder som planeras samt åtgärder som fanns med i plan-en för år 2001 som ännu inte har utförts. Ett redan påbörjat projekt som fortsätter inom Maria-Gamla Stan är tillgänglighetsåtgärder längs 66:ans busslinje för att göra det möjligt för funk-tionshindrade att åka buss istället för färdtjänst. Nya åtgärder som finns i planen är bland an-nat förbättrad tillgänglighet i Högalidsparken och Skinnarviksparken samt sänkning av kant-sten vid ett antal övergångsställen. För åtgärder inom Maria-Gamla Stan är det budgeterat 5,78 Mkr av projektets totalt 100 Mkr.

Målsättningen med åtgärderna är att Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad senast år 2010.Handläggare: Cecilia Revard

40 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

41 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

42 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

43 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

44 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

45 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

46 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999-september 2001

47 Information från stadsdelsdirektören

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare

Nämnden utsåg ordföranden Joakim Larsson (m) att jämte vice ordföranden

Tove Frimodt (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll 2001-11-08 justerats 2001-11-13 och protokoll 2001-12-03 justerats samma dag.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 27 utgår, ärende 10 behandlas som ärende 27 a, ärende 12 behandlas före ärende 11 samt att ärende 26 a Val av ledamöter och ersättare i lokala handikapprådet 2002 tillkommer.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2001-11-16.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2001-11-08.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-28.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-08.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedskrivning av fordringar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl.16.50-17.00.

§11 Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av parklekarna Drakenberg...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl. 17.30 och öppnade det åter kl.18.35.

§12 Utmaning avseende praktisk samordning av stadsdelsförvaltningens

Vid nämndens behandling av Verksamhetsplan & budget 2002 vid nämndsammanträdet 2001-11-08 bordlades frågan gällande inkommen utmaning avseende praktisk samordning av stadsdelsförvaltningarnas kolloplaceringar (punkt 13 i nämndprotokollet).

I ärendet förelåg nu utdrag ur Verksamhetsplan 2002 i frågan samt tjänsteutlåtande och protokollsutdrag i ärendet från nämndsammanträde 2001-01-30.

§13 Nämndens sammanträdesdagar 2002

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-26 .

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer sammanträdesdagar år 2002 till torsdagen den 24 januari, torsdagen den 21 februari, torsdagen den 21 mars, torsdagen den 25 april, torsdagen den 23 maj, torsdagen den 13 juni, torsdagen den 29 augusti, torsdagen den 26 september, torsdagen den 24 oktober samt preliminärt torsdagen den 7 november och torsdagen den 12 december i avvaktan på stadsledningskontorets tidsplan för verksamhetsplan 2003.

§14 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2002

Enligt reglementet för sociala delegationen ska ledamöter och ersättare utses för

ett kalenderår i taget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser ledamöter och ersättare i sociala delegationen för år 2002 enligt följande

Ledamöter

Gunnel Laufke (m)

Pelle Börjesson (v)

Anita Sanderholm (m)

Maj-Britt Åkesson (fp)

Torbjörn Andring (kd)

Eva-Britt Henmark (s)

Lars Wettergren (s)

 

Ersättare

Sonja Gräns (m)

Barbro Rahm (mp)

Gunilla Hansson (s)

Marianne Ressner (sp)

§15 Val av ledamöter och ersättare i byggnadsutskottet 2002

Vid nämndsammanträdet 2001-10-25 beslutade nämnden att inrätta ett byggnadsutskott från och med den 1 januari 2002 bestående av fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser ledamöter och ersättare i byggnadsutskottet för år 2002 enligt följande

Ledamöter

Stig Dingertz (m) ordförande

Per Hansson (s) vice ordförande

Maj-Britt Åkesson (fp)

Marianne Ressner (sp)

Åsa Hagelstedt (v)

Ersättare

Torbjörn Andring (kd)

Gerard Rikken (mp)

§16 Ändring av reglemente för sociala delegationen med anledning av ny soci...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner föreslagna ändringar i reglemente och delegation för sociala delegationen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-01.
 2. Ändringarna träder i kraft 2002-01-01.

§17 Ändring och A.komplettering av delegationsordning mot bakgrund av nya s...

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner föreslagna ändringar och kompletteringar i delegations-ordningen för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning i enlighet med för-valtningens tjänsteutlåtande 2001-12-01.
 2. Ändringarna träder i kraft 2002-01-01.

§18 b Delegering av beslutsrätt angående försörjningsupphandlingar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att till stadsdelsdirektören delegera försörjningsupphandlingar med möjlighet att vidaredelegera beslut till handläggare.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 IT- säkerhet- Rapport om insatser år 2001, förslag till insatser år 2002

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden antar Stockholms stads "Policy och regler för informationssäkerhet" som sina egna.
 2. Nämnden godkänner förslag till justerad säkerhetsorganisation, ansvar och uppgifter, nya regler och anvisningar samt nya Mål/Policy för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.
 3. Nämnden godkänner rapport över insatser för IT-säkerheten under år 2001 och lägger den till handlingarna samt godkänner förslag till insatser för år 2002.
 4. Nämnden godkänner rapport om IT-säkerhet för internkontrollen.

§20 Rapport om Personuppgiftslagen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport och reviderad förteckning över behandlingar av personuppgifter.

§21 Månadsrapport för november 2001

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-05.

§22 Rapportering av intern kontroll - Fakturor och attester

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens rapportering av intern kontroll rörande fakturor och attester i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-04.

§23 Utseende av utanordnare m.m.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner redovisning av ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-26.

§24 Handlingsplan 2002 för det drogförebyggande arbetet i Maria- Gamla stan

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-04.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) och vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Ewa Törngren m.fl. (v) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden antar handlingsplan för drogförebyggande arbete i Maria- Gamla stan.

Reservation anmäldes av ledamöterna Gerard Rikken (mp) med instämmande av ledamöterna Ewa Törngren och Åsa Hagelstedt (båda v) enligt följande.

"Vi anser att nämnden skulle beslutat att anta handlingsplan för drogförebyggande arbete i Maria- Gamla stan att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att få medel för att förstärka det drogförebyggande arbetet att därutöver anföra:

Förvaltningen föreslår en ambitiös handlingsplan för det drogförebyggande arbetet.För att kunna förverkliga den lär det dock behövas fler resurser. I den föredömliga utvärdering som har gjorts av det drogförebyggande projektet (ärende 25), framkommer bl a att ungdomarna själva anser att ANT-undervisningen bör påbörjas ännu tidigare och att de har behov av återkommande värderingsövningar med fältare m m (sid 7). Även lärarna uttrycker en önskan av fler insatser, såsom en allmän uppföljning i 9:an och en allmän dragning inför kollegiet (sid 8). Trots en viss höjning av debutålder för de olika drogerna ligger nivån överlag fortfarande väsentligt högre än i resten av staden.

Vid sitt besök hos den sociala delegationen den 12 december uttryckte även fältassistenterna att en förstärkning behövs: alla samverkansgrupper tar så mycken tid att mötena med de berörda ungdomarna och deras föräldrar riskerar att komma i kläm.

Mot bakgrund av detta anser vi att en förstärkning behövs, men inser samtidigt att den inte går att finansiera inom budgetens ram, utan att andra behjärtansvärda verksamheter blir lidande.

Därför föreslår vi att förvaltningen söker medel för att finansiera en förstärkning av fältarbetet, antingen genom att begära ett extra anslag hos kommunstyrelsen eller (projekt)bidrag hos annan instans.

I uppdraget ingår att återkomma till nämnden i rimlig tid med en redovisning av förvaltningens efterforskningar."

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna

Eva-Britt-Henmark (s) och Gunilla Hansson (s) enligt följande.

"Stadsdelsförvaltningen i Maria - Gamla stan har under flertalet år arbetat offensivt med det drogförebyggande arbetet i stadsdelen. Detta tjänsteutlåtande är ett exempel på detta arbete. Trots det ser vi med oro på den situation som råder i stadsdelen. Under det borgerliga styret har vi följt hur man slagit undan fötterna för det förebyggande arbetet. Med en politik där skattesänkningar får gå före satsningar på barn och ungdom. Där nedläggningar av verksamhet för just dessa ungdomar fått stå tillbaka för skattelättnader för de bäst bemedlade. Vi socialdemokrater vill ge förvaltningen verkliga förutsättningar att genomföra det viktiga arbete de ger uttryck för i detta ärende. Bland annat genom att ge ungdomar boende på Södermalm en mötesplats i form av ungdomsgård. Endast på detta sätt ges det viktiga drogförebyggande arbetet ordentliga förutsättningar."

§25 Utvärdering av det drogförebyggande projektet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens utvärdering av det drogförebyggande projektet och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§26 Boendeservice- jämställt med övrigt boende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att de f.d. boendeserviceenheterna benämns Krukmakarbackens hemstöd och Repslagargatans hemstöd.
 2. Nämnden beslutar att de handikappanpassade lägenheterna på Krukmakarbacken och Repslagargatan betraktas som ordinärt boende.

§28 Egenregienheter inom Maria- Gamla stans stadsdelsområde inför kundkundv...

§29 Uppgifter om kränkande behandling av elev vid Högalidsskolan

Skolverket har beslutat inleda en tillsynsutredning med anledning av den senaste händelsen vid Högalidsskolan, då en elev skadades under en rast. Nämnden har anmodats inkomma med redogörelse i ärendet. Remisstiden utgår 2001-12-20.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-12-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Skolverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-04.

§30 Revisionskontorets delrapport 2001

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande remitterat delrapport över granskning av Maria- Gamla stans stadsdelsnämnds verksamhet under år 2001. Remisstiden utgår 2001-12-31.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-12-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över överklagat beslut angående uthyrning av Medborgarhuset.

Nämnden beslutade 2001-09-27 att hyra ut Medborgarhusets östra flygel till Kulturbolaget i Medborgarhuset AB. Beslutet har överklagats till länsrätten för laglighetsprövning.

Länsrätten har remitterat besvärsärendet till stadsdelsnämnden för yttrande senast 2001-12-31.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-12-03.

Ledamoten Pär Hommerberg (fp) yrkade bifall till ett av (fp), (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-03.
 2. Utöver förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-03 anförs följande.
 • att Kulturbolagets hyra baserats på den hyra stadsdelsnämnden erlägger till Gatu- och fastighetskontoret att den i överklagandet nämnda hyresnivån är felaktig och att någon subvention icke sker
 • att den i relation till andra hyresgäster något lägre hyresnivån motiveras av att Kulturbolaget förbundit sig att göra betydande investeringar av även framtida värde för Medborgarhuset
 • att den verksamhet Kulturbolaget avser driva bedöms ligga väl i linje med den satsning på aktiviteter för ungdomar som nämnden ställt sig bakom allt sedan sin tillblivelse.

Ordföranden Joakim Larsson (m), ledamoten Stig Dingertz (m), tjänstgörande ersättaren Sonja Gräns (m), ledamöterna Anita Sanderholm (m), Torbjörn Andring (kd) och Johan Tamm (sp) anmälde att de ej deltog i beslutet, då de ej heller deltagit i beslutet, när nämnden fattade beslut om uthyrning.

§32 ”Intelligenta” papperskorgar/avfallsbehållare. Motion

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 21 december 2001 remitterat motion av Juan Carlos Cebrian (s) om "Intelligenta" papperskorgar/ avfallsbehållare.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-11-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen förklarar sig nämnden vara positiv till att medverka i försöksverksamhet med "intelligenta" återvinningsstationer/papperskorgar förutsatt att eventuella extra kostnader blir täckta.

§33 Ansökan från Stockholms Stadsmission att få driva verksamhet

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat ansökan från Stockholms Stadsmission om tillstånd att driva verksamhet enligt 69 § 1 och 4 socialtjänstlagen (1997:313).

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-11-26.

Vice ordföranden Tove Frimodt m. fl. (s) anmälde förslag till tilläggsuppdrag åt förvaltningen att i samråd med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning ta fram förslag till åtgärdsprogram över de psykiskt sjuka hemlösas svårigheter att få bostad för diskussion i nämnden. Samtliga partier instämde i förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan från Stockholms Stadsmission om att få driva verksamhet enligt 69 § p.1 och 4 socialtjänstlagen.
 2. Nämnden ger förvaltningen följande uppdrag.
 3. Vi är djupt oroade över de psykiskt sjuka hemlösas svårigheter att få bostad inom kommunen/stadsdelen. Förvaltningen beskriver problemet såväl i sitt yttrande över Bostället som i sitt tidigare PM om Stiftelsen Hotellhems eventuella policy. Vi är medvetna om att problemet måste bearbetas på flera beslutsnivåer. Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning ta fram ett förslag till åtgärdsprogram för diskussion i nämnden.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Ansökan om bidrag från Verdandi för ”alternativ helg” 2001

Verdandi Stockholmskretsen ansöker om bidrag dels för att genomföra "alternativ helg", dels för akutverksamhet och uppsökande verksamhet. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-11-28.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s) yrkade bifall till ansökan. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Ewa Törngren m.fl. (v) och Gerard Rikken (mp).

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår ansökan om bidrag till Verdandi Stockholmskretsen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för förslaget att tillstyrka ansökan.

§35 International Buena Vista Social Club - yttrande över ansökan om alkoho...

International Buena Vista Social Club ansöker om nytt tillstånd för att servera alkohol till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 12.00-03.00 i restaurang och 12.00-01.00 i uteservering.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-11-28 med tillstyrkan av ansökan om servering i restaurang och avstyrkan av ansökan om uteservering.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (m) yrkade bifall till förslaget att tillstyrka ansökan.

Vice ordföranden Tove Frimodt m.fl. (s), ledamöterna Ewa Törngren m.fl. (v) samt Gerard Rikken (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att tillstyrka ansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering till slutna sällskap med serveringstid kl.12.00-03.00 i restaurang och kl.12.00-01.00 i uteservering för International Buena Vista Social Club, Karl Johans Torg 1-5.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Tove Frimodt (s), ledamöterna Eva-Britt Henmark (s), Gunilla Hansson (s), Ewa Törngren (v), Åsa Hagelstedt (v) och Gerard Rikken (mp) till förmån för förvaltningens förslag.

§36 Förslag till detaljplan för kv. Siktet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för kv Siktet, som omfattartillbyggnad av industri- och kontorslokaler.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§37 Förslag till detaljplan för kv. Vattenpasset

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för kv Vattenpasset, som omfattar nybyggnad av ett bostadshus med 36 lägenheter.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

På grund av jäv deltog inte ledamoten Ewa Törngren (v) i handläggningen och beslutet av detta ärende.

§38 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2001-11-19 angående av-

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-19 godkändes avsägelse från Gunilla Orrebrink (m) som ersättare i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd. Val av ny ersättare bordlades.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§38 Vissa avsägelser och fyllnadsval- Anmälan av kommunfullmäktiges val 200...

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-19 godkändes avsägelse från Gunilla Orrebrink (m) som ersättare i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd. Val av ny ersättare bordlades.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§39 Redovisning av tillgänglighetsprojektet

Anmäldes redovisning av tillgänglighetsprojektet.

§40 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sociala delegationens sammanträden 2001-11-14, 2001-11-28, 2001-12-06 och 2001-12-12, vilka samtliga justerats samma dag.

§41 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

§42 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes justerat protokoll från lokala handikapprådet 2001-10-03, från 2001-10-17, vilket justerats 2001-11-12 samt från 2001-11-28, vilket justerats 2001-12-04.

§43 Anmälan av protokoll från Gamla stans Forum

Anmäldes justerat protokoll från Gamla stans Forum 2001-10-31.

§44 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation.

§45 Anmälan av förteckning över inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

Anmäldes förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§46 Anmälan av Dorisstatistik juli 1999-september 2001

Anmäldes Dorisstatistik juli 1999-september 2001.

§47 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Rolf Mirlas aktualiserade frågan om politikerträffar. Efter diskussion överenskoms att politikerträffar ska fortsätta äga rum på  måndagar veckan före nämndsammanträdet, till dess något annat beslutas. Nästa träff blir den 14 januari 2002.

§48 Övriga frågor

Vice ordföranden Tove Frimodt (s) anmälde gemensam skrivelse 2001-12-18 från (s), (v) och (mp) angående äldreomsorgen att beredas av förvaltningen.

Ledamoten Lena Adelsohn Liljeroth (m) uttryckte önskemål om uppföljande information om det drogförebyggande arbetet i Maria- Gamla stan med fokus på samarbete och samverkan.

Ordföranden tackade nämnd och förvaltning för det gångna året och önskade God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordföranden önskade ordföranden God Jul och Gott Nytt År.

Vid protokollet: Elisabeth Berndtsson